BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14271599
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2009

UCHWAŁA NR XXVIII/366/2009
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI
z dnia 15 grudnia 2009 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni, zwany dalej “planem”, po stwierdzeniu zgodności ustaleń planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września, zatwierdzonym uchwałą nr XIV/108/99 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27.07.1999 r. ze zmianami: uchwała nr XI/99/03 z dnia 09.07.2003 r. oraz uchwała nr XIV/190/2008 z dnia 15.05.2008 r.

2. Granice obszaru objętego planem określono w części graficznej planu.

3. Załączniki do uchwały stanowią:

1) część graficzna zwana dalej „rysunkiem planu” - załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3.

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej we Wrześni;

2) terenie - należy przez to rozumieć teren, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem, w obszarze którego obowiązują ustalenia;

3) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;

4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

5) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linie, w których plan nakazuje usytuowanie zewnętrznej, najbliższej w stosunku ulicy, ściany budynku, bez uwzględnienia balkonów, logii i werand wystających poza obrys budynku nie więcej niż 1,2 m;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość, w jakiej mogą znaleźć się budynki od linii rozgraniczającej terenu lub krawędzi jezdni;

7) tablicach informacyjnych – należy przez to rozumieć tablice informujące między innymi o nazwie ulicy, numerze domu oraz tablice z ogłoszeniami;

8) reklamie – należy przez to rozumieć urządzenia będące formą informacji, promocji lub oferowania towarów czy usług, a także będące nośnikami neonów, napisów, grafiki, tekstów, plakatów, itp.;

9) przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia wymienione w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, z 2005 r. Nr 92, poz. 769, z 2007 r. Nr 158, poz. 1105).

§ 3

Ustala się następujące przeznaczenia terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN - 25MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową usługową, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN/U - 3MN/U;

3) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową wielorodzinną, oznaczony na rysunku planu symbolem MN/MW;

4) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem MW;

5) teren infrastruktury wodociągowej, stanowiący strefę bezpośredniej ochrony ujęcia wody, oznaczony na rysunku planu symbolem W;

6) tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolami:

a) KDL - teren drogi publicznej lokalnej,

b) KDD – tereny dróg publicznych dojazdowych,

c) KDX – teren drogi publicznej – pieszo jezdnej,

d) KDX – teren drogi publicznej – pieszo jezdnej,

§ 4

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) nakazuje się aby zagospodarowanie terenów objętych planem uwzględniało zachowanie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu przestrzennym;

2) nakaz lokalizacji obiektów kubaturowych zgodnie z nieprzekraczalnymi i obowiązującymi liniami zabudowy określonymi w niniejszej uchwale oraz na rysunku planu.

§ 5

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) nakazuje się aby oddziaływanie związane z funkcją terenu nie powodowało przekroczenia dopuszczalnych poziomów emisji do środowiska określonych w przepisach odrębnych;

2) ograniczenie emisji hałasu oraz wibracji do wartości dopuszczalnych ustalonych w przepisach odrębnych;

3) zakaz lokalizacji obiektów, których funkcjonowanie powoduje emisję hałasu przekraczającą dopuszczalne normy określone w przepisach odrębnych;

4) stosowanie rozwiązań projektowo – budowlanych zapewniających warunki akustyczne zgodne z obowiązującymi normami;

5) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego;

6) nakaz gromadzenia segregowanych odpadów w przystosowanych do tego celu pojemnikach usytuowanych w wyznaczonych miejscach na terenie posesji i ich dalszego zagospodarowania zgodnie z planem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi;

7) zakaz odprowadzania nieczystości płynnych do gruntu lub rozlewania na działce;

8) nakazuje się uwzględnić w zagospodarowaniu ustalenia przepisów odrębnych w stosunku do strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody, oznaczonej na rysunku planu symbolem W.

§ 6

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się obowiązek uzgadniania z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków prac ziemnych związanych z zabudowaniem lub zagospodarowaniem terenu w celu ustalenia obowiązującego inwestora zakresu badań archeologicznych. Zakres koniecznych prac inwestor winien uzgodnić z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

§ 7

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:
1) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych;

2) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych i reklam wyłącznie na ogrodzeniu i ścianach budynków pierwszej kondygnacji o powierzchni max. 1,5 m² oraz wysokości nie przekraczającej wysokości ogrodzenia lub nie wykraczającej poza górną krawędź okien;

3) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych i reklam dotyczących wyłącznie działalności prowadzonej na nieruchomości, na której są umieszczone.

