BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14254328
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

Protokół
nr XXX/2010
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 29 marca 2010 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni


XXX sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Pkt 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 15.30 otworzyła sesję.

Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny jest radny Jan Nowak.

Protokół z sesji nr XXIX został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.

Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2).

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września poprosił o wprowadzenie do porządku obrad, projektu uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. gen. Sikorskiego (załącznik nr 3).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad.


Pkt 3

radny Mirosław Chudy powiedział, że przy przejeździe kolejowym przy ul. Gnieźnieńskiej są ścięte słupki. Poprosił o interwencję w tej sprawie. Zapytał, czy w bieżącym roku planowane są dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków oraz czy planowane jest wywołanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Psarach Polskich (tereny od ul. Czerniejewskiej w stronę Słomowa)?

radna Teresa Piskorż powiedziała, że jeden z mieszkańców otrzymał mandat za to, że jego dzieci biegają po trawie. Nikt jednak nie odpowiada za nieczystości jakie pozostawiają psy na trawnikach. Uważa, że należałoby wprowadzić woreczki, aby właściciele psów mogli po nich sprzątać.
Po raz kolejny zapytała o utwardzenie drogi przy ul. Przemysłowej 5 a.
Przedstawiła informacje z przebiegu konferencji, w której uczestniczyła 17 października 2009 r. (załącznik nr 4).

radny Sylwester Jałoszyński poruszył sprawę nieczynnego hydrantu w Chwalibogowie podczas pożaru, który miał miejsce w lutym br. Poprosił o przegląd hydrantów na terenie miasta i gminy Września. Kolejna sprawa dotyczyła zatwierdzonej przez Komisję Rozwoju Wsi budowy „mini Orlików” w czterech wsiach z terenu gminy Września. Czy kwestia tych boisk jest już zamknięta? Uważa, że raz jeszcze należy to przedyskutować.
Podziękował za sprawne prowadzone inwestycje w Chwalibogowie: budowę kanalizacji i hali sportowej.

radna Mariola Zalepa zapytała, jakie są czynione kroki, aby polepszyć warunki lokalowe w SSP nr 6?
Kolejna kwestia dotyczyła dziur w drodze łączącej ul. Kutrzeby z ul. Armii Poznań. Czy ich załatanie nie mogłoby zostać wykonane w ramach gwarancji?

radny Bronisław Dankowski poprosił o znalezienie odpowiedniego placu na umieszczenie pojemników na śmieci we wsi Słomowo. Obecne jest zbyt małe i często śmieci zamiast w pojemnikach leżą obok. Kolejna sprawa dotyczyła stawu w Grzybowie mieszczącego się przy drodze w kierunku Witkowa. Staw ten jest zanieczyszczony. Poprosił o jego wyczyszczenie.
Ostatnia sprawa dotyczyła możliwości położenia nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi prowadzącej z Chociczki do Opatówka.

radny Bolesław Święciochowski zaprosił wszystkich zebranych na uroczystości z okazji 70 rocznicy zbrodni katyńskiej, które odbędą się 11 kwietnia br.

radny Szymon Paciorkowski po raz kolejny poruszył sprawę wieży ciśnień przy PKP. Powiedział, że jej stan po zimie jest bardzo zły. Poprosił o jej zabezpieczenie poprzez zabicie okien i ogrodzenie. Kolejna sprawa dotyczyła przejścia, które miało powstać wzdłuż muru przy cmentarzu parafialnym. Czy w tej kwestii coś się dzieje? Ostatnie pytanie dotyczyło muru przy ul. Fabrycznej 30. Czy od momentu poprzedniego zgłoszenia problemu (2 miesiące) udało się coś ustalić?

radny Stanisław Dominiczak powiedział, że bardzo dobrze działają dowozy dzieci na zajęcia pozalekcyjne. Jest jednak problem z młodzieżą gimnazjalną, która uczęszcza do szkoły w innym obwodzie. Poprosił o zapoznanie się ze sprawą.
Kolejna sprawa dotyczyła mostku przy drodze Kaczanowo – Neryngowo. Jest on w bardzo złym stanie. Poprosił o zapoznanie się z problemem.

radny Maciej Baranowski powiedział, że trawniki powinny służyć ludziom i jeżeli w regulaminie jest zakaz korzystania z trawników, prosi o jego zmianę.

radny Stanisław Dominiczak powiedział, że to co widać po zimie na trawnika, to jest straszny widok. Uważa, że jeżeli zostanie wprowadzony obowiązek chipowania psów oraz opłata od posiadania psów, to wtedy środki te przeznaczy się na walkę z zanieczyszczaniem trawników przez psy.

