BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14277138
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 euro na:

Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń
i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących
w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września

CPV: 50.23.00.00-6, 50.71.10.00-2, 50.23.21.00-1

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2011 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/siwz_konser_elektr.pdf

Otwarcie ofert nastąpi 29 stycznia 2010 roku w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 29 stycznia 2010 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali usługi związane z bieżącą konserwacją, utrzymaniem, naprawami oraz usuwaniem awarii urządzeń i instalacji elektrycznych o łącznej wartości nie mniejszej niż 120 tys złotych, potwierdzonych referencjami;

3) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym min. 1 pracownika z aktualnymi uprawnieniami „E” z uprawnieniami pomiarowymi w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV;

4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, w tym:

a) pojazd z niezbędnym oznakowaniem do obsługi drobnych napraw – 1 szt,

b) pojazd z podnośnikiem i wysięgnikiem – 1 szt.

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

6) udzielą na wykonane usługi gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy od dnia odbioru dokonanego przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 13763 - 2010 z datą publikacji 21.01.2010 roku

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.