BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14464576
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ Nr 1

PROTOKÓŁ Nr 1

posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy Września

w dniu 8 stycznia 2002 roku

godz. 12.00

Obecni: Maria Taciak, Ryszard Szwajca, Henryk Krukowski, Józef Matuszewski, Alfred Bogucki, Jerzy Nowaczyk.

1.     Przyjęcie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.     Powrót do niezałatwionych spraw z poprzednich posiedzeń:

a) Pismo WKM - dot. prośby mieszkańców ul. Elbląskiej w sprawie wykonania zatoki na ul. Kaliskiej (materiał przekazany 13.12.2001r.).

b) Pismo ZGM - dot. posesji Gnieźnieńska 23 we Wrześni - poradnia socjoterapeutyczna (materiał przekazany 13.12.2001r.).

c) Wnioski z posiedzenia Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4.12.2001r. (materiał przekazany 13.12.2001r).

4.     Pismo WKM - dot. podniesienia opłat cmentarnych, materiał PUK.

5.     Pismo WKM - dot. SSP Nr 1 we Wrześni - budowa „pola zawracania”.

6.     Pismo WKM - dot. skrzyżowania ul. Kościuszki i ul. Gen. Sikorskiego.

7.     Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września.

8.     Pismo Pracowni Projektowej Dróg i Mostów - dot. opracowania programu tras rowerowych oraz koncepcji projektowej budowy ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Września.

9.     Wniosek dot. rezygnacji z prac w Komisji Mieszkaniowej.

10.  Pismo WWO - dot. przesunięcia środków w budżecie.

11.  WGA - wniosek dot. nabycia gruntu przy ul. Jasnej.

12.  Pismo Przychodni „GAL-MED” dot. remontu budynku w Grzybowie.

13.  Pismo SSP Nr 2 - dot. zdjęcia ze stanu ksiąg inwentarzowych szkoły: budynek szkolny - plac zabaw, ogrodzenie.

14.  Pismo Starostwa Powiatowego - dot. funduszu poręczeń kredytowych.

15.  Wnioski z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 grudnia 2001r.

16.  Pismo przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni - dot. nagłośnienia sali sesyjnej.

17.  Zaopiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu (3 wnioski).

18.  Wolne wnioski.

Ad. 1

Przyjęto porządek obrad.

Ad. 2

Przyjęto protokół Nr 90 posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy Września.

Punkt dodatkowy:

Spotkanie z prezesem PUK p. Marciniakiem w sprawie odśnieżania miasta.

p.   Marciniak twierdzi, że śnieg jest zbity, zmrożony i trudno jest go usunąć. Jezdnie oczyszczamy na bieżąco. Wykonaliśmy przejścia wokół Rynku.

Poproszono p. Łosińskiego i p. Morawskiego. Straż Miejska wskaże miejsca gdzie należy usunąć śnieg i lód. Najważniejsze jest zrobienie - oczyszczenie przejść przez jezdnie (przy chodnikach)

Ad. 3

Powrót do niezałatwionych spraw z poprzednich posiedzeń:

a)   Pismo WKM - dot. prośby mieszkańców ul. Elbląskiej w sprawie wykonania zatoki na ul. Kaliskiej (materiał przekazany 13.12.2001r.) - zadanie będzie zrealizowane; (projekt i wykonawstwo) w 2002r. ze środków specjalnych.

b)  Pismo ZGM - dot. posesji Gnieźnieńska 23 we Wrześni - poradnia socjoterapeutyczna (materiał przekazany 13.12.2001r.).

      Zarząd zapoznał się z pismem.

c)   Wnioski z posiedzenia Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2001r (materiał przekazany 13 grudnia 2001r)

·      sprawa biura porad obywatelskich

W OPS funkcjonuje stanowisko radcy prawnego; można korzystać również z porad kadr pracowniczych OPS, WKM oraz Biura Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej.

·      sprawa nadzoru nad świetlicami socjoterapeutycznymi

Świetlice nadzoruje Biuro Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej oraz GKRPA.

·      informacja na temat zamiarów Zarządu wobec budynku przy basenie miejskim.

Odpowiedź przygotuje p. Pierzchliński - został poinformowany przez Skarbnika.

·      sprawa zorganizowania spotkania z przedstawicielami PEFRON-u oraz SIWL w celu utworzenia we Wrześni zakładu dla osób niepełnosprawnych, które nie mają szans na znalezienie pracy.

Sprawa ta nie należy do kompetencji Gminy, Zarząd nie widzi zasadności spotkania z w/w podmiotami.

 Ad. 4

Pismo WKM - dot. podniesienia opłat cmentarnych, materiał PUK (materiał w załączeniu).

Zarząd zaakceptował wzrost opłat o 10%. Zapoznano się ze stanowiskiem Zarządu i Rady Nadzorczej. Temat trafi na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

„za” - 3 głosy

„wstrzymujących się” - 1 głos

Pan Szwajca uważa, że uzasadnienie do wniosku zarówno Prezesa jak i Rady Nadzorczej jest niewystarczające.

Zarząd podzielił tę opinię i wnosi o bardziej analityczne i szczegółowe materiały z PUK-u, które będą pomocne przy prezentowaniu tematu na Komisjach i sesji Rady Miejskiej.

Ad. 5

Pismo WKM - dot. SSP Nr 1 we Wrześni - budowa „pola zawracania” (materiał w załączeniu).

Zarząd przyzwala na przedmiotowe prace. Środków finansowych na to zadanie nie przewidziano w budżecie choć mogą się pojawić w ciągu roku. Zarząd po uzyskaniu dodatkowych środków w dziale gospodarka komunalna wróci do tego tematu.

