BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14251100
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 16

PROTOKÓŁ NR 16

posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy Września

w dniu 6 marca 2002 roku

godz. 11.00

Obecni: Maria Taciak, Ryszard Szwajca, Henryk Krukowski, Józef Matuszewski, Marek Zielnik, Alfred Bogucki, Jerzy Nowaczyk.

1.    Przyjęcie porządku obrad.

2.    Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

3.    Powrót do wniosku o nabycie gruntu gminnego; działka nr 1790 położona przy ul. Grunwaldzkiej (materiał przekazany 26 lutego).

4.    Powrót do wniosku o zakup lokalu wraz z przylegającym gruntem we wsi Stanisławowo - szkoła (materiał przekazany 26 lutego).

5.    Projekt uchwały Zarządu w sprawie rozłożenia na raty zaległych opłat czynszowych od marca do grudnia 2001 r. za dzierżawę pawilonu handlowego nr 14 położonego we Wrześni przy ul. Kościelnej (zieleniak).

6.    Projekt uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie ziemnego kabla energetycznego przez działki ozn. numerem geod. 3871 i 3852, stanowiące własność Gminy Września, położone we Wrześni w rejonie ul.. Objazdowej.

7.    Wezwanie do wykonania prawa pierwokupu.

8.    Sprawa obiektu ZHP - obecność p. L. Kmiecika i p. P. Maciejewskiego (godz. 12.00).

9.    Sprawa budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego GAL-MED w Grzybowie.

10.Sprawa zagospodarowania pomieszczeń byłej restauracji przy basenie miejskim - obecność p. Pierzchlińskiego.

11.Pismo WIN - dot. uzbrojenia terenu położonego przy ul. Słowackiego w celu nabycia tej działki przez „IGLU Polska” Sp. z o.o.

12.Pismo Przedsiębiorstwa Robót Drogowo - Mostowych S.A. w Słupcy - dot. robót dodatkowych przy modernizacji ul. Słowackiego.

13.Opinia Komisji Rewizyjnej dot. kontroli wykonania przez Zarząd wybranych uchwał Rady Miejskiej we Wrześni.

14.Wolne wnioski.

Ad. 2

Przyjęto protokoły z poprzednich posiedzeń Nr: 14 i 15.

Ad. 4

Powrót do wniosku o zakup lokalu wraz z przylegającym gruntem we wsi Stanisławowo - szkoła (materiał przekazany 26 lutego).

Należy wystosować pismo do Rady Sołeckiej celem uzyskania opinii w przedmiotowej sprawie.

Ad. 3

Powrót do wniosku o nabycie gruntu gminnego; działka nr 1790 położona przy ul. Grunwaldzkiej (materiał przekazany 26 lutego).

Wnioskodawca zobowiązał się pokryć koszty podziału.

Wszyscy „za” pozytywnym zaopiniowaniem wniosku.

Ad. 6

Projekt uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie ziemnego kabla energetycznego przez działki ozn. numerem geod. 3871 i 3852, stanowiące własność Gminy, położone we Wrześni w rejonie ul. Objazdowej (w załączeniu).

Podjęto Uchwałę Nr 61 w przedmiotowej sprawie.

wszyscy „za”

Ad. 5

Projekt uchwały Zarządu w sprawie rozłożenia na raty zaległych opłat czynszowych od marca do grudnia 2001r. za dzierżawę pawilonu handlowego nr 14 położonego we Wrześni przy ul. Kościelnej - zieleniak (w załączeniu).

Podjęto uchwałę Nr 62 w przedmiotowej sprawie.

Wszyscy „za”

Ad. 7

Wezwanie do wykonania prawa pierwokupu - dot. dz. nr 176 i 177 w Węgierkach.

Ostatecznie stanowisko w tej sprawie Zarząd podejmie na kolejnym posiedzeniu przy czym należy uzupełnić wezwanie o informację czy księga wieczysta nie jest obciążona hipoteką a ponadto monitować komornika, by udzielił odpowiedzi na pismo WGA.

