BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14255713
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Bieżące remonty dróg gminnych w mieście i gminie Września
 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 Euro na:

BIEŻĄCE REMONTY DRÓG GMINNYCH W MIESCIE

I GMINIE WRZEŚNIA

część 1- remonty cząstkowe dróg w granicach miasta Września

część 2 – remonty cząstkowe dróg poza granicami miasta Września


CPV: 45.23.31.40-2, 45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6


Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Czas trwania zamówienia: 12 miesięcy


Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl


Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/siwz_rem_czastkowe_drog.rar


Otwarcie ofert nastąpi 12 lutego 2010 roku w siedzibie Zamawiającego

pok. Nr 10 /sala sesyjna/ o godz. 10.00


Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 12 lutego 2010 r. do godz. 09.45.


Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o

udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali

remonty, budowy, przebudowy nawierzchni bitumicznych o łącznej powierzchni nie mniejszej niż

10.000 m 2 ,

3) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobami posiadającymi

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w zakresie budowy dróg,

4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, w tym:

a) walec stalowy – 1 szt.;

b) skrapiarka do bitumu – 1 szt.;

c) rozkładarka mas – 1 szt.;

d) szczotka mechaniczna – 1 szt.;

e) zagęszczarki, stopy wibracyjne;

f) piły do cięcia asfaltu;

g) urządzenia zabezpieczające prace drogowe;

h) samochód samowyładowczy o ład. pow. 5 t,

i) recykler gazowy – 1 szt.;

5) udzielą na wykonane roboty budowlane gwarancji nie krótszej niż 24 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.


Ocena spełniania warunków zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów złożonych wraz ofertą.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.


Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ogłoszenia: 15071-2010 z datą zamieszczenia: 22.01.2010 roku

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.