BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14253206
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 21

PROTOKÓŁ NR 21

posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy Września

w dniu 26 marca 2002r.

godz. 11.00

Obecni: Maria Taciak, Ryszard Szwajca, Henryk Krukowski, Józef Matuszewski, Marek Zielnik, Alfred Bogucki, Jerzy Nowaczyk.

1.    Przyjęcie porządku obrad.

2.    Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

3.    Projekt uchwały Zarządu Miasta i Gminy Września w sprawie wydzierżawienia od „TANKBUS” Spółka Jawna części działki nr 3798/4 położonej we Wrześni przy ul. Kościuszki; umowa dzierżawy w przedmiotowej sprawie.

4.    Decyzja w sprawie wygaśnięcia użytkowania nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Objazdowej dla ZHP Komenda Hufca.

5.    Wniosek w sprawie nabycia na własność nieruchomości położonej przy ul. Kaliskiej zabudowanej obiektem byłej gorzelni.

6.    WKM - informacja dot. wartości budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego GAL-MED w Grzybowie,

7.    Wniosek SSP Nr 6 - prośba o przekazanie środków z nadwyżki ubiegłorocznej GPPiRPA (40 tys.zł) na remont i wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej.

8.    Projekt Uchwały Zarządu w sprawie określenia regulaminu konkursowego dotyczącego wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły.

9.    Projekt Uchwały Zarządu w sprawie realizacji obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

10.Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2001/2002.

11.Zestawienie wyników sprawdzianu próbnego w klasach szóstych.

12.Pismo Gimnazjum Nr 2 - wniosek o dofinansowanie III Gimnazjady Ekologicznej.

13.Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ze środków na realizację GPPiRPA na rok 2002 - projekt uchwały Zarządu.

14.Plan dofinansowania imprez organizowanych przez jednostki organizacyjne i pomocniczy Miasta i Gminy Września ze środków na realizację Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002.

15.Wnioski z posiedzenia Komisji ds. Rodziny i polityki Społecznej z dnia 14 marca 2002r.

16.Szczegółowe warunki zamówienia - wykonanie usługi w zakresie ochrony mienia Wrzesińskich Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych „Łazienki” we Wrześni.

17.Szczegółowe warunki zamówienia na zakup kruszywa wapiennego oraz transport kruszywa.

18.Szczegółowe warunki zamówienia na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i falcowaniem Biuletynu Informacyjnego „Wieści z Ratusza”.

19.Wolne wnioski.

Ad. 1

Przyjęto porządek obrad.

Ad. 6

WKM - informacja dot. wartości budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego GAL-MED w Grzybowie (w załączeniu).

Obecni: radny Stanisław Majchrzycki, radny Józef Stanisławski.

Naczelnik WKM p. Karowski przedstawił dotychczasową korespondencję w sprawie użytkowania obiektu przez p. Galant.

Pani Burmistrz przypomniała sprawę wyceny, operatu szacunkowego.

Radny Majchrzycki uważa, że obiekt jest w dość dobrym stanie, nie wyobraża sobie oddania tego obiektu w ręce prywatne.

Podważono koszty wykazywane przez najemcę.

Najemca jest bardzo roszczeniowy, chciałby uwłaszczyć się na wiejskim majątku, na co my jako radni nie możemy pozwolić. Ludzie w Grzybowie są zbulwersowani i zmuszają nas do interwencji.

Radczyni nie udzieliła jednoznacznie wyjaśnień czy można zastrzec w umowie sprzedaży przeznaczenie obiektu na cele medyczne. Są obawy, że właściciel będzie mógł dowolnie, bez żadnych ograniczeń dysponować nieruchomością.

Mieszkańcy wsi są zaniepokojeni przyszłością, podejmowano próby likwidacji szkoły, jest mowa o likwidacji biblioteki, powstała obawa zlikwidowania przychodni.

Pan Zielnik uważa, że radni są przedstawicielami wsi, tamtej społeczności i nie można wbrew im podejmować jakichkolwiek decyzji. Nie należy sprzedawać tego obiektu.

Należy jeszcze sprawdzić konstrukcję umowy co do prac remontowych, jak uregulowane są sprawy najmu piwnic.

Należy odpowiedzieć najemcy, że remont jest możliwy w zakresie jaki wykazuje kierownik ZGM p. Strzelczyk.

Sprawa przystanku w Grzybowie (poruszona przez obecnych na posiedzeniu radnych).

Są komplikacje z lokalizacją przystanku. Właściciele gruntu sąsiadującego z pasem drogowym wyrażają generalnie zgodę lecz chcą aby było to estetyczne i przejrzyste. Nie chcą, by tam gromadziła się młodzież, śmieciła i załatwiała się. Temat przedstawił naczelnik WWO p. Krotoszyński. W najbliższych dniach rozmowy będą kontynuowane. Naczelnik ma nadzieję, że uda się sprawę załatwić zgodnie z wolą mieszkańców.

Ad. 2

Przyjęto protokół Nr 19

wszyscy „za”

Ad. 3

Projekt Uchwały Zarządu Miasta i Gminy Września w sprawie wydzierżawienia od „TANKBUS” Spółka Jawna części działki nr 3798/4 położonej we Wrześni przy ul. Kościuszki; umowa dzierżawy w przedmiotowej sprawie (w załączeniu) - przedstawiła naczelnik WGA p. Zakrzewska.

