BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14457829
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej

Protokół
wspólnego posiedzenia
komisji edukacji
oraz
komisji komunalno - finansowej
z 14 grudnia 2009 r.


Pkt 1

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej, radny Jan Nowak o godz.15.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1) oraz 5 członków Komisji Komunalno - Finansowej (załącznik nr 2).Nieobecny radny Szymon Paciorkowski.


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, z-ca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;
Mirosław Morawski, komendant strazy miejskiej we Wrześni;
Beata Pietrzak, kierownik referatu księgowości oświatowej;
Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego;
Roman Karowski, kierownik referatu inwestycyjnego;
Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki;
Barbara Szewczyk, dyrektor Przedszkola nr 1 „Słoneczko” we Wrześni;
Wiesława Filipiak, dyrektor Przedszkola nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni;
Donata Hedrych, dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Miś Uszatek”;
Iwona Hofman, dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Mali Przyrodnicy”;
Ewa Górna, podinspektor w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej, radny Jan Nowak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 4).


Pkt 3

a) Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe.

Radny Maciej Baranowski opuścił salę obrad. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji brało udział 6 radnych.

Na salę obrad wszedł radny Michał Jaśniewicz. Od tego momentu w posiedzeniu komisji komunalno – finansowej brało udział 4 radnych.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe.

Na salę obrad wszedł radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji brało udział 7 radnych.

b) Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i dz. nr 274/3 w Bierzglinku.

radna Bożena Nowacka zapytała, czy to jest plan, o który dopytywali się mieszkańcy Bierzglinka podczas dyżurów przewodniczącej Rady Miejskiej?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała, że podczas sesji będą uchwalane dwa miejscowe plany w Bierzglinku. Dodała, że trzeci plan jest w trakcie opracowywania.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i dz. nr 274/3 w Bierzglinku.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i dz. nr 274/3 w Bierzglinku.

c) Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i Jaśminowej w Bierzglinku.

Radny Andrzej Rzeźniki opuścił salę obrad. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji brało udział 6 radnych.

radny Michał Jaśniewicz zapytał, czy w przypadku uchwalania zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nie było przypadku spadku wartości gruntu objętego danym planem? Czy jest to monitorowane?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała, że w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest mowa, że jeżeli wartość gruntu wzrosła, to przewidziana jest renta planistyczna, a jeżeli zmalała to odszkodowanie.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i Jaśminowej w Bierzglinku.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i Jaśminowej w Bierzglinku.

d) Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geodezyjnych: 41/4, 41/14 w Nowym Folwarku.

Na salę obrad wszedł radny Andrzej Rzeźniki. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji brało udział 7 radnych.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geodezyjnych: 41/4, 41/14 w Nowym Folwarku.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geodezyjnych: 41/4, 41/14 w Nowym Folwarku.

Na salę obrad wszedł radny Bronisław Dankowski. Od tego w posiedzeniu komisji komunalno – finansowej brało udział 5 radnych.

f) Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Gutowie Wielkim, obszar działek o numerach 195/29, cz.195/28, 195/26 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Gutowie Wielkim, obszar działek o numerach 195/29, cz.195/28, 195/26 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Gutowie Wielkim, obszar działek o numerach 195/29, cz.195/28, 195/26 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego.

e) Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni.

radny Andrzej Rzeźnik zapytał, jaką powierzchnię będą miały te działki?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała, że ok 500 m2.

radny Jan Nowak zapytał, jak wygląda sytuacja ogródków działkowych na terenie Wrześni? Dodał, że znalazł się właściciel terenów przy ul. Działkowców i toczy się w tej sprawie spór.

