BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14278243
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 14

PROTOKÓŁ NR 14

posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy Września

w dniu 26 lutego 2002 roku

Obecni: Maria Taciak, Ryszard Szwajca, Henryk Krukowski, Józef Matuszewski, Alfred Bogucki, Jerzy Nowaczyk.

 

1.    Przyjęcie porządku obrad.

2.    Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

3.    WKM - sprawa przejścia kablem teletechnicznym przez skrzyżowanie ul. Słowackiego - zaproszeni goście godz. 10.00.

4.    Dofinansowanie szczepień ochronnych dzieci - dopełnienie inicjatywy Starostwa.

5.    Wystąpienia o współorganizację i dofinansowanie przedsięwzięcia Kantaty Poetycko  - Muzycznej.

6.    Projekt Uchwały Zarządu w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości.

7.    Wniosek o nabycie gruntu gminnego; działka nr 1790 położona przy ul. Grunwaldzkiej.

8.    Wniosek o zakup lokalu wraz z przylegającym gruntem we wsi Stanisławowo (szkoła).

9.    Wniosek o dopisanie dodatkowego dzierżawcy pawilonu handlowego nr 15 przy ul. Kościelnej (zieleniak) - projekt uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę dzierżawcy pawilonu nr 15 położonego we Wrześni przy ul. Kościelnej.

10.Wniosek  o zapłatę za grunt przeznaczony pod drogę gminną przy ul. Grottgera; księga wieczysta 2484.

11.Wniosek VOX - AGRA Sp. z o.o. - dot. rozłożenia na raty opłaty rocznej za prawo wieczystego użytkowania gruntu na 2002 rok.

12.Pismo WKM - dot. ustalenia ostatecznej kwoty za korzystania z mediów przez firmę „Tankbus”.

13.Pismo WKM - dot. postanowień obecnie obowiązującej ustawy o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy.

14.Pismo WKM - dot. przebudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 (ul. Gen. Sikorskiego) z drogą powiatową (ul. T. Kosciuszki).

15.Pismo ZGM - dot. posesji we wsi Grzybowo 38 - Poradnia Lekarza Rodzinnego.

16.Biuro Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej - przedstawienie do zatwierdzenia planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz plan dofinansowania imprez organizowanych przez jednostki organizacyjne i pomocnicze MiG Września.

17.Wrzesińskie Obiekty Sportowo - Rekreacyjne we Wrześni - informacja o sztucznym lodowisku oraz sprawa lokalu byłej restauracji przy ul. Gnieźnieńskiej.

18.Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty z dnia 12 lutego 2002 roku - do informacji.

19.Powrót do wniosków Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie schroniska dla psów - opinia WWO

20.Zaopiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu.

21.Wolne wnioski.

Ad. 3

Udział przedstawicieli firmy „UNITEL” - sprawa przejścia kablem teletechnicznym przez skrzyżowanie ul. Słowackiego.

Goście zaprezentowali układ światłowodów na terenie Wrześni oraz system ich funkcjonowania.

Pan Krukowski: My nie negujemy konieczności linii światłowodu w tej części miasta, nie godzimy się jednak na demontaż nowo oddanej nawierzchni przy ul. Słowackiego.

Zarząd proponuje odsunięcie przejścia światłowodem na wschód od skrzyżowania.

Prace związane z kładzeniem światłowodu inwestor przewiduje na 2003r., gwarantując pełne odtworzenie i jak najmniejsze zniszczenie wykonanej pracy.

Zarząd proponuje zrobienie studzienek dodatkowych, które umożliwią nierozbieranie poz-bruk-u.

Pan Szwajca stwierdził, że zgody na zaproponowane rozwiązanie przez UNITEL Zarząd nie wyraża.

Przedstawiciel UNITEL-u uważa, że stanowisko Zarządu nie jest zrozumiałe - jest to najkrótsze, najekonomiczniejsze rozwiązanie i brak zgody komplikuje całą inwestycję.