Pkt 4

a) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXX/388/2010 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Culica (załącznik nr 5).

b) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXX/389/2010 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Słowian (załącznik nr 6).

c)

radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy ta działka sprzedawana będzie w drodze przetargu. Czy osoba sąsiadująca będzie mogła kupić ją na warunkach preferencyjnych?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, że jest to działka samodzielna i ogłoszony zostanie przetarg w formie licytacji.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXX/390/2010 w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej, położonej w Psarach Polskich (załącznik nr 7).

d) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXX/391/2010 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Psarach Małych przy ul. Wichrowej (załącznik nr 8).

e) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXX/392/2010 w sprawie: zbycia działki oznaczonej numerem 47/26, położonej w Gutowie Małym przy ulicy Powidzkiej (załącznik nr 9).

f) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXX/393/2010 w sprawie: zbycia zabudowanej działki oznaczonej numerem 47/27, położonej w Gutowie Małym przy ulicy Powidzkiej (załącznik nr 10).

g) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXX/394/10 w sprawie: określenia warunków i wysokości udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Września (załącznik nr 11).

h) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXX/395/2010 w sprawie: warunków i wysokości bonifikat udzielanych przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych (załącznik nr 12).

i) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXX/396/2010 w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (załącznik nr 13).

j) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXX/397/2010 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 190, poz. 4451) (załącznik nr 14).

k) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXX/398/2010 w sprawie: określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego w latach 2006- 2013 (załącznik nr 15).

l) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXX/399/2010 w sprawie: przyjęcia „Programu aktywności lokalnej dla Miasta i Gminy Września na lata 2010- 2013 (załącznik nr 16).

ł) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXX/400/2010 w sprawie: uchwalenia Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2010 (załącznik nr 17).

m)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (załącznik nr 18).

radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy przez dłuższy czas nie będzie ta strefa rozszerzana? Czy ten stan utrzyma się na dłużej?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, że powinno to zafunkcjonować na dłużej. Nie ma jednak gwarancji, że kiedyś nie zostanie ona zmieniona.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXX/401/2010 w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (załącznik nr 19).

n) Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała, że na komisji jeden z radnych zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu do uchwały nie powinno być słów „Straż Miejska”. Dodała, że jest to zapis zgodny z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i musi on tam być.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXX/402/2010 w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji (załącznik nr 20).

o) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw i 1 głosem „wstrzymującym” się podjęła uchwałę nr XXX/403/2010 w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (załącznik nr 21).

p) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw i 1 głosem „wstrzymującym” się podjęła uchwałę nr XXX/404/2010 w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Gozdowo (załącznik nr 22).

q) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw i 1 głosem „wstrzymującym” się podjęła uchwałę nr XXX/405/2010 w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Słomowie (załącznik nr 23).

r) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXX/406/2010 w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w postaci umarzania, odraczania terminu płatności i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych Gminy Września z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, a także organów do tego uprawnionych (załącznik nr 24).

s) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXX/407/2010 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości (załącznik nr 25).

t) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXX/408/2010 w sprawie: zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości (załącznik nr 26).

u) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXX/409/2010 w sprawie: zmiany uchwały XXIX/385/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/380/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie wydatków budżetu na 2009 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (załącznik nr 27).

w) Jolanta Kosciańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok (załącznik 28).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw i 1 głosem „wstrzymującym” się podjęła uchwałę nr XXX/410/2010 w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok (załącznik nr 29).

z) Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy gen. Sikorskiego.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXX/411/2010 w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy gen. Sikorskiego (załącznik nr 30).

Pkt 5

Przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Świeciochowski przedstawił informacje o przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli funkcjonowania Straży Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 31).

