BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14456141
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 18

PROTOKÓŁ NR 18

posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy Września

w dniu 13 marca 2002 roku

Obecni: Maria Taciak, Ryszard Szwajca, Henryk Krukowski, Józef Matuszewski, Marek Zielnik, Alfred Bogucki.

1.    Przyjęcie porządku obrad.

2.    Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

3.    Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie nieruchomości oznacz. Nr geod. 37/3, położonej w Bierzglinie.

4.    Projekt Uchwały w sprawie stwierdzenia konieczności dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod realizację obwodnicy dla m. Wrześni w ciągu drogi krajowej nr 15 i ponowienia w niezbędnym zakresie czynności formalno - prawnych.

5.    Wniosek o dokonanie zmiany w m.p.z.p. miasta Września dla terenu ozn. dz. nr 3798/4 i 3798/1 przy ul. Kościuszki z funkcji przemysłowej na funkcję usługowo - handlową.

6.    Wniosek o zmianę gruntów rolnych na grunty o przeznaczeniu budowlanym - dz. nr 200/13 w Gutowie Wielkim.

7.    Pismo Biura Inżyniersko - Handlowego - dot. obniżenia ceny nieruchomości dz. nr 194/1 w Węgierkach.

8.    Projekt Uchwały Zarządu Miasta i Gminy Września w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej zabudowanej budynkiem.

9.    WGA - projekt odpowiedzi na wezwanie do wykonania prawa pierwokupu.

10. WGA - projekt odpowiedzi dot. działki nr 912/3 przy ul. Działkowców.

11.Projekt uchwały w sprawie powierzenia uprawnień do ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Wrzesińskich Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych Zarządowi Miasta i Gminy Września.

12.WKM - oferty dotyczące tworzenia Strefy Parkowania Płatnego na terenie miasta.

13.WKM - materiał dotyczący przeglądu drogi w ul. Ogrodowej.

14.Pismo PUK - uzasadnienie wzrostu cen w zakresie opłat cmentarnych oraz opłat za składowanie odpadów.

15.WIN - projekt odpowiedzi dot. uszkodzonego budynku mieszkalnego przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni.

16.Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca kontroli działalności Wrzesińskiego Ośrodka Kultury.

17.Wnioski Komisji Rewizyjnej z dnia 5 marca 2002 r.

18.Wolne wnioski.

Ad. 1

Przyjęto porządek obrad.

Dodatkowy punkt:

Zarząd wyraził zgodę na przesuniecie  w planie budżetu 2002 r. kwotę 13.700 zł na remont ul. Słowackiego.

wszyscy „za”

Ad. 2

Przyjęto protokół nr 16 z poprzedniego posiedzenia.

Wszyscy „za”

Dodatkowe punkty:

·      Naczelnik WPR p. M. Tomczak wyjaśnił sprawę jednego z wniosków dot. wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu opiniowanego przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 28 lutego br.

GKRPA negatywnie zaopiniowała wniosek firmy I.K.S. W momencie, kiedy Komisja opiniowała wniosek obowiązywała stara Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków ich sprzedaży na terenie Gminy Września. Natomiast Komisja w swojej opinii kierowała się zapisem nowej Uchwały Rady Miejskiej w tej sprawie, która wtedy jeszcze nie miała mocy obowiązującej.

Na mocy starej Uchwały ten punkt spełnia wymogi. Zatem nie ma prawnej podstawy do nie udzielenia zgody na sprzedaż alkoholu w tym punkcie.

·      Pani burmistrz odczytała projekt pisma w sprawie przystąpienia do opracowania koncepcji projektu ścieżek rowerowych (w załączeniu).

wszyscy „za”

Ad. 3

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 37/3, położonej w Bierzglinie (w załączeniu) - omówił architekt p. Przybyła.

Wszyscy „za”

Ad. 4

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie stwierdzenia konieczności dokonania  zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod realizację obwodnicy dla m. Wrześni w ciągu drogi krajowej nr 15 i ponowienia w niezbędnym zakresie czynności formalno - prawnych (w załączeniu) - omówił architekt p. Przybyła.

Pan Architekt poinformował, że w toku wyłożenia ww. projektu planu do publicznego wglądu zgłoszono 1 zarzut dotyczący dojazdu do nieruchomości i naruszenia prawa własności.

Stwierdzono potrzebę opracowania koncepcji dwupoziomowego skrzyżowania projektowanej obwodnicy dla m. Wrześni z Szosą Witkowską i linią kolejową Warszawa - Poznań.

W związku ze zmianami w rozwiązaniach przestrzennych zaktualizowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga ponowienia w niezbędnym zakresie czynności formalno - prawnych, w tym ponownego wyłożenia do publicznego wglądu.

Zarząd zaakceptował wersję ronda z drogą dojazdową w kierunku „Dębiny” i dwupoziomowe rozwiązanie skrzyżowania.

