BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14291814
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 11

PROTOKÓŁ NR 11

posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy Września

w dniu 12 lutego 2002r.

godz. 10.00

Obecni: Maria Taciak, Ryszard Szwajca , Henryk Krukowski, Józef Matuszewski, Alfred Bogucki, Jarzy Nowaczyk.

1.   Przyjęcie porządku obrad.

2.   Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

3.   Wniosek o rozłożenie na raty zaległości czynszowych za pawilon handlowy przy ul. Kościelnej.

4.   Pismo przedsiębiorstwa „BUDEX” - wniosek o zakup terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Działkowców.

5.   Wniosek dot. czasowej obniżki dzierżawy za grunt przy ul. Kolejowej (smażalnia ryb).

6.   Pismo dzierżawców gruntów przy ul. Kolejowej - dot. wykupu gruntów dzierżawionych.

7.   Wniosek w sprawie dokonania zapłaty za drogę o powierzchni 460 m2 oznaczonej numerem geod. 17/19.

8.   Wniosek w sprawie zakupu działki budowlanej nr 739/44 we wrześni po cenie określonej na II przetargu.

9.   Wniosek o zakup działki nr 123/6 położonej w Psarach Małych jako uzupełnienie nieruchomości ozn. nr 123/7.

10. Pismo dot. wypłacenia odszkodowania za działkę o pow. 148 m2 przy ul. Kosynierów 33.

11. Pismo Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przeprowadzenia dwuetapowej procedury zmierzającej do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych w Bierzglinku.

12. Ogłoszenie Zarządu Miasta i Gminy Września o przetargach ustnych nieograniczonych na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych.

13. Ogłoszenie Zarządu Miasta i Gminy Września w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie.

14. Ustalenie odpłatności za teren pod cyrk.

15. Przedstawienie do akceptacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w rejonie ul. Sportowej w Sokołowie.

16. Projekt Uchwały Zarządu Miasta i Gminy Września w sprawie udzielenia nauczania indywidualnego (uczeń SSP Nr 6).

17. Powrót do sprawy dyrektora Przedszkola „Polne Kwiatki” w Gutowie Małym (materiał przekazany na posiedzeniu w dniu 5 lutego br).

18. Powrót do tematu powołania Zespołu Szkół w Nowym Folwarku.

19. Pismo WKM - dot. zabudowy pasa drogowego ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Słupskiej - prawa strona.

20. Pismo WKM - dot. połączenia dwóch lamp stojących na terenie parafii Świętego Ducha we Wrześni do oświetlenia ulicznego.

21. Pismo WKM - dot. wyrażenia zgody na uruchomienie środków finansowych z przeznaczeniem na udrożnienie rowu melioracyjnego w obrębie skrzyżowania ul. Działkowców.

22. Pismo WKM - dot. prośby mieszkańca ul. Pułaskiego 2 we Wrześni.

23. Pismo WIN - sprawa wentylacji Urzędu Miasta i Gminy.

24. Pismo Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - wniosek o zabezpieczenie w budżecie Gminy 3000 zł na działalność upowszechnieniowo - doradczą na rzecz rodzin rolniczych.

25. Protokół nr 11 z posiedzenia GKRPA z dnia 9 stycznia 2002r.

26. Wnioski z posiedzenia komisji Rewizyjnej z dnia 24 stycznia 2002r.

27. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 24 stycznia 2002r.

28. Ogłoszenie przetargów:

·      zakup oprogramowania, sprzętu i materiałów eksploatacyjnych do komputerów UMiG Września;

·      pełnienie nadzorów inwestorskich nad pracami wykonywanymi na rzecz Miasta i Gminy Września w branżach: drogowej, instalacyjnej (wod. - kan.), elektrycznej i teletechnicznej.

29. Pismo WIOŚ - do informacji.

30. Zaopiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu.

31. Spotkanie z Komisją Oświaty w sprawie sieci szkół oraz podjęcia zamiaru likwidacji SSP w Węgierkach - godz. 16.15.

32. Wolne wnioski.

Ad. 1

Przyjęto porządek obrad.