Pkt 6

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:

  • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęły:

a) sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2009;
b) sprawozdanie merytoryczne z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni za rok 2009;
c) pismo z Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu dotyczące odstąpienia od wymierzenia kary Panu Tomaszowi Kałużnemu, Burmistrzowi Miasta i Gminy Września;
d) pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej zawiadamiające o wszczęciu postępowania w odniesieniu uchwały Nr XXVIII/372/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2009 r. W sprawie gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunków dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe Gminy Września;
e) Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Września deficytu budżetu roku 2010;
f) rozstrzygnięcie nadzorcze orzekające o nieważności uchwały Nr XXVIII/362/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe;
g) rozstrzygnięcie nadzorcze orzekające o nieważności uchwały Nr XXVIII/366/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni;
h) sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2009;
i) sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2009;
j) informacja na temat realizacji porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Września Panem Tomaszem Kałużnym a Wielkopolską Komenda Policji w Poznaniu i Komendantem Powiatowym Policji we Wrześni dotyczącym dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy Września w okresie od 1.05.2009 r. Do 30.10.2009 r.
k) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2009.

  • Do końca kwietnie br. Radni zobowiązani są złożyć oświadczenia majątkowe;
  • Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze

Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody, w których uczestniczyłam osobiście lub wyznaczałam zastępstwa. Zaproszenia te dotyczyły:

- zebrania sprawozdawczego Polskiego Związku Wędkarskiego Koło 135 we Wrześni;
- turnieju piłki nożnej chłopców rocznik 1993 o Puchar Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni
- spotkania noworocznego Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Zarząd Rejonowy we Wrześni;
- spotkania Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Zarząd Rejonowy we Wrześni z okazji Światowego Dnia Inwalidy oraz Dnia Kobiet;
- powiatowego podsumowania działalności doradczej przez Zespół Doradczy w powiecie wrzesińskim;
- inauguracji sezonu piłkarskiego WIOSNA 2010.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka ogłosiła 15 minutową przerwę.

Po przerwie.


Pkt 7

Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września:

- Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym przekazuję na ręce przewodniczącej Rady Miejskiej (załącznik nr 32).

- odnośnie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Gen. Sikorskiego – powiedział, że tereny te w 2007 roku zostały włączone do strefy. 5, 6 lat trwały zabiegi, aby powstała specjalna strefa ekonomiczna w naszej gminie. Inwestowanie w niej wiąże się z korzyściami finansowymi dla inwestorów. W całej Wielkopolsce takich miejsc jest bardzo mało. Jeżeli uda się do końca doprowadzić tę inwestycję, o której jeszcze nie mogę mówić to w przeciągu 3 lat udałoby się cały ten teren skupiony w strefie zagospodarować zgodnie z planami i zamierzeniami.
Dodał, że kończą się tereny gminne przeznaczone do zbycia.
Powiedział, że 2 firmy zainteresowane są gruntami pod inwestycje. Mamy nadzieję, że jedna z tych inwestycji dojdzie do skutku. Dodał, że terenów z planami zagospodarowania przestrzennego jest ok 100 ha. W tym roku teren inwestycyjny o pow. 43 ha na wyjeździe na Środę Wlkp. został nabyty przez firmę holenderską z branży obrotu nieruchomościami.

