BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13697667
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-04-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010

UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 29 marca 2010 roku


w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.


Na podstawie art. 13 b ust. 3,4 i 5, art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21.marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2000 r. Nr 71, poz 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371,z 2002 r.  Nr 25, poz.253 ,Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89,poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80,poz 717 i 721, Nr 200, poz.1953), Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

§ 1 Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1. SPP – Strefa Płatnego Parkowania.
2. Zarządca drogi gminnej - Burmistrz Miasta i Gminy Września.
3. Kontroler SPP – pracownik zarządcy drogi publicznej upoważniony do czynności związanych z obsługą SPP, w szczególności do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie w SPP.
4. Bilet parkingowy – druk stanowiący dowód wniesienia opłaty za parkowanie w SPP.
5. Karta abonamentowa - dokument potwierdzający wniesienie opłaty abonamentowej przez podmiot gospodarczy lub osoby zameldowane uprawniający do parkowania w SPP.
6. Karta parkingowa – dokument wydany osobie niepełnosprawnej przez starostę powiatu na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym  (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz.515 ze zm.).
7. Wyznaczone miejsce – miejsce położone w SPP, przewidziane do postoju, wyznaczone oznakowaniem drogowym poziomym.
8. Koperta – zastrzeżone, wydzielone stanowisko postojowe, oznakowane znakiem drogowym D – 18 a i tabliczką „za i wyładunek towaru”.
9. Wezwanie – dokument wystawiany przez kontrolera SPP stwierdzający niewniesienie opłaty lub przekroczenie czasu postoju.
10. Miesiąc – okres obejmujący kolejne 30 dni.
11. Posiadacz pojazdu – właściciele, współwłaściciele, użytkownicy lub posiadający inny tytuł do władania pojazdem.

§ 2 1. Ustala się 3 strefy płatnego parkowania na terenie miasta Września:
Strefa A – ul. Rynek
Strefa B – ul. Ratuszowa
Strefa C – ul. Chopina, ul. Moniuszki, ul. 3 Maja.
2. Granice strefy płatnego parkowania określają znaki drogowe - wjazd do strefy płatnego parkowania znak drogowy D– 44 „strefa parkowania”, wyjazd ze strefy płatnego parkowania – znak drogowy D – 45 „koniec strefy parkowania”.
3. Zarządca drogi gminnej w wyjątkowych przypadkach zastrzega sobie możliwość wykorzystania na okres przejściowy SPP na inny cel – w dowolnym czasie nie dłuższym niż 3 dni.

§ 3 1. Za postój w strefach określonych w § 2 pkt 1 pobierane są opłaty:
jednorazowe,
abonamentowe,
dodatkowe – za nieuiszczenie należnych opłat za postój w strefie.
2. Opłaty określone w ust. 1 obowiązują w strefie w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10:00 - 18:00.

§ 4 1. Posiadacz pojazdu zobowiązany jest wnieść opłaty za postój niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu w SPP za cały przewidywany czas postoju.
2. Czas postoju opłaca się przez:
a) wykupienie biletu parkingowego w parkomacie,
b) wykupienie karty abonamentowej na pojazd samochodowy.
3. Opłata parkingowa za niewykorzystany czas postoju nie podlega zwrotowi.
4. Naruszenie obowiązku określonego w ust. 1 powoduje nałożenie na posiadacza pojazdu samochodowego parkującego w SPP opłaty dodatkowej, zgodnie z § 13.

§ 5 1. Ustala się następujące stawki opłat jednorazowych za postój pojazdów samochodowych w SPP:
- do 30 min. - 1,00 zł
- za pierwszą godzinę – 2,00 zł
- za drugą godzinę – 2,40 zł
- za trzecią godzinę – 2,80 zł
- stawka opłaty za czwartą godzinę i za kolejne godziny postoju – 2,00 zł
- rozpoczętą godzinę traktuje się jako godzinę pełną.
2. Wprowadza się stawkę zerową opłat za postój w SPP dla:
- osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, posiadających uprawnienia do kierowania wózkiem inwalidzkim lub pojazdem samochodowym oraz kartę parkingową,
- podmiotów sprawujących działalność opiekuńczo charytatywną w stosunku do osób zamieszkałych w obszarze strefy płatnego parkowania, na podstawie dokumentów upoważniających do takich działań,
- pojazdów służb podczas wykonywania obowiązków służbowych (pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodno – kanalizacyjne), Sanepid, Państwowa Inspekcja Weterynaryjna,
- pojazdów oznakowanych firm wykonujących prace w strefie związane z remontami i utrzymaniem dróg oraz zieleni miejskiej,
- pojazdów jednośladowych,
- Straży Miejskiej we Wrześni.

§ 6 1. Opłata abonamentowa obejmuje okres nie krótszy niż miesiąc ( lub wielokrotność tego okresu) i nie dłuższy niż rok.
2. Rezygnacja z abonamentu wykupionego na okres dłuższy niż miesiąc uprawnia do zwrotu odpowiedniej części opłaty.
3. W przypadku określonym w § 2 ust. 3 opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi.

