BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14276969
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Wyjaśnienia treści siwz (2) - Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - ORLIK 2012” przy Zespole Szkół w Nowym Folwarku

 Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września


Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 Euro na:

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - ORLIK 2012” przy Zespole Szkół w Nowym Folwarku


CPV: 45.21.22.21-1

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

Czas trwania zamówienia: 30 sierpnia 2010 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są: Kazimierz Szymkowiak – Inspektor Ref. Inwestycyjnego pok. 7 tel. 061 64-40-74 oraz Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/orlik_nowy_folwark.rar

Wadium: 20.000 złotych

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 4 maja 2010 r. do godz. 10.45.

Otwarcie ofert nastąpi 4 maja 2010 r w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali

należycie co najmniej: 2 (słownie: dwa) zamówienia związane z budową obiektów sportowych w skład których wchodzą boiska sportowe o nawierzchni ze sztucznej trawy i co najmniej: 2 (słownie: dwa) boisk z nawierzchnią poliuretanową

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

a) konstrukcyjno - budowlanymi – kierownik budowy,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

b) instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. posiadają gwarancję banku o możliwości zaciągnięcia kredytu lub inny dokument potwierdzający iż dysponują odpowiednią wielkością środków własnych na realizację zamówienia – nie mniej niż 500.000 złotych;

5) udzielą na wykonane roboty (materiały i robociznę) gwarancji wynoszącej nie mniej niż 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Wymagany okres gwarancji na nawierzchnie syntetyczne oraz granulat użyty do wypełnienia nawierzchni ze sztucznej trawy – 60 miesięcy.

6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r – Prawo zamówień publicznych.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 108090-2010 w dniu 16.04.2010 r.

1) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/wyjasnienia_siwz(1)_orlik_nfolwark.pdf 

2) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/wyjasnienia_siwz(2)_orlik_nfolwark.pdf

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.