§ 8

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 6MN, 8MN, 10MN, 12MN, 14MN, 15MN, 20MN, 21MN, 23MN, 25MN ustala się:

1) przeznaczenie terenu – zabudowa jednorodzinna wolnostojąca;

2) kształtowanie zabudowy w sposób zapewniający zachowanie przepisów odrębnych oraz następujących warunków:

a) powierzchnia zabudowy kubaturowej – max. 30% powierzchni działki,

b) powierzchnia terenu biologicznie czynna – min. 40% powierzchni działki,

c) dopuszczalna wysokość budynków mieszkalnych – 9 m do kalenicy dachu od poziomu terenu,

d) dwie kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe i dopuszczenie podpiwniczenia,

e) dla budynków mieszkalnych dopuszcza się wyłącznie dachy pochyłe, wielospadowe, o nachyleniu połaci 25° – 45° z zachowaniem zasady symetryczności kąta nachylenia,

f) preferowane poszycie dachu - dachówka ceramiczna lub materiały dachówko - podobne w kolorze ceglasto - czerwonym i brązowym,

g) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 12MN i 25MN szerokość elewacji frontowej budynków do 15 m,

h) maksymalna wysokość kondygnacji piwnicznej do 1 m nad poziomem terenu lub dla budynków niepodpiwniczonych poziom posadowienia parteru do 0,5 m nad poziomem terenu,

i) dopuszcza się lokalizację garaży w budynkach mieszkalnych i wolnostojących jednokondygnacyjnych:

- w budynkach mieszkalnych lokalizacja garaży w kondygnacji podziemnej lub nadziemnej w parterze budynku,

- garaże wolnostojące sytuowane na granicy działki, o dachu dwuspadowym, o maksymalnej wysokości 4,5 m do kalenicy dachu od poziomu terenu;

3) wysokość grodzenia działek - od strony dróg nie więcej niż 1,5 m, dla pozostałych nie więcej niż 2 m, w tym w części powyżej wysokości 0,40 m wyłącznie ogrodzenia ażurowe;

4) utrzymanie, modernizację i rozbudowę istniejących obiektów przy uwzględnieniu ustaleń dla nowej zabudowy;

5) nakaz zapewnienia dwóch miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie działki budowlanej dla obsługi jednego lokalu mieszkalnego;

6) w zakresie ochrony przed hałasem tereny 1MN, 6MN, 8MN, 10MN, 12MN, 14MN, 15MN, 20MN, 21MN, 23MN, 25MN kwalifikowane są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) sytuowanie projektowanych budynków zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy w odległości:

a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6MN – w odległości 5 m od linii rozgraniczającej drogę 8KDD,

b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8MN w odległości 5 m od linii rozgraniczającej drogę 5KDD oraz 3KX,

c) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10MN – w odległości 9 m od linii rozgraniczającej ul. Szosa Witkowska i w odległości 5 m od linii rozgraniczającej drogę 2KDD,

d) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12MN – w odległości 5 m od linii rozgraniczającej drogę 2KDD, 5KDD,

e) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 14MN, 15MN – w odległości 5 m od linii rozgraniczającej drogę 1KX,

f) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 21MN – w odległości 5 m od linii rozgraniczającej drogę 4KDD, 5KDD,

g) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 23MN – w odległości 3 m od linii rozgraniczającej drogę KDX,

h) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 25MN - w odległości 6 m od linii rozgraniczającej drogę KDL;

8) sytuowanie projektowanych budynków zgodnie z obowiązującą linią zabudowy w odległości:

a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN – w odległości 9 m od linii rozgraniczającej ul. Szosa Witkowska,

b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10MN – w odległości 3 m od linii rozgraniczającej drogę 2KDD,

c) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12MN – w odległości 12 m od linii rozgraniczającej ul. Szosa Witkowska i w odległości 5 m od linii rozgraniczającej drogę 2KDD, 3KDD,

d) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 14MN, 15MN – w odległości 5 m od linii rozgraniczającej drogę 3KDD, 4KDD,

e) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 20MN – w odległości 5 m od linii rozgraniczającej drogę 5KDD,

f) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 25MN - w odległości 5 m od linii rozgraniczającej drogę 1KDD.

