BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463296
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej

Protokół
wspólnego posiedzenia
komisji edukacji
oraz
komisji komunalno-finansowej
z 26 kwietnia 2010 r.


Pkt 1

Przewodnicząca Komisji Edukacji radna Mariola Zalepa o godz.16.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1) oraz 5 członków Komisji Komunalno – Finansowej (załącznik nr 2).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Waldemar Grześkowiak, z-ca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty kultury i sportu;
Roman Karowski, kierownik referatu inwestycyjnego;
Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego;
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;
Ewa Górna, podinspektor w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2

Przewodnicząca Komisji Edukacji radna Mariola Zalepa przedstawiła porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji. (załącznik nr 3).

Pkt 3

a)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Daszyńskiego

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Daszyńskiego.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Daszyńskiego.

b) Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe.

c)

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/289/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2001 r., w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół z oddziałami sportowymi w Marzeninie.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/289/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2001 r., w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół z oddziałami sportowymi w Marzeninie.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/289/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2001 r., w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół z oddziałami sportowymi w Marzeninie.

d)

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie: nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Marzeninie.

radny Szymon Paciorkowski wnioskuje o uszczegóławianie uzasadnień do projektów uchwał w sprawie nadawania imienia placówkom oświatowym.

Komisje wnioskują o uszczegółowienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Marzeninie.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Marzeninie.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Marzeninie.

e)

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji.

Komisje wnioskują o ponowne przeanalizowanie w projekcie uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji, możliwości przekazania dotacji organowi prowadzącemu na kilka dni przed końcem miesiąca.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji.

f)

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Miasta i Gminy Września.

g)

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: podziału Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: podziału Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych 4 głosami „za”, 0 „przeciw, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: podziału Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

h)

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r..

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r..

i)

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XXX/400/2010 z 29 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2010.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XXX/400/2010 z 29 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2010.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XXX/400/2010 z 29 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2010.

j)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok wraz z autopoprawką (załącznik nr 4). Poprosiła, aby w uzasadnieniu do projektu uchwały, w pkt 7 zamiast PWIK wpisać PUK.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok wraz z autopoprawką.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok wraz z autopoprawką.

k)

Waldemar Grześkowiak, z-ca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że do porządku obrad sesji zostanie wprowadzony projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego Omówił projekt uchwały (załącznik nr 5).

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.


Pkt 4

radny Maciej Baranowski zapytał, dlaczego w treści autopoprawki jest zmiana polegająca na tym, że nie ma żadnej zmiany? Kwoty są te same.

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września odpowiedziała, że w projekcie został wykreślony punkt dotyczący rozchodów, ponieważ zostaną one pokryte z wolnych środków. Kolejna zmiana dotyczyła zapisu w pkt 3 ppkt a „przenoszenie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami”, gdzie było zapisane, że można przenosić wszystko za wyjątkiem środków przeznaczonych na dotacje, gdyż po wielu konsultacjach, Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinię, że musi to zostać zmienione ponieważ narusza zapisy ustawy. Wszystkie gminy zostały zobligowane, aby zapisać to i ograniczyć ewidentnie do środków na wynagrodzenia skutkujące zmianami wynagrodzeń ze stosunku pracy.

radny Michał Jaśniewicz powiedział, że w § 12 pkt 3 ppkt c napisane jest: „przenoszeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach jednego działu”. Zapytał, kiedy jest potrzebne takie upoważnienie, a kiedy nie jeśli chodzi o strukturę budżetu? Czy Rada Miejska musi upoważniać na przenoszenie tych wydatków inwestycyjnych? Czy wynika to bezpośrednio z ustawy?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września odpowiedziała, że na takie przenoszenie środków musi być upoważnienie Rady Miejskiej. Bez tego upoważnienia Burmistrz takich rzeczy sam zarządzeniem nie może zrobić. Dodała, że Burmistrz ma upoważnienie do przenoszenia środków między grupami wydatków.

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Komisji Edukacji radna Mariola Zalepa o godz. 17.15 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.


Przewodnicząca
Komisji Edukacji
/-/radna Mariola Zalepa

Przewodniczący Komisji
Komunalno-Finansowej
/-/radny Jan Nowak

Protokolant
/-/Ewa Górna

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.