BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14273660
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej

Protokół
z posiedzenia
komisji rewizyjnej
z 30 marca 2010 r.Pkt 1

Przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski o godz. 14.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.


Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków komisji rewizyjnej. Nieobecny był radny Michał Jaśniewicz (załącznik nr 1).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz Miasta i Gminy Września;

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego;

Zygmunt Wojtaszak, podinspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury;

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego;

Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym;

Roman Karowski, kierownik referatu inwestycyjnego;

Eugeniusz Staszak, inspektor w referacie inwestycyjnym;

Tomasz Koralewski, kierownik referatu zamówień publicznych;

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni;

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;

Zbigniew Ogrodowicz, dyrektor Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych;

Ewa Górna, podinspektor w Biurze Rady Miejskiej;

Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.Pkt 2

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski przedstawił porządki obrad posiedzenia zespołów (załącznik nr 2 i 3).


    Porządek obrad zespołu nr I:

1 .Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Analiza i zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2009:

1) Sprawdzenie zgodności sprawozdań statystycznych: dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy.

2) Kontrola realizacji dochodów:

a) ściągalność podatków,

b) wpływy do budżetu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

c) z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności.

d) strefa płatnego parkowania.

4). Analiza zobowiązań i należności, w tym wymagalnych.


5. Wolne głosy i wnioski.


6. Zakończenie posiedzenia.


    Porządek obrad zespołu nr II:


1 .Otwarcie posiedzenia.


2. Przyjęcie porządku obrad.


3. Analiza i zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2009:

1) Kontrola realizacji wydatków:

a) promocja Miasta i Gminy,

b) inwestycje w obiektach sportowych na przykładzie hali sportowej przy SSP nr 1 oraz boisk sportowych "Orlik",

c) dowozy dzieci do szkół gminnych,

d) dodatki mieszkaniowe.

e) przebudowa ul. Ratuszowej.


2) Kontrola zamówień publicznych.


4. Wolne głosy i wnioski.


5. Zakończenie posiedzenia.Pkt 3

Zespół I w składzie:

przewodniczący zespołu – Andrzej Rzeźnik

członek zespołu radny – Mirosław Chudy

członek zespołu radny – Szymon Paciorkowski


3.2.a) ściągalność podatków


Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego przedstawiła informację dotyczącą ściągalności podatków (załącznik nr 4).


Przewodniczący zespołu, radny Andrzej Rzeźnik powiedział, że procentowo niższy był niż w poprzednim roku podatek rolny i podatek od środków transportowych.


Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że tak, jednak podatnicy, podatku rolnego korzystają z wielu ulg, stąd też wpływy w tym podatku nigdy nie są duże. Natomiast w przypadku podatku od środków transportowych jest duża rotacja w tym sensie, że podatnicy często zbywają pojazdy albo się przekształcają, np. w osoby prawne, wobec czego następują przeniesienia między podatkami.


Przewodniczący zespołu, radny Andrzej Rzeźnik powiedział, że w 2009 roku ściągalność podatku od nieruchomości była większa niż w poprzednim roku.


Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że tak.


radny Mirosław Chudy zapytał, czy nie można dokładnie oszacować, jakie będą wpływy z podatku leśnego?


Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że nie można tego tak bardzo dokładnie oszacować dlatego, że w planie należy wziąć pod uwagę ewentualne odsetki w przypadku gdyby ktoś, np. nie zapłacił lub gdyby dokonano, np. jakichś zmian geodezyjnych, co się zdarza.


Przewodniczący zespołu, radny Andrzej Rzeźnik zapytał, kto jest największym dłużnikiem w podatku od osób prawnych?


Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że Tonsil i gdyby nie to zadłużenie, zadłużenie ogólne nie przekroczyłoby 10% zobowiązań.


Przewodniczący zespołu, radny Andrzej Rzeźnik zapytał, kto jest największym dłużnikiem w podatku rolnym?


Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że dawny Biegrol.


radny Mirosław Chudy: zapytał czy reasumując można powiedzieć, że ściągalność podatku wzrosła w porównaniu do ubiegłego roku?


Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że tak.


radny Mirosław Chudy zapytał czy niedobory w jednym segmencie, a nadwyżki w innym tłumaczyć można przesunięciami?


Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że głównie tak.


Przewodniczący zespołu, radny Andrzej Rzeźnik powiedział, że można stwierdzić iż ściągalność podatków wzrasta.