Pkt 8

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie radnego Mirosława Chudego dotyczące słupków przy przejeździe na ul. Gnieźnieńskiej powiedział, że problem ten zostanie zgłoszony do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Kolejne pytanie dotyczyło dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków. Burmistrz odpowiedział, że zgodnie z zapisami nowej ustawy o finansach publicznych, która obowiązuje od 1 stycznia br. gminne fundusze ochrony środowiska przestały funkcjonować i w związku z tym nie ma dopłat do tych oczyszczalni.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie radnego Mirosława Chudego dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Psarach Polskich, przy drodze w kierunku Słomowa, powiedział, że gmina w obecnej chwili realizuje kilkanaście planów zagospodarowania przestrzennego. Konsekwencja uchwalenia planu jest zgoda, zaakceptowanie pewnych wydatków, które będą kojarzone z tym planem. Te wydatki są olbrzymie. Ilość decyzji do wywoływania planów musi być realizowana w sposób rozsądny i wyważony. W tym roku gmina nie przewiduje wywoływania planów, należy dokończyć te, które są w trakcie realizacji.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiadając na pytania radnej Teresy Piskorż oraz radnego Macieja Baranowskiego powiedział, że nikt nigdy nie został ukarany przez Straż Miejską za to, że jego dzieci biegają po trawniku. Druga część pytania dotyczyła psów, które zanieczyszczają trawniki. Burmistrz powiedział, że w regulaminie utrzymania porządku w § 5 pkt. 6 jest zapis: „zabrania się niszczenia trawników oraz zieleńców”. Nie ma tu mowy o żadnym deptaniu trawników. Regulaminy wrzesińskich parków w pkt 1 mają zapis: „zabrania się niszczenia trawników, krzewów i drzew”. Za nieczystości pozostawione przez psy odpowiada właściciel, bądź opiekun psa. Jest to również uregulowane w Regulaminie utrzymania czystości i porządku.
Odpowiadając na pytanie radnego Stanisława Dominiczak dotyczące chipowania psów, które miałoby pomóc w rozwiązaniu problemu zanieczyszczania trawników powiedział, że nie widzi związku między chipem, a faktem załatwiania jakiejkolwiek potrzeby przez psa. Nie ma to również związku z pobieraniem opłaty od posiadania psów. Chipowanie ma służyć zupełnie innym celom. Dodał również, że, koszty ściągania opłaty są wielokrotnie wyższe niż potencjalne wpływy z niej.
Kolejne pytane radnej Teresy Piskorż dotyczyło utwardzenia drogi w rejonie ul. Przemysłowej 5, powiedział, że sprawa ta jest zlecona, termin realizacji inwestycji przewidziany jest na dzień 30 kwietnia 2010 r. Odnośnie reprezentacji Polski bezdomnych w piłce nożnej, to grała ona w turnieju o puchar burmistrza w styczniu 2010 r. w hali sportowej przy Gimnazjum nr 2.
Odpowiadając na pytanie radnego Sylwestra Jałoszyńskiego dotyczące niesprawnych hydrantów powiedział, że na terenie miasta i gminy znajduje się ok 1000 hydrantów z czego 100 sztuk ma zastosowanie pożarowe. Wykaz tych 100 hydrantów jest do dyspozycji w Straży Pożarnej i są one regularnie w ramach umowy sprawdzane raz na kwartał. Po ostatnim sprawdzeniu są one w 100 % sprawne. Żadna informacja odnośnie niesprawnego hydrantu pożarowego nie dotarła od ostatniej kontroli do Urzędu, ani do PWiK. Kolejne pytanie dotyczyło mini „Orlików”. Burmistrz odpowiedział, że na posiedzeniu komisji rozwoju wsi dnia 24 marca 2010 r.. sprawa była omawiana i opiniowana przez komisję. Na posiedzeniu obecni byli radni: Mirosław Zgoliński, Radosław Garbarek, Sylwester Jałoszyński, Mieczysław Małachowskim Stanisław Dominiczak i po przedstawieniu przez pracownika urzędu propozycji pozyskania środków finansowych z Ministerstwa Sportu na budowę boisk wielofunkcyjnych we wsiach: Grzybowo i Marzenin oraz z LGD na budowę boisk w Bierzglinku i Węgierkach komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawioną propozycję w drodze głosowania.
Odpowiadając na pytanie radnej Marioli Zalepy dotyczące dziur w nawierzchni na odcinku łączącym ul. Kutrzeby z ul. Armii Poznań i naprawy ich w ramach napraw gwarancyjnych powiedział, że nie jest to odcinek który wykonywała gmina pod koniec 2009 roku. Ten odcinek został wykonany w 2006 r. przez deweloperów budujących w tym rejonie bloki. Droga ta została przekazana gminie, która położyła na wierzch cienką nakładkę asfaltową. Dziury te będą naprawione. Drugie pytanie dotyczyło powiększenia bazy lokalowej SSP nr 6. Sprawa ta jest analizowana. Jedno z tych rozwiązań związane jest z losem budynków dawnej szkoły mleczarskiej przy ul. Gnieźnieńskiej. Sprawa jest skomplikowana. Budynki te nie są ani własnością gminy, ani powiatu. Najpierw trzeba rozwiązać sprawy własnościowe tych budynków. Są rozpatrywane jeszcze inne warianty.
Odpowiadając na pytanie radnego Bronisława Dankowskiego dotyczące nieodpowiedniego miejsca na kosze do zbiórki odpadów powiedział, że sprawa zostanie przekazana do PUK-u. Kolejna sprawa dotyczyła stawku w Grzybowie i jeżeli jest on własnością gminy to zostanie uporządkowany. Ostatnie pytanie dotyczyło utwardzenia odcinka drogi Chociczka – Opatówki. Burmistrz powiedział, że gmina przyjrzy się sprawie tego nieutwardzonego odcinka. Odpowiadając na pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego dotyczącego niszczenia wieży ciśnień przy PKP powiedział, że zostanie przygotowana dokumentacja, która prześlemy do Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz PKP, aby postarali się zabezpieczyć obiekty przed dalszą dewastacją. Kolejna sprawa dotyczyła muru pomiędzy cmentarzem, boiskiem, a stadionem. W uzgodnieniu z proboszczem parafii farnej planowany jest skrót łączący ul. Zamysłowskiego z ul. Gnieźnieńską. Została wytypowana trasa ścieżki. Prace powinny zostać wykonane w tym roku.

