BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14252984
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 23

PROTOKÓŁ NR 23

posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy Września

w dniu 5 kwietnia 2002r.

godz. 10.00

Obecni: Maria Taciak, Ryszard Szwajca, Henryk Krukowski, Józef Matuszewski, Marek Zielnik, Alfred Bogucki, Jerzy Nowaczyk.

1.    Przyjęcie porządku obrad.

2.    Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

3.    Projekt uchwały i ogłoszenie dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej obiektami nieczynnej gorzelni nr geod. 3702/3 przy ul. Kaliskiej.

4.    Wniosek o rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu wieczystego użytkowania i podatku od nieruchomości za garaż przy ul. Piastów.

5.    Projekt uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę dzierżawcy ogrodu warzywnego położonego we Wrześni przy ul. Witkowskiej.

6.    Projekt uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przyłącza gazowego przez tereny stanowiące własność Gminy Wrześni.

7.    Projekt uchwały Zarządu w sprawie udzielenia nauczania indywidualnego - uczeń SSP Nr6.

8.    Projekt uchwały Zarządu w sprawie udzielenia nauczania indywidualnego - uczennica SSP Gutowo Małe.

9.    Projekt uchwały Zarządu w sprawie wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Września oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania dofinansowania dla nauczycieli.

10.Zatwierdzenie budżetów szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na 2002r.

11. Projekt uchwały Zarządu w sprawie realizacji zadania zleconego z działu Kultura Fizyczna i Sport - pozostała działalność.

12.Projekt uchwały Zarządu w sprawie realizacji zadania zleconego w dziale kultura - Promocja inicjatyw kulturalnych.

13.Regulamin Organizacyjny Wrzesińskich Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych we Wrześni.

14.Pismo WKM - dot. wniosku o podanie warunków podłączenia działek nr 1622/1 i 1623/1 przy ul. kaliskiej nr 30 i 32.

15.Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - firma „Kar-Tel”.

16.Pismo WWO - spr. przekazania sań ratownictwa lodowego dla KP Państwowej Straży Pożarnej.

17.Pismo dot. zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Przyborki.

18.Informacja na temat bieżącego stanu rozmów i uzgodnień w sprawie kopca Dzieci Wrzesińskich przy ul. Czerniejewskiej.

19.Opinia Komisji Rewizyjnej dot. wykonania wniosku Rady Miejskiej w sprawie udostępnienia Komisji zestawienia rachunków.

20.Wniosek o pomoc finansową w realizacji prezentacji wystawy fotograficznej „Bez atelier. Portrety dzieci wrzesińskich2001” w Niemczech.

21.Zaopiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu.

22.Wolne wnioski.

Ad. 1

Poszerzono porządek obrad o wnioski Komisji Rewizyjnej.

Wykreślono pkt. 10 - konieczna jeszcze szczegółowa analiza.

Ad. 2

Przyjęto protokoły nr 20, 21 i 22.

Ad. 3

Projekt uchwały i ogłoszenie dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej obiektami nieczynnej gorzelni dz. nr geod. 3702/3 przy ul. Kaliskiej (w załączeniu).

Zarząd podjął uchwałę Nr 80 i uzgodnił treść ogłoszenia.

Wszyscy „za”

Zwrócono uwagę, że działka ta ma charakter przemysłowy.

Pan Krukowski stwierdził, iż szkoda, że działka nie ma także charakteru usługowo - handlowego. Zapewne zwiększyłoby to atrakcyjność tego terenu.

Naczelnik WGA p. Zakrzewska wyjaśniła, że wynika to z planu zagospodarowania przestrzennego i tylko w drodze uchwały można zmienić charakter działki.

Finalnie przyjęto, że należy informować potencjalnych nabywców o możliwościach zmiany charakteru przeznaczenia tej nieruchomości również na handlowo - usługową.

wszyscy „za”

Ad. 4

Wniosek o rozłożenie  na raty zadłużenia z tytułu wieczystego użytkowania i podatku od nieruchomości za garaż przy ul. Piastów (w załączeniu).

