BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14291524
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ Nr 33

PROTOKÓŁ Nr 33

posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy Września

w dniu 7 maja 2002 roku

godz. 11.00

Obecni: Maria Taciak, Ryszard Szwajca, Henryk Krukowski, Józef Matuszewski, Marek Zielnik, Alfred Bogucki, Jerzy Nowaczyk.

1.    Przyjęcie porządku obrad.

2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.    Sprawa sprzętu komputerowego OPS.

4.    Sprawa Kopca 100 rocznicy Strajku Dzieci Wrzesińskich - zaproszeni goście godz. 13.00.

5.    Projekt uchwały Zarządu w sprawie oceny pracy Pani Anny Szulc Dyrektora Przedszkola „Polne Kwiatki” w Gutowie Małym.

6.    Pismo WKM - dotyczy parkingu przy Szpitalu we Wrześni.

7.    Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia nowych opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

8.    Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wysokości opłat za składowanie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku w Bardzie.

9.    Pismo PUK - dot. wniosku pana Radziałowskiego.

10.Podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie koncertu „Lata z Radiem”.

11.Zaopiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu (3 wnioski).

12.Wolne wnioski.

Ad. 1

Przyjęto porządek obrad.

Dodatkowe punkty:

·      W związku z toczącym się postępowaniem w Starostwie Powiatowym w sprawie zwrotu nieruchomości Państwa Opielińskich, Zarząd Miasta i Gminy przyjął następujący system spłat należności z tytułu zwrotu:

w 2002r. - 500 tys. zł;

w 2003r. - 4 raty po 125 tys. zł

·      Sprawa przejęcia lokali od AWRSP na rzecz gminy.

Pan Karowski przedstawił Protokół z wizyty na obiektach (w załączeniu).

Obecny na posiedzeniu radny Sylwester Jałoszyński - Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej wyraził opinię iż z uwagi na ogromne potrzeby mieszkaniowe wskazane byłoby przejęcie wszystkich oferowanych lokali.

Mając na względzie stan techniczny budynków - lokali, wstępnie wyrażono wolę przejęcia lokalu w Kawęczynie, Bierzglinie i Sokołowie. Odnośnie dalszych będą jeszcze prowadzone rozmowy.

Ad. 3

Sprawa sprzętu komputerowego OPS (w załączeniu).

Zarząd jest za przejęciem sprzętu.

Wszyscy „za”

Ad. 5

Projekt uchwały Zarządu w sprawie oceny pracy Pani Anny Szulc Dyrektora Przedszkola „Polne Kwiatki” w Gutowie Małym (w załączeniu).

Przyjęto opinię bez uwag - ocena wyróżniająca

Podjęto uchwałę Nr 90

wszyscy „za”

Ad. 6

Pismo WKM - dot. parkingu przy szpitalu we Wrześni (w załączeniu).

Temat przedstawił naczelnik WKM - p. Karowski.

Uznano, że gmina doprowadzi do stanu użytkowania prawidłowego parking przed szpitalem (teren gminy). Zostaną odnowione miejsca parkingowe. Zarząd widzi możliwość pozyskania dodatkowych miejsc parkingowych tylko dzięki odpowiedniemu zagospodarowaniu terenu za budynkiem ZOZ-u.

Ad. 7

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia nowych opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni (w załączeniu).

Ulegnie drobnej korekcie treść uzasadnienia odnośnie przyjętej 8% stawki wzrostu opłat.

Wszyscy „za”

Ad. 8

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wysokości opłat za składowanie  odpadów komunalnych na gminnym wysypisku w Bardzie (w załączeniu).

Z-ca Burmistrza p. Szwajca poinformował o obligatoryjnej od stycznia 2002r. opłacie za korzystanie ze środowiska w kwocie 13,80zł/tonę śmieci. Ta kwota musi być zatem wkalkulowana w cenę, bo w przeciwnym razie generowałaby stratę spółki.

Głosowanie:

Wszyscy „za” projektem uchwały

Ad. 9

Pismo PUK - dot. wniosku pana Radziałowskiego (w załączeniu).

