BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14268994
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl

Nazwa Wydzierżawiającego:
Gmina Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, NIP: 789-10-01-386
Opis przedmiotu dzierżawy:
Przedmiotem dzierżawy jest część działek nr geod.:
3790/1 o pow. ca 0,0650ha, wchodzącej w skład księgi wieczystej KW 23369
3790/2 o pow. ca 0,1392ha wchodzącej w skład księgi wieczystej KW 13917,
niezabudowane, położone we Wrześni przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu strzeżonego. Ogrodzenie części w/w działek oraz kiosk (stróżówka) stanowią własność poprzedniego Dzierżawcy. Osoba, która wygra przetarg i wyrazi chęć przejęcia w/w przedmiotów, zobowiązana jest uzgodnić to i dokonać stosownych rozliczeń z poprzednim Dzierżawcą.
Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi: 430,33zł./m-c + 22% VAT.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest:
1. Złożenie oferty, będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia 13 kwietnia 2010r. do godz. 13.00. Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie Wydzierżawiającego, tj. Gminy Września ul. Ratuszowa 1, pok. nr 2, lub na stronie internetowej www.wrzesnia.pl
2. Oferta powinna zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę oferenta
- adres siedziby oferenta
- numer PESEL i NIP Oferenta
- datę sporządzenia oferty
- oferowaną cenę
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem dzierżawy oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń
Do oferty należy dołączyć kopię wniesionego wadium.
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Wydzierżawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: “Przetarg ofertowy nieograniczony na dzierzawę części działek ozn. nr geod. 3790/1 i 3790/2. Nie otwierać przed dniem 16 kwietnia 2010r. do godz. 13.30”
3. Wpłacenie wadium w wysokości 2.000,00zł. (słownie: dwatysiące złotych 00/100). Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2010r. do godz. 13.00 w kasie Urzędu Miasta i Gminy Września. Zwrot wadium nastąpi najpóźniej w terminie 3 dni roboczych po rozstrzygnięciu przetargu.

Pozostałe informacje:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 kwietnia 2010r. o godz. 13.30, w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego dla osoby, która wygra przetarg. Jeżeli osoba ta nie zgłosi się w terminie 7 dni po zakończeniu przetargu do podpisania umowy dzierżawy, to wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.
2. Części działek nr geod. 3790/1 i 3790/2 zostaną wydzierżawione za najwyższą zaoferowaną wysokość czynszu miesięcznego.
3. W przypadku zaoferowania takiej samej
wysokości czynszu miesięcznego przez więcej niż jednego oferenta, zostanie przeprowadzona licytacja ustna.
4. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
5. Wszelkie informacje na temat przetargu na dzierżawę części działek położonych we Wrześni przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu strzeżonego można uzyskać w pok. nr 2 w Urzędzie Miasta i Gminy Września lub pod nr tel. 061 640 4031. Zastrzega się, że przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
zalacznik nr 1 W-nia ul Kosciuszki [13 kB]
ikona
zalacznik nr 2 umowa W-nia ul Kosciuszki [25 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.