BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14268303
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
 


UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009


Rady Miejskiej we Wrześni


z dnia 30 grudnia 2009 rokuw sprawie: budżetu na 2010 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art.121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 100.088.700 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 89.478.053 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 10.610.647 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.632.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 120.600 zł, zgodnie z załącznikiem   Nr 4,

c) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 2.590.647 zł.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 112.682.670 zł , z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 89.183.528 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 23.499.142 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

a) wydatki na na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.632.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 120.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 2.887.622 zł.

3. Określa się na lata 2010 – 2014 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 12.593.970 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - (§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych) w kwocie 16.308.520 zł.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 3.714.550 zł w tym:

§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.714.550 zł,

§ 982 wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000 zł.

§ 6.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.610.000 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.754.708 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

1. dochody w kwocie 1.892.938 zł,

2. wydatki w kwocie 1.892.938 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8.

Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9.

Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1. przychody w wysokości 1.000.000 zł,

2. wydatki w wysokości 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 8.000.000 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 12.593.970 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.714.550 zł.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określonych w załączniku Nr 6,

2. na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku  Nr 5,

3. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 8.000.000 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do wysokości 12.593.970 zł,

b) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 3.714.550 zł,

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:

a) przenoszeniu wydatków bieżących budżetu gminy między rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem środków przeznaczonych na dotacje,

b) przenoszeniu wydatków bieżących na inwestycje i odwrotnie w ramach jednego działu za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,

c) przenoszeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach jednego działu,

4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do

a) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i wydatki majątkowe,

b) dokonywania przeniesień w planie rachunków dochodów własnych,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13.

Określa się sumę 8.000.000 zł do której Burmistrz Miasta i Gminy Września może samodzielnie zaciągać zobowiązania

§ 14.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 450.000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 50.000 zł.

§ 15.

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 560.000 zł,

2. celowe w kwocie 440.000 zł z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 250.000 zł,

b) na udzielone poręczenia dla TBS na budowę mieszkań w kwocie 190.000 zł.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.