BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14296247
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Ogłoszenie

I. Rodzaj zadania:
Celem konkursu jest wyłonienie oferty i zlecenie do realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie ochrony i promocji zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w 2010 roku.
II. Termin realizacji zadań:
Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 22 lutego 2010 roku a zakończy nie później niż 31 grudnia 2010 roku.
III. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2010r. oraz wielkość środków wydatkowana na zadanie tego samego rodzaju w 2009 r.
 

Lp.

Wyszczególnienie zadań

Kwota wydatkowanej dotacji w 2009r.

Kwota planowanej dotacji w 2010r.

1.

Prowadzenie telefonu zaufania dla osób pijących alkohol, uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin


2.500,00 zł


2.500,00 zł

2.

Prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych mających na celu kształtowanie postaw negujących ryzykowne używanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.


4.000,00 zł


4.000,00 zł

3.

Prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych na rzecz osób współuzależnionych od alkoholu; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych3.500,00 zł3.500,00 zł

4.

Działania na rzecz kształtowania postaw abstynenckich i trzeźwościowych w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży ( poza obowiązującymi zajęciami szkolnymi).5.000,00 zł5.000,00 zł

IV. Zasady przyznawania dotacji:
Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadania określają przepisy:
-
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
-
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ).
-
Uchwały NR XXVII/356/09 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok, które mają siedzibę lub działają na terenie Miasta i Gminy Września
1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z poźn. zm.), osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
2. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania oraz posiadać następujące załączniki:
- dla fundacji i stowarzyszeń: aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z Rejestru Starostwa,
- w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii oraz upoważnienie dla proboszcza o reprezentowaniu parafii i zaciąganiu zobowiązań finansowych lub dekret powołujący kościelną osobę prawną,
- w przypadku pozostałych podmiotów: inny dokument właściwy dla podmiotu.
- kserokopia aktualnego statutu;
- sprawozdanie finansowe za ubiegły rok
lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej działalności (bilans,rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informację podatkową).
- sprawozdanie merytoryczne za ubiegły rok lub w przypadku krótszej działalności za okres działalności
- oświadczenie osób reprezentujących organizację o nieprowadzeniu działań w celu osiągnięcia zysku
-oświadczenie o braku zobowiązań publiczno- prawnych wobec budżetu państwa oraz jednostek samorządowych
- w przypadku złożenia kserokopii załączników (statutu, odpisu, sprawozdania merytorycznego, sprawozdania finansowego) osoba reprezentująca podmiot występujący o dotację powinna potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.
3.Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę w języku polskim.
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim wypadku podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
5. Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie.
6. Umowa może być zawarta na czas określony, nie dłuższy niż do 31 grudnia 2010 roku.

V. Warunki realizacji zadania:
1.Realizacja zleconego zadania następuje po zawarciu umowy.
2. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmioty nie będące stroną umowy, chyba, że umowa zezwala na wykonanie części zadania innym podmiotom w formie pod zlecenia. W przypadku planowanego pod zlecenia części zadania należy w ofercie określić podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania. Podwykonawcą jest podmiot nie będący stroną umowy, który współrealizuje cześć zadania poprzez sprzedaż usług, których zakup za pośrednictwem środków pochodzących z dotacji dokonuje podmiot, któremu zlecono realizację zadania.
3. Przewidywana dotacja nie może zostać wykorzystana na: zakupy inwestycyjne, nagrody pieniężne, prowadzenie działalności gospodarczej, remonty, realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Urząd Miasta i Gminy, prowadzenie działalności politycznej, projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy.

VI. Termin składania ofert.
Oferty należy składać do dnia 16 lutego 2010 roku w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert – „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w 2010 roku”, osobiście lub za pośrednictwem poczty w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 1. Decyduje data wpływu oferty.
VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert :
1. Wybór oferty nastąpi w terminie do 14 dni po upływie terminu składania ofert.
2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
3. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) merytoryczna wartość oferty, dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców i przewidziana liczba odbiorców ( oceniana w skali 0-5),
2) koszty wykonania zadania, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udziału innych źródeł finansowania (oceniane w skali 0-5),
3) doświadczenia dotychczasowej współpracy z Gminą Września przy realizacji zadań o podobnym charakterze (oceniane w skali 0-5),
4) zgodność zadań przedstawionych w ofercie z celami statutowymi podmiotu ( oceniane w skali 0-5),
5) rzetelność i terminowość realizacji zadań w ubiegłych latach (0-5)
6) dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania (oceniane w skali 0-5)
7) wkład pracy wolontariuszy (oceniane w skali 0-5)
Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 60% możliwych do uzyskania, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą ich liczbę.
4.Złożone oferty spełniające wymogi formalne, będą ocenione i kwalifikowane przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Września.
5. Komisja w trakcie oceny ofert może prosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.
6. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Miasta i Gminy Września w formie zarządzenia. Od postanowień zarządzenia Burmistrza w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
7.O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną poinformowani w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy, biuletynie „Wieści z Ratusza” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa
8. Burmistrz Miasta i Gminy Września zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.
9.Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Urzędu Miasta i Gminy i nie będą odsyłane oferentowi.

VIII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.
1. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w 2010 roku., zostanie zawarta pisemna umowa ze zleceniobiorcą (wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
2. Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest:
- dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
- otwarcie odrębnego rachunku bankowego dla przyznanej dotacji.
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w terminie do 30 dni po wykonaniu zadania.
Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi przedstawionymi w złożonej ofercie.
4.Dodatkowych informacji udziela Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


                                                                                                                                                                                                                                                                    

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
wzor oferty [64 kB]
ikona
sprawozdanie [45 kB]
ikona
oswiadczenie o braku zobowiazan [11 kB]
ikona
zarzadzenie podsumowanie ochrona zdrowia [34 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.