BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14260327
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

Protokół
nr XXVIII/2009
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 15 grudnia 2009 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni


XXVII sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Pkt 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: o godz. 15.30 otworzyła sesję.

Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum.
Protokół z sesji nr XXVII został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.

Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2).

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września poprosił o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w ppk l) w sprawie: zmiany uchwały nr IX/119/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 września 2007 r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2008 – 2012 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 154, poz.3395 z 2007).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad

Pkt 3

radna Teresa Piskorż zwróciła uwagę na problem parkowania pojazdów przy cmentarzu komunalnym. Zapytała, czy parking będzie poszerzony? Ponownie zwróciła się z prośbą o doprowadzenie oświetlenia do bocznego wejścia na cmentarz komunalny.

radny Szymon Paciorkowski powiedział, że bardzo zniszczona jest brama wejściowa do parku im. J. Piłsudskiego, płot i mur. Zapytał, czy w przyszłym roku znalazłyby się środki na jego remont oraz przedłużenie. Kolejny problem dotyczy muru przy ul. Fabrycznej. Zapytał, czy istniałaby możliwość upomnienia właściciela przez Straż Miejską z powodu zagrożenia dla przechodniów. Zapytał również, czy mur przy ul. Kościuszki – teren koszar – jest objęty ochroną konserwatorską.
Kolejne pytanie dotyczyło pomnika Marii Konopnickiej i jego otoczenia. Poprosił o odnowienie i oczyszczenie tablic znajdujących się w otoczeniu pomnika.
Ostatnie pytanie dotyczyło żebractwa. Zapytał, czy rozwiązaniem problemu nie byłoby spisywanie tych osób?

Na salę obrad wszedł radny Michał Jaśniewicz. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczy 21 radnych.

radny Mirosław Chudy w związku z tym, że powstaje coraz więcej płatnych parkingów, zapytał, czy osoba niepełnosprawna, legitymująca się kartą pojazdu dla osoby niepełnosprawnej, która chce zaparkować na płatnym parkingu, a brak jest wydzielonych miejsc może zaparkować na miejscu niewydzielonym?
Powiedział, że skręcając w lewo z ul. Warszawskiej w ulicę 3 – go Maja z jednej strony chodnik bardzo dobrze łączy się z ulicą, a z drugiej strony jest 6 – 7 cm krawężnik. Czy można z tym coś zrobić?
Ostatnia sprawa dotyczyła odpowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o bezzasadności postawienia fotoradaru oraz sygnalizacji świetlnej w Sokołowie. Poprosił, aby zwrócić uwagę na to, że badania dotyczące natężenia ruchu powołane w piśmie są nieaktualne i z jego punktu widzenia nierzetelne.

radny Bronisław Dankowski poprosił, aby w przyszłym roku poczynić starania odnośnie poprawienia warunków parkowania przy PKP.
Powiedział również, że w październiku br. uczestniczył w Kongresie Infrastruktury Sportowej w Spale. Tematem Kongresu były sposoby budowy infrastruktury sportowej na terenie gmin i miast.
Podziękował władzom Wrześni, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni za wykorzystanie wszystkich możliwości i środków, dzięki którym te obiekty sportowe powstają na naszym terenie.

radny Stanisław Dominiczak powiedział, że telefon Pogotowia Energetycznego podczas awarii zawsze milczy. Poprosił, aby wpłynąć na ENE-ę, aby ten telefon był czynny.
Kolejna sprawa dotyczyła Agencji Nieruchomości Rolnych. Powiedział, że kończą się terminy 10- cio letnich umów dzierżawnych i ANR zobowiązana jest do ogłaszania przetargów na kolejne okresy dzierżawy. Takich przetargów jednak nie ogłasza. Niektórym dzierżawcom przekazywane są grunty w momencie, gdy dzierżawcy przekazują gospodarstwo swoim następcom. W tym wypadku też nie ma ogłaszanych przetargów, ani informacji o zmianie właściciela. Zasugerował, aby Urząd w związku z ograniczonym, bezpośrednim wpływem na Agencję Nieruchomości Rolnych, mógłby w imieniu rolników z terenu gminy złożyć zawiadomienia do organów kontrolnych o takim stanie rzeczy, gdyż interesy rolników są łamane i źle reprezentowane.

