BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14464720
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 13

PROTOKÓŁ NR 13

posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy Września

w dniu 19 lutego 2002 roku

godz. 10.00

Obecni: Maria Taciak, Ryszard Szwajca, Henryk Krukowski, Józef Matuszewski, Alfred Bogucki, Jerzy Nowaczyk.

1.    Przyjęcie porządku obrad.

2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.    Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno - usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni.

4.    Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno - usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni.

5.    Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno - usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni.

6.    Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno - usługowej w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni.

7.    Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia zarzutu oraz protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno - usługowej w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni.

8.    Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno - usługowej w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej.

9.    Umowa dzierżawy.

10.Wniosek Spółdzielni Mleczarskiej we Wrześni - oferta wykupu nieruchomości.

11.Wniosek o zakup działki nr 1790 przy ul. Grunwaldzkiej na uzupełnienie.

12.Powrót do sprawy zbycia działki nr 62/11 położonej w Bierzglinku.

13.Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zbycia udziałów Spółki PUK sp. z o.o. - kontynuacja.

14.Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” i tworzenia Klubów Ośmiu - młodzieżowego wolontariatu we wrzesińskich placówkach oświatowych.

15.Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września.

16.Pismo WKM - dot. oświetlenia garaży przy ul. Piastów (od strony ul. Gen. Sikorskiego).

17.Pismo WKM - dot. uzgodnienia trasy projektowanej budowy i rozbudowy kanalizacji teletechnicznej na ulicach: Słowackiego, Wojska Polskiego, Dąbrowskiego.

18.Pismo ZGM - dot. lokalu użytkowego przy ul. J. Pawła II 30 we Wrześni.

19.Pismo WOS - prośba o zaakceptowanie propozycji przyznania środków na organizację XX Biegu Kosynierów.

20. Wolne wnioski

Ad. 1

Przyjęto porządek obrad.

Ad. 3

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno - usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni (w załączeniu) - omówił architekt p. Przybyła.

Wszyscy „za”

Ad. 4

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno - usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni (w załączeniu) - omówił architekt p. Przybyła.

Zarząd uważa, że należy przyjąć elastyczną formułę umożliwiającą (w części przewidzianej na parking od strony „Mikromy”) budowę w przyszłości garaży (zbiorczych - możliwość parkowania pod dachem).

Wszyscy „za”

Ad. 5

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno - usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni (w załączeniu) - omówił architekt p. Przybyła.

Wszyscy „za”

Ad. 6

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno - usługowej w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni (w załączeniu) - omówił architekt p. Przybyła.

Wszyscy „za”

Ad. 7

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia zarzutu oraz protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno - usługowej w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni (w załączeniu) - omówił architekt p. Przybyła.

Wszyscy „za”

Ad. 8

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno - usługowej w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej (w załączeniu) - omówił architekt p. Przybyła.

Wszyscy „za”

Ad. 9

Podjęto Uchwałę Nr 39 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę dzierżawcy części gruntu położonego we Wrześni przy ul. Kolejowej (w załączeniu).

wszyscy „za”

Ad. 10

Wniosek Spółdzielni Mleczarskiej we Wrześni - oferta wykupu nieruchomości (w załączeniu).

a)   Zarząd nie widzi przeszkód odnośnie opracowania planu jednakże na koszt wnioskodawcy z uwagi na brak środków finansowych.

b)  Odnośnie pisma w sprawie zapłaty odszkodowania Zarząd nie widzi podstaw do zgłaszanych roszczeń.

c)   Gmina poczuwa się do wykupu działek wymienionych w tym piśmie; jednakże w br. nie posiadamy środków na realizację wniosku (wykupu).

Ad. 11

Wniosek o zakup działki nr 1790 przy ul. Grunwaldzkiej na uzupełnienie (w załączeniu).

Niezbędny jest podział geodezyjny. Zarząd wyraża zgodę na zbycie na uzupełnienie - należy przygotować projekt uchwały.

Ad. 12

Powrót do sprawy zbycia działki nr 62/11 położonej w Bierzglinku.

Zarząd podjął decyzję odnośnie wdrożenia procedury zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i w konsekwencji dokonania podziału z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne.

Ad. 14

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” i tworzenia Klubów Ośmiu - młodzieżowego wolontariatu we wrzesińskich placówkach oświatowych (w załączeniu).

Zarząd akceptuje projekt uchwały i zobowiązuje p. Marię Butę do prezentacji projektu na każdej Komisji.

