BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13697616
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-04-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr XXX/406/2010

Uchwała nr XXX/406/2010
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 29 marca 2010r.


w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w postaci umarzania, odraczania terminu płatności i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych Gminy Września z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, a także organów do tego uprawnionych.


Na podstawie art.59 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r,. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. nr 157 poz.1240), Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

§ 1

Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w postaci umarzania, odraczania terminu płatności oraz rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Września lub jej jednostkom podległym, zwanych dalej „wierzytelnościami”, wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”.

§ 2

1. Wierzytelność może zostać umorzona, w całości lub w części, jeżeli:
1) wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego albo jest przedawniona,
2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,
3) ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności, lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
5) przemawiają za tym zasady słuszności oraz szczególnie uzasadnione przypadki.
2. Umorzenie, w przypadkach określonych w ust.1 pkt. 1, 3, 4 i 5, może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 – równieżz urzędu.
3. Umorzenie, w przypadku określonym w ust. 1 pkt. 5, może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej.

§ 3

1. Do umarzania wierzytelności uprawniony jest Burmistrz.
2. Przez wartość wierzytelności, o której mowa w ust. 1, rozumie się należność główną.

§ 4

1. Burmistrz jest uprawniony do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych.
2. Naliczone przez Gminę Września odsetki za nieterminowe wpłaty należności czynszowych osobom, które są właścicielami lokali mieszkalnych, wchodzących dawniej w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września oraz takim, które przed zawiadomieniem ze strony Gminy o naliczonych odsetkach otrzymały zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach wystawiane w związku z planowanym wykupem, podlegają umorzeniu w drodze zarządzenia.

§ 5

W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, Burmistrz na wniosek dłużnika, może odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności lub rozłożyć płatność całości lub części wierzytelności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki organizacyjnej.

§ 6

Umorzenie wierzytelności oraz udzielenie ulg, o których mowa w § 5, następuje:
1) w drodze umowy – w odniesieniu do wierzytelności wymagalnych wynikających ze stosunków cywilnoprawnych chyba, że podpisanie umowy jest niemożliwe,
2) w drodze zarządzania w pozostałych przypadkach.

§ 7

Traci moc Uchwała nr XL/397/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 lutego 2006r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Września z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

Uzasadnienie do uchwały:

Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne z powodu wejścia w życie nowej ustawy o finansach publicznych.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.