radny Sylwester Jałoszyński powiedział, ze jadąc od Środy Wlkp. W stronę Wrześni przy drodze znajdują się tablice informacyjne informujące o granicach naszej gminy. Tablice te są w bardzo złym stanie. Poprosił o ich sprawdzenie i odnowienie.

Pkt 4

a) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVIII/362/2009 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe (załącznik nr 3).

b) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVIII/363/2009 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i dz. nr 274/3 w Bierzglinku (załącznik nr 4).

c) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVIII/364/2009 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i Jaśminowej w Bierzglinku (załącznik nr 5).

d) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVIII/365/2009 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geodezyjnych: 41/4, 41/14 w Nowym Folwarku (załącznik nr 6).

e) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVIII/366/2009 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni, (załącznik nr 7).

f) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVIII/367/2009 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Gutowie Wielkim, obszar działek o numerach 195/29, cz.195/28, 195/26 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego, (załącznik nr 8).

g) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVIII/368/2009 w sprawie: uchylenia Uchwały nr XLI/412/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą, obejmującego obszar ograniczony autostradą A-2 i drogą powiatową nr 455 w miejscowościach Nadarzyce i Gozdowo (załącznik nr 9).

h) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVIII/369/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych (załącznik nr 10).

i)

radny Bronisław Dankowski poprosił burmistrza o zapoznanie społeczeństwa z celami tej zmiany.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, ze gmina ponosi spore koszty związane z prowadzeniem przedszkoli i w związku z tym postanowiliśmy swego czasu przyjrzeć się tematowi prywatyzacji. Było to kilka lat temu. Obserwowaliśmy to, co dzieje się w innych miejscowościach. Sprawą tą głównie zajmował się burmistrz W. Grześkowiak. Odbył on wiele spotkań, wizyt. Po sprawdzeniu wszystkiego, rozpoczęliśmy ten proces na naszym terenie. Mamy już dwa sprywatyzowane przedszkola. Prywatyzując przedszkola chcieliśmy zachować dotychczasowe formuły, personel, panie dyrektorki. Rok obserwacji dał nam przekonanie i zapewnił nas o tym, że ten proces jest jak najbardziej bezpieczny i efekty, które są z tym związane dają nadzieje na to, że przedszkola do tej pory publiczne, a stające się przedszkolami prywatnymi w sposób bardzo dobry realizują to, co realizowała gmina. Możliwą korzyścią do uzyskania jest dotacja, które ze 100 % może być zmniejszona do 75 %. Zaoszczędzona kwota będzie mogła być przeznaczona na szereg innych zadań. W tej chwili proponujemy przekształcenie kolejnych dwóch przedszkoli. Cały proces w naszej ocenie wydaje się bardzo trafny i udany. Nie słyszeliśmy do tej pory głosów krytyki. Jesteśmy przekonani, ze jest to dobry krok, w dobrą stronę.

radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy na chwilę obecną jest zapotrzebowanie na gruntowne remonty tych budynków?