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni odpowiadając na pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego dotyczące zniszczonego muru przy ul. Fabrycznej powiedział, że sprawa jest skomplikowana, ponieważ należy on do osoby prywatnej, a posesja ma kilkudziesięciu właścicieli. Mur ten wygląda fatalnie, ale nie ma bezpośredniego zagrożenia dla przechodniów. Dodał, że sprawa zostanie przekazana do Nadzoru Budowlanego.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiadając na pytanie radnego Stanisława Dominiczaka dotyczące problemów młodzieży wiejskiej uczącej się w gimnazjach miejskich, mających problem z dowozami na zajęcia pozalekcyjne powiedział, że nie ma takich problemów. Są trzy sposoby umożliwiania uczniom, którzy mieszkają w dalszej odległości od szkoły, pierwszy to zajęcia pozalekcyjne bezpośrednio po zajęciach programowych, drugi zajęcia pozalekcyjne po jakieś przerwie dowiezienie dzieci do szkoły i ostatni to zajęcia pozalekcyjne w soboty. Dodał, że dyrektorzy we własnym zakresie problem ten muszą rozwiązać i zaproponować uczniom odpowiedni korzystny system dowozu na zajęcia. Jeżeli zgłaszane są potrzeby dowozu na takie zajęcia przez dyrektorów, czy rodziców to zawsze ten transport jest zapewniany.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie radnego Stanisława Dominiczaka dotyczące mostku na Wrześnicy na drodze Kaczanowo - Neryngowo powiedział, że została rozpoczęta procedura zlecenia opracowania projektu na jego przebudowę. Wpłynęła jedna oferta. Koszt tej inwestycji to ok. 40 tys. zł.

radna Teresa Piskorż podziękowała, za uzyskane odpowiedzi. Powiedziała,że poprosi osobę, która otrzymała mandat za to, że jego dzieci biegały po trawniku o jego przedstawienie. Jeżeli chodzi o piłkę uliczna to bardzo żałuje, że nie mogła uczestniczyć w tym turnieju. Chciałaby, aby w przyszłości taki turniej odbył się na rynku.

radny Maciej Baranowski poprosił, aby na posiedzeniach nie zajmować się rzeczami, których nie da się odwrócić.

radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że właścicielem budynków przy ul. Gnieźnieńskiej jest Spółdzielnia Usługowo – Szkoleniowa, która jest w trakcie likwidacji. Nie będzie przedłużonej umowy o dalszym korzystaniu z tych budynków. Właściciel przymierza się do sprzedaży tych obiektów i działki.

radny Stanisław Dominiczak podziękował za szybką interwencję w sprawie mostku na drodze z Neryngowa do Kaczanowa. Powiedział, że problem dowozów został zgłoszony przez rodziców dzieci z Gozdowa, którzy skarżyli, że mimo funkcjonujących dowozów muszą w poniedziałki dowozić swoje dzieci na zajęcia pozalekcyjne.

Pkt 9

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 18.00 zamknęła posiedzenie Rady. Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

Protokolant
/-/Ewa Górna

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.