Podziękował za szczegółowe wyjaśnienia dotyczące ściągalności podatków.


3.2.b) wpływy do budżetu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym przedstawiła informację dotyczącą wpływu do budżetu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu(załącznik nr 5).


radny Mirosław Chudy zapytał czy dla płacących w ratach, płatność ratalna jest wyższa?


Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym powiedziała, że nie.


Przewodniczący zespołu, radny Andrzej Rzeźnik zapytał czy są górne widełki opłat z tytułu za zezwolenie na sprzedaż alkoholu?


Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym powiedziała, że nie. Najwyższe dochody są z opłat uzyskanych z zezwoleń dla marketów. Punktów sprzedaży na terenie gminy Września jest ponad 170, co się zmienia, ponieważ jedni rezygnują z zezwolenia, a inni dodatkowo występują o zezwolenie.


radny Mirosław Chudy zapytał na jaki okres wydawane jest zezwolenie?


Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym powiedziała, że na sprzedaż detaliczną 2 lata, natomiast na gastronomię 4 lata.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września zapytał, jak wygląda krzywa wpływów?


Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym powiedziała, że całość wpływów za 2009 rok wynosi 658 094,81zł.


Przewodniczący zespołu, radny Andrzej Rzeźnik zapytał czy są problemy ze ściągalnością opłat?


Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym powiedziała, że nie, ponieważ w przypadku nieuregulowania należności następuje wygaszenie zezwolenia.


Przewodniczący zespołu, radny Andrzej Rzeźnik zapytał czy są jakieś zaległości z tego tytułu?


Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym powiedziała, że nie, ponieważ opłatę pobiera się przed wydaniem zezwolenia.


radny Mirosław Chudy zapytał czy dużym problemem jest wycofanie zezwolenia w przypadku, kiedy ktoś narusza zasady sprzedaży?


Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym powiedziała, że musi być do tego podstawa. Musi być zawiadomienie z prokuratury, że toczone jest postępowanie w sprawie, np. sprzedaży nieletnim, zakłócania porządku, itp.(o przesłankach mówi art. 18, ust. 10 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).


radny Mirosław Chudy zapytał czy musi odbyć się to za sprawą prokuratury, czy też są jakieś inne rozwiązania?


Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym powiedziała, że może to nastąpić również w sytuacji, gdy np. w ciągu roku dwa, trzy razy nastąpi zgłoszenie na policję odnośnie zakłócania ciszy, itp.


radny Mirosław Chudy zapytał, czy w takim układzie wystarczy zgłoszenie na policję, a ona zgłasza do prokuratury?


Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym powiedziała, że tak.


Przewodniczący zespołu, radny Andrzej Rzeźnik zapytał czy zdarzają się przypadki wycofania pozwolenia?


Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym powiedziała, że tak.


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego dodał, że duże wpływy uzyskujemy z pozwoleń dla marketów.


radny Mirosław Chudy zapytał czy niepłacenie skutkuje wezwaniem płatnika?


Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym powiedziała, że nie, ponieważ w takiej sytuacji następuje wygaśnięcie zezwolenia.


radny Mirosław Chudy zapytał czy bez wezwania?


Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym powiedziała, że tak, bez wezwania.


radny Mirosław Chudy zapytał w jakim terminie?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że już jeśli jest opóźnienie o jeden dzień.


Przewodniczący zespołu, radny Andrzej Rzeźnik zapytał, czy wobec tego nie zdarzają się takie sytuacje?


Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym powiedziała, że zdarzają się. Staramy się przypominać przedsiębiorcom ale były takie przypadki, kiedy wygasiliśmy zezwolenia z powodu nie dokonania opłaty w terminie.


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego były takie przypadki, kiedy przedsiębiorcy odwoływali się do SKO z powodu wygaśnięcia zezwolenia.


Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym powiedziała, że zdarzyło się, iż w takiej sytuacji SKO podtrzymało naszą decyzję, bo wygaśnięcie następuje z mocy ustawy.


Przewodniczący zespołu, radny Andrzej Rzeźnik powiedział, że w takiej sytuacji całą procedurę trzeba było wszczynać jeszcze raz.


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego powiedział, że tak.


Przewodniczący zespołu, radny Andrzej Rzeźnik podziękował za szczegółowe wyjaśnienia dotyczące informacji odnośnie wpływu do budżetu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


3.2.c) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności.