Wiesława Filipiak, dyrektor Przedszkola nr 6 „Pszczółka Maja odpowiedziała, że remonty były robione i to się nie zmieni. Problemem jest termomodernizacja. Prawdopodobnie w przyszłym roku ma być to zrobione. Jeżeli nie, to sobie z tym jakoś poradzimy.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września dodał, że zostały przygotowane projekty termomodernizacyjne, wnioski. Wnioski te zostały złożone i w tej chwili jesteśmy na liście rezerwowej. Czekamy na przesunięcie na listę zasadniczą i wtedy otrzymamy spore dofinansowanie. Spowoduje to, że budynki te z dotacji będziemy w stanie ztermomodernizować.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVIII/370/09 w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 1 „Słoneczko” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne (załącznik nr 11).

j) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVIII/371/09 w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne (załącznik nr 12).

k)

radny Stanisław Dominiczak powiedział, że w załączniku do projektu uchwały wymienione są Przedszkola nr 1 i 6. W § 5 jest mowa, że od jednego dziecka kwota 40 zł gromadzona jest na specjalnym funduszu z przeznaczeniem na cele remontowe. Natomiast w § 4 dopuszcza się przeznaczenie tych środków finansowych na wynagrodzenia. Wnioskuje o wyłączenie tych dwóch przedszkoli z tego wykazu, względnie o szczegółowe przedstawienie po czerwcu w roku 2010 informacji o wielkości wpływów i w jaki sposób środki te zostały wydatkowane. Łatwo przeliczyć przez 6 miesięcy przy 300 dzieciach daje to niebagatelna kwotę 720 tys,

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że środki te tak jak mówi uchwała, będą odkładane na odrębne konto i jeżeli nie zostaną wykorzystane, muszą być po likwidacji przedszkoli, czyli po 31 sierpnia 2010 zwrócone do gminy. Nie mogą być wykorzystane na nic innego, tak jak mówi pan radny S. Dominiczak, na umowy o dzieło, czy umowy zlecenia.

radny Stanisław Dominiczak powiedział, że § 4 dopuszcza wypłatę na wynagrodzenia.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że cały § mówi o dochodach, a część dochodu to jest te 40 zł. Cały dochód z takiego przedszkola na jedno dziecko to jest stała opłata , czyli 170 zł. Z tych 170 zł, 40 zł będzie odkładane na oddzielne konto.

radny Stanisław Dominiczak powiedział, że w ubiegłym roku przy przekształcaniu poprzednich przedszkoli takiego zapisu nie było i w taki sposób nie było gromadzonego takiego funduszu. Należy zwrócić uwagę, że przy takim zapisie, tym odpisem będą objęte dzieci, które uczęszczają do przedszkola w Gutowie Małym.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że 40 zł x 300 dzieci przez 12 miesięcy x 6 miesięcy wychodzi kwota 72 tys., a nie jak podał pan radny S. Dominiczak 720 tys.

radny Michał Jaśniewicz zapytał, dlaczego w tym wykazie jednostek budżetowych nie ma WOK-u.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, że jednostki kultury mają osobowość prawną i nie podlegają pod te przepisy.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, 20 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę nr XXVIII/372/09 w sprawie: gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunków dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe gminy Września (załącznik nr 13).

l) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVIII/373/09 w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok (załącznik nr 14).

ł) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVIII/374/09 w sprawie:zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 1 poz. 10 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) (załącznik nr 15).

m) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVIII/375/09 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości (załącznik nr 16).

n) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVIII/376/09 w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Psary Wielkie (załącznik nr 17).

o) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVIII/377/2009 w sprawie: uchylenia uchwały nr XXIII/308/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni” (załącznik nr 18).

p) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVIII/378/2009 w sprawie: uchylenia uchwały nr XXIII/309/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych we Wrześni” (załącznik nr 19).

r) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVIII/379/2009 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 we Wrześni” (załącznik nr 20).

s) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVIII/380/2009 w sprawie: wydatków budżetu na 2009 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (załącznik nr 21).

t) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVIII/381/2009 w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009 (załącznik nr 22).

Pkt 5

Bolesław Święciochowski, przewodniczący komisji rewizyjnej Rady Miejskiej przedstawił wnioski i uwagi Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni z przeprowadzonej w dniu 19 listopada 2009 r. kontroli wydatków UMiG na promocję Gminy Września w I półroczu 2009 roku oraz wydatków na budowę hali sportowej przy SSP nr 1 we Wrześni. (załącznik nr 23).

