BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14295418
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
Uchwała Nr 322

Uchwała Nr 322

Zarządu Miasta i Gminy Września

z dnia 6 grudnia 2001r.

zmieniająca  Uchwałę  Nr 289 Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 2 października 2001r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art.41 ust.3 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982r. ,Nr 35, poz.230 z późniejszymi zmianami) Zarząd Miasta i Gminy Września uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Zarządu Miasta i Gminy Września Nr 289 z dnia 2 października 2001r.w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wprowadza się następującą zmianę:

§1 otrzymuje brzmienie:

Ҥ1

1.      Powołuje się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

1)      Ewa Kasprzak

2)      Sławomir Komorski

3)      Renata Nowicka

4)      Jarosław Malicki

5)      Anna Maria Obst

6)      Urszula Opic – Piasecka

7)      Anna Prusak

8)      Elżbieta Staszak – Małecka

9)      Przemysław Szymanowski

10)  Lidia Szyniszewska

2.  Organizacja i tryb pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.”

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zał. nr 1 do Uchwały Nr 322

Zarządu Miasta i Gminy Września

z dnia 6 grudnia 2001r.

Regulamin

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwany dalej “Regulaminem” określa organizację i tryb pracy Komisji.

§ 2

1.     Komisja jest powołana przez Zarząd Miasta i Gminy do wykonywania zadań Gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.     Komisja składa sprawozdanie roczne ze swojej pracy Radzie Miejskiej.

§ 3

Celem działania Komisji jest inicjowanie, opiniowanie oraz prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należących do zadań własnych Gminy, a w szczególności:

1.     tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu,

2.     zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

3.     udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą          w rodzinie,

4.     nadzór nad prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej                 i edukacyjnej, a w szczególności dla dzieci i młodzieży,

5.     nadzór merytoryczny nad świetlicami profilaktycznymi                                                 i socjoterapeutycznymi,

6.     opiniowanie na wniosek Zarządu Miasta i Gminy wniosków na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz kontroli zasad obrotu tymi napojami,

7.     opiniowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art.18 ust.7,

8.     wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

9.     podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu          w zakładzie lecznictwa odwykowego,

10. tworzenie i realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych’

11. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

§ 4

Realizując swoje zadania Komisja współdziała z instytucjami i organizacjami         o podobnych celach.

Rozdział II

Skład i zasady działania Komisji.

§ 5

1.     Komisja składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, protokolanta oraz pozostałych członków.

2.     Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji, a w czasie jego nieobecności zastępca lub wyznaczona osoba.

§ 6

1.     W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki               i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.     Szkolenia finansowane są z Gminnego Programu Profilaktyki                            i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3.     Brak szkolenia w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ciągu jednego roku od momentu powołania na członka Komisji powoduje odwołanie z funkcji.

§ 7

1.     Komisja może odbywać wspólne posiedzenia z komisjami Rady Miejskiej.

2.     Wspólne posiedzenia zwoływane są przez przewodniczących poszczególnych komisji.

§ 8

1.     Podczas posiedzenia członkowie Komisji mogą zgłaszać wnioski formalne.

Wnioski te mogą dotyczyć:

a)                 zmiany porządku obrad,

b)                odłożenia dyskusji nad określonym punktem porządku obrad,

1.     Wnioski formalne poddawane są pod głosowanie.

§ 9

1.     Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenia Komisji w sprawach określonych Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2.     W przypadku niemożliwości wykonywania przez Przewodniczącego zadań określonych  w pkt. 1 (np. choroba, urlop, delegacja) obowiązek zwołania posiedzenia ciąży na zastępcy przewodniczącego lub upoważnionego przez Przewodniczącego innego członka Komisji.

3.     Posiedzenie Komisji zwołuje się również na wniosek co najmniej 4 członków Komisji.

4.     Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji przekazuje członkom pracownik Biura Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej.