§ 9

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 24MN ustala się:

1) przeznaczenie terenu – zabudowa jednorodzinna wolnostojąca;

2) kształtowanie zabudowy w sposób zapewniający zachowanie przepisów odrębnych oraz następujących warunków:

a) powierzchnia zabudowy kubaturowej – max. 30% powierzchni działki,

b) powierzchnia terenu biologicznie czynna – min. 40 % powierzchni działki,

c) dopuszczalna wysokość budynków mieszkalnych – 9 m do kalenicy dachu od poziomu terenu,

d) dwie kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe i dopuszczenie podpiwniczenia,

e) dla budynków mieszkalnych ustala się wyłącznie dachy strome, wielospadowe, o nachyleniu połaci 25° – 45° z zachowaniem zasady symetryczności kąta nachylenia,

f) preferowane poszycie dachu - dachówka ceramiczna lub materiały dachówko- podobne w kolorze ceglasto - czerwonym i brązowym,

g) szerokość elewacji frontowej budynków do 15 m,

h) maksymalna wysokość kondygnacji piwnicznej do 1 m nad poziomem terenu lub dla budynków niepodpiwniczonych poziom posadowienia parteru do 0,5 m nad poziomem terenu,

i) dopuszcza się lokalizację garaży w budynkach mieszkalnych i wolnostojących jednokondygnacyjnych:

- w budynkach mieszkalnych lokalizacja garaży w kondygnacji podziemnej lub nadziemnej w parterze budynku,

- garaże wolnostojące sytuowane na granicy działki, o dachu dwuspadowym, o maksymalnej wysokości 4,5 m do kalenicy dachu od poziomu terenu;

3) wysokość grodzenia działek - od strony dróg nie więcej niż 1,5 m, dla pozostałych nie więcej niż 2 m, w tym w części powyżej wysokości 0,40 m wyłącznie ogrodzenia ażurowe;

4) utrzymanie, modernizację i rozbudowę istniejących obiektów przy uwzględnieniu ustaleń dla nowej zabudowy;

5) nakaz zapewnienia dwóch miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie działki budowlanej dla obsługi jednego lokalu mieszkalnego;

6) dla działki o nr ewidencyjnym 3923 ustala się:

a) dopuszczenie usytuowania garaży jednokondygnacyjnych, o dachu dwuspadowym, o maksymalnej wysokości 4,5 m do kalenicy dachu od poziomu terenu na powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni działki,

b) wyznaczenie ciągów pieszych i ulic wewnętrznych obsługujące garaże o min. szerokości 6 m,

c) wprowadzenie zieleni wysokiej wzdłuż granicy terenu garaży;

7) w zakresie ochrony przed hałasem tereny 24MN kwalifikowane są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) sytuowanie projektowanych budynków zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczającej drogę KDL;

9) sytuowanie projektowanych budynków zgodnie z obowiązującą linią zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej drogę 1KDD;

§ 10

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 7MN, 9MN, 11MN, 13MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 22MN ustala się:

1) przeznaczenie terenu – zabudowa jednorodzinna bliźniacza;

2) kształtowanie zabudowy w sposób zapewniający zachowanie przepisów odrębnych oraz następujących warunków:

a) powierzchnia zabudowy kubaturowej – max. 30% powierzchni działki,

b) powierzchnia terenu biologicznie czynna – min. 40% powierzchni działki,

c) dopuszczalna wysokość budynków mieszkalnych – 9 m do kalenicy dachu od poziomu terenu,

d) dwie kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe i dopuszczenie podpiwniczenia,

e) dla budynków mieszkalnych ustala się wyłącznie dachy pochyłe, wielospadowe, o nachyleniu połaci 25° – 45° z zachowaniem zasady symetryczności kąta nachylenia,

f) preferowane poszycie dachu - dachówka ceramiczna lub materiały dachówko- podobne w kolorze ceglasto - czerwonym i brązowym,

g) szerokość elewacji frontowej budynków do 25 m,

h) maksymalna wysokość kondygnacji piwnicznej do 1 m nad poziomem terenu lub dla budynków niepodpiwniczonych poziom posadowienia parteru do 0,5 m nad poziomem terenu,

i) dopuszcza się lokalizację garaży w budynkach mieszkalnych i wolnostojących jednokondygnacyjnych:

- w budynkach mieszkalnych lokalizacja garaży w kondygnacji podziemnej lub nadziemnej w parterze budynku,

- garaże wolnostojące sytuowane na granicy działki, o dachu dwuspadowym, o maksymalnej wysokości 4,5 m do kalenicy dachu od poziomu terenu;

3) wysokość grodzenia działek - od strony dróg nie więcej niż 1,5 m, dla pozostałych nie więcej niż 2 m, w tym w części powyżej wysokości 0,40 m wyłącznie ogrodzenia ażurowe;

4) nakaz zapewnienia dwóch miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie działki budowlanej dla obsługi jednego lokalu mieszkalnego;

