BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14286191
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
 


UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009


Rady Miejskiej we Wrześni


z dnia 30 grudnia 2009 roku


w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z źn. zm.) oraz art. 165, 166, 167, 168, 173, 174, 175, 176, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XIX/248/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009 zmienionej uchwałą nr XXII/297/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 marca 2009 roku, uchwałą nr XXIII/311/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 kwietnia 2009 roku, uchwałą nr XXIV/327/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 czerwca 2009 roku, uchwałą nr XXV/348/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 września 2009 roku, uchwałą nr XXVI/351/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 września 2009 roku, uchwałą nr XXVII/361/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 3 listopada 2009 roku, uchwałą nr XXVIII/381/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2009 roku, zarządzeniem nr 296 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 grudnia 2009 roku, zarządzeniem nr 301 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 grudnia 2009 roku,wprowadza się zmiany:
1) § 1. otrzymuje brzmienie:

§ 1.1 Zwiększa się dochody budżetu na rok 2009 o kwotę 633.978 zł do wysokości 90.972.220 zł, z tego:

dochody bieżące to kwota 85.087.179 zł,

dochody majątkowe to kwota 5.885.041 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

3. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

a) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.731.143 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej,

b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 124.600 zł,

c) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 600.000 zł,

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin w kwocie 745.260 zł,

e) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej – priorytet VII promocja integracji społecznej w kwocie 248.810 zł, priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w kwocie 49.300 zł,

f) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.332.000 zł,

g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16.000 zł,

h) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5.000 zł,

i) dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 451.000 zł.”

4. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały”.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2009 o kwotę 475.022 zł do wysokości 114.803.546 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

a) wydatki bieżące w wysokości 86.068.810 zł, w tym na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35.651.015 zł,

2) dotacje 3.219.400 zł,

w tym:

- podmiotowe dla instytucji kultury 1.502.300 zł,

- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.296.400 zł,

- celowa na realizację zadań bieżących 10.000 zł,

- celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 410.700 zł,

3) wydatki na obsługę długu 2.350.000 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 28.734.736 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.735.143 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej,

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 124.600 zł,

c) wpłaty jednostek na fundusz celowy w kwocie 15.900 zł,

d) wydatki na dotację celową z budżetu dla zakładu budżetowego na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji (§ 6210) w kwocie 120.000 zł,

e) wydatki na dotację celową przekazaną dla Powiatu Wrzesińskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (§ 6620) w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprężarki do napełniania butli powietrznych dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni,

f) wydatki na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300) w kwocie 300.000 zł na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy ulicy  Kaliskiej we Wrześni”,

g) wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) - dotacja organizatora dla prowadzonej przez niego instytucji kultury na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 270.000 zł (Wrzesiński Ośrodek Kultury – 70.000 zł, Muzeum 200.000 zł),

h) wydatki związane z realizacją umowy ramowej projektu systemowego: Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni w wysokości 278.000 zł,

i) wydatki związane z realizacją umowy ramowej projektu systemowego: priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w kwocie 49.300 zł.

4. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 – 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej.

6. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.”

3) § 4. otrzymuje brzmienie:

§ 4.

1. Deficyt budżetu w kwocie 23.831.326 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek, kredytów, obligacji komunalnych i przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolnych środków.

2. Rozchody budżetu w kwocie 3.214.720 zł pokryte zostaną przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolnych środków w wysokości 3.214.720 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej.

4. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały”.

4) § 5. otrzymuje brzmienie:

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 441.000 zł,

2. celowe w wysokości 205.000 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 15.000 zł,

- na udzielone poręczenia dla TBS na budowę mieszkań w kwocie 190.000 zł”.

5) W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

6) § 11. otrzymuje brzmienie:

§ 11. Ustala się limity zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 8.000.000 zł;

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu  .747.430 zł.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza si Burmistrzowi Miasta ę i Gminy Września.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni


Bożena Nowacka

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.