5.     W zawiadomieniu należy podać termin, miejsce i porządek obrad.

§ 10

Przewodniczący Komisji w razie potrzeby może zaprosić na jej posiedzenie osoby nie będące członkami Komisji, a w szczególności biegłych lub ekspertów.

§ 11

1.     W celu realizacji zadań wynikających z art. 24, 25 i 26 Ustawy                          o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Komisja powołuje spośród swoich członków Zespół Orzekający w składzie co najmniej trzech osób.

2.     Zespół Orzekający przeprowadza postępowanie, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

3.     Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół.

4.     W pracach Zespołu mogą brać udział pozostali członkowie Komisji.

5.     W toku postępowania Zespół przeprowadza z osobą uzależnioną rozmowę mającą na celu zmotywowanie do leczenia oraz kompletuje dokumentację zawierającą między innymi:

a)                 wywiad środowiskowy,

b)                opinię policji, w tym informację o ewentualnych interwencjach,

c)                 zeznania świadka,

d)                opinie biegłego sądowego.

1.     Po zakończeniu postępowania Zespół Orzekający przekazuje sprawę wraz              z wnioskami dotyczącymi rozstrzygnięcia do właściwego Sądu.

§ 12

W przypadku stwierdzenia, że zachodzą przesłanki popełnienia przestępstwa        z art. 207 i 208 k.k. Komisja powiadamia prokuratora.

§ 13

Do występowania przed Sądem w sprawach o poddanie się leczeniu upoważniony jest wyznaczony przez Komisję jej członek.

§ 14

1.     Komisja powołuje spośród swoich członków Zespół Opiniujący w składzie co najmniej trzech osób, którego zadaniem jest opiniowanie na wniosek Zarządu Miasta i Gminy Września wniosków o sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydawanie opinii w sprawie cofnięcia zezwolenia zgodnie z art.18 ust.7.

2.     Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół.

3.     W pracach Zespołu mogą brać udział pozostali członkowie Komisji.

4.     Zespół pracuje w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków ich sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Września oraz w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 15

1.     Komisja powołuje spośród swoich członków Zespół ds. Świetlic w składzie co najmniej trzech osób, którego zadaniem jest nadzór merytoryczny nad działalnością świetlic profilaktycznych i socjoterapeutycznych.

2.     Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół.

3.     W pracach Zespołu mogą brać udział pozostali członkowie Komisji.

4.     Zespól pracuje w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 16

1.     Komisja podejmuje uchwały, wnioski, opinie, zalecenia.

2.     Uchwały, wnioski, opinie, zalecenia Komisji, o których mowa w pkt. 1 zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji w głosowaniu jawnym.

3.      W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 17

1.     Komisja ze swojego składu powołuje zespoły kontrolne, których zadaniem jest kontrola przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości         i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Uchwał Rady Miejskiej wydanych na jej podstawie.

2.     Kontrole przeprowadzają zespoły kontrolne Komisji na podstawie upoważnień Zarządu Miasta i Gminy Września.

3.     Zakres kontroli przygotowuje Komisja.

4.     Komisja ustala skład osobowy zespołu kontrolnego (nie mniej niż 2 osoby).

5.     Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół. W przypadku stwierdzenia nie przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu                    w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Uchwał Rady Miejskiej, przewodniczący zespołu w ciągu 7 dni przedkłada protokół z kontroli Przewodniczącemu Zarządu Miasta i Gminy.

§ 18

1.     Komisja może powoływać ze swojego składu zespoły doraźne, które realizują zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki                       i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym między innymi do:

a)                 opracowywania programów profilaktycznych realizowanych na terenie Gminy,

b)                opiniowania wniosków o dofinansowanie imprez promujących zdrowy styl życia,

c)                 tworzenia bazy do realizacji zadań,

d)                edukacji społeczeństwa,

e)                 organizowania imprez promujących zdrowy styl życia,

f)                  innych.

1.     Komisja ustala skład zespołu doraźnego, nie mniej niż 3 osoby.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.