Zadanie to należy realizować  z zachowaniem całej ścieżki administracyjnej i procedury związanej z pozwoleniem na budowę.

Ad. 6

Pismo WKM - dot. skrzyżowania ul. Kościuszki i ul. Gen. Sikorskiego (materiał w załączeniu).

Zarząd prosi aby opinię w tej sprawie wyraziło Starostwo Powiatowe we Wrześni wraz z informacją jakie mają zamiary w tym zakresie na rok 2002.

Do rozważenia jest sprawa budowy ronda w miejsce świateł.

Ad. 7

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września (materiał w załączeniu).

Pan Szwajca zwrócił uwagę na brak konsekwencji w zapisach pomiędzy § 23 pkt. 3 a § 24

pkt. 1.

Dokonano również drobnych zmian w § 13, § 19 i § 21.

Pan Cichy uważa, że należałoby jasno określić kto ma zgarniać zimą śnieg sprzed posesji.

Zarząd zapoznał się z projektem i po naniesieniu korekt i konsultacjach z radcą prawnym powróci do tematu.

Ad. 8

Pismo Pracowni Projektowej Dróg i Mostów - dot. opracowania programu tras rowerowych oraz koncepcji projektowej budowy ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Września (materiał w załączeniu).

Zarząd zadecydował o wyborze II wariantu oferty.

Wszyscy „za”

Ad. 9

Wniosek dot. rezygnacji z prac w Komisji Mieszkaniowej (w załączeniu).

Zarząd przyjął do wiadomości.

Ad. 10

Pismo WWO - dot. przesunięcia środków w budżecie (w załączeniu).

Sprawa została już wcześniej uwzględniona przez Zarząd.

Ad. 11

WGA - wniosek dot. nabycia gruntu przy ul. Jasnej (w załączeniu).

Pani Zakrzewska poinformowała, że działkę można sprzedać w ramach uzupełnienia lub pozostawić w zasobie komunalnym. Innej możliwości przy obowiązującym planie przestrzennym nie ma.

Należy przygotować projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zbycia  obu działek tj. działki nr 2827 i działki sąsiadującej z nią.

„za” - 3 głosy

„przeciw” - 1 głos

Ad. 13

Pismo SSP Nr 2 - dot. zdjęcia ze stanu ksiąg inwentarzowych szkoły: budynek szkolny - plac zabaw, ogrodzenie (w załączeniu).

Jest to sprawa formalna - Zarząd przyjął do wiadomości.

Ad. 16

Pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni - dot. nagłośnienia sali sesyjnej.

Na najbliższą sesję Rady Miejskiej należy wypożyczyć sprzęt nagłaśniający a do wniosku Zarząd powróci.

Sekretarz poinformował, że koszt profesjonalnego nagłośnienia sali sesyjnej to ~ 30.000 zł. Są dwie oferty: na 35 i 28 tys. zł

Ad. 15

Wnioski z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 grudnia 2001r. (w załączeniu).

W sprawie odbioru inwestycji - modernizacja zalewu „Września” odpowiedzi udzieli p. Burmistrz.

W sprawie szczegółowego wykazu wydatków dokonanych przez Biuro Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej w roku 2001 oraz kosztów utrzymania budynku przy ul. Gnieźnieńskiej odpowiedzi udzieli Skarbnik Gminy.

W sprawie wykazu telefonów komórkowych na stanie Urzędu oraz kosztów związanych z ich obsługą odpowiedzi udzieli Sekretarz Gminy.

Ad. 17

Zaopiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu (w załączeniu 3 wnioski).

Zarząd pozytywnie zaopiniował wnioski i podjął stosowne Uchwały Nr 1, 2 i 3.

Wszyscy „za”

Ad. 12

Pismo Przychodni „GAL-MED” dot. remontu budynku w Grzybowie (w załączeniu).

Konieczne jest stanowisko kierownika ZGM w tej sprawie.

WKM udzieli następującej odpowiedzi: Zarząd zapoznał się z treścią pisma i w celu rozpatrzenia wniosku musi pozyskać opinię w przedmiotowej sprawie od kierownika ZGM jako administratora budynku odnośnie koniecznych nakładów finansowych. Ostateczne stanowisko zostanie przedstawione w odrębnym piśmie.

Ad. 14

Pismo Starostwa Powiatowego dot. poręczeń kredytowych (w załączeniu).

Zarząd zapoznał się z treścią pisma. Poinformowano o uchwale Rady Powiatu Brak finalnego stanowiska w tej sprawie.

Dodatkowe punkty:

·      Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 4 w sprawie przekształcenia stosunku pracy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni. (w załączeniu).

·      Zarząd przyjął treść pisma do kierowników jednostek, zakładów budżetowych i instytucji kultury Miasta i Gminy Września w sprawie dot. wydatków koniecznych dla funkcjonowania jednostek organizacyjnych (w załączeniu).

·      Pani Burmistrz przedstawiła pismo Rady Nadzorczej Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie sprzedaży udziałów PEC-u (w załączeniu).

Zakończenie posiedzenia.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych strony.

Załączniki do w/w protokołu są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Sekretarz Miasta i Gminy                                                                                   Przewodniczący

/-/                                                                                                          Zarządu Miasta i Gminy Września

   Jerzy Nowaczyk                                                                                                                          /-/

                                                                                                                                                  Maria Taciak

                                                                                                                                                   BURMISTRZ

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.