Wszyscy „za”

Ad. 5

Wniosek o dokonanie zmiany w m.p.z.p. miasta Września dla terenu ozn. dz. nr 3798/4 i 3798/1 przy ul. Kościuszki z funkcji przemysłowej na funkcję usługowo - handlową (w załączeniu).

4 głosy „za”

1 głos „wstrzymujący się”

Ad. 6

Wniosek o zmianę gruntów rolnych na grunty o przeznaczeniu budowlanym - dz. nr 200/13 w Gutowie Wielkim (w załączeniu).

Po uzyskaniu opinii w tej sprawie od zarządcy drogi, sprawa zostanie skierowana do zaopiniowania przez Radę Miejską.

Wszyscy „za”

Ad. 7

Pismo Biura Inżyniersko - Handlowego - dot. obniżenia ceny nieruchomości dz. nr 194/1 w Węgierkach (w załączeniu).

Brak prawnych możliwości do obniżenia ceny oszacowanej.

Ad. 8

Projekt Uchwały Zarządu Miasta i Gminy Września w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej zabudowanej budynkiem (w załączeniu).

wszyscy „za”

Ad. 9

WGA - projekt odpowiedzi na wezwanie do wykonania prawa pierwokupu nieruchomości KW 1508, położonej w Węgierkach (w załączeniu).

Naczelnik WGA p. Zakrzewska wyjaśniła, że działka ta nie pochodzi od Skarbu Państwa, została kupiona przez dłużnika od osób prywatnych i Gmina nie ma prawa do pierwokupu.

Wszyscy „za”

Ad. 10

Projekt odpowiedzi dot. działki nr 912/3 przy ul. Działkowców (w załączeniu).

wszyscy „za”

Ad. 11

Projekt Uchwały w sprawie powierzenia uprawnień do ustalenia ceny i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Wrzesińskich Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych Zarządowi Miasta i Gminy Września (w załączeniu).

Członkowie Zarządu uznają, że Rada Miejska jako organ stanowiący powinna decydować o cenie lub sposobie korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej WOSiR.

Należy zobowiązać kierownika WOSiR do sporządzenia kalkulacji cenowej na Zarząd.

Należy uchylić dotychczasowe stanowisko Zarządu w tej sprawie, ponieważ pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi przepisami.

wszyscy „za”

Ad. 12

WKM - oferty dotyczące tworzenia Strefy Parkowania Płatnego na terenie miasta (materiał do wglądu u Sekretarza Gminy).

Zarząd zapoznał się wstępnie z otrzymanymi ofertami i powróci do tematu.

Ad. 13

WKM - materiał dotyczący przeglądu drogi w ul. Ogrodowej (w załączeniu).

Zarząd zadecydował, że po zimowym remanencie, zbadaniu stanu nawierzchni dróg i określeniu kosztów remontów, WKM oceni a Zarząd określi zakres i skalę doraźnych remontów ul. Ogrodowej.

Wszyscy „za”

Ad. 15

WIN - projekt odpowiedzi dot. uszkodzonego budynku mieszkalnego przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni (w załączeniu).

Sprawę omówiła naczelnik WIN p. Filipiak. Odpowiedź była konsultowana z radcą prawnym.

Wszyscy „za”

Ad. 14

Pismo PUK - uzasadnienie wzrostu cen w zakresie opłat cmentarnych oraz opłat za składowanie odpadów (w załączeniu).

Zarząd po przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd PUK wniosku o podniesienie opłat za usługi cmentarne o 15%, przychyla się do uwzględnienia wzrostu o 8% z równoczesną sugestią, by minimalizować wzrost płac analogicznie jak w innych jednostkach gminy.

wszyscy „za”

Zarząd finalne stanowisko wyrazi po otrzymaniu opinii Rady Nadzorczej PUK w przedmiotowej sprawie.

Pan Zielnik poruszył sprawę spalarni śmieci. Mielibyśmy konkurencyjną energię cieplną. Dlaczego ten temat upadł? Proponuję do tego powrócić, byłaby to również forma walki z bezrobociem.

Ad. 16

Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca kontroli działalności Wrzesińskiego Ośrodka Kultury (w załączeniu).

Zarząd zapoznał się.

Ad. 17

Wnioski Komisji Rewizyjnej z dnia 5 marca 2002r. (w załączeniu).

Zarząd przyjął do wiadomości wnioski, które zostaną załatwione według właściwości.

Ad. 18

Wolne wnioski:

·      Z-ca Burmistrza R. Szwajca przedstawił informację dot. udziału Gminy Września w realizacji programu „Bezpieczny Powiat” w roku bieżącym. Gmina Września zobowiązała się dofinansować powyższe imprezy w wysokości nie niższej niż na poziomie roku 2001.

·      Pani Burmistrz poinformowała o uruchomieniu targowiska miejskiego w soboty.

Zakończenie posiedzenia.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.

Załączniki do ww protokołu są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

                                                                                            Przewodniczący

                                                                                             Zarządu Miasta i Gminy Września

                                                                                                                     /-/

                                                                                                             Maria Taciak

                                                                                                                 Burmistrz

Protokolant: Monika Krysztofiak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.