Należy zmienić projektodawcę na Zarząd Miasta i Gminy.

Ad. 17

Pismo WKM - dot. uzgodnienia trasy projektowanej budowy i rozbudowy kanalizacji teletechnicznej na ulicach: Słowackiego, Wojska Polskiego, Dąbrowskiego (w załączeniu).

Temat przedstawił Naczelnik WKM p. Roman Karowski wyrażając opinię, że należy dokonać przejścia na terenie zielonym (przebieg trasy kablowej) UNITELU - Poznań.

Zarząd nie wyraża zgody na rozbieranie istniejącej infrastruktury.

Ad. 15

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września (w załączeniu).

wszyscy „za”

Radnym oprócz projektu uchwały należy przekazać dotychczasowy regulamin.

Ad. 16

Pismo WKM - dot. oświetlenia garaży przy ul. Piastów (od strony ul. Gen. Sikorskiego) - materiał w załączeniu.

Zarząd wyraża zgodę na montaż lamp.

Ad. 18

Pismo ZGM - dot. lokalu użytkowego przy ul. J. Pawła II 30 we Wrześni.

Zarząd zapoznał się z materiałami i uznał, że sprawa należy do kompetencji kierownika ZGM. Przetarg przeprowadzał ZGM i jest stroną umowy z obecnym najemcą.

Ad. 19

Pismo WOS - prośba o zaakceptowanie propozycji przyznania środków na organizację XX Biegu Kosynierów (w załączeniu).

Zarząd zaakceptował program i środki.

Dodatkowe punkty:

·      Wnioski Komisji Rewizyjnej z dnia 15 lutego 2002 r. (w załączeniu)

W zakresie kontroli gospodarki nieruchomościami na terenach wiejskich pod nadzorem WWO - na kolejnym posiedzeniu Zarządu sprawa ta zostanie wyjaśniona (WWO + WGA)

·      Przyjęto specyfikację szczegółową warunków zamówienia na wykonanie tablicy upamiętniającej synagogę.

Zarząd prosi aby przedstawiciel Komitetu brał czynny udział w pracach Komisji przy wyłonieniu wykonawcy.

·      Omówiono materiały na najbliższe Zgromadzenie Wspólników spółek gminnych.

Pani Burmistrz przedstawiła regulacje prawne dotyczące wynagradzania prezesów spółek

Zarząd określił wynagrodzenie dla prezesów spółek PEC i PUK na poziomie roku 2001, natomiast dla prezesa PWiK ustalono łączne miesięczne wynagrodzenie brutto w kwocie 7000 zł.

·      Naczelnik WOS p. J. Malicki przedstawił skorygowane materiały dotyczące budżetów szkół na 2002 r., które były omawiane na poprzednim posiedzeniu (w załączeniu).

·      p. Malicki przedstawił również zamiar uruchomienia w Gimnazjum Nr 2 monitoringu szkoły (pismo dyrektora Tomczaka w załączeniu).

Zarząd wyraża przyzwolenie na podjęcie działań w spr. monitoringu. W przypadku nie uzyskania środków z PFRON-u zadanie będzie sfinansowane z budżetu szkoły

głosowanie:

„za” - 2 głosy

„wstrzymujące” - 2 głosy

·      Kontynuacja prac nad budżetem 2002 roku:

n    dodatki mieszkaniowe;

n    biblioteka;

n    inwestycje.

Z uwagi na ilość wniosków o nabycie nieruchomości gminnych, przewiduje się większe wpływy z tego tytułu. W tej sytuacji Zarząd postanowił nie ujmować w projekcie budżetu 2002r. przewidywanych wpływów z prywatyzacji PUK-u.

Dochody zostaną zrekompensowane dochodami ze sprzedaży mienia (m.in. nieruchomości byłej gorzelni).

Pozostały deficyt sfinansowany zostanie kredytem.

·      Pani Burmistrz poinformowała o wizycie prezydium  Społecznego Komitetu Budowy Kopca Dzieci Wrzesińskich - kontynuacja sprawy określonej w uchwale Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2001r. (materiał w załączeniu). Uzgodniono, że p. Krukowski będzie w imieniu Zarządu kontaktował się z Komitetem.

Zakończenie posiedzenia.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych strony.

Załączniki do ww protokołu są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

              Sekretarz Miasta i Gminy                                                     Przewodniczący

                                /-/                                                          Zarządu Miasta i Gminy Września

                    Jerzy Nowaczyk                                                                         /-/

                                                                                                             Maria Taciak

                                                                                                                 Burmistrz

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.