BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14251144
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 30

PROTOKÓŁ NR 30

posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy Września

w dniu 23 kwietnia 2002r.

godz. 10.00

Obecni: Maria Taciak, Ryszard Szwajca, Henryk Krukowski, Józef Matuszewski, Marek Zielnik, Alfred Bogucki, Jerzy Nowaczyk.

1.    Przyjęcie porządku obrad.

2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.    Zaopiniowanie Projektu Zagospodarowania Terenu Moduł 2.2 Tom 2.2/I dot. obiektów inżynierskich węzła komunikacyjnego Września w obrębie autostrady płatnej A-2.

4.    Wniosek dot. planu miasta Wrześni na budynku przy ul. Jana Pawła II 3.

5.    Projekt uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę dzierżawcy ogrodu warzywnego położonego we Wrześni przy ul. Gen. Sikorskiego; umowa dzierżawy w tej sprawie.

6.    Sprawa przesunięcia drogi dojazdowej położonej we wsi Osowo ozn. nr działki 17.

7.    Wniosek o dokonanie zmiany m.p.z.p. w obrębie nieruchomości u zbiegu ul. Jana Pawła II i Sądowej, ozn. numerem geod. 999.

8.    Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - handlowej w rejonie ul. Kościuszki i Sikorskiego we Wrześni (działki nr 3798/1, 3798/3, 3798/4).

9.    Udzielenie pełnomocnictwa Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury - p. Kunegundzie Zakrzewskiej pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Września przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Poznaniu.

10.Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XLVI/308/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 października 2001r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.

11.Pismo Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych „REZASPO”.

12.Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca kontroli wykonania budżetu za 2001r.

13.Pismo orkiestry dętej i zespołu tanecznego - wniosek o dofinansowanie wyjazdu na uroczystość „Kwiaty Polskie”  w Wilnie.

14.Pismo Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - dot. sposobu rozliczania opłat za podgrzanie wody.

15.Pismo Stowarzyszenia Sołtysów - wniosek o zajęcie stanowiska przez Zarząd w sprawie sołtysa wsi Noskowo.

16.Pismo Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu - wniosek o rozważenie możliwości udzielenia w latach 2002 - 2004 pomocy w sfinansowaniu prac modernizacyjnych w obiekcie Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.

17.Roczny plan łowiecki Koła Łowieckiego „Leśnik” w Poznaniu.

18.Pismo WKM - dot. wtórnego podziału posesji przy ul. Opolskiej 27.

19.Protokół z dyżuru radnej Anny Paluszak.

20.Wolne wnioski.

Ad. 1

Przyjęto porządek obrad.

Ad. 2

Przyjęto protokoły z poprzednich posiedzeń Nr 25 - 28.

Ad. 3

Zaopiniowanie Projektu Zagospodarowania Terenu Moduł 2.2 Tom 2.2/I dot. obiektów inżynierskich węzła komunikacyjnego Września w obrębie autostrady płatnej A-2.

Zaopiniowano projekt pozytywnie.

Ad. 4

Wniosek dot. planu miasta Wrześni na budynku przy ul. Jana Pawła II 3 (w załączeniu).

WGA proponuje na czas remontu zdjęcie planszy i jej uaktualnienie. Należy zabezpieczyć kamerę znajdującą się na budynku.

wszyscy „za”

Ad. 5

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę dzierżawcy ogrodu warzywnego położonego we Wrześni przy ul. Gen. Sikorskiego; umowa dzierżawy w tej sprawie (w załączeniu).

wszyscy „za”

Ad. 6

Sprawa przesunięcia drogi dojazdowej położonej we wsi Osowo ozn. nr działki 17.

Wszyscy „za”

Ad. 7

Wniosek o dokonanie zmiany m.p.z.p. w obrębie nieruchomości u zbiegu ul. Jana Pawła II i Sądowej, ozn. numerem geod. 999 (w załączeniu).

Zmiana nastąpi na koszt wnioskodawcy.

wszyscy „za”

Ad. 8

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - handlowej w rejonie ul. Kościuszki i Sikorskiego we Wrześni (działka nr 3798/1, 3798/3, 3798/4).

„za” - 3 głosy

„wstrzymujących się” - 1 głos

Ad. 9

Udzielenie pełnomocnictwa Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury - p. Kunegundzie Zakrzewskiej do reprezentowania Gminy Września przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Poznaniu (w załączeniu).

Wszyscy „za”

Ad. 10

Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XLVI/308/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 października 2001r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli (w załączeniu).

Wszyscy „za”

Ad. 12

Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca kontroli wykonania budżetu za 2001 r. (w załączeniu).

Pani Burmistrz poinformowała, że przedłożono RIO wyjaśnienia i protokoły, których oczekiwano.

