BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14273820
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

Protokół
nr XXIX/2009
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 30 grudnia 2009 r.
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
przy ul. Chopina 9


XXIX sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Pkt 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 8.30 otworzyła sesję.

Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum.

Protokół z sesji nr XXVIII został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.

Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2).

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. nr 1 poz. 10 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) (załącznik nr 3).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad.

Pkt 3

radny Szymon Paciorkowski poprosił, aby w przyszłym roku w miejscach gdzie znajdowały się cmentarze: żydowski, ewangelicki, szpitalny umieścić tablice pamiątkowe.
Dodał, że odsłonięcie tych tablic można połączyć np. z obchodami tygodnia żydowskiego, jak również zaprosić władze z zaprzyjaźnionego miasta partnerskiego Garbsen w Niemczech.

radny Maciej Baranowski zapytał, czy będą zamontowane garby przy ul. Kutrzeby?

radna Teresa Piskorż zwróciła uwagę na problem obgryzania przez zwierzynę leśną krzewów, kwiatów na cmentarzu komunalnym. Poprosiła o rozwiązanie tej sprawy.

radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy w projekcie budżetu na rok 2010 ujęte jest wysypisko w Lulkowie?

Pkt 4

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że zgodnie z przepisami, radni otrzymali projekt budżetu 13 listopada 2009 r. Założenia do budżetu opierają się na realnej sytuacji gospodarczej kraju i naszego miasta. Wydatki to kwota 112.682.670 zł, a dochody 100.088.700 zł. Przykład roku 2009 pokazuje, że wpływy z podatków wpływających od skarbu państwa, w związku z wzrastającym bezrobociem i niewzrastającymi wynagrodzeniami powoduje, że udział w podatku jest mniejszy niż planowano na końcu roku 2008. Wpływy z podatków lokalnych oraz sytuacja firm działających na terenie gminy Września jest lepsza niż średnia krajowa i dlatego rok 2009 zamykamy bez żadnego deficytu. Budżet na rok 2010 sprowadza się do zabezpieczenia zadań, które są obowiązkiem gminy oraz inwestycje, które są kontynuowane z lat poprzednich, czyli roku 2009, albo zakładamy, że uzyskamy korzystne dofinansowania ze środków zewnętrznych i wówczas nasz wkład własny, który musi być zabezpieczeniem dla takiej inwestycji jest uwzględniony w budżecie. Nie zakłada on żadnych deficytów. Przychody, dochody równoważą się z wydatkami i rozchodami. Załącznik nr 4 mówiący o inwestycjach zamyka się kwotą 23 mln zł czyli jest to ponad 20%. Myślę, że nie jest to zły wynik biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania. Uważam, że budżet ten jest realny do wykonania.

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej (załącznik nr 4).

c) odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka odczytała opinie komisji Rady Miejskiej (załącznik nr 5).

d) przedstawienie ewentualnych autopoprawek wniesionych przez burmistrza Miasta
i Gminy

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie budżetu na rok 2010 (załącznik nr 6).

e) dyskusja i głosowanie nad autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka otwarła dyskusję.

radny Bronisław Dankowski zwrócił uwagę na złe zsumowanie kwot w pkt 2, § 5 autopoprawki.

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że jest to błąd i zamiast kwoty 1.214.720 zł, powinno być 1.714.550 zł. Poprosiła o poprawienie tej kwoty.

radny Stanisław Dominiczak poprosił o wygospodarowanie w przyszłym roku środków na dokończenie modernizacji oświetlenia ulicznego na wsiach.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka zamknęła dyskusję.

f) głosowanie projektu uchwały w sprawie budżetu na rok 2010 wraz z przyjętymi autopoprawkami

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIX/382/2009 w sprawie: budżetu na rok 2010 wraz z autopoprawką (załącznik nr 7).