Pkt 6

Przewodnicząca Komisji Edukacji radna Mariola Zalepa przedstawiła sprawozdanie z pracy komisji za rok 2009. (załącznik nr 24).

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi radny Mirosław Zgoliński przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za rok 2009. (załącznik nr 25).

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radny Stanisław Dominiczak przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za rok 2009. (załącznik nr 26).

Przewodniczącego Komisji Komisji Komunalno- Finansowej radny Jan Nowak przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za rok 2009. (załącznik nr 27).

Pkt 7

Przewodnicząca Komisji Edukacji radna Mariola Zalepa przedstawiła plan pracy Komisji na rok 2010. (załącznik nr 28).

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi radny Mirosław Zgoliński przedstawił plan pracy Komisji na rok 2010. (załącznik nr 29).

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej radny Stanisław Dominiczak przedstawił plan pracy Komisji na rok 2010. (załącznik nr 30).

Przewodniczącego Komisji Komisji Komunalno- Finansowej radny Jan Nowak przedstawił plan pracy Komisji na rok 2010. (załącznik nr 31).

Pkt 8

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła Uchwał Kolegium RIO w Poznaniu w sprawie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXV/348/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2009,

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynął Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2007”

 • Na półkach w Biurze Rady znajdują się druki oświadczeń majątkowych

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody, w których uczestniczyłam osobiście lub wyznaczałam zastępstwa. Zaproszenia te dotyczyły:

 • spotkania z Lesem Bachorzem;

 • Święta Niepodległości;

 • Dnia Seniora;

 • 80 – lecia Szpitala Powiatowego we Wrześni.

Pkt 9

Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września:

 • Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym przekazuję na ręce przewodniczącej Rady Miejskiej (załącznik nr 32).

 • Poinformował, że rok 2009 będziemy zamykać mniejszymi wpływami z udziału Gminy w podatku PIT i CIT. Wpływy te są mniejsze o około 4,5 mln zł.

Pkt 10

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie radnej Teresy Piskorż dotyczące parkingu przy cmentarzu komunalnym, powiedział, że w październiku zostało zlecone firmie projektowej wykonanie koncepcji zagospodarowania tego terenu pod parkingi, zaplanowanie bardziej bezpiecznego zjazdu z drogi powiatowej w kierunku Gozdowa. W czwartek projektant ma przedstawić tę koncepcję. Kolejne pytanie dotyczyło doprowadzenia oświetlenia do bocznego wejścia na cmentarz komunalny odpowiedział, że chciałby wyjaśnić pewne nieporozumienie. Musi być wykonany projekt techniczny na rozbudowę tej sieci oświetleniowej, kolejny krok to uzyskanie pozwolenie na budowę. Zajmie to około 6 miesięcy. Następnie trzeba będzie ogłosić przetarg na wykonanie tej instalacji, co zajmie 3 miesiące. Koszt szacowany jest na ok. 50 tys zł. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie to za rok te latarnie tam będą.
Odpowiadając na pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego dotyczące bramy wejściowej do parku im. Piłsudskiego poinformował, że naprawa bramy jest już zlecona. Jeżeli chodzi o mur przy ul. Fabrycznej to zostanie przeprowadzona rozmowa z właścicielem przez Straż Miejską. Jeżeli rozmowa nic nie da, a będą podstawy, to sprawa zostanie przekazana do Nadzoru Budowlanego. Mur, płot przy ul. Kościuszki objęty jest ochroną konserwatorską w związku z uchwałą podjęta kilka lat temu o strefie podlegającej ochronie konserwatorskiej. Aby naprawić ten płot należy posiadać projekt uzgodniony z wojewódzkim konserwatorem zabytków i należy ten remont zgłosić w Starostwie Powiatowym. Kolejne pytanie dotyczyło pomnika Marii Konopnickiej i tablic znajdujących się w jego otoczeniu, powiedział, że problem ten był już zgłaszany kilka lat temu. Tablice te wykonane są z materiału, który pod wpływem powietrza utlenia się. Jeżeli chodzi o krzewy, które zasłaniają tablice, to zostaną przycięte.

