BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14276763
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Wyjaśnienia treści siwz (2) - Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Chociczy Wielkiej na lokale socjalne i świetlicę wiejską
 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września


Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 Euro na:

Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Chociczy Wielkiej

na lokale socjalne i świetlice wiejską


CPV: 45.00.00.00-7, 45.26.26.00-7


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.


Czas trwania zamówienia: 31 października 2010 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są: Roman Karowski – Kierownik Ref. Inwestycyjnego pok. 7 tel. 061 64-40-71 oraz Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl


Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/adaptacja_chocicza_wielka.rar


Otwarcie ofert nastąpi 30 kwietnia 2010 r w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00


Wykonawca wniesie wadium w wysokości: 10.000 złotych.


Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 30 kwietnia 2010 r. do godz. 10.45.


Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali roboty budowlane, ogólnobudowlane o wartości łącznej nie mniejszej niż 500 tys złotych;

3) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

a) konstrukcyjno - budowlanej,

b) instalacji w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia,

6) udzielą na wykonane roboty budowlane gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.


Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 103030-2010 w dniu 13.04.2010 r.

1) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/adaptacja_wyjas_siwz(1).pdf

2) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/adaptacja_wyjas_siwz(2).pdf

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.