Ad. 13

Pismo orkiestry dętej i zespołu tanecznego - wniosek o dofinansowanie wyjazdu na uroczystość „Kwiaty Polskie” w Wilnie.

Zarząd powróci do tematu na kolejnym posiedzeniu. Niezbędne są wyjaśnienia dyrektora WOK-u i kierownika zespołu tanecznego.

Ad. 14

Pismo Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - dot. sposobu rozliczania opłat za podgrzanie wody (w załączeniu).

Zarząd zapoznał się z odpowiedzią WSM.

Pismo należy przekazać radnemu Baranowskiemu w związku z jego zapytaniem na sesji Rady Miejskiej.

Ad. 15

Pismo Stowarzyszenia Sołtysów - wniosek o zajęcie stanowiska przez Zarząd w sprawie sołtysa wsi Noskowo (w załączeniu).

Zarząd zapoznał się z artykułem w „Wiadomościach Wrzesińskich” i uznał, iż jest to głos sołtysa a nie wypowiedź członka Zarządu. Trudno zatem Zarządowi odnieść się do zamieszczonej w prasie wypowiedzi - należy udzielić odpowiedzi Stowarzyszeniu.

Ad. 16

Pismo Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu - wniosek o rozważenie możliwości udzielenia w latach 2002 - 2004 pomocy w sfinansowaniu prac modernizacyjnych w obiekcie Komendy Powiatowej Policji we Wrześni (w załączeniu).

Zarząd popiera wniosek. Gmina Września wielokrotnie udzieliła pomocy, pomaga w monitoringu a także wsparła wyposażenie posterunku. Finansowanie przez Gminę Straży Miejskiej i współpraca z policją jest również istotnym elementem pomocy w trosce o bezpieczeństwo gminy.

Odpowiedź przygotuje p. Molenda.

Ad. 17

Roczny plan łowiecki Koła Łowieckiego „Leśnik” w Poznaniu (w załączeniu).

Zarząd przyjął i zaopiniował pozytywnie przedłożony plan.

Ad. 18

Pismo WKM - dot. wtórnego podziału posesji przy ul. Opolskiej 27 (w załączeniu).

Konieczna jest opinia Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska w tej sprawie (temat jest w planie najbliższego posiedzenia Komisji).

Ad. 19

Protokół z dyżuru radnej Anny Paluszak (w załączeniu).

Sprawa koszy na śmieci wzdłuż ul. Opieszyn, temat był już wcześniej poruszany - przekazać WKM.

Sprawa wniosku mieszkańców ul. Koszarowej - Straż Miejska sprawdzi stan faktyczny i złoży stosowne wyjaśnienie.

Ad. 11

Pismo Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych „REZASPO” (w załączeniu).

Pani Burmistrz przedstawiła materiał z ubiegłorocznego spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia (w załączeniu).

Należy zaplanować wyjazd np. do Czerwonaka (p. Szwajca, p. Krukowski, p. Karowski) aby pozyskać więcej informacji o dokonaniach Stowarzyszenia.

Wolne wnioski:

·      Pan Zielnik prosi aby Straż Miejska częściej kontrolowała park Dzieci Wrzesińskich - patrol pieszy.

·      Należy dokonać przeglądu obiektu amfiteatru przed zbliżającymi się świętami majowymi - pan Pierzchliński + WKM.

Punkt dodatkowy:

1. Pani Burmistrz wróciła do sprawy wydzierżawianych nieruchomości na wsi podnoszonej przez Komisję Rewizyjną i przedstawiła opinię w przedmiotowej sprawie (stanowisko skonsultowano z radcą prawnym).

Zarząd przyjął wyjaśnienia i traktuje sprawę jako wyjaśnioną (odczytano opinię radcy prawnego). Podjęto uchwałę Nr 89 potwierdzającą dokonane jednoosobowo czynności prawne (w załączeniu).

2. Zarząd przyjął przedstawiony przed Skarbnika projekt uchwały Zarządu Nr 87 w sprawie utraty mocy uchwały nr 68 Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 26 marca 2001r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2002 (w załączeniu) oraz projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę z dnia 25 marca 2002r. w sprawie budżetu na rok 2002 (w załączeniu).

wszyscy „za”

3. Szczegółowe warunki zamówienia na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem Biuletynu Informacyjnego „WIEŚCI Z RATUSZA” (w załączeniu)

Przyjęto bez uwag.

Zakończenie posiedzenia.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych strony.

Załączniki do w/w protokołu są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Przewodniczący                                                                                Sekretarz Miasta i Gminy

Zarządu Miasta i Gminy Września                                                                                  /-/

         /-/                                                                                                      Jerzy Nowaczyk

                         Maria Taciak

                            Burmistrz

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.