BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14296228
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Ogłoszenie
I. Rodzaj zadania:
1. Prowadzenie środowiskowej świetlicy środowiskowej z zajęciami socjoterapeutycznymi dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami (w szczególności alkoholizm).
2. W ramach realizacji zadania oczekuje się spełnienia niniejszych standardów:
a) prowadzenie zajęć reedukacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce,
b)dożywianie dzieci,
c) otwarcie świetlicy od poniedziałku do piątku przez co najmniej 4 godziny dziennie,
d) prowadzenie grupy z zajęciami socjoterapeutycznymi a także resocjalizacyjnymi, i innymi programami profilaktyczno- terapeutycznymi,
e) prowadzenie zajęć sportowych, artystycznych, poznawczych, uczących wartościowego spędzania czasu wolnego,
f) prowadzenie stałej pracy z rodziną dziecka.

II. Termin realizacji zadań:
Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 22 lutego 2010 roku a zakończy nie później niż 31 grudnia 2010 roku.

III. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2010 oraz wielkość środków wydatkowana na podobne zadanie w 2009 roku.

 

Lp.

Wyszczególnienie zadań

Dotacja zrealizowana w roku 2009

Kwota planowanej dotacji na rok 2010

1.

Prowadzenie świetlicy środowiskowej z zajęciami socjoterapeutycznymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami.


14.000,00zł


56.000,00 zł

IV. Zasady przyznawania dotacji:
Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadania określają przepisy:
-
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
-
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240).
-
Uchwały NR XXVII/356/09 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok, które mają siedzibę lub działają na terenie Miasta i Gminy Września
1.Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z poźn. zm.), osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
2. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania oraz posiadać następujące załączniki:
- dla fundacji i stowarzyszeń: aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z Rejestru Starostwa,
- w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii oraz upoważnienie dla proboszcza o reprezentowaniu parafii i zaciąganiu zobowiązań finansowych lub dekret powołujący kościelną osobę prawną,
- w przypadku pozostałych podmiotów: inny dokument właściwy dla podmiotu.
- kserokopia aktualnego statutu;
- sprawozdanie finansowe za ubiegły rok lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej działalności (bilans,rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informację podatkową).
- sprawozdanie merytoryczne za ubiegły rok lub w przypadku krótszej działalności za okres działalności
- oświadczenie osób reprezentujących organizację o nieprowadzeniu działań w celu osiągnięcia zysku
-oświadczenie o braku zobowiązań publiczno- prawnych wobec budżetu państwa oraz jednostek samorządowych
- w przypadku złożenia kserokopii załączników (statutu, odpisu, sprawozdania merytorycznego, sprawozdania finansowego) osoba reprezentująca podmiot występujący o dotację powinna potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.
3.Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę w języku polskim.
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim wypadku podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
5. Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie.
6. Umowa może być zawarta na czas określony, nie dłuższy niż do 31 grudnia 2010 roku.

V.Warunki realizacji zadania:
1.Realizacja zleconego organizacji pozarządowej zadania następuje po zawarciu umowy.
2. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmioty nie będące stroną umowy, chyba, że umowa zezwala na wykonanie części zadania innym podmiotom w formie pod zlecenia. W przypadku planowanego pod zlecenia części zadania należy w ofercie określić podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania. Podwykonawcą jest podmiot nie będący stroną umowy, który współrealizuje cześć zadania poprzez sprzedaż usług, których zakup za pośrednictwem środków pochodzących z dotacji dokonuje organizacja pozarządowa, której zlecono realizację zadania.
3. Przewidywana dotacja nie może zostać wykorzystana na: zakupy inwestycyjne, nagrody pieniężne, prowadzenie działalności gospodarczej, remonty, realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Urząd Miasta i Gminy, prowadzenie działalności politycznej, projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy.

VI. Termin składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 16 lutego 2010 roku w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert – prowadzenie środowiskowej świetlicy środowiskowej z zajęciami socjoterapeutycznymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych ”, osobiście lub za pośrednictwem poczty w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 1. Decyduje data wpływu oferty.

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1. Wybór oferty nastąpi w terminie do 14 dni po upływie terminu składania ofert.
2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
3. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) merytoryczna wartość oferty, dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców i przewidziana liczba odbiorców (oceniana w skali 0-5),
2) koszty wykonania zadania, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udziału innych źródeł finansowania (oceniane w skali 0-5),
3) doświadczenia dotychczasowej współpracy z Gminą Września przy realizacji zadań o podobnym charakterze ( oceniane w skali 0-5),
4) zgodność zadań przedstawionych w ofercie z celami statutowymi podmiotu ( oceniane w skali 0-5),
5) rzetelność i terminowość realizacji zadań w ubiegłych latach (0-5)
6) dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania (oceniane w skali 0-5)
7) wkład pracy wolontariuszy ( oceniane w skali 0-5)
Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 60% możliwych do uzyskania, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą ich liczbę.
4.Złożone oferty spełniające wymogi formalne, będą ocenione i kwalifikowane przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Września.
5. Komisja w trakcie oceny ofert może prosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.
6. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Miasta i Gminy Września w formie zarządzenia. Od postanowień zarządzenia Burmistrza w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
7. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną poinformowani w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy, biuletynie „Wieści z Ratusza” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa
8. Burmistrz Miasta i Gminy Września zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.
9.Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Urzędu Miasta i Gminy i nie będą odsyłane oferentowi.

VIII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.
1. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania w zakresie prowadzenia środowiskowej świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zostanie zawarta pisemna umowa ze zleceniobiorcą (wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
2. Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest:
- dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
- otwarcie odrębnego rachunku bankowego dla przyznanej dotacji.
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w terminie do 30 dni po wykonaniu zadania.
Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi przedstawionymi w złożonej ofercie.
4. Zadanie będzie realizowane w siedzibie świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3.
5.Dodatkowych informacji udziela Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
wzor oferty [64 kB]
ikona
sprawozdanie [45 kB]
ikona
oswiadczenie o braku zobowiazan [11 kB]
ikona
zarzadzenie swietlica podsumowanie [27 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.