5) w zakresie ochrony przed hałasem tereny 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 7MN, 9MN, 11MN, 13MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 22MN kwalifikowane są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) sytuowanie projektowanych budynków zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy w odległości:

a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MN – w odległości 9 m od linii rozgraniczającej ul. Szosa Witkowska,

b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3MN – w odległości 9 m od linii rozgraniczającej ul. Szosa Witkowska i w odległości 5 m od linii rozgraniczającej drogę 5KDD i 8KDD,

c) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4MN - w odległości 5 m od linii rozgraniczającej drogę 5KDD i 8KDD,

d) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 5MN, 7MN - w odległości 5 m od linii rozgraniczającej drogę 5KDD,

e) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9MN – w odległości 9 m od linii rozgraniczającej ul. Szosa Witkowska,

f) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11MN – w odległości 5 m od linii rozgraniczającej drogę KDL,

g) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 16MN - w odległości 5 m od linii rozgraniczającej drogę 5KDD,

h) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 17MN - w odległości 5 m od linii rozgraniczającej drogę KDL, 4KDD oraz 5KDD,

i) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 18MN, 19MN - w odległości 5 m od linii rozgraniczającej drogę 2KX,

j) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 22MN – w odległości 3 m od linii rozgraniczającej drogę KDX;

7) sytuowanie projektowanych budynków zgodnie z obowiązującą linią zabudowy w odległości:

a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MN – w odległości 4 m od linii rozgraniczającej drogę 8KDD,

b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3MN - w odległości 3 m od linii rozgraniczającej drogę 6KDD,

c) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4MN - w odległości 5 m od linii rozgraniczającej drogę 6KDD, 7KDD,

d) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5MN - w odległości 5 m od linii rozgraniczającej drogę 7KDD, 8KDD,

e) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7MN - w odległości 5 m od linii rozgraniczającej drogę 8KDD,

f) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9MN – w odległości 3 m od linii rozgraniczającej drogę 2KDD,

g) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11MN - w odległości 5 m od linii rozgraniczającej drogę 2KDD, 3KDD.

h) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 13MN, 16MN - w odległości 5 m od linii rozgraniczającej drogę 3KDD, 4KDD,

i) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 18MN, 19MN - w odległości 5 m od linii rozgraniczającej drogę 4KDD, 5KDD,

j) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 22MN - w odległości 5 m od linii rozgraniczającej drogę 5KDD.

§ 11

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową usługową oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN/U – 3MN/U ustala się:

1) przeznaczenie terenu – zabudowa jednorodzinna bliźniacza wraz z zabudową usługową;

2) dopuszczenie prowadzenia działalności usługowej w parterze budynku mieszkalnego i/lub w kondygnacji podziemnej oraz w zabudowie gospodarczej;

3) kształtowanie zabudowy w sposób zapewniający zachowanie przepisów odrębnych oraz następujących warunków:

a) powierzchnia zabudowy kubaturowej – max. 35% powierzchni działki,

b) powierzchnia terenu biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki;

c) dopuszczalna wysokość budynków mieszkalnych – 9 m do kalenicy dachu od poziomu terenu,

d) dwie kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe i dopuszczenie podpiwniczenia,

e) dla budynków mieszkalnych ustala się wyłącznie dachy pochyłe, wielospadowe, o nachyleniu połaci 25° – 45° z zachowaniem zasady symetryczności kąta nachylenia,

f) preferowane poszycie dachu - dachówka ceramiczna lub materiały dachówko - podobne w kolorze ceglasto - czerwonym i brązowym,

g) maksymalna wysokość kondygnacji piwnicznej: 1 m nad poziomem terenu lub dla budynków niepodpiwniczonych maksymalny poziom posadowienia parteru: 0,5 m nad poziomem terenu,

h) dopuszcza się lokalizację garaży w budynkach mieszkalnych i wolnostojących jednokondygnacyjnych:

- w budynkach mieszkalnych lokalizacja garaży w kondygnacji podziemnej lub nadziemnej w parterze budynku,

- garaże wolnostojące sytuowane na granicy działki o dachu dwuspadowym o maksymalnej wysokości 4,5 m do kalenicy dachu od poziomu terenu;

4) wysokość grodzenia działek - od strony dróg nie więcej niż 1,5 m, dla pozostałych nie więcej niż 2 m, w tym w części powyżej wysokości 0,40 m wyłącznie ogrodzenia ażurowe;

5) nakaz zapewnienia dwóch miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie działki budowlanej dla obsługi jednego lokalu mieszkalnego;

6) nakaz zapewnienia 1 miejsca postojowego na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu usługowego o powierzchni nie większej niż 50 m2;