Zygmunt Wojtaszak, podinspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury przedstawił informację dotyczącą dochodów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności(załącznik nr 6).


radny Mirosław Chudy odnośnie zbycia jednej z dwóch działek, zapytał czy w trybie przetargu ograniczonego za cenę wywoławczą przystąpiła tylko jedna firma?


Zygmunt Wojtaszak, podinspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury powiedział, że tak, za postąpienie.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że była jeszcze druga strona, która też miała możliwość nabycia.


Zygmunt Wojtaszak, podinspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury powiedział, że obie strony były powiadomione.


radny Mirosław Chudy zapytał, jaka jest procentowa różnica ceny uzyskanej od ceny wywoławczej?


Zygmunt Wojtaszak, podinspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury powiedział, że niektóre nieruchomości były sprzedane za kilka postąpień, inne natomiast za jedno, ponieważ warunkiem zbycia jest przynajmniej jedno postąpienie w przetargu.


Przewodniczący zespołu, radny Andrzej Rzeźnik podziękował za szczegółowe wyjaśnienia dotyczące informacji odnośnie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności.


3.2.d) strefa płatnego parkowania.


Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni przedstawił informację dotyczącą dochodów ze strefy płatnego parkowania(załącznik nr 7).


radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy w związku z tym, iż nie otrzymujemy już zwrotu z PFRON-u będziemy kontynuować zatrudnienie osób niepełnosprawnych?


Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni odpowiedział, że tak.


radny Mirosław Chudy zapytał, czy przedłużenie umów wynika z solidności, efektywności pracy?

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni powiedział, że tak, praca wykonywana jest bardzo solidnie.


radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy rozszerzenie strefy płatnego parkowania w okolicach starostwa powiatowego spowodowało wzrost zatrudnienia?


Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni powiedział, że została podpisana umowa z PCPR, na skutek czego otrzymaliśmy pieniądze, na stworzenie dwóch nowych miejsc pracy, w związku z czym zatrudniliśmy dwie nowe osoby.


radny Mirosław Chudy zapytał czy pensje tych osób pokrywane są z PCPR-u?


Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni powiedział, że nie. Otrzymaliśmy środki na stworzenie nowych miejsc pracy. Otrzymaliśmy 10 tys zł na doposażenie strefy.


radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy osoby te zostały wskazane przez WTZ, czy PCPR?


Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni powiedział, że PCPR, były to osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.


radny Mirosław Chudy zapytał, czy zatrudnione są też osoby z dysfunkcją ruchu?


Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni powiedział, że tak.


radny Mirosław Chudy: zapytał, czy sytuacja rozszerzenia strefy wiązałaby się z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych we współpracy z PCPR-em?


Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni powiedział, że tak, natomiast w tej chwili nie ma takiej potrzeby.


radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy niezapłacone mandaty egzekwuje się w postępowaniu mandatowym?


Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni powiedział, że w postępowaniu administracyjnym.
W 2009 roku kontrolerzy wystawili 5 163 wezwań, z czego uregulowano 4 294, natomiast 914 nie uregulowano. Na 914 wezwań wysłano 850 upomnień. Różnica wynika z tego, iż np. przyszedł ktoś na następny dzień i udowodnił, że jest osobą niepełnosprawną, albo że taki pojazd nie figuruje w centralnym rejestrze pojazdów, lub jest to pojazd zagraniczny.


radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy wysyłanie upomnień wiąże się z dodatkowymi kosztami?


Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni powiedział, że tak 8,80, które musi zapłacić dana osoba. Jeżeli osoba nie ureguluje upomnienia, to wydział księgowości wysyła tytuł egzekucyjny do urzędu skarbowego, który egzekwuje tą należność.


radny Mirosław Chudy powiedział, że osoba niepełnosprawna zobowiązana jest wyłożyć dowód niepełnosprawności na przednią szybę, w związku z czym, czy nie dyskwalifikuje to tych, którzy przychodzą później?


Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni powiedział, że z tytułu tego, iż ktoś tego nie zrobił, musi przyjechać ponownie. Bywa też tak, że korzysta z tego ktoś z rodziny, a nie ta osoba niepełnosprawna, tak więc mamy do czynienia z wykorzystywaniem karty przez innych.


Przewodniczący zespołu, radny Andrzej Rzeźnik podsumowując zapytał, jaka była ściągalność mandatów?


Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni powiedział, że na 914 nieuregulowanych wezwań, 856 wezwań wysłano na kwotę 42 800 zł, z czego uregulowano 617. Wystawiono 239 tytułów egzekucyjnych na kwotę 11 950 zł i w roku 2009 wyegzekwowano kwotę 4 500 tys zł. W sumie w 2009 roku wpływów z biletów parkingowych było 315 494, 92 zł. Wpływy z opłaty dodatkowej wyniosły 28 641 zł. Sprzedano także 198 kart abonamentowych, z czego 99 to karty dla mieszkańców i 99 na działalność gospodarczą w skali roku. W sumie na kwotę 9 825 zł.


radny Mirosław Chudy zapytał czy robiona była kalkulacja dochodów i kosztów strefy?


Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni powiedział, że nie robił takiej kalkulacji.


radny Mirosław Chudy zapytał czy jakaś osoba spośród pracowników strefy zrezygnowała z renty na rzecz wynagrodzenia?


Mirosław Morawski,komendant Straży Miejskiej we Wrześni powiedział, że jedna osoba.


Przewodniczący zespołu, radny Andrzej Rzeźnik podziękował za szczegółowe wyjaśnienia dotyczące informacji odnośnie uzyskanych dochodów ze strefy płatnego parkowania.


Pkt.4. Analiza zobowiązań i należności, w tym wymagalnych.


Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości przedstawiła informację dotyczącą analizy zobowiązań i należności, w tym wymagalnych (złącznik nr 8).


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że w sprawozdaniu, które dotyczy urzędu i jednostek podległych nieposiadających osobowości prawnej, nie ma żadnych zobowiązań wymagalnych. Natomiast w sprawozdaniu, w którym wykazuje się zobowiązania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, są zobowiązania wymagalne i powstały one w wyniku przejęcia zakładu budżetowego, który takie posiadał na dzień likwidacji.


Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości powiedziała, że należności wymagalne są to też te, które przejęliśmy po ZGM-ie, są to wszelkie czynsze za lokale mieszkaniowe i użytkowe. Wymagalne to te, które termin płatności mają do 31 grudnia.


Przewodniczący zespołu, radny Andrzej Rzeźnik zapytał, co tu zaliczamy, ponieważ jest to duża kwota?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że było tu dużo należności po ZGM-ie, czyli takich gdzie, np. ludzie nie płacili za mieszkania, za czynsz, itp. W ciągu roku pewne rzeczy zostały regulowane, jednak nie wszystko. Ponadto wystawia się faktury, opłaty za wieczyste użytkowanie, itp. i są to należności, które teoretycznie powinny znaleźć się na koncie gminy do 31 grudnia, a tak się nie dzieje.


radny Szymon Paciorkowski powiedział, że gotówka i depozyty należą do tych wybranych aktywów finansowych, natomiast należności zaczynają się od należności wymagalnych.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że razem jest to grupa należności.


radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy jeśli w przypadku zamknięcia roku nie zostaną spłacone należności, to od każdego nowego roku zaliczane są osobno, czy też kumulują się?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że jeśli minął termin płatności, to są to zaległości, nie należności (po terminie płatności należność staje się zaległością).


radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy w następnym roku ściągamy je w trybie egzekucji administracyjnej?


Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości powiedziała, że są cały czas ściągane.


radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy zaległość ściąga się w trybie ordynacji podatkowej?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że podatkowe tak. Tam, gdzie są sprawy cywilno-prawne, sprawa kierowana jest do sądu, a wszystkie podatki są egzekwowane, ściągane w trybie ordynacji podatkowej.


Przewodniczący zespołu, radny Andrzej Rzeźnik zapytał, czy należności te narastają?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że to zależy. Są, np. zaległości wynikające z przejęcia ZGM-u. Powstał nowy wydział, który windykuje je, ale organizacja wydziału wymagała czasu.


Przewodniczący zespołu, radny Andrzej Rzeźnik zapytał, jakie należności mieszczą się w Dz. 756?


Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości powiedziała, że są to podatki od osób prawnych i fizycznych i w Dz. 700 jest to WGM.


radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy w porównaniu z poprzednim rokiem zobowiązania z tytuły papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zmniejszyły się, czy zwiększyły?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że w 2009r. spłaciliśmy 2mln obligacji, była to pierwsza transza. Rozchody z tytułu pożyczek i kredytów to ok 1mln 300 tys zł, 1mln 400 tys zł. Zatem zmniejszały się.


radny Szymon Paciorkowski powiedział, że można przyjąć, iż zadłużenie naszej gminy wynosi ok. 29 mln zł.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że tak.


radny Szymon Paciorkowski zapytał, jakie mamy zabezpieczenie finansowe?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że komercyjnych pożyczek nie mamy żadnych. Mamy pożyczki z WFOŚ, z Banku Gospodarstwa Krajowego na termomodernizację i obligacje komunalne. Nie stanowiliśmy żadnych zabezpieczeń.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że na pożyczki i kredyty są weksle in blanco, a w przypadku obligacji nic nie było wymagane.


Przewodniczący zespołu, radny Andrzej Rzeźnik zapytał, jakie jest oprocentowanie papierów wartościowych?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że jest to ok. 4,5% (wartość 52 tygodniowych bonów skarbowych + marża czyli ok. 4,5%).


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że kredyty, które są zapisane w budżecie, to tak naprawdę kredyty, które później nie są realizowane. Następuje to, np. w postaci pożyczki w WFOŚ albo realizujemy to z własnych środków. Do „zapięcia” budżetu często wpisujemy ten kredyt, który też w wielu przypadkach odzwierciedla pieniądze zewnętrzne, o które się staramy, a ponieważ nie mamy ich, na starcie musimy wpisywać kredyt, który tak naprawdę kredytem nie jest. Z komercyjnego w ogóle nie korzystamy.


Przewodniczący zespołu, radny Andrzej Rzeźnik zapytał, jaka to jest suma?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że Tonsil powoduje, że te zaległości są aż tak duże.


Przewodniczący zespołu, radny Andrzej Rzeźnik podziękował za szczegółowe wyjaśnienia dotyczące informacji odnośnie analizy zobowiązań i należności, w tym wymagalnych.


Pkt 3

Zespół II w składzie:

przewodniczący zespołu – radny Bolesław Święciochowski;

członek zespołu - radny Artur Mokracki

1) Kontrola wydatków:

a) promocja Miasta i Gminy


Szymon Krajniak, kierownik referatu promocji przedstawił informacje na temat wydatków na promocję Miasta i Gminy w 2009 roku. Przekazał radnym zestawienie faktur na wydatki związane z promocją (załącznik nr 9).


Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski powiedział, że szczegółowa kontrola wydatków przeznaczonych na promocję Miasta i Gminy Września przeprowadzona została w listopadzie 2009 r. Członkowie podtrzymują wcześnie sformułowane wnioski.


WNIOSKI:

1. Miasto Września prowadzi aktywną politykę promocji, czego wyrazem są wydatki poniesione na organizację europrawyborów oraz towarzyszących imprez.

2. Drugą ważną grupę wydatków stanowią wydarzenia kulturalne - Wrzesiński Weekend Muzyczny, koncerty artystów i zespołów, Spotkanie noworoczne itp.
Zestawienie poniesionych wydatków jest zgodne z prowadzoną polityką władz miasta i zdaniem Komisji spełnia potrzeby i oczekiwania mieszkańców.

3.Analiza faktur związanych z działaniami promocyjnymi gminy Września oraz szczegółowe omówienie wszystkich wydatków przez kierownika wydziału promocji wskazują na bardzo dobrze realizowaną politykę promocji gminy, która jest skierowana na utrwalanie pozytywnego wizerunku Wrześni oraz wydarzenia kulturalne skierowane bezpośrednio do mieszkańców.


b) inwestycje w obiektach sportowych na przykładzie hali sportowej przy SSP Nr 1 oraz boisk sportowych Orlik:


Zbigniew Ogrodowicz, dyrektor WOS-R we Wrześni pokrótce przedstawił historię budowy hali sportowej przy SSP nr 1. Przekazał radnym zestawienie faktur budowy hali sportowej (załącznik nr 10). Dodał, że trwają przygotowania do przeglądu hali po roku jej użytkowania.


Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski powiedział, że szczegółowa kontrola wydatków przeznaczonych na budowę hali sportowej przeprowadzona została w listopadzie 2009 roku.


radny Artur Mokracki zapytał, czy po zimie pojawiły się białe ślady na ścianach?


Zbigniew Ogrodowicz, dyrektor WOS-R we Wrześni odpowiedział, że plamy pojawiły się i mogą pojawiać się jeszcze przez ok. 3 lata.

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski zapytał, czy użytkownicy hali są zdyscyplinowani?