Zarząd generalnie nie widzi możliwości funkcjonowania dwóch użytkowników cmentarza. PUK musi koordynować wszelkie prace, utrzymuje cmentarz w należytym porządku.

Nie ma przeszkód do korzystania z chłodni i kaplicy cmentarnej. Spółka PUK funkcjonuje kompleksowo i według Zarządu prawidłowo. Pan Radziałowski może prowadzić rozmowy z p. Marciniakiem - prezesem spółki.

Odpowiedź przygotuje p. Karowski.

Ad. 4

Sprawa Kopca 100 rocznicy Strajku Dzieci Wrzesińskich.

Obecni: p. Eugeniusz Paterka, p. Waldemar Grześkowiak, p. Tomasz Kałużny - przedstawiciele Komitetu, p. Roman Karowski - naczelnik WKM, p. Barbara Nizio - przedstawiciel WZMiUW.

Pani Burmistrz: Temat jest trudny jak zresztą każdy związany ze zmianami gruntowymi; poprosiłam aby naczelnik WKM p. Karowski zgłębił temat i przedstawił uwarunkowania techniczne.

Pan Karowski przedstawił stan rozmów z odpowiednimi służbami. W naszym przypadku gdy jest to w mieście, w pobliżu akwenów wodnych, sąsiednich działek, musi być wskazanie lokalizacyjne i ocena wpływu kopca na środowisko (szczególnie gdy budulcem są popioły). Przy kopcu z „ziemi” (np. wykopów z budowy autostrady) też procedura związana z budowlą musi być zachowana. W finale musi być projekt techniczny i pozwolenie na budowę.

Sprawy wymagające szczegółowej analizy:

·      na terenie Mleczarni znajdują się głębinowe ujęcia wody;

·      rzeka Wrześnica - konieczna ocena wpływu kopca na koryto, naciski na grunt.;

·      w pobliżu jest sporo uzbrojenia, gaz (muszą być opinie stosownych podmiotów).

Konieczna jest całościowa ocena wpływu na środowisko. Ta ocena musi być niezależnie od rodzaju budulca z którego byłby kopiec. Finałem będzie projekt techniczny.

Pani Burmistrz poinformowała o stanie prawnym gruntów przy przedmiotowym terenie. Prezes Mleczarni p. Zimny jest skłonny dokonać zamiany gruntów, kolejna sąsiednia działka jest prywatna i ma nieuregulowany stan prawny.

Koszt ekspertyzy szacuje się na ~ 5 - 6 tys. zł.

Radny Grześkowiak: Oczywiste jest, że koszty być muszą i realizacja przez gminę czegokolwiek musi przebiegać z zachowaniem wszelkich procedur prawnych.

Wiele się zmieniło od czasów budowy góry w Pobiedziskach, dziś jest wiele krytycznych głosów choć są ekspertyzy, dokumenty, które jasno dopuszczają ten budulec do tworzenia tego typu obiektów. Jest to oczywiście bardzo ważny społecznie i ekologicznie temat. Nie upieramy się zatem co do popiołów, chodzi generalnie o górę a nie budulec.

Pan Paterka uważa, że powinniśmy zmienić pojecie „kopiec” na obiekt rekreacyjno - użytkowy. Teren ten jest dobry i powinien stanowić integralną część parku.

Radny Grześkowiak: Gdy nawet nie uda się tematu sfinalizować, to i tak należałoby sprawę tego gruntu uregulować gdyż jest wspaniały na docelowe tereny rekreacyjne.

Pani Burmistrz powiedziała, że aktualnie obowiązuje uchwała mówiąca o kopcu, o budowli upamiętniającej 100 rocznicę Strajku Dzieci Wrzesińskich i jeśli zamierzamy zmienić charakter przedsięwzięcia, to musimy skorygować uchwałę Rady Miejskiej.

Nadmieniła, że w bieżącym budżecie nie ma środków na ten cel.