7) nakaz zapewnienia 1 miejsca postojowego na każde 25 m2 powierzchni użytkowej lokalu usługowego o powierzchni większej niż 50 m2;

8) w zakresie ochrony przed hałasem tereny 1MN/U – 3MN/U kwalifikowane są jako tereny mieszkaniowo - usługowe zgodnie z przepisami odrębnymi;

9) sytuowanie projektowanych budynków zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy w odległości:

a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN/U – w odległości 9 m od linii rozgraniczającej ul. Szosa Witkowska oraz w odległości 5 m od linii rozgraniczającej drogę KDL,

b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MN/U – w odległości 5 m od linii rozgraniczającej drogę KDL,

c) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3MN/U – w odległości 5 m od linii rozgraniczającej drogę 3KDD, 4KDD i KDL;

10) sytuowanie projektowanych budynków dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN/U, 2MN/U zgodnie z obowiązującą linią zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej drogę 2KDD.

§ 12

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową wielorodzinną oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/MW ustala się:

1) przeznaczenie terenu – zabudowa jednorodzinna wraz z zabudową wielorodzinną;

2) kształtowanie zabudowy w sposób zapewniający zachowanie przepisów odrębnych oraz następujących warunków:

a) powierzchnia zabudowy kubaturowej – max. 30% powierzchni działki,

b) powierzchnia terenu biologicznie czynna – min. 40 % powierzchni działki;

c) dopuszczalna wysokość budynków mieszkalnych – 12 m od poziomu terenu do kalenicy dachu,

d) dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe i dopuszczenie podpiwniczenia,

e) dla budynków mieszkalnych ustala się wyłącznie dachy strome, wielospadowe, o nachyleniu połaci 25° – 45° z zachowaniem zasady symetryczności kąta nachylenia; preferowane poszycie dachu - dachówka ceramiczna lub materiały dachówko- podobne w kolorze ceglasto - czerwonym i brązowym

f) maksymalna wysokość poziomu parteru: 1,5 m od poziomu terenu dla budynków podpiwniczonych oraz 0,5 m dla budynków niepodpiwniczonych,

g) dopuszcza się lokalizację garaży i budynków gospodarczych jednokondygnacyjnych nawiązujących formą i wykończeniem do budynków mieszkalnych o maksymalnej wysokości 4,5 m do kalenicy dachu od poziomu terenu;

3) wysokość grodzenia działek - od strony dróg nie więcej niż 1,5 m, dla pozostałych nie więcej niż 2 m, w tym w części powyżej wysokości 0,40 m wyłącznie ogrodzenia ażurowe;

4) nakaz zapewnienia dwóch miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie działki budowlanej dla obsługi jednego lokalu mieszkalnego;

5) w zakresie ochrony przed hałasem tereny MN/MW kwalifikowane są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) sytuowanie projektowanych budynków zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczającej drogę KDL oraz w odległości 12 m od linii rozgraniczającej ul. Szosa Witkowska.

§ 13

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem MW, ustala się:

1) przeznaczenie terenu – zabudowa wielorodzinna;

2) kształtowanie zabudowy w sposób zapewniający zachowanie przepisów odrębnych oraz następujących warunków:

a) powierzchnia zabudowy kubaturowej – max. 30% powierzchni działki,

b) powierzchnia terenu biologicznie czynna – min. 40 % powierzchni działki,

c) dopuszczalna wysokość budynków mieszkalnych – dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe i dopuszczenie podpiwniczenia,

d) dla budynków mieszkalnych ustala się wyłącznie dachy płaskie lub strome, wielospadowe, o nachyleniu połaci 25° – 45° z zachowaniem zasady symetryczności kąta nachylenia; preferowane poszycie dachu- dachówka ceramiczna lub materiały dachówko- podobne w kolorze ceglasto- czerwonym i brązowym,

e) maksymalna wysokość kondygnacji piwnicznej nad poziomem terenu do 1 m,

3) utrzymanie, modernizację i rozbudowę istniejących obiektów przy uwzględnieniu ustaleń dla nowej zabudowy;

4) wysokość grodzenia działek - od strony dróg nie więcej niż 1,5 m, dla pozostałych nie więcej niż 2 m, w tym w części powyżej wysokości 0,40 m wyłącznie ogrodzenia ażurowe;

5) nakaz zapewnienia dwóch miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie działki budowlanej dla obsługi jednego lokalu mieszkalnego;

6) w zakresie ochrony przed hałasem tereny MW kwalifikowane są jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) sytuowanie projektowanych budynków zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy w odległości 12 m od linii rozgraniczającej ul. Szosa Witkowska.