Przyjęto Uchwałę Nr 67, nie wniesiono uwag do projektu umowy dzierżawy.

Wszyscy „za”

Ad. 4

Decyzja w sprawie wygaśnięcia użytkowania nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Objazdowej dla ZHP Komenda Hufca.

Podjęto decyzję o wygaśnięciu użytkowania ZHP

wszyscy „za”

Pan Krukowski uważa, ze należałoby zdecydować co z pozostałością po spalonym budynku. Czy ktoś ten obiekt rozbierze i uporządkuje teren?

Zarząd uznał, że będzie sprzedana działka w obecnym stanie i nic nie musimy czynić.

Ad. 5

Wniosek w sprawie nabycia na własność nieruchomości położonej przy ul. Kaliskiej zabudowanej obiektem byłej gorzelni (w załączeniu).

Historię nieruchomości przedstawiła naczelnik WGA p. Zakrzewska.

Zarząd wyraża zamiar wystawienia działki na sprzedaż w drodze przetargu. Przyjęto cenę 350 tys. zł (w rozbiciu kwotowym na budynek + grunt).

Ogłoszenie w prasie ogólnopolskiej.

Wszyscy „za”

Ad. 7

Wniosek SSP Nr 6 - prośba o przekazanie środków z nadwyżki ubiegłorocznej GPPiRPA (40 tys. zł) na remont i wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej (w załączeniu).

Przewodniczący Pan Malicki dokona wraz z Komisją wizji lokalnej w SSP Nr 6 w celu oceny zasadności wniosku.

Temat Zarząd odkłada na kolejne posiedzenie.

Ad. 8

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie określenia regulaminu konkursowego dotyczącego wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły (w załączeniu).

Zarząd podjął Uchwałę Nr 69

wszyscy „za”

Ad. 9

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie realizacji obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (w załączeniu).

Podjęto Uchwałę Nr 70.

WOS sprawdzi czy osoba, której dotyczy sprawa ma status osoby niepełnosprawnej uprawnionej do przedmiotowego świadczenia.

Wszyscy „za”

Ad. 10

Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2001/2002 (w załączeniu).

Przyjęto do wiadomości.

Ad. 11

Zestawienie wyników sprawdzianu próbnego w klasach szóstych (w załączeniu).

Przyjęto do wiadomości.

Ad. 12

Pismo Gimnazjum Nr 2 - wniosek o dofinansowanie III Gimnazjady Ekologicznej (w załączeniu).

WOS proponuje 500 zł

wszyscy „za”

Ad. 13 i 14

·      Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ze środków na realizację GPPiRPA na rok 2002 - projekt uchwały w tej sprawie (w załączeniu).

·      Plan dofinansowania imprez organizowanych przez jednostki organizacyjne i pomocnicze Miasta i Gminy września ze środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002 - (w załączeniu).

Zarząd podjął Uchwałę Nr 71 i zaakceptował zaproponowany przez GKPiRPA podział środków finansowych w formie dofinansowania imprez.

Wszyscy „za”

Punkt dodatkowy:

Odczytano opinię Rady Nadzorczej w sprawie podwyżki cen za usługi cmentarne i użytkowanie wysypiska (w załączeniu).

Należy udzielić odpowiedzi do PUK-u zgodnie z wyrażonym przez Zarząd stanowiskiem na posiedzeniu w dniu 13 marca br.

Ad. 16

Szczegółowe warunki zamówienia - wykonanie usługi w zakresie ochrony mienia Wrzesińskich Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych „Łazienki” we Wrześni (w załączeniu).

wszyscy „za”

Ad. 17

 Szczegółowe warunki zamówienia na zakup kruszywa wapiennego oraz transport kruszywa (w załączeniu).

wszyscy „za”

Ad. 18

Szczegółowe warunki zamówienia na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i falcowaniem Biuletynu Informacyjnego „Wieści z Ratusza” (w załączeniu).

wszyscy „za”

Ad. 15

Wnioski z posiedzenia Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2002r. (w załączeniu).

Zarząd przyjął wnioski do wiadomości.

Dodatkowy punkt:

Pani Burmistrz poinformowała o sprolongowaniu terminów realizacji węzłów hydroelewatorowch dla potrzeb URE określonych w planie rozwoju i modernizacji PEC w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło (w załączeniu).

Dodatkowy punkt:

Podjęto Uchwałę Zarządu Miasta i Gminy Nr 68 w sprawie zmiany budżetu na 2002r. (w rozdziale oświata) - przesunięcie środków między płacami a wydatkami rzeczowymi.

Wszyscy „za”

Wolne głosy:

Pan Zielnik wrócił do sprawy planu zagospodarowania przestrzennego ul. Koszarowej. Aby nie uszczęśliwiać na siłę mieszkańców i nie robić przelotu w ul. Batorego. Należy zgodzić się na sprzedaż gruntów na cele budowy garaży.

Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 28.03.br w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu 2001r.

Zakończenie posiedzenia.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.

Załączniki do ww protokołu są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

 

                                Sekretarz Miasta i Gminy                                    Przewodniczący

                                                /-/                                             Zarządu Miasta i Gminy Września

                                    Jerzy Nowaczyk                                                          /-/

                                                                                                             Maria Taciak

                                                                                                                Burmistrz

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.