Pkt 5

a)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIX/383/09 w sprawie: zatwierdzenia rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok (załącznik nr 8).

b)

radny Maciej Baranowski zapytał, czy mamy szanse na umorzenie części, bądź całości pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, że te pożyczki są dawane na różnych zasadach. Ostatnio umarzane było 20 % wartości pożyczki po wykonaniu inwestycji, czasami te pożyczki są korzystnie oprocentowane. W przypadku kwoty na kanalizację Chwalibogowa jest to pożyczka bardzo nisko oprocentowana.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września dodał, że ta inwestycja współfinansowana jest środkami unijnymi i dlatego WFOŚiGW w Poznaniu przy takiej konstrukcji finansowej nie stosuje umorzeń.

radny Maciej Baranowski zapytał, jaka jest przewidywana kwota wykonania tej inwestycji?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, że jest to kwota 3.400.000 zł. Dodał, że inwestycja ta w 75 % zostanie sfinansowana ze środków unijnych, a te 25 % pokryje pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIX/384/2009 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie” (załącznik nr 9).

c)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIX/385/2009 w sprawie: zmiany uchwały nr XXVIII/380/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie wydatków budżetu na 2009 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (załącznik nr 10).

d)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIX/385/2009 w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009 (załącznik nr 11).

e)

radny Maciej Baranowski zaproponował, aby w przyszłości pomyśleć o wprowadzeniu jednorazowej opłaty rocznej dla przedsiębiorców np. w wysokości 350 zł. Dodał, że jako płatnik VAT, Gmina może wystawiać faktur.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że strefa działa od 2003 r. Przygotowywany jest tekst jednolity tej uchwały uwzględniający te wszystkie zmiany. Zostaną wzięte pod uwagę również sugestie zgłoszone przez pana radnego Macieja Baranowskiego.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIX/386/09 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. nr 1 poz. 10 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) (załącznik nr 12).

Pkt 6

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła Uchwał Kolegium RIO w Poznaniu w sprawie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXV/348/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2009,

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynął Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2007”,

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Z ofertą można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej,

 • Na półkach w Biurze Rady znajdują się druki oświadczeń majątkowych

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody, w których uczestniczyłam osobiście lub wyznaczałam zastępstwa. Zaproszenia te dotyczyły:

 • spotkania wigilijnego;

 • rozdania paczek świątecznych;

 • 91. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

Pkt 7

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września:

 • Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym przekazuję

  na ręce przewodniczącej Rady Miejskiej (załącznik nr 13).

 • Powiedział, że rok 2009 jest zamknięty, wszystkie płatności zostały uregulowane.

 • Poinformował, że rozpoczął się przetarg na sprzedaż gruntu w specjalnej strefie ekonomicznej pod budowę fabryki. Rozstrzygnięcie powinno nastąpić w marcu 2010 r.

Pkt 8

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego odnośnie upamiętnienia cmentarzy, które znajdowały się we Wrześni, powiedział, że zamówiona jest tablica, która zostanie zamontowana w chodniku przy ul. Chopina. Upamiętni ona cmentarz, który mieścił się przy kościele św. Ducha. Druga tablica zaplanowana jest przy ul. Staszica, gdzie znajdował się cmentarz żydowski. Kolejna tablica, mogłaby mieścić się na ul. Kościuszki, upamiętniając cmentarz ewangelicki, jednak ulica ta jest w zarządzie powiatu, a więc zamontowanie tablicy możliwe byłoby w przypadku remontu chodnika.
Odpowiadając na pytanie radnej Teresy Piskorż odnośnie szkód, które wyrządzają zwierzęta na cmentarzu, burmistrz powiedział, że prowadzone są rozmowy z prezesem PUK. Dodał, że cmentarz jest własnością gminy, natomiast PUK tylko nim zarządza. Cmentarz utrzymywany jest z opłat za miejsce pochówku. Utrzymuje się za kwotę niewiele większą niż schronisko dla zwierząt, czyli ok. 200 tys rocznie.
Odpowiadając na pytanie radnego Stanisława Dominiczaka odnośnie wysypiska w Lulkowie, burmistrz powiedział, że inwestycja ta zapisana jest w budżecie w zał. nr 6, poz. nr 13. Zgodnie z naszą uchwałą gmina Września uczestniczy w tym programie proporcjonalnie do liczby mieszkańców naszej gminy, względem liczby mieszkańców tego porozumienia. Zastrzegliśmy jednak, że uczestniczymy w tym porozumieniu pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych przynajmniej w 50 %. Po ostatnim zjeździe kolegium burmistrzów odnośnie porozumienia, ustalono z firmą, która projektuje tę inwestycję, że harmonogram budowy wysypiska będzie taki, jak założono w zał. nr 6.

Pkt 9

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 9.30 zamknęła posiedzenie Rady. Protokół zawiera 4 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka


Protokolanci:
/-/Ewa Górna
/-/Jolanta Cypryańska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.