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała, że aktualne zapisy studium przewidują utrzymanie wszystkich ogródków działkowych na ternie Wrześni i żeby wprowadzić jakiekolwiek zmiany trzeba będzie zmienić studium. Dodała, że w sprawie ogródków działkowych przy ul. Działkowców toczy się postępowanie sądowe.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni.

g) Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały nr XLI/412/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą, obejmującego obszar ograniczony autostradą A-2 i drogą powiatową nr 455 w miejscowościach Nadarzyce i Gozdowo.

radny Michał Jaśniewicz powiedział, że jakiś czas temu zwrócił się z pismem do wydziału gospodarki gruntami i architektury z prośbą o udzielenie informacji, czy występowano do ministra rolnictwa o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych kl III w latach 2006 – 2009? Dodał, że odpowiedź była negatywna, a z wyjaśnień pani Zakrzewskiej wynika, że takie odmowy były.

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała, że radny Michał Jaśniewicz pytał o wyłączenia w kontekście warunków zabudowy, a nie w kontekście procedur planistycznych i dlatego ta odpowiedź była negatywna.

radny Michał Jaśniewicz zapytał, ile było takich przypadków i jak często się one zdarzają?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała, że jest to pierwsza odmowa.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały nr XLI/412/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą, obejmującego obszar ograniczony autostradą A-2 i drogą powiatową nr 455 w miejscowościach Nadarzyce i Gozdowo.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały nr XLI/412/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą, obejmującego obszar ograniczony autostradą A-2 i drogą powiatową nr 455 w miejscowościach Nadarzyce i Gozdowo.

h) Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

i, j) Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekty uchwał w sprawie:

  • zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 1 „Słoneczko” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne,

  • zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

radna Bożena Nowacka zapytała, co to znaczy, że odpłatność będzie na takich samych zasadach jak w przedszkolach gminnych?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że odpłatność stała będzie w takiej samej wysokości?

radna Bożena Nowacka dodała, ze po przekształceniu tych dwóch przedszkoli pozostanie jedno gminne w Gutowie Małym, gdzie odpłatność jest niższa.

radny Maciej Baranowski powiedział, że nie będzie żadnego punktu odniesienia.

Waldemar Grześkowiak, z-ca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że wszystkie szczegóły zostaną zawarte w umowie, pomiędzy burmistrzem, a dyrektorem prowadzącym przedszkola. W uzasadnieniu uchwały opisane są pewne przesłanki i zasady. Ta umowa będzie podpisana na okres 5 lat.

radny Mirosław Chudy zapytał, jaki jest faktyczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w Gutowie Małym?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że na dzień dzisiejszy średni koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu to kwota ok 400 zł.

radna Mariola Zalepa zapytała, czy droższy jest koszt utrzymania dziecka w przedszkolu na wsi, czy w mieście?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że jest to porównywalny koszt. Dodał, że głównie zależy to od wynagrodzeń, czyli zatrudnionej kadry.

radna Bożena Nowacka powiedziała, że przedszkola publiczne na ten moment mają tworzyć tzw. fundusz remontowy i w związku z tym czy w umowach, które są zawarte z przedszkolami niepublicznymi jest zapis o zabezpieczeniu odpowiedniej kwoty na ten cel?

Waldemar Grześkowiak, z-ca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że jest zapis o minimalnej kwocie jaką w ciągu roku muszą przeznaczyć na remont oraz kwota minimalna jaką w ciągu 5 lat muszą przeznaczyć na remont.

radna Bożena Nowacka zapytała, czy w umowie z przedszkolem „Słoneczko” będzie zapis, że przedszkole będzie zobowiązane prowadzić taki jak dotychczas kierunek edukacji?

Waldemar Grześkowiak, z-ca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że taki zapis będzie utrzymany w umowie.

radny Maciej Baranowski zadał pytanie pani Donacie Hedrych, dyrektorowi Niepublicznego Przedszkola „Miś Uszate”; Zapytał, czy liczba dzieci w oddziałach się zmieniła? Czy liczba oddziałów się zmieniła? Ile dzieci przybyło? Czy jest ich mniej? Jak Pani ocenia te zmiany?

Donata Hedrych, dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Miś Uszatek” odpowiedziała, że w porównaniu z przedszkolem publicznym jest w tej chwili 1 oddział więcej. Dotacje otrzymuje na 180 dzieci. Do przedszkola uczęszcza 210 dzieci.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 1 „Słoneczko” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 1 „Słoneczko” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

k) Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwał w sprawie: gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunków dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe gminy Września.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunków dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe gminy Września.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunków dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe gminy Września.

l) Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/119/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 września 2007 r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2008 – 2012 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 154, poz.3395 z 2007) zostanie wycofany z porządku obrad sesji.