Pani Nizio poinformowała, że na omawianym terenie znajduje się gazociąg, jest tam również głębinowe ujecie wody dla Wrześni. Także korzysta z tego mleczarnia. Jest tam strefa ochronna i tym samym konieczna jest opinia geologa. Analizie musiałby być poddany nacisk na grunty i skutki jakie to wywoła.

Radny Grześkowiak: Oczywiste jest, że musimy szukać optymalnego rozwiązania przy najmniejszych nakładach. Myślę, że można pogodzić wszystkie interesy.

Z-ca Burmistrza p. Szwajca uważa, że powinniśmy sobie określić plan działania, co obecnie możemy zrobić. Na pewno trzeba określić jakie rozmiary mogłaby mieć ta góra w zależności od istniejącego uzbrojenia. Później dopiero mogłyby być podjęte sprawy podziału gruntów i ich wyceny.

Pani Nizio: Ten teren służy do spływu wody spuszczanej z jeziora. Także musimy to przeanalizować.

Należy zlecić opracowanie ekspertyzy o oddziaływaniu na środowisko. Ona pozwoli określić co na tym terenie możemy zrobić.

Ważny też jest budulec.

Radny Kałużny proponuje, by zwrócić się do ECO-ZEC w Poznaniu, który zajmował się usypywaniem takich górek i perfekcyjnie zna temat. Firma ta jest obecnie współudziałowcem PEC-u i na pewno chętnie podejmie temat.

Radny Grześkowiak poprosił aby niezależnie od ekspertyzy oddziaływania także czynić starania w sprawie pozyskania okolicznych gruntów - aby robić to równolegle.

Ad. 11

Zaopiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu (w załączeniu 3 wnioski).

Wszyscy „za”

Przyjęto stosowne postanowienia w tej sprawie.

Ad. 10

Podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie koncertu „Lata z Radiem”.

Pan Krukowski uważa, że jest sporo imprez i optuje za tańszymi koncertami.

Z uwagi na brak środków w budżecie, Zarząd zmuszony jest zrezygnować z koncertu.

„za” - 0 głosów

„przeciw” - 4 głosy

„wstrzymujących się” - 1 głos

Ad. 12

Wolne wnioski:

Pan Zielnik: prośba, by w kolejnym rajdzie rowerowym uczestniczyły służby porządkowe także w grupie jadących rowerzystów (było niebezpiecznie na trasie).

Pan Krukowski:

·      konieczność spotkania się za tydzień z p. Pierzchlińskim w sprawie otwarcia basenu i cen biletów;

·      czy są kupione kosze na śmieci, przypomina o ul. szosa Witkowska (przy Glinkach)

·      co się dzieje z parkingiem przy targowisku?

·      czy będzie czynne jezioro?

Pani Burmistrz poinformowała, że kupiono 140 koszy za kwotę ok. 15 tys. zł i niebawem nastąpi ich rozdział na poszczególne ulice.

W sprawie jeziora WWO wystąpi do „Sanepid”-u o badanie jakości wody.

Z-ca Burmistrza wyjaśnił sprawę parkingu przy targowisku. W dniu 2 maja był tam szczyt komunikacyjny, ogromne ilości samochodów. Parking od p. Matuszewskiego jest konieczny.

Umowa pozostaje bez zmian. Od najbliższego czwartku dwaj ludzie od p. Gadzińskiego będą obsługiwać parking. Obecnie parkowanie jest nieodpłatne podobnie jak po drugiej stronie ulicy.

Przez miesiąc maj będziemy obserwowali co się tam dzieje.

Pan Krukowski: Jest potrzeba, by stróż w parku Dzieci Wrzesińskich miał telefon. Gdy zauważy coś negatywnego musi mieć możliwość powiadomienia policji czy Straży Miejskiej.

Pani Burmistrz nadmieniła, że zamierza powrócić do strategii MiG Września.

Zakończenie posiedzenia.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.

Załączniki są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Przewodniczący                                                                                Sekretarz Miasta i Gminy

Zarządu Miasta i Gminy Września                                                                                  /-/

         /-/                                                                                                      Jerzy Nowaczyk

                         Maria Taciak

                            Burmistrz

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.