Pan Matuszewski ma odmienne zdanie i zgodziłby się na to przejście - uważa, że należy ustąpić.

Przedstawiciel UNITEL-u proponuje, że odtworzenie dla gwarancji jakości może wykonać najlepsza firma wrzesińska.

Panowie Szwajca i Krukowski nie zgadzają się i oczekują na jakieś alternatywne rozwiązanie.

Goście proszą o racjonalne i gospodarcze podejście do sprawy.

Pan Matuszewski optuje za zgodą.

Pan Szwajca: stanowisko Zarządu zostało wyrażone; nie zgadzamy się na naruszenie nowej nawierzchni.

Ad. 4

Dofinansowanie szczepień ochronnych dzieci - dopełnienie inicjatywy Starostwa (pismo w załączeniu).

Będzie to kwota ~ 5.000 zł

Środki z promocji zdrowia.

Wszyscy „za”

Ad. 5

Wystąpienie o współorganizację i dofinansowanie przedsięwzięcia Kantaty Poetycko - Muzycznej (w załączeniu).

Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 2000 zł - środki z budżetu promocji.

Wszyscy „za”

Ad. 6

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości  - dz. nr 739/44 przy ul. Malczewskiego (w załączeniu).

Zarząd podjął Uchwałę Nr 40 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości (działka nr 739/44).

Wszyscy „za”

Ad. 7

Wniosek o nabycie gruntu gminnego; działka nr 1790 położona przy ul. Grunwaldzkiej (w załączeniu).

Zarząd rozpatrzy na kolejnym posiedzeniu.

Ad. 8

Wniosek o zakup lokalu wraz z przylegającym gruntem we wsi Stanisławowo (szkoła) - w załączeniu.

Zarząd rozpatrzy na kolejnym posiedzeniu.

Ad. 9

Wniosek o dopisanie dodatkowego dzierżawcy pawilonu handlowego nr 15 przy ul. Kościelnej - zieleniak (w załączeniu).

Zarząd podjął Uchwałę Nr 41 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę dzierżawcy pawilonu nr 15 położonego we Wrześni przy ul. Kościelnej.

Wszyscy „za”

Ad. 10

Wniosek o zapłatę za grunt przeznaczony pod drogę gminną przy ul. Grottgera; księga wieczysta 2484 (w załączeniu).

Z uwagi na brak możliwości finansowych w tegorocznym budżecie, Zarząd nie może zrealizować wniosku.

Ad. 11

Wniosek VOX - AGRA Sp. z o.o. - dot. rozłożenia na raty opłaty rocznej za prawo wieczystego użytkowania gruntu na 2002 r.(w załączeniu).

Wnioskodawca musi złożyć stosowny wniosek i uzupełnić dokumentację.

Ad. 12

Pismo WKM - dot. ustalenia ostatecznej kwoty za korzystanie z parkingu i mediów przez firmę „Tankbus” (w załączeniu).

Zarząd zgadza się na kwotę dzierżawy w wysokości 1200 zł brutto. Jest to cena ostateczna. Umowa bezterminowa.

Należy rozważyć jeszcze możliwość pobierania opłat na tym parkingu (może p. Gadziński).

Ad. 13

Pismo WKM - dot. postanowień obecnie obowiązującej ustawy o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy (w załączeniu).

Zapoznano Zarząd z uregulowaniem ustawowym w zakresie obowiązków gminy w stosunku do lokatorów przed wypowiedzeniem najmu.

Zarząd podejmie sprawę przy okazji ustalania zasad gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym.

Teraz należy podjąć działania w kierunku przyspieszenia trybu postępowania ZGM - WKM - ZARZĄD.

Ad. 14

Pismo WKM - dot. przebudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 (ul. Gen. Sikorskiego) z drogą powiatową (ul. T. Kosciuszki) - w załączeniu.

Budzą wątpliwość sprawy terminu realizacji tej inwestycji. Gmina nie jest zarządcą żadnej z dróg. Rozważano zawarcie porozumienia ze starostwem. Zarząd wróci do tematu po rozmowie p. burmistrz z p. Bałęcznym - dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych - Oddział Zachodni w Poznaniu.