§ 14

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy dla terenu infrastruktury wodociągowej oznaczonego na rysunku planu symbolem W ustala się:

1) strefę ochrony bezpośredniej w odległości 8 m od obudowy studni;

2) w pobliżu funkcjonującej strefy zakaz mycia pojazdów mechanicznych, urządzania parkingów i obozowisk, grzebania zwierząt i zużytych środków chemicznych oraz lokalizowania magazynów i stacji paliw płynnych;

3) dopuszczenie lokalizacji zieleni oraz obiektów małej architektury.

§ 15

W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ustala się

1) w odniesieniu do obiektów zabytkowych podlegających ochronie prawnej obowiązują ustalenia zawarte w § 6;

2) w odniesieniu do strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody nakazuje się uwzględniać zapisy aktualnej decyzji administracyjnej ustalone na podstawie przepisów szczegółowych.

§ 16

W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym ustala się, iż plan nie uruchamia procedury scalania i podziału nieruchomości.


§ 17

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1) dla terenu drogi publicznej lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL:

a) szerokość - zgodnie z rysunkiem planu,

b) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych w liniach rozgraniczających drogę,

c) nakaz wyposażenia w system kanalizacji deszczowej w przypadku nawierzchni utwardzonej; w przypadku nawierzchni nieutwardzonej lub częściowo nieutwardzonej (ażurowej) nakazuje się zabezpieczyć środowisko gruntowo – wodne przed infiltracją zanieczyszczeń,

d) nakaz dostosowania podjazdów i zjazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych,

e) dopuszczenie budowy chodników i ścieżek rowerowych o parametrach technicznych i użytkowych zgodnych z przepisami odrębnymi,

f) lokalizację sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających drogę;

2) dla terenów dróg publicznych dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1–8KDD:

a) szerokość: 10 m w liniach rozgraniczających,

b) nakaz wyposażenia w system kanalizacji deszczowej w przypadku nawierzchni utwardzonej; w przypadku nawierzchni nieutwardzonej lub częściowo nieutwardzonej (ażurowej) nakazuje się zabezpieczyć środowisko gruntowo – wodne przed infiltracją zanieczyszczeń,

c) nakaz dostosowania podjazdów i zjazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych,

d) dopuszczenie budowy chodników i ścieżek rowerowych o parametrach technicznych i użytkowych zgodnych z przepisami odrębnymi,

e) lokalizację sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających drogę;

3) dla terenu drogi publicznej – pieszo jezdnej, oznaczonej na rysunku symbolem KDX ustala się:

a) szerokość: 8 m w liniach rozgraniczających;

b) nakaz wyposażenia w system kanalizacji deszczowej w przypadku nawierzchni utwardzonej; w przypadku nawierzchni nieutwardzonej lub częściowo nieutwardzonej (ażurowej) nakazuje się zabezpieczyć środowisko gruntowo – wodne przed infiltracją zanieczyszczeń,

c) nakaz dostosowania podjazdów i zjazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych,

d) lokalizację sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających drogę;

4) dla terenu publicznych ciągów pieszych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1-3KX ustala się:

a) szerokość 4 m w liniach rozgraniczających,

b) nakaz dostosowania podjazdów i zjazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych,

c) lokalizację sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających drogę.


§ 18

1. Na terenie objętym planem obowiązują następujące ustalenia ogólne dotyczące infrastruktury technicznej:

1) nakazuje się wyposażenie obszaru objętego planem w podstawową sieć infrastruktury technicznej;

2) dopuszcza się przebudowę lub likwidację sieci w przypadku wystąpienia kolizji;

3) lokalizacja sieci uzbrojenia technicznego w granicach linii rozgraniczających dróg;

4) odstępstwo od zasady, o której mowa w pkt. 3) jest możliwe w przypadkach, gdy nie ma technicznej możliwości prowadzenia infrastruktury technicznej w granicach linii rozgraniczających dróg;

5) wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych wymagają uzyskania warunków technicznych od właściciela sieci.

2. Na terenie objętym planem obowiązują następujące ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę:

1) zasilanie w wodę z istniejącej wodociągowej sieci miejskiej;

2) zakazuje się lokalizacji zabudowy w odległości 3 m z każdej strony od istniejącej sieci wodociągowej technologicznej 250 mm oraz kabli energetycznych zasilających ujęcia głębinowe;

3) dopuszcza się użytkowanie gruntów w zakresie eksploatacji i usuwania awarii na rzecz właściciela istniejących urządzeń infrastruktury technicznej – dotyczy działek o nr geod. 807, 806/8, 806/9, 809, 4164, 4165, 4166, 4167, 4168, 4169, 4170, 4291, 4295 i 4447 – przez odpowiednie służby w zakresie eksploatacji i usuwania awarii sieci wodociągowej.