Ad. 2

Przyjęto protokoły z poprzednich posiedzeń: Nr 7, 8, 9 i 10.

Ad. 3

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości czynszowych za pawilon handlowy przy ul. Kościelnej (w załączeniu).

Wnioskodawca winien udokumentować trudną sytuację materialną.

Jeśli podane w piśmie informacje potwierdzą się (stosowne zaświadczenia), Zarząd przychyli się do rozłożenia zaległości na 10 rat. Kaucję należy zaliczyć na poczet odsetek.

Wszyscy „za”

Ad. 4

Pismo przedsiębiorstwa „BUDEX” - wniosek o zakup terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Działkowców (w załączeniu).

Grunty o które wnosi firma „BUDEX” nigdy dotychczas nie były przewidywane do sprzedaży przez Radę Miejską.

Zdecydowano o podjęciu czynności w celu wystawienia tego terenu do sprzedaży.

Zapoznano się również z nowym (wpływ 11 lutego) wnioskiem firmy „METGALEX” na nabycie działki pod inwestycję w tym samym rejonie (teren o powierzchni 1 ha).

Zarząd wyraził wolę sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie użytkowania wieczystego. Należy dokonać podziału geodezyjnego oraz wyceny tego terenu i przedstawić w formie projektu uchwały Radzie Miejskiej.

Ad.5

Wniosek dot. czasowej obniżki dzierżawy za grunt przy ul. Kolejowej - smażalnia ryb (w załączeniu).

Zarząd nie widzi podstaw do obniżenia stawki dzierżawnej, obowiązuje strony umowa.

Ad. 6

Pismo dzierżawców gruntów przy ul. Kolejowej - dot. wykupu gruntów dzierżawionych (w załączeniu).

Umowa została zawarta na czas określony i brak podstaw do zmiany jej ustaleń.

Ad. 8

Wniosek w sprawie zakupu działki budowlanej nr 739/44 we Wrześni po cenie określonej na II przetargu (w załączeniu).

Zarząd wyraża zgodę na sprzedaż po cenie z II przetargu.

Wszyscy „za”

Ad. 7

Wniosek w sprawie dokonania zapłaty za drogę o powierzchni 460 m2 oznaczonej numerem geod. 17/19 (w załączeniu).

Zarząd podtrzymuje swe dotychczasowe stanowisko z uwagi na brak środków finansowych..

Ad. 9

Wniosek o zakup działki nr 123/6 położonej w Psarach Małych jako uzupełnienie nieruchomości ozn. nr 123/7 (w załączeniu).

Winno jeszcze być dołączone stanowisko Rady Sołeckiej oraz uaktualniony wniosek.

Zarząd zgadza się na zbycie działki.

Ad. 10

Pismo dot. wypłacenia odszkodowania za działkę p. pow. 148 m2 przy ul. Kosynierów 33 (w załączeniu).

Zarząd podtrzymuje swe dotychczasowe stanowisko z uwagi na brak środków finansowych.

Ad. 11

Pismo Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przeprowadzenia dwuetapowej procedury zmierzającej do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych w Bierzglinku (w załączeniu).

Jest to konsekwencja zawartego z Powiatem porozumienia na realizację zmian zagospodarowania przestrzennego. Starostwo do dziś środków finansowych na ten cel nie przekazało. Niniejszy wniosek wnosi etapowość działań.

Dotychczasowe porozumienie straciło swą moc, zostanie przygotowane nowe porozumienie (tylko na I etap).

Ad. 12

Ogłoszenia Zarządu Miasta i Gminy Września o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż oraz na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych (w załączeniu).

·      Ogłoszenie o I przetargu na oddanie w wieczyste użytkowanie działek: nr 3984/9 i 3984/10 przy ul. Culica;

·      Ogłoszenie o II przetargu  na sprzedaż działek: nr 4149, 4151/1, 4151/2 przy ul. Kosynierów - cena wywoławcza do II przetargu obniżona o 20%.