Zarząd przychyla się wniosku  - rozkładając zaległość na cztery raty

Podjęto uchwałę Nr 81

wszyscy „za”

Ad. 5

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę dzierżawcy ogrodu warzywnego położonego we Wrześni przy ul. Witkowskiej (w załączeniu).

Zarząd wyraził akceptację podejmując stosowną Uchwałę nr 78 w przedmiotowej sprawie.

wszyscy „za”

Ad. 6

Projekt uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przyłącza gazowego przez tereny stanowiące własność Gminy Wrześni (w załączeniu).

Podjęto uchwałę Nr 79.

wszyscy „za”

Ad. 7

Projekt uchwały Zarządu w sprawie udzielenia nauczania indywidualnego - uczeń SSP Nr 6 (w załączeniu).

Temat ponownie trafił na Zarząd - przedłożono opinię radcy prawnego potwierdzającego prawo dziecka do korzystania z nauczania indywidualnego.

Naczelnik WOS p. Malicki przedstawił również rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. gdzie przewiduje się także zajęcia indywidualne również w stosunku dla dzieci przedszkolnych.

Zarząd podjął Uchwałę Nr 76.

„za” - 4 głosy

„wstrzymujących się” - 1 głos

Ad. 8

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie udzielenia nauczania indywidualnego - uczennica SSP Gutowo Małe.

Zarząd podjął Uchwałę Nr 77

„za” - 4 głosy

„wstrzymujących się” - 1 głos

Ad. 9

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Września oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania dofinansowania dla nauczycieli (w załączeniu).

Temat przedstawił i omówił naczelnik WOS p. Malicki.

Wykreślono w § 1 słowo „max” oraz w załączniku system „semestralny” zastąpiono „półrocznym”.

Należy dopisać w pkt. 4 dalszą treść zdania o brzmieniu: „w ramach środków określonych

w § 1 uchwały”.

Podjęto uchwałę Nr 73

wszyscy „za”

Ad. 11

Projekt uchwały Zarządu w sprawie realizacji zadania zleconego z działu Kultura Fizyczna i Sport - pozostała działalność (w załączeniu).

Naczelnik WOS p. Malicki przedstawił wszystkie wnioski.

Wzbudziły wątpliwości wnioski odrzucone. Dokonano analizy zasadności odrzucenia. Zwrócono uwagę na trudność w zakwalifikowaniu wniosku TPD w sprawie programu dla niepełnosprawnych.

Zarząd polecił aby WOS rozważył możliwość zakwalifikowaniu tego wniosku do działu oświata i przedstawienie propozycji na kolejnym posiedzeniu.

Naczelnik WOS poinformował, że wszystkie podmioty wyszczególnione w projekcie uchwały spełniły wymogi związane z rozliczeniem zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 33/217/00 z 10 listopada 2000r.

Podjęto Uchwałę Nr 75.

Wszyscy „za”

Ad. 12

Projekt uchwały Zarządu w sprawie realizacji zadania zleconego w dziale kultura - promocja inicjatyw kulturalnych.

Wszystkie podmioty dokonały stosownego rozliczenia za ubiegły rok. Do wyjaśnienia pozostała jedynie sprawa rozliczenia Unii Wrześnian. Temat był poruszany na wcześniejszych posiedzeniach.

Z-ca burmistrza p. Szwajca proponuje wstrzymanie dotacji na 2002r. dla Unii Wrześnian do czasu finalnego rozliczenia dotacji 2001r.

„za” - 3 głosy

„wstrzymujących się” - 1 głos

Podjęto Uchwałę Nr 74.

Ad. 13

Regulamin Organizacyjny Wrzesińskich Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych we Wrześni (w załączeniu).

Z-ca burmistrza p. Szwajca uważa, że miał ulec zmianie §3 i oznaczenie paragrafów.

Temat zostaje przesunięty na kolejny Zarząd.

Należy przypomnieć p. Pierzchlińskiemu o projekcie uchwały w sprawie odpłatności za korzystanie z basenu.