3. Na terenie objętym planem obowiązują następujące ustalenia w zakresie odprowadzania ścieków bytowych:

1) ścieki bytowe nakazuje się odprowadzić do kanalizacji sanitarnej;

2) dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych w przypadku braku warunków technicznych do podłączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;

3) nakaz wywożenia ścieków ze szczelnych zbiorników bezodpływowych przez koncesjonowanego przewoźnika do miejsc wskazanych przez służby gminne.

4. Na terenie objętym planem obowiązują następujące ustalenia w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

1) wody opadowe i roztopowe nakazuje się docelowo odprowadzić do kanalizacji deszczowej;

2) dopuszcza się zagospodarowywanie wód opadowych i roztopowych na terenie własnej działki do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej.

5. Na terenie objętym planem obowiązują następujące ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) zasilanie terenów objętych planem w energię elektryczna nastąpi z istniejącej i planowanej sieci średniego i niskiego napięcia;

2) dopuszcza sie budowę kablowych lub słupowych stacji transformatorowych.

6. Na terenie objętym planem obowiązują następujące ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz:
indywidualne ustalenia warunków odbioru gazu uzależnione od warunków technicznych i ekonomicznych uzasadniających rozbudowę sieci gazowej.

7. Na terenie objętym planem obowiązują następujące ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
do celów grzewczych, dla nowych budynków nakazuje się stosowanie paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi, takich jak: paliwa płynne, gazowe i stałe, prąd elektryczny oraz odnawialne źródła energii.

8. Na terenie objętym planem ustala się obowiązek gromadzenia odpadów w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem segregacji odpadów.

§ 19

W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów ustala się:

1) dla terenu objętego planem nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu;

2) do czasu realizacji postanowień niniejszej uchwały dopuszcza się dotychczasowy sposób ich użytkowania i zagospodarowania.

§ 20

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 10%.

§ 21

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 22

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVIII/366/2009
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI
z dnia 15 grudnia 2009 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Września przystąpił do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Szosa Witkowska na podstawie uchwały Nr XXI/189/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29.04.2004 r.

W dniu 08.06.2004 r. wystąpiono na piśmie do organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu, organów administracji rządowej i samorządowej oraz jednostek organizacyjnych o wnioski i opinie. Następnie w dniu 15.06.2004 r. w biuletynie Wieści z Ratusza ukazało się ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Po rozpatrzeniu wniosków sporządzono projekt planu wraz z prognozą skutków finansowych i prognozą oddziaływania na środowisko, stwierdzając jednocześnie zgodność ustaleń planu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Na obszarze objętym planem nie była wymagana zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w myśl ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Projekt planu został zaopiniowany przez organy obowiązane do współpracy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz pozytywnie uzgodniony przez organa właściwe do uzgadniania miejscowych planów.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostały wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 10.11.2006 r. do 04.12.2006 r., w dniu 04.12.2006 r. odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu.

Do udostępnionej do publicznego wglądu dokumentacji planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wpłynęły 3 uwagi. Uwaga wniesiona przez p. Małgorzatę i Rafała Głowackich została przyjęta, natomiast uwagi wniesione przez p. Alicję i Tomasza Brdęk oraz p. Annę Winter nie zostały uwzględnione w projekcie planu.

Ze względu na wprowadzone w projekcie planu zmiany podano do publicznej wiadomości informację o możliwości ponownego zapoznania się z wyłożoną do publicznego wglądu dokumentacją projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w terminie od 09.10.2009 do 16.11.2009 r. oraz poinformowano
o przeprowadzeniu dyskusji publicznej w dniu 21.10.2009 r.

Do udostępnionej do publicznego wglądu dokumentacji planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wpłynęła 1 uwaga, wniesiona przez p. Tadeusza Smejda. Uwaga nie została uwzględniona w projekcie planu.

W związku z przeprowadzeniem procedury formalno - prawnej przewidzianej ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) przyjęcie uchwały dla przedmiotowego terenu, uznaje się za uzasadnione.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVIII/366/2009
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 15 grudnia 2009 roku

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni rozstrzyga, co następuje:


§ 1

Uwaga, którą wnieśli p. Małgorzata i Rafał Głowacki.

Treść uwagi.

1. Działki nr 4164 i 4165 przekształcić na działki usługowo - budowlane

Rozstrzygnięcie: uwaga przyjęta.