Wszyscy „za”

Ad. 13

Ogłoszenie Zarządu Miasta i Gminy Września w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie (w załączeniu).

Pani Zakrzewska: Ogłoszenie to jest konsekwencją podjętych uchwał przez Radę Miejską. Z uwagi na ustawowy obowiązek wyszacowania działek będących przedmiotem wykazu, stosowny wykaz będzie sporządzony i ogłoszony. Po uzyskaniu opinii szacunkowych  temat trafi ponownie na posiedzenie Zarządu.

Ad. 14

Ustalenie odpłatności za udostępnienie terenu pod cyrk.

Chodzi o ustalenie stawki pod potencjalny wniosek.

Przyjęto stawkę 150 zł/dzień funkcjonowania cyrku.

Ad. 15

Przedstawienie do akceptacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w rejonie ul. Sportowej w Sokołowie (w załączeniu).

Projekt przedstawił Architekt p. Przybyła:

Plan finansowany jest przez właściciela gruntu czyli Spółdzielnię Mieszkaniową w Sokołowie.

Plan przewiduje wyłącznie zabudowę na cele gospodarcze. Zdaniem architekta przedłożony plan nie budzi zastrzeżeń.

Plan podlega dalszej procedurze opiniowania i wyłożenia.

Ad. 16

Projekt Uchwały Zarządu Miasta i Gminy Września w sprawie udzielenia nauczania indywidualnego - uczeń SSP Nr 6 (w załączeniu).

Wątpliwość wzbudził fakt, że jest to dziecko z „0”. Czy zatem Gmina ma obowiązek finansowania nauczania indywidualnego dziecku nie mającego obowiązku szkolnego?

Radca prawny winien to wyjaśnić,

Ad. 17

Powrót do sprawy dyrektora Przedszkola „Polne Kwiatki” w Gutowie Małym (materiał przekazany na posiedzeniu w dniu 5 lutego br.).

Możliwość przedłużenia kadencji p. Dyrektor istnieje o jeden rok do 31 sierpnia 2003r. - ponieważ nie ma studiów wyższych lecz studium nauczania przedszkolnego. Kadencja obecna upływa 31 sierpnia tego roku i po ocenie kuratoryjnej Zarząd podejmie stosowne decyzje.

Rodzicom i Radzie należy udzielić odpowiedzi o procedurach - przygotuje WOS.

Ad. 18

Powrót do tematu powołania Zespołu Szkół w Nowym Folwarku.

Zarząd rozważał różne profile zespołu szkół. Przyjęto, że najbardziej zasadnym i logicznym jest zespół szkół z klasami sportowymi. Temat ten trafi na Komisję Oświaty w celu zaopiniowania.

Ad. 25

Protokół nr 11 z posiedzenia GKRPA z dnia 9 stycznia 2002r. (w załączeniu).

·      wniosek Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska - zakup łyżew;

·      wniosek Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu - zakup rakiet do tenisa

·      wniosek Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu - dofinansowanie spartakiady dla dzieci i młodzieży;

Zapoznano się z treścią protokołu w części dotyczącej wydatków. Zarząd wyraża opinię aby były one zgodne z preliminarzem wydatków GKRPA .

Ad. 19

Pismo WKM - dot. zabudowy pasa drogowego ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Słupskiej - prawa strona (w załączeniu).

Zarząd zapoznał się z przedłożonym materiałem WKM; zaakceptowano opracowanie projektu.

Ad. 20

Pismo WKM - dot. podłączenia dwóch lamp stojących na terenie parafii Świętego Ducha we Wrześni do oświetlenia ulicznego (w złączeniu).

Zarząd akceptuje wniosek.

Ad. 21

Pismo WKM dot. wyrażenia zgody na uruchomienie środków finansowych z przeznaczeniem na udrożnienie rowu melioracyjnego w obrębie skrzyżowania ul. Działkowców (w załączeniu).

Zarząd wyraża zgodę w przedmiotowej sprawie.

Ad. 22

Pismo WKM - dot. prośby mieszkańca ul. Pułaskiego 2 we Wrześni (w załączeniu).

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.