BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14267278
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu na dostawę 2 (dwóch) kontenerów szatniowo – sanitarnych dla boiska piłkarskiego w Psarach Polskich

Wrzesińskie Obiekty Sportowo - Rekreacyjne

ul. Gnieźnieńska 32a

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 euro na:

DOSTAWĘ 2 (DWÓCH) KONTENERÓW SZATNIOWO – SANITARNYCH DLA BOISKA PIŁKARSKIEGO W PSARACH POLSKICH

CPV: 44.21.11.00-3


Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: do 30 kwietnia 2010 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Zbigniew Ogrodowicz – dyrektor WOS-R, tel. 061 436-05-52 oraz email: zbigniew.ogrodowicz@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Gnieźnieńska 32a lub pobrać plik: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/wosr_siwz_zakup_kontenerow.rar

Otwarcie ofert nastąpi 5 marca 2010 roku w siedzibie Zamawiającego o godz. 12.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 5 marca 2010 r. do godz. 11.00.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali i dostarczyli (sprzedali) co najmniej 2 kontenery o parametrach nie mniejszych niż zamawiane,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

5) udzielą na dostarczone kontenery gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 238515-2010 z datą publikacji 24.02.2010 roku

Pliki do pobrania:

http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/wyjas_siwz_zakup_kontenerow.pdf

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.