Ad. 8

Sprawa obiektu ZHP - obecność p. L. Kmiecika i p. P. Maciejewskiego.

Pan Maciejewski zwrócił się w imieniu Chorągwi Poznańskiej ZHP z prośbą, by Zarząd umożliwił ZHP dalsze korzystanie z obiektu przy ul. Gnieźnieńskiej. Harcerstwo we Wrześni rozwija się, młodzież chętnie korzysta z oferowanych zajęć i imprez. Lokalizacja na ul. Gnieźnieńskiej bardzo Hufcowi odpowiada. Są zainteresowani rozwiązaniem zarządu nieruchomością przy ul. Objazdowej. Po ostatnich pożarach można przyjąć, że została wyłącznie działka.

Pan Kmiecik: Zrobiliśmy wszystko, by z własnych środków wyremontować budynek przy ul. Gnieźnieńskiej.

Chcielibyśmy wiedzieć jasno w jakim zakresie możemy dalej  inwestować w budynek przy ul. Gnieźnieńskiej i jak finalnie uregulować sprawę użytkowania obiektu przy ul. Objazdowej?

Pani Burmistrz: Należy formalnie zakończyć sprawę budynku przy ul. Objazdowej.

Zarząd wyraża stanowisko, że należy zawrzeć umowę użyczenia na obiekt przy ul. Gnieźnieńskiej na czas nieokreślony, odstąpić od pobierania czynszu ale jednocześnie w umowie należy uregulować kwestię ponoszenia opłat przez ZHP za media i bieżące utrzymanie obiektu.

Na kolejne posiedzenie Zarządu naczelnik WGA przygotuje stosowny projekt uchwały oraz projekt umowy.

Wszyscy „za”

Ad. 9

Sprawa budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego GAL-MED. W Grzybowie (pismo w załączeniu).

Należy odszukać wycenę obiektu, który przygotowywał ZOZ (WGA lub WKM).

Kontynuacja tematu nastąpi na kolejnym posiedzeniu.

Ad. 11

Pismo WIN - dot. uzbrojenia terenu położonego przy ul. Słowackiego w celu nabycia tej działki przez „IGLU Polska” Sp. z o.o. (w załączeniu).

Zapoznano się z pismem.

Ad. 12

Pismo Przedsiębiorstwa Robót Drogowo - Mostowych S.A. w Słupcy - dot. robót dodatkowych przy modernizacji ul. Słowackiego (w załączeniu).

Naczelnik WIN p. G. Filipiak poinformowała, że po zakończeniu odcinka budowy wykonawca oczekuje zapłaty za wykonanie warstwy wiążącej. Pewnych rzeczy kosztorysant nie uwzględnił w kosztorysie.

Kwota robót dodatkowych wynosi 33.275,92 zł w tym 21.639,03 za roboty wykonane w 2001 roku oraz 11.636,89 za roboty faktycznie wykonane i uznane w/g obmiaru.

Zarząd wróci do tematu na kolejnym posiedzeniu po uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień.

Pan Zielnik wrócił do sprawy prawoskrętu z ul. Legii Wrzesińskiej w ul. Słowackiego.

Naczelnik WIN poinformowała, że projekt przebudowy tego skrzyżowania był uzgadniany z Policją i Starostwem i nie wnoszono żadnych zastrzeżeń. Dodała, że jest wykonany zgodnie z przepisami ruchu drogowego ze szczególnym zapewnieniem bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ścieżki rowerowej.

Dodatkowy punkt:

Zarząd podjął Uchwałę Nr 60 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej. Dwie osoby zrezygnowały z pracy w komisji z uwagi na zmianę sytuacji zawodowej.

Do składu komisji pani burmistrz zaproponowała:

·      Przedstawiciela Związków Zawodowych - p. Marię Dębicką;

·      Przewodniczącą Związków Emerytów i Rencistów - p. Mariannę Okoniewską.

wszyscy „za”

Ad. 10

Sprawa zagospodarowania pomieszczeń byłej restauracji przy basenie miejskim - obecność kierownika Wrzesińskich Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych p. Mariusza Pierzchlińskiego.