§ 7 1. Do opłat abonamentowych uprawnione są:
a) osoby fizyczne zameldowane w obrębie strefy, będące posiadaczami pojazdów samochodowych o masie całkowitej do 3,5 t.
b) przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w obrębie strefy będącymi posiadaczami pojazdów.
2. Ponadto uprawnia się do opłaty abonamentowej osoby zameldowane oraz przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą przy ulicach Adama Mickiewicza, Miłosławskiej (od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Adama Mickiewicza), Henryka Sienkiewicza (od ul. Miłosławskiej do Rynku), Dzieci Wrzesińskich, ks. Jana Laskowskiego, Jana Pawła II (od ul. Rzecznej do Rynku), ul. Fabrycznej (od ul. Sądowej do ul. Siennej), ul. Staszica (od ul. Fabrycznej, 50 m w kierunku ul. Szkolnej), ul. Warszawskiej (od ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. 3go Maja).

§ 8 Ustala się następujące opłaty abonamentowe za 30 dni:
1. dla osób określonych w § 7 ust. 1a – 10,00 zł,
2. dla przedsiębiorców określonych w § 7 ust. 1b – 50,00 zł.
3. dla osób określonych w § 7 ust. 2, ust. 1 i 2 stosuję się odpowiednio.

§ 9 1. Osoby, o których mowa w § 7 ust. 1a mogą wykupić abonament, po przedstawieniu zarządcy drogi gminnej:
a) dokumentu potwierdzającego fakt zameldowania w obszarze SPP,
b) dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym występuje jako posiadacz pojazdu.
2. Podmioty, o których mowa w § 7 ust. 1b mogą wykupić kartę abonamentową, po przedstawieniu zarządcy drogi gminnej:
a) dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej w SPP,
b) dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym występuje jako posiadacz pojazdu.
3. Dla osób określonych w § 7 ust. 2, ust. 1 i 2 stosuję się odpowiednio.

§ 10 1. Uprawnieni mogą wykupić abonament na jeden pojazd.
2. Osoby uprawnione do opłat abonamentowych w danej strefie nie mogą wykorzystywać uprawnienia w pozostałych strefach.
3. Wykupienie abonamentu nie gwarantuje stałego, wolnego miejsca parkowania w strefie.

§ 11 1. W przypadku zmiany pojazdu jego posiadacz zobowiązany jest do zmian odpowiedniej karty abonamentowej.
2. Zmiana karty abonamentowej nie podlega opłatom.

§ 12 Postój w miejscu wydzielonym, oznakowanym znakiem drogowym D – 18a i tabliczką „za i wyładunek towaru” podlega opłacie określonej w § 5.

§ 13 Ustala się wysokość opłaty dodatkowej za brak opłaty jednorazowej:
1. 15,00 zł – w przypadku uiszczenia opłaty w dniu wystawienia wezwania lub następnego dnia roboczego.
2. W przypadku przekroczenia czasu postoju posiadacz pojazdu zobowiązany jest uregulować opłatę za czas postoju w dniu wystawienia wezwania lub następnego dnia roboczego zgodnie z § 5. Opłatę nalicza się za czas postoju, który upłynął od chwili wystawienia wezwania do:
- momentu zgłoszenia się do biura SPP jeśli opłatę uiszcza się w dniu wystawienia wezwania.
- do godziny 18:00 w dniu wystawienia wezwania, jeśli opłatę uiszcza się następnego dnia roboczego.
3. W wysokości 50,00 zł w pozostałych przypadkach.

§ 14 1. Należyte opłacanie czasu parkowania w strefie podlega kontroli zarządcy drogi, który upoważnia pracowników strefy do jej wykonywania.
2. Upoważnieni kontrolerzy posiadają oznaczenia SPP oraz legitymują się identyfikatorem osobistym.

§ 15 Kontrola określona w § 14 obejmuje w szczególności:
- kontrolowanie wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów,
- sprawdzanie ważności biletów parkingowych,
- sprawdzanie kart abonamentowych,
- wypisywanie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za czas parkowania bez wniesienia opłaty lub przekroczenia czasu postoju i umieszczenie ich za wycieraczką pojazdu samochodowego.

§ 16 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 17 Traci moc Uchwała nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 1 poz. 10 z 2004r. ze zmianami).

§ 18 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka


UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XXX/401/2010
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 29 marca 2010 roku


W związku z rozszerzeniem się strefy płatnego parkowania ustalono trzy strefy A, B i C celem uporządkowania zasad korzystania z tych stref przez osoby posiadające abonament. Obniżono opłatę dodatkową za brak biletu parkingowego oraz zmieniono zasady ich pobierania, wydłużono czas uregulowania opłaty parkingowej w przypadku przekroczenia czasu postoju w celu złagodzenia skutków przekroczenia czasu postoju i usprawnienia postępowania w zakresie ściągalności opłat. Dla usprawnienia działalności wielu służb wprowadzono dla nich stawkę zerową za postój w SPP w trakcie podejmowania przez nich czynności służbowych.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.