radny Szymon Paciorkowski powiedział, że niektóre tablice są w dobrym stanie, a inne zaniedbane, więc niekoniecznie jest to kwestia metalu. Poprosił o sprawdzenie tego.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiadając na ostatnie pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego dotyczące żebractwa powiedział, że nie każde żebractwo podlega karaniu. Karaniu podlegają osoby, którym się udowodni, że posiadają odpowiednie środki do życia, pracują. Karane mogą być również osoby natarczywe. Jeżeli nie są spełnione te warunki to w Polsce nie jest to zabronione.
Odpowiadając na pytanie radnego Mirosława Chudego dotyczące strefy płatnego parkowania powiedział, że zgodnie z uchwałą z 24 listopada 2005 r. z opłaty parkingowej w całej strefie płatnego parkowania zwolnione są osoby niepełnosprawne. Kolejne pytanie dotyczyło zbyt wysokiego krawężnika przy ul. Warszawskiej, powiedział, ze znajduje się tam obniżenie służące do zbierania ścieków deszczowych. Gdyby tego nie było ta wysokość wynosiłaby 3 cm. Wychodząc z najniższego stopnia schodów ze sklepu znajdującego się na narożniku ul. Warszawskiej i 3 – go Maja zgodnie z przepisami spadek chodnika może wynosić max 2%, czyli 2 cm spadku na metrze chodnika. Z tego właśnie wynika wysokość tego chodnika. Pełne obniżenie znajduje się po drugiej stronie. Odpowiadając na pytanie dotyczące Sokołowa i pisma GDDKiA powiedział, że kilka miesięcy temu zostało zlecone Straży Miejskiej i Referatowi Komunalnemu przygotowanie przeglądu dróg krajowych i wojewódzkich znajdujących się na terenie miasta i gminy Września. Wszystkie spostrzeżenia zawarte sa w tym opracowaniu. Jeżeli chodzi o Sokołowo, został uwzględniony projekt i w tej chwili trwa oczekiwanie na pozwolenie na budowę. Remont drogi krajowej nr 15 już się rozpoczął, w Sokołowie rozpocznie się w 2011 r.
Odpowiadając na pytanie radnego Bronisława Dankowskiego dotyczące parkingu przy PKP, powiedział że od kilku lat z PKP prowadzony jest taki „handel wymienny”. PKP miało zaległości w podatku nieruchomości. Podatek, którego nie płacili gminie zainwestowali w remont dworca wewnątrz i zewnątrz. Postanowiliśmy również, że zagospodarujemy teren przed dworcem dla celów parkingowych. Takie rozmowy z PKP są prowadzone, ale kiedy to zostanie zrealizowane to trudno w tej chwili powiedzieć. Podziękował za słowa pochwały za działania urzędu w kwestii powstawania obiektów sportowych.
Odpowiadając na pytanie radnego Stanisława Dominiczaka dotyczące niedziałającego telefonu alarmowego Pogotowia Energetycznego, powiedział, że zapytanie zostanie przesłane do ENE– i.
Kolejne pytanie dotyczyło problemów rolników z ANR powiedział, że słowo wymóc w stosunku do ANR jest bardzo „zabawnym” słowem.
Odpowiadając na pytanie radnego Sylwestra Jałoszyńskiego dotyczące tablic informacyjnych na drogach wjazdowych do gminy Września są zardzewiałe, powiedział, że stan tablic zostanie sprawdzony.

Pkt 11

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 17.30 zamknęła posiedzenie Rady. Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

Protokolant
/-/Ewa Górna

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.