Pani Burmistrz zwróciła się z pytaniem jaka jest wizja przeznaczenia budynku po byłej restauracji?

Pan Pierzchliński: Byłaby potrzeba punktu gastronomicznego. Właściciel lokalu „Paradise” jest chętny obsługiwać ten punkt. Są również trzy inne firmy skłonne prowadzić gastronomię. Pojawiła się też propozycja stworzenia ekskluzywnego fitness clubu w tym miejscu.

Pan Krukowski jest zdania, by w tym miejscu funkcjonowała gastronomia.

Pan Zielnik: Czy nie dobrze byłoby dobudować piętro i zrobić hotel?

Pan Pierzchliński poinformował, że ta koncepcja była już kiedyś analizowana ale konstrulcja (strop) tego budynku nie wytrzymałaby dodatkowego piętra.

Zarząd zadecydował o ogłoszeniu przetargu ofertowego na zagospodarowanie budynku byłej restauracji przy basenie miejskim.

Wszyscy „za”

Pan Krukowski wrócił do przedstawionego na poprzednim Zarządzie pisma p. Pierzchlińskiego w sprawie trawy na płycie lodowiska..

Pan Pierzchliński: Do tematu ewentualnej dyslokacji trawy proponuję wrócić po najbliższym sezonie letnim.

Pan Cichy przypomniał o swym wcześniejszym wniosku odnośnie informacji na temat płac pracowników Wrzesińskich Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych?

Ad. 13

Opinia Komisji Rewizyjnej dot. kontroli wykonania przez Zarząd wybranych uchwał Rady Miejskiej we Wrześni (w załączeniu).

Zapoznano się z opinią Komisji Rewizyjnej.

Wymaga jeszcze wyjaśnienia i doprecyzowania zapisów zawartych w protokole odnośnie rozliczeń budynku przy ul. Gnieźnieńskiej z przewodniczącym komisji - rozmowę podejmie

p. burmistrz.

Ad. 14

Wolne wnioski:

·      Sprawa braku możliwości podłączenia się jednego z mieszkańców do sieci wodociągowej w Przyborkach - zgłosił p. Zielnik;

Zainteresowany zostanie poproszony o wystąpienie z wnioskiem do Zarządu.

·      p. Matuszewski zwrócił się z pytaniem o spis powszechny - nabór rachmistrzów.

Pani burmistrz udzieliła odpowiedzi, że leży to w kompetencji Gminnego Komisarza spisowego i nabór będzie dokonany po zakończeniu przyjmowania wniosków tj. po 8.03.2002r.

·      p. Krukowski poruszył sprawę parkometrów;

Pani burmistrz udzieliła informacji, że aktualny stan sprawy w w/w zakresie przedstawił naczelnik WKM p. Karowski na sesji.

·      p. Krukowski zwrócił się z pytaniem w sprawie gorzelni;

Pani burmistrz odpowiedziała, że dokumenty w tej sprawie są przygotowywane w WGA.

·      p. Krukowski poruszył sprawę Harcówki w parku; prosi o sprawdzenie przepisów porządkowych czy istnieje możliwość wezwania Parafii Ewangelicko - Augsburskiej do uporządkowania tego terenu

Rozdano członkom Zarządu projekt budżetu na 2002r.

Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w poniedziałek tj. 11 marca br. o godz. 14.00 a kolejne najprawdopodobnie we wtorek tj. 12 marca o godz. 13.00.

Zakończenie posiedzenia.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.

Załączniki do ww protokołu są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Sekretarz Miasta i Gminy                                                     Przewodniczący

                                /-/                                                          Zarządu Miasta i Gminy Września

                    Jerzy Nowaczyk                                                                         /-/

                                                                                                             Maria Taciak

                                                                                                                 Burmistrz

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.