Zbigniew Ogrodowicz, dyrektor WOS-R we Wrześni odpowiedział, że są zdyscyplinowani.


WNIOSKI:

1. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej we Wrześni po zapoznaniu się z dokumentami finansowymi, po uzyskaniu odpowiedzi na pytanie związane z budową hali sportowej przy SSP nr 1 we Wrześni, uwzględniając informację o funkcjonowaniu hali sportowej bezpośrednio po oddaniu jej do użytku i po wstępnym okresie jej eksploatacji stwierdza, że środki finansowe przeznaczone na budowę i wyposażenie hali sportowej wydane zostały celowo i racjonalnie.

2. Szczegółowa analiza kosztów poniesionych przy budowie i jej urządzaniu wskazuje, że środki zostały wydatkowane zgodnie z założeniami, a także ich wydatkowanie (zgodnie z zestawieniem faktur) było celowe i uzasadnione

3. Dodatkowe koszty powstałe podczas realizacji zadania (zmiana konstrukcji dachu hali sportowej), wynikające ze zmiany przepisów budowlanych, które nastąpiły po zakończeniu przetargu, były celowe i uzasadnione.


Budowa Orlików


Roman Karowski, kierownik referatu inwestycyjnego przedstawił informacje na temat budowy dwóch Orlików we Wrześni przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni oraz Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 we Wrześni (załącznik nr 11).


radny Artur Mokracki zapytał o koszt budowy Orlika przy SSP nr 2 we Wrześni?


Roman Karowski, kierownik referatu inwestycyjnego odpowiedział, że była to kwota 1,4 mln zł. Dodał, że koszt inwestycji spadł, ponieważ na rynku jest coraz większa konkurencja.


Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski zapytał, czy użytkownicy zgłaszają problemy dotyczące użytkowania?


Roman Karowski, kierownik referatu inwestycyjnego odpowiedział, że do tej pory nikt nie zgłaszał żadnych problemów. Na bieżąco uzupełniany jest granulat oraz przeczesywana jest nawierzchnia. Gwarancja na nawierzchnię jest na okres 60 miesięcy, a na roboty budowlane 36 miesięcy.


radny Artur Mokracki zapytał, jakie są koszty utrzymania takiego obiektu?


Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości odpowiedziała, że administratorami tych obiektów są szkoły i one ponoszą wszystkie koszty związane z utrzymaniem i konserwacją.


radny Artur Mokracki dodał, że wkrótce na terenie miasta i gminy Września będzie funkcjonowało 5 takich obiektów i w związku z tym warto pomyśleć o zakupie urządzenia do czesania nawierzchni.


Tomasz Koralewski, kierownik referatu zamówień publicznych odpowiedział, że takie urządzenie zostanie zakupione przez PUK.


Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski zapytał, czy współfinansujący inwestycje przeprowadzają ich kontrolę?


Roman Karowski, kierownik referatu inwestycyjnego odpowiedział, że do tej pory była kontrola z Urzędu Marszałkowskiego, która kontrolowała wydatki na Orlika przy SSP nr 2.


Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski zapytał, co jest finansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a co przez Urząd Marszałkowski?

Roman Karowski, kierownik referatu inwestycyjnego odpowiedział, że ze środków Ministerstwa pokrywane są koszty nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, a Urzędu Marszałkowskiego koszty trawy syntetycznej.


Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski zapytał, jak oceniana jest praca wykonawców?


Roman Karowski, kierownik referatu inwestycyjnego odpowiedział, że nie było żadnych zastrzeżeń do wykonawców. Prace w większości przebiegały terminowo. Na niewielkie opóźnienia wpływ miały niesprzyjające warunki atmosferyczne. Najlepszą pora na realizację takiej inwestycji są miesiące letnie.


Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski podziękował za udzielenie obszernych wyjaśnień. Dodał, że boiska te będą na pewno dobrze służyć wszystkim mieszkańcom naszego miasta.


e) przebudowa ul. Ratuszowej


Eugeniusz Staszak, inspektor w referacie inwestycyjnym przedstawił informacje na temat przebudowy ul. Ratuszowej we Wrześni (załącznik nr 12).


Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski zapytał, czy nadzór archeologiczny nie sprawiał problemów w związku z prowadzoną inwestycją?


