BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13694400
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-04-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
 


UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010


Rady Miejskiej we Wrześni


z dnia 28 kwietnia 2010 r.w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art.121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 Nr 25 poz. 150 z póżn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXIX/382/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok zmienionej uchwałą nr XXX/410/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:
1.§ 1 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 100.688.757 zł z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 89.516.671 zł
b) dochody majątkowe w kwocie 11.172.086 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.591.376 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej,
b) dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z innymi j.s.t. w kwocie 120.600 zł oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t w wysokości 670.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej,
c) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 2.590.647 zł,
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w wysokości 2.655.760 zł,
e) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 239.679 zł".
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 120.694.060 zł , z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości 91.020.938 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości 29.673.122 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
a) wydatki na na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.591.376 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej,
b) wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 120.600 zł oraz wydatki z tytułu otrzymanej pomocy finansowej udzielanej między j.s.t w wysokości 670.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej,
c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 2.887.622 zł,
d) wpłaty jednostek na fundusz celowy w kwocie 56.400 zł ( w tym 40.500 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych).
3. Określa się na lata 2010 – 2014 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zgodnie z załącznikiem
Nr 6 do uchwały budżetowej".
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 20.005.303 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych”.
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów  23.985.081 zł w tym:
1. § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych – 9.570.877 zł,
2. § 955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – 14.414.204 zł”.
5. § 5 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 3.979.778 zł w tym:
1. § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.979.778 zł,
2. § 982 wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000 zł”.
6. § 6 otrzymuje brzmienie:
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.475.000 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.748.708 zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej".
7. § 7 otrzymuje brzmienie:
Określa się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:
1. dochody w kwocie 2.188.047 zł,
2. wydatki w kwocie 2.188.047 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej".
8. § 10 otrzymuje brzmienie:
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 17.570.877 zł w tym na:
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 8.000.000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu
Gminy w kwocie 9.570.877 zł".
9. § 12 otrzymuje brzmienie:
Upoważnia się Burmistrza do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 8.000.000 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do wysokości 9.570.877 zł,
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
a) przenoszeniu kwot wyodrębnionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach środków zaplanowanych w danym dziale, skutkujących zmianami w wysokości wynagrodzeń ze stosunku pracy,
b) przenoszeniu wydatków bieżących na inwestycje i odwrotnie w ramach jednego działu za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
c) przenoszeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach jednego działu,
4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do
a) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i wydatki majątkowe,
b) dokonywania przeniesień w planie rachunków dochodów własnych,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach”.
10. § 14 otrzymuje brzmienie:
" Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000 zł. Określa się wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 790.516 zł ( rozdział 85154 kwota 774.616 zł i rozdział 75405 kwota 15.900 zł) oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 50.000 zł".
11. § 15 otrzymuje brzmienie:
Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w kwocie 815.622 zł,
2. celowe w kwocie 440.000 zł z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 250.000 zł,
b) na udzielone poręczenia dla TBS na budowę mieszkań w kwocie 190.000 zł”.

§ 2.

1. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni


/-/ Bożena Nowacka
Uzasadnienie:

1. Wojewoda Wielkopolski pismem FB.I-3.3011-65/10 z dnia 30 marca 2010 roku określił plan dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - rozdz. 85415 § 2030 - kwota 105.851 zł
2. Zgodnie z umową 57/DS/Wa/ORLIK/10 Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 33 % całkowitych kosztów zadania to jest kwotę 333.000 zł na realizację zadania "Budowa kompleksu boisk przy Gimnazjum nr 2 we Wrześni,
3. Zgodnie z umową 58/DS/Wa/ORLIK/10 Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 33 % całkowitych kosztów zadania to jest kwotę 333.000 zł na realizację zadania "Budowa kompleksu boisk przy przy ZS w Nowym Folwarku,
4. W rozdziale 90004 Gmina otrzymała od Powiatu Wrzesińskiego pomoc finansową w kwocie 4.000 zł na zadanie związane ze szczepieniem kasztanowców na terenie Gminy Września,
5. W rozdziale 85212 wprowadzono dochody własne w kwocie 40.000 zł w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
6. Zmniejszono rezerwę ogólną budżetu do kwoty 815.622 zł,
7. Zabezpieczono środki finansowe na wniesienie wkładu do spółki gminnej (PUK Sp. z o.o.) w kwocie 300.000 zł,
8. W wydatkach budżetu zabezpieczono środki na dotację celową dla Powiatu Wrzesińskiego w kwocie 40.000 zł na program mający na celu usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych,
9. dokonano przesunięć w grupach wydatków.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.