ł) Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki omówiła projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tworzony jest po uchwaleniu budżetu. Państwo radni będą poinformowani o terminie posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdzie ten preliminarz będzie tworzony. Dodał, że skrajna szczegółowość zapisu tego programu zablokowałaby inicjatywy organizacji jakichkolwiek imprez.

radna Bożena Nowacka odnośnie działu: Punkt Przeciwdziałania Przemocy, w ciągu 2 lat zwiększyła się liczba udzielonych porad. Czy było zapotrzebowanie, czy zwiększyła się liczba godzin prawnika i psychologa.

Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki odpowiedziała, że zwiększyła się liczba godzin ponieważ działają dwa punkty, jeden w Stowarzyszeniu „Jantar, drugi w Stowarzyszeniu „Gnizado”. Jest też większe zainteresowanie i coraz więcej osób się pojawia.

radna Bożena Nowacka zapytała, czy ewentualnie w przyszłym roku będzie ta liczba godzin zwiększona.

Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki odpowiedziała, że Gmina na ten cel przyznaje dotację i ogłaszany jest konkurs.

radny Michał Jaśniewicz zapytał, czy środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych nie można przeznaczyć na cele, które miałyby bardziej trwały charakter, np. na zakup komputerów do których dołączone byłyby programy profilaktyczne?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, że obecnie środki przeznaczane są na place zabaw, ścieżki rowerowe, korty tenisowe, sprzęt sportowy, łyżwy na lodowisko. Większość tych środków przeznaczanych jest na wydatki rzeczowe. Dodał, że co roku z tych środków organizowany jest rajd rowerowy.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.

m) Mirosław Morawski, komendant straży miejskiej we Wrześni omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 1 poz. 10 z 2004 r. z późniejszymi zmianami).
Poprosił o dopisanie w § 1 po słowach „opłata abonamentowa dla osób zameldowanych na pobyt stały” słowa „i czasowy”.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 1 poz. 10 z 2004 r. z późniejszymi zmianami).

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 1 poz. 10 z 2004 r. z późniejszymi zmianami).

n) Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

o) Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Psary Wielkie.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Psary Wielkie.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Psary Wielkie.

Radny Maciej Szelągiewicz opuścił salę obrad. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji brało udział 6 radnych.

p) Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XXIII/308/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni”.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XXIII/308/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni”.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XXIII/308/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni”.

r) Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XXIII/309/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych we Wrześni”.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XXIII/309/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych we Wrześni”.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XXIII/309/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych we Wrześni”.

s) Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 we Wrześni”.

t) Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: wydatków budżetu na 2009 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wydatków budżetu na 2009 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wydatków budżetu na 2009 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

u) Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009.

Pkt 4

radny Bronisław Dankowski w związku z protestem, który wpłynął do radnych zapytał, czy uwagi zgłaszane przez osoby zainteresowane do planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Wrzosowej i Kościelnej zostały uwzględnione.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że wszystkie uwagi zostały uwzględnione w uchwale, która została przyjęta przez Radę Miejską na poprzedniej sesji.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września dodał, że nie odpowiada się pisemnie, indywidualnie każdemu, kto wnosi uwagi do miejscowego planu. Wszystkie wnioski zgłoszone przez mieszkańców zostały uwzględnione. Doszło do nieporozumienia. Mieszkańcy podjęli próbę zaskarżenia tego planu i został on już przez wojewodę uchylony. Wszystkie zgłoszone uwagi były przez państwa radnych uchwalone na poprzedniej sesji.

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji komunalno - finansowej, radny Jan Nowak o godz. 17.30 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.


Przewodnicząca
Komisji Edukacji
/-/radna Mariola Zalepa


Przewodniczący komisji
komunalno - finansowej
/-/radny Jan Nowak

Protokolant
/-/Ewa Górna

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.