Eugeniusz Staszak, inspektor w referacie inwestycyjnym odpowiedział, że nie było żadnych problemów. Gdyby zostały znalezione szczątki ludzkie, nastąpiłyby opóźnienia.


radny Artur Mokracki zapytał, czy są plany odnośnie przesunięcia obecnego przejścia dla pieszych bliżej Rynku?


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego odpowiedział, że na rynku został zlikwidowany przystanek autobusowy, a w jego miejscu zostanie obniżony krawężnik i powstanie tam przejście dla pieszych. Dodał, że niedługo zostanie wybudowane rondo u zbiegu ulic: Staszica, Szkolnej oraz Żwirki i Wigury. Po zakończeniu inwestycji zostanie szczegółowo przeanalizowana organizacja ruchu i jeżeli będzie taka potrzeba, zostaną wprowadzone zmiany.


Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski podziękował za udzielenie obszernych wyjaśnień. Dodał, że prace dodatkowe są uzasadnione i celowe.


2) Kontrola zamówień publicznych


Tomasz Koralewski, kierownik referatu zamówień publicznych przedstawił szczegółowe informacje na temat zamówień publicznych w roku 2009 (załącznik nr 13).


Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski podziękował za bardzo szczegółowe przedstawienie informacji na temat zamówień publicznych udzielonych w roku 2009.


cd pkt 1)

c) dowozy dzieci do szkół gminnych


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu przedstawił szczegółowe informacje na temat dowozów dzieci do szkół gminnych w roku 2009 (załącznik nr 14).


radny Artur Mokracki zapytał, skąd biorą się różnice cenowe w dowozach pomiędzy szkołami?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że wynikają one z odległości. Im krótsza trasa, tym wyższa cena za km i odwrotnie.


radny Artur Mokracki zapytał, czy dzieci, które mieszkają bliżej niż 3 km od szkoły, są również dowożone?


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że jeżeli autobus nie zbacza z trasy i są wolne miejsca, to takie dzieci są zabierane.


Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski powiedział, że z przedstawionych informacji w żadnej z pozycji nie ma 100 % wykonania. Czym to było spowodowane?


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że składa się na to wiele przyczyn, np.: cena paliwa była niższa niż zakładana, został sprzedany autokar gminny.


Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski zapytał, co z oszczędnościami?


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że o pieniądzach decyduje rada miejska i burmistrz.


Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski zapytał, co się bardziej opłaca, dowóz własnym autokarem, czy wynajęcie?


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że jeżeli jest nowy autokar i młody kierowca, to wtedy opłaca się dowóz własnym autokarem. Problemy zaczynają się, gdy jest stary autokar i starszy kierowca (pojazd się psuje, pracownik choruje). Przy wynajmie nie musimy martwić się o nic.


Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski zapytał, jaki jest czas oczekiwania dzieci na autokar przed i po zajęciach.


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że wszystko zależy od trasy. Niektóre dzieci są w szkole 20 min. przed rozpoczęciem zajęć, a inne 5 min. Dyrektorzy planują odwozy tak, aby były one zaraz po lekcjach. Jeżeli nie ma takiej możliwości, dzieci przebywają w świetlicy szkolnej (jeżeli jest w szkole) bądź uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych.


Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski podziękował za przedstawienie szczegółowych wyjaśnień dotyczących dowozów dzieci do szkół gminnych w roku 2009.


d)

dodatki mieszkaniowe


Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni przedstawiła szczegółowe informacje nt. wydatków na dodatki mieszkaniowe w roku 2009 (załącznik nr 15).


Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski zapytał, w jaki sposób planowane są środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w budżecie?


Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni odpowiedziała, że kwota ta szacowana jest na podstawie wydatków z roku poprzedniego.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września dodał, że jest to obliczane na podstawie wniosków złożonych w poprzednim roku.


Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski zapytał, czy ta zaplanowana kwota jest wystarczająca? Czy w ciągu roku są jakieś zmiany?


Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni odpowiedziała, że zaplanowana w budżecie kwota na wypłatę dodatków jest wystarczająca i nigdy do końca nie została wykorzystana. Są oszczędności, ponieważ postępowania prowadzone są bardzo szczegółowo.


Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski podziękował za szczegółowe wyjaśnienia dotyczące wydatków na dodatki mieszkaniowe i pracę, która daje tak dobre efekty.Pkt 4,5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski o godz. 16.00 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 13 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.


Przewodniczący Komisji
/-/radny Bolesław Święciochowski

Protokolanci
/-/Jolanta Cypryańska
/-/Ewa Górna

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.