BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14079586
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
 


UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009


Rady Miejskiej we Wrześni


z dnia 3 listopada 2009w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 167, 168, 173, 174, 175, 176, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

W uchwale nr XIX/248/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009 zmienionej uchwałą nr XXII/297/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 marca 2009 roku, uchwałą nr XXIII/311/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 kwietnia 2009 roku, uchwałą nr XXIV/327/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 czerwca 2009 roku, uchwałą nr XXV/348/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 września 2009 roku, uchwałą nr XXVI/351/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 września 2009 roku wprowadza się zmiany:

§ 1

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1.1 Zwiększa się dochody budżetu na rok 2009 o kwotę 778.620 zł do wysokości 91.571.103 zł, z tego:
dochody bieżące to kwota 84.089.293 zł,
dochody majątkowe to kwota 7.481.810 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.
3. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
a) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.748.862 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej,
b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 123.320 zł,
c) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 600.000 zł,
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin w kwocie 757.260 zł,
e) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej – priorytet VII promocja integracji społecznej w kwocie 248.810 zł, priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w kwocie 49.300 zł,
f) dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie 20.000 zł,
g) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 666.000 zł,
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16.000 zł,
i) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5.000 zł.
4. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały”.
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2009 o kwotę 174.380 zł do wysokości 119.054.529 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
a) wydatki bieżące w wysokości 87.161.343 zł, w tym na:
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36.022.558 zł,
2) dotacje 3.219.400 zł, w tym:
- podmiotowe dla instytucji kultury 1.502.300 zł,
- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.296.400 zł,
- celowa na realizację zadań bieżących 10.000 zł,
- celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 410.700 zł,
3) wydatki na obsługę długu 2.350.000 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości 31.893.186 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej.
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.748.862 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej,
b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 123.320 zł,
c) wpłaty jednostek na fundusz celowy w kwocie 15.900 zł,
d) wydatki na dotację celową z budżetu dla zakładu budżetowego na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji (§ 6210) w kwocie 120.000 zł,
e) wydatki na dotację celową przekazaną dla Powiatu Wrzesińskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (§ 6620) w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprężarki do napełniania butli powietrznych dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni,
f) wydatki na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300) w kwocie 300.000 zł na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy ulicy Kaliskiej we Wrześni”,
g) wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) - dotacja organizatora dla prowadzonej przez niego instytucji kultury na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 270.000 zł (Wrzesiński Ośrodek Kultury – 70.000 zł, Muzeum 200.000 zł),
h) wydatki związane z realizacją umowy ramowej projektu systemowego:
Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni w wysokości 278.000 zł,
i) wydatki związane z realizacją umowy ramowej projektu systemowego: priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w kwocie 49.300 zł.
4. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 – 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej.
6. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.”
3. § 4 otrzymuje brzmienie:
§ 4.
1. Deficyt budżetu w kwocie 27.483.426 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek, kredytów, obligacji komunalnych i przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolnych środków.
2. Rozchody budżetu w kwocie 3.214.720 zł pokryte zostaną przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolnych środków w wysokości 3.214.720 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej.
4. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały”.
4. § 5 otrzymuje brzmienie:
§ 5. Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w kwocie 543.068 zł,
2. celowe w wysokości 205.000 zł, z tego:
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 15.000 zł,
- na udzielone poręczenia dla TBS na budowę mieszkań w kwocie 190.000 zł.”
5. W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
6.§ 11 otrzymuje brzmienie:
§ 11. Ustala się limity zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na:
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 8.000.000 zł;
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu 8.399.530 zł.”
7. W załączniku Nr 15 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Bożena NowackaUzasadnienie:

a)W związku ze wskazaniem Kolegium RIO w Poznaniu dnia 7 października 2009 roku dokonuje się następujących zmian w budżecie:

1. ustala się wysokość środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (rozdz. 80146) w wysokości 1 % środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 161.778 zł,
2. zmienia się klasyfikację dochodów uzyskanych z pomocy finansowej od Powiatu Wrzesińskiego na dofinansowanie wydatków bieżących z § 6300 na § 2710,
3. zmienia się brzmienie postanowienia § 11 uchwały budżetowej.
b) wprowadza się do planu dochodów i wydatków dotacje od Wojewody Wielkopolskiego:
1. dz. 852 rozdz. 85295 § 23030 kwota 72.934 zł z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania,
2. dz.801 roz z. 80195 § 2030 kwota 1.584 zł z przeznaczeniem na rozpatrzenie wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
3. dz.852 rozdz. 85213 § 2010 zmniejszenie o kwotę 3.907 zł
4. dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 zmniejszenie o kwotę 1.832 zł,
5. dz. 852 rozdz. 85228 § 2010 zwiększenie o kwotę 5.700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
6. dz.852 rozdz. 85214 § 2030 kwota 48.338 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
7. dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 kwota 70.567 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
8. dz. 801 rozdz. 80101 § 2030 kwota 71.694 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu „radosna szkoła”,
9. dz. 852 rozdz. 85228 § 2010 kwota 23.300 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru środków na realizację specjalistycznych usług opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
10.dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 kwota 158.182 zł z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej prze producentów rolnych,
c) wprowadza się zmiany do planu dotacji z Krajowego Biura  Wyborczego w Koninie:
1. dz. 751 rozdz. 75112 § 2010 zmniejsza się wydatki o kwotę 940 zł do kwoty 62.058 zł,
d) wprowadza się do planu środki finansowe od Marszałka Województwa wielkopolskiego:
1. dz 926 rozdz. 92605 § 6300 kwota 333.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa kompleksu boisk przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012”.
e) rezerwy budżetu:
1. zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu do kwoty 543.068 zł,
2. rozwiązuje się rezerwę celową utworzoną na zaspokojenie ewentualnych roszczeń (zwrot kary umownej),
f) dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych polegających na zamianach wartości realizowanych zadań w zawiązku z rozstrzygnięciem trwających postępowań przetargowych oraz dostosowaniem zapisów niezbędnych do złożenia wniosków absorbcję środków zewnętrznych (dotyczy to załącznika Nr 4 wydatków majątkowych na rok 2009 jak i załącznika Nr 7 – WPI).
Z katalogu zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z emisji obligacji komunalnych (zał. Nr 4 zad. Nr 4) wyodrębnia się zadanie inwestycyjne „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg w centrum miasta Wrześni w celu poprawy bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu” (zał. Nr 4 zad. Nr 5) o łącznej przewidywanej wartości 5.500.000 zł, przy czy do realizacji w roku 2009 została przewidziana kwota 2.000.000 zł a pozostała część w roku 2010.
Kwota 2.000.000 zł pochodzi z emisji obligacji komunalnych. Wyodrębnienie tego zadania z puli zadań finansowanych emisją obligacji komunalnych nastąpiło w związku ze złożeniem wniosku do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działanie 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiaty, powiatowe i gminne)” Pozostała część środków finansowych w wysokości 3.500.000 zł przeznaczona do realizacji w roku 2010 pochodzić będzie ze środków własnych gminy.
g) w ramach zmian w GFOŚiGW dokonuje się przesunięcia między poszczególnymi zadaniami,
h) zmiany w załączniku Nr 8 dotyczą wprowadzenia środków w związku z podpisanymi umowami na zadania:
1. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLIC NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA W MIEJSCOWOŚCIACH MARZENIN, CHWALIBOGOWO, GOZDOWO SĘDZIWOJEWO, KACZANOWO”
2. „BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY SSP W CHWALIBOGOWIE”


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.