BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14269202
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Odpowiedź na pytanie dotyczące SIWZ na bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 euro na:

Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września

CPV: 90.00.00.00-7, 90.11.13.00-1, 90.12.10.00-1, 90.12.11.10-5


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od podpisania umowy

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Robert Klimczak – Kierownik Ref. Komunalnego pok. 6, tel. 061 640-40-61 oraz email: robert.klimczak@wrzesnia.pl lub przetarg@wrzesnia.pl


Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/siwz_utrzymanie_czystosci_w_gminie.rar


Otwarcie ofert nastąpi 19 marca 2010 roku w siedzibie Zamawiającego

pok. nr 10 o godz. 9.00


Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 19 marca 2010 r. do godz. 08.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali usługi związane z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku o wartości nie mniejszej niż 900.000 złotych brutto,

3) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) osoba nadzorująca – 1 osoba,

b) ręczne sprzątanie – 7 osób.

4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, w tym:

a) zamiatarka – 2 szt. (wyposażone w system GPS)

b) zamiatarka chodnikowa – 1 szt. (wyposażona w system GPS)

c) polewaczka – 1 szt.

d) samochód śmieciarka – 2 szt.

e) samochód śmieciarka do wywozu kontenerów tzw. hakowiec – 1 szt.

f) kontenery KP-7 w ilości min. 6 szt.

g) samochód o ładowności do 1,5 t (zbiór nieczystości oraz zbiór szczątków zwierząt) – 1 szt.

h) ciągnik wraz z przyczepą – 1 szt.,

5) Wykonawca zapewnia lokalizację bazy sprzętowo – dyspozycyjnej wraz ze środkami łączności na terenie miasta Wrześni wraz z wydzielonym miejscem na składowanie odpadów problemowych, uzgodnioną z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i Wydz. Inwestycyjno Komunalnym UMiG Września.


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 55373 - 2010 z datą publikacji 12.03.2010 roku

1) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/wyjasnienie_siwz.pdf

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.