Ad. 15

Pismo ZGM - dot. posesji we wsi Grzybowo 38 - Poradnia Lekarza Rodzinnego (w załączeniu).

Przedstawiono pismo wnioskodawcy oraz opinię ZGM (w załączeniu).

Zarząd opowiada się za sprzedażą obiektu w drodze przetargu ograniczonego na cele medyczne. Chodzi o jednolity z powiatem tryb zbywania obiektów służących wsi na cele medyczne. Należy pozyskać uchwały ze Starostwa odnośnie sprzedaży ośrodka w Sokolnikach i Miłosławiu.

Na kolejnym posiedzeniu Zarząd wróci do tej sprawy.

Ad. 16

Biuro Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej - przedstawienie do zatwierdzenia planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz planu dofinansowania imprez organizowanych przez jednostki organizacyjne i pomocnicze MiG Września (w załączeniu).

Zarząd zapoznał się z przedłożonym planem i zatwierdził go do realizacji.

Ad. 17

Wrzesińskie Obiekty Sportowo - Rekreacyjne we Wrześni - informacja o sztucznym lodowisku oraz sprawa lokalu byłej restauracji przy ul. Gnieźnieńskiej (w załączeniu).

Zapoznano się z pismem - notatką informacyjną.

Ad. 18

Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty z dnia 12 lutego 2002 r. (w załączeniu).

Zarząd zapoznał się.

Ad. 19

Powrót do wniosków Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie schroniska dla psów - opinia WWO (w załączeniu).

Zarząd po zapoznaniu się z w/w materiałami nie podziela opinii Komisji. Zostanie przygotowane stanowisko pisemne w sprawie uśmiercania psów. Z wyjaśnień wydziału WWO wynika realizacja wniosków - oznakowanie oraz zmiany usytuowania bud.

Pozostałe z uwagi na aktualny brak środków będą ujęte w portfelu potrzeb.

Ad. 20

Zaopiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu (w załączeniu 12 wniosków).

Zarząd pozytywnie zaopiniował wnioski podejmując stosowne uchwały w tej sprawie nr: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 i 53.

Wszyscy „za”

Punkty dodatkowe:

1.    Pani Burmistrz przedstawiła informację o Zgromadzeniu Wspólników PEC, które odbędzie się 28.02.2002r. Z uwagi na nowe uregulowania w umowie spółki zachodzi konieczność wyłonienie jedynie dwóch (z obecnych trzech) członków do składu Rady Nadzorczej z ramienia gminy.

 Pani Burmistrz zaproponowała aby w Radzie Nadzorczej pozostali:

·      p. Paweł Szczepaniak

·      p. Maciej Tomczak

wszyscy „za”

Zarząd udzielił p. burmistrz pełnomocnictwa do reprezentowania na Zgromadzeniu Wspólników spółki PEC.

2.   Zarząd rozpatrywał w ramach uprawnień kontrolnych (§6 Regulaminu) sprawę rozliczenia dotacji dla Unii Wrześnian, szczególnie zakup nagród w postaci telewizorów (Zarząd wyraził swoje zbulwersowanie rozliczeniem tej dotacji).

Pan Szwajca żąda aby radni Unii Wrześnian podpisali oświadczenie złożone przez p. Tutak dotyczące zakupu trzech telewizorów jako nagrody w konkursach organizowanych na festynie w dniu 19 maja 2001r.; podobne zdanie wyraża p. Krukowski.

Ad. 2

Przyjęto protokoły Nr 11, 12 i 13.

Zakończenie posiedzenia.

Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.

Załączniki do ww protokołu są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

               Sekretarz Miasta i Gminy                                                     Przewodniczący

                                /-/                                                          Zarządu Miasta i Gminy Września

                    Jerzy Nowaczyk                                                                         /-/

                                                                                                             Maria Taciak

                                                                                                                 Burmistrz

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.