§ 2

Uwaga, którą wnieśli p. Alicja i Tomasz Brdęk.

Treść uwagi.

Ustalenia projektu planu powodują, że działka nr 821 dozna ewidentnego uszczerbku poprzez:

- zwężenia o 3 – 4 metry szerokości na całej długości ponad 76 metrów

- zniekształcenie frontów poprzez znaczne ścięcie krawędzi

- a także skrócenie długości o około 6 metrów

Rozstrzygnięcie: uwaga odrzucona. Ustalenia zawarte w projekcie planu dotyczące minimalnej szerokości dróg są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie. Z uwagi na obowiązek dostosowania parametrów dróg do ww. przepisów przyjmuje się ustalenia projektu planu

§ 3

Uwaga, którą wniosła p. Anna Winter,

Treść uwagi.

Zmniejszenie pow. działki nr 4202 z uwagi na przeznaczenie znacznej jej części pod drogi uniemożliwia budowę domu wolnostojącego – nie wyraża zgody

Rozstrzygnięcie: uwaga odrzucona. Ze względu na konieczność poszerzenia ul. Owocowej plan dopuszcza zabudowę bliźniaczą.

§ 4

Uwaga, którą wniósł p. Tadeusz Smejda.

Treść uwagi.

1. Zmienić przeznaczenie istniejącego ciągu pieszego 1KX i 2KX włączając w obręb działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Rozstrzygnięcie: uwaga odrzucona. Zmiana przeznaczenia ciągów pieszych 1KX i 2KX pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nie jest możliwa ze względu na przebieg sieci gazowej średniego ciśnienia. Z uwagi na eksploatację i usuwanie ewentualnych awarii słuszne jest aby był to teren publiczny.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka


Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVIII/366/2009
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 15 grudnia 2009 roku


Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni rozstrzyga, co następuje:

§ 1

Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.


1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych przewidzianych w planie oraz związanych z nimi wykupami terenów, prowadzić będą właściwe jednostki miejsko - gminne.

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji, których leży rozwój sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów odrębnych.

3. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września.

4. Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września.

5. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje.

§ 2

Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie.


Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:

1) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno - prawnym lub w formie partnerstwa publiczno – prywatnego – „PPP”, a także właścicieli nieruchomości;

2) wydatki z budżetu miasta i gminy;

3) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet miasta i gminy – w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorządu województwa,

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,

d) kredytów i pożyczek bankowych,

e) innych środków zewnętrznych.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

PODSUMOWANIE


sporządzone zgodnie z art. art. 43 ust.2 i 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) do dokumentu – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni

Podstawę do opracowania wymienionego wyżej planu stanowiła uchwała Nr XXI/189/2004 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia z dnia 29.04.2004 r, w sprawie przystąpienia do sporządzenia tego planu.

Projekt przedmiotowego planu poddany został procedurze formalno – prawnej związanej z jego uzgodnieniem i konsultacją społeczną, określonej w art.17 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

W dniach od 10.11.2006 r. do 02.12.2006 r. (uwagi do 18.12.2006 r.) projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Września.

W czasie toczącej się procedury planistycznej weszła w życie 15 listopada 2008r. ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), która wprowadziła obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 3 października 2008r. Burmistrz Wrześni wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni o uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko.

W oparciu o powyższe uzgodnienia i z uwzględnieniem ustawy z dnia 3 października 2008r. została sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.

W projekcie planu uwzględniono ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą został poddany procedurze opiniowania i uzgadniania.

W jej trakcie projekt planu wraz z prognozą na środowisko został zaopiniowany pozytywnie min. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dnia 28.08.2009 r., pismo: nr RDOŚ-30-00.III-7041-1404/09/nb oraz przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni dnia 19.08.2009 r., pismo: NS-72/5-17(2)/2009.

W dniach od 9.10.2009 r. do 30.10.2009 r. projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Września.

W dniu 21.10.2009 r. została zorganizowana dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami i wyznaczony został termin, w którym można było wnieść uwagi i wnioski do projektu planu miejscowego, do 16.11.2009r.

Stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), podano do publicznej wiadomości dnia 01.10.2009r. informację o możliwości zapoznania się z ponownie wyłożoną do publicznego wglądu dokumentacją projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków do planu w terminie od 9.10.2009 r. do 16.11.2009 r.

1. W odniesieniu do ponownie wyłożonego projektu planu wpłynęła 1 uwaga. Rozpatrzenie uwag przez Radę Miejską we Wrześni stanowi załącznik do uchwały Nr 2 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2009 r. przyjmującej projekt w/w planu miejscowego.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.