Ad. 14

Pismo WKM - dot. wniosku o podanie warunków podłączenia działek nr 1622/1 i 1623/1 przy ul. Kaliskiej nr 30 i 32 (w załączeniu).

Należy wniosek rozważyć pod kątem bezpieczeństwa w ruchu drogowym (opinia Komisji Ruchu Drogowego) oraz pozyskać opinię architekta.

Wszyscy „za”

Ad. 15

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - firma „Kar-Tel” (w załączeniu).

Zarząd wyraził zgodę:

Wszyscy „za”

Ad. 16

Pismo WWO - spr. przekazania sań ratownictwa lodowego dla KP Państwowej Straży Pożarnej (w załączeniu) - przedstawił z-ca burmistrza p. Szwajca.

Zarząd jednogłośnie opowiedział się za przekazaniem sań.

Wszyscy „za”

Ad. 17

Pismo dot. zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Przyborki (w załączeniu).

Naczelnik WGA p. Zakrzewska: Sprawa dotyczy  ~ 400 m2. Wnioskodawca ma roszczenie; my musimy ocenić czy nas obecnie stać na wykup. Mamy w budżecie na cele wykupów 30 tys. zł a wniosków jest kilka.

Przy tak małej kwocie w budżecie trudno określić jakiekolwiek zasady. Należy zebrać wszystkie wnioski i przedstawić Zarządowi.

Ad. 20

Wniosek o pomoc finansową w realizacji prezentacji wystawy fotograficznej „Bez atelier. Portrety dzieci wrzesińskich 2001” w Niemczech (w załączeniu).

Z uwagi na szczupłe środki finansowe Zarząd nie dofinansuje prezentacji.

Wszyscy „za”

Ad. 18

Informacja na temat bieżącego stanu rozmów i uzgodnień w sprawie kopca Dzieci Wrzesińskich przy ul. Czerniejewskiej.

Naczelnik WKM p. Karowski przedstawił procedury przy tego typu budowach. Zaciągnięto informację w Pobiedziskach.

W naszym przypadku gdy jest to w mieście, w pobliżu akwenów wodnych, sąsiednich działek, musi być pozwolenie na budowę i ocena wpływu kopca na środowisko (szczególnie gdy budulcem są popioły). Przy kopcu z „ziemi” (np. wykopów z budowy autostrady) też procedura związana z budową musi być zachowana.

W finale musi być projekt techniczny i pozwolenie na budowę.

Pani Burmistrz poinformowała o stanie prawnym gruntów przy przedmiotowym terenie. Prezes Mleczarni p. Zimny jest skłonny dokonać zamiany gruntów, kolejna sąsiednia działka jest prywatna i ma nieuregulowany stan prawny.

Zarząd spotka się z grupą inicjatywną w celu przedstawienia koniecznych do przeprowadzenia procedur i związanych z tym kosztów.

Udział w tym spotkaniu wezmą także p. Nizio i p. Karowski.

Punkt dodatkowy:

Wnioski Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu 2001r.

Zarząd zapoznał się z wnioskami i uznał, że są to wyłącznie wnioski radnych i żaden z nich nie jest wnioskiem Komisji - należy to wyjaśnić z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

Pan Zielnik poprosił o umówienie spotkania Zarządu Miasta i Gminy z przedstawicielem Wojewódzkiego Zarządu Gazyfikacji p. Kamińskim w sprawie możliwości rozszerzenia systemu gazowego w mieście i gminie.

Ad. 19

Opinia Komisji Rewizyjnej dot. wykonania wniosku Radu Miejskiej w sprawie udostępnienia Komisji zestawienia rachunków (w załączeniu).

Zarząd przyjął do wiadomości.

Ad. 21

Zaopiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu (w załączeniu 9 wniosków).

Zarząd pozytywnie zaopiniował wszystkie wnioski podejmując stosowne Postanowienia Zarządu w tej sprawie.

Zakończenie posiedzenia.

Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron.

Załączniki do w/w protokołu są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

                                Sekretarz Miasta i Gminy                                    Przewodniczący

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.