BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14292843
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009

UCHWAŁA NR XXVIII/365/2009
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI
z dnia 15 grudnia 2009 r.


w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geodezyjnych: 41/4, 41/14 w NOWYM FOLWARKU

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września - uchwała nr XIV/108/99 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27.07.1999 r. ze zmianami: uchwała nr XI/99/03 z dnia 09.07.2003 r. oraz uchwała nr XIV/190/08 z dnia 15.05.2008 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geodezyjnych: 41/4, 41/14 w NOWYM FOLWARKU.
2. Granice obszaru objętego planem zostały naniesione na rysunku planu.
3. Plan miejscowy składa się z treści niniejszej uchwały oraz integralnych części:
1) rysunku planu – w skali 1:1000 – załącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu – załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania należących do zadań własnych gminy – załącznik nr 3.
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;
3) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej we Wrześni;
4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na obszarze w obrębie linii rozgraniczających, określone symbolem;
5) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;
6) przedsięwzięciach mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięciach mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia określone w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz. U. Nr 199 z dnia 7 listopada 2008 r.;
7) dopuszczalnych poziomach hałasu – należy przez to rozumieć dopuszczalne poziomy hałasu określone w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) dla określonych rodzajów terenów;
8) froncie działki – należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę;
9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, oddzielającą przestrzeń w jakiej mogą się znajdować budynki od przestrzeni, na której nie ma możliwości zabudowy. Żaden z elementów elewacji nie może przekroczyć nieprzekraczalnej linii zabudowy o więcej niż: okapy i gzymsy – 0,5 m; balkony, galerie, loggie, wykusze, schody zewnętrzne, pochylnie, rampy – 1,3 m; werandy, tarasy – 3m;
10) przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć wnętrza ulic, placów, tras dojazdowych w kształcie wydzielonym liniami rozgraniczającymi a stanowiące spójną funkcjonalnie i dostępna publicznie przestrzenną całość;
11) korytarzu ekologicznym – należy przez to rozumieć obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880);
12) zieleni ekologicznej – należy przez to rozumieć drzewa i krzewy posadzone w obrębie korytarza ekologicznego,
13) reklamie - należy przez to wszelkie nośniki informacji wizualnej (nośniki naścienne, wolnostojące, tablice reklamowe, pylony itp.) wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie będące szyldami, tablicami informacyjnymi czy znakami w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;
14) reklamie wielkoformatowej - należy przez to rozumieć reklamę o powierzchni powyżej 12 m2;
15) tablicach informacyjnych - należy przez to rozumieć elementy systemu informacji, w tym: tablice informujące o nazwie ulicy, numerze domu, tablice informujące turystów, oraz tablice z ogłoszeniami;
16) szyldach - należy przez to rozumieć oznaczenia jednostek organizacyjnych oraz podmiotów gospodarczych, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności, nie będące reklamą;
17) dachu dwuspadowym - należy przez to rozumieć dach posiadający dwie podstawowe połacie dachowe o przeciwległych spadkach łączące się wzdłuż kalenicy, z dopuszczeniem uzupełnienia mniejszymi połaciami wynikającymi z kształtu rzutu budynku lub wynikającymi z zastosowania takich elementów jak lukarny, ganki, ryzality, werandy, naczółki itp.
18) dachu wielospadowym - należy przez to rozumieć dach posiadający co najmniej trzy podstawowe połacie dachowe o podobnych spadkach, łączące się w jednym punkcie lub wzdłuż kalenic;
19) dachu stromym – należy przez to rozumieć dach o nachyleniu 18o lub większym albo o nachyleniu w ściśle określonym przedziale - powyżej 18o.

§ 3. Następujące oznaczenia graficzne stanowią obowiązujące ustalenia planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz oznaczenia graficzne i literowe dotyczące przeznaczenia terenów;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) sposób ustawienia kalenic dachowych budynków mieszkalnych;
5) nasadzenia drzew i krzewów.

§ 4. Dla terenów określonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi ustala się następujące przeznaczenie:
1) dla terenów oznaczonych symbolami 1MN, 2MN:
a) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – na każdej działce jeden budynek mieszkalny jednorodzinny oraz jeden budynek gospodarczy lub garaż;
b) dopuszczalne: sieci i urządzenia związane z funkcjonowaniem lokalnych systemów infrastruktury technicznej lub telekomunikacyjnej;
2) dla terenu oznaczonego symbolem E:
a) podstawowe: teren infrastruktury technicznej elektroenergetycznej;
b) dopuszczalne: sieci i urządzenia związane z funkcjonowaniem lokalnych systemów infrastruktury technicznej lub telekomunikacyjnej;
3) dla terenów oznaczonych symbolami 1KDW, 2KDW:
a) podstawowe: tereny dróg dojazdowych wewnętrznych;
b) dopuszczalne: sieci i urządzenia związane z funkcjonowaniem lokalnych systemów infrastruktury technicznej lub telekomunikacyjnej;
4) dla terenu oznaczonego symbolem KX:
a) podstawowe: teren drogi pieszej;
b) dopuszczalne: sieci i urządzenia związane z funkcjonowaniem lokalnych systemów infrastruktury technicznej lub telekomunikacyjnej;

§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
1) nakaz nawiązywania projektowanej zabudowy mieszkaniowej do tradycyjnych wzorców architektonicznych, stosowanych na terenach wiejskich poprzez ograniczenie wysokości zabudowy – budynki parterowe ze stromymi dachami oraz poprzez stosowanie detali architektonicznych i materiałów wykończeniowych charakterystycznych dla miejscowej tradycji;
2) nakaz zachowania szczególnej dbałości przy zagospodarowaniu zielenią obrzeży działek – pomiędzy drogami a zabudową;
3) zakaz sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, nie związanych z planowanym przeznaczeniem terenu;
4) dopuszczenie lokalizowania obiektów małej architektury;
5) zakaz lokalizowania urządzeń infrastruktury technicznej konkurujących wysokością lub kubaturą z obiektami przeznaczenia podstawowego, lokalizowanych na terenach 1MN, 2MN.

§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko bądź do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wymóg ten nie dotyczy terenów dróg i infrastruktury technicznej. Wszelkie oddziaływania związane z planowanym przeznaczeniem terenu nie mogą powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych przepisami odrębnymi, poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny;
2) zakaz przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu. Wskazuje się iż teren objęty sporządzeniem planu w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się do kategorii terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
3) zakaz przekształceń powierzchni ziemi, zakłócających naturalną rzeźbę terenu;
4) nakaz gromadzenia mas ziemnych, powstałych w wyniku fundamentowania, w wyznaczonym miejscu i zagospodarowania ich w obrębie działki, zgodnie z przepisami szczególnymi;
5) zakaz odprowadzania nieczystości płynnych do gruntu lub do rzeki Wrześnicy, graniczącej z obszarem objętym planem;
6) nakaz zrealizowania nasadzeń drzew i krzewów, spełniających funkcję fragmentu korytarza ekologicznego, wzdłuż granic działek od strony rzeki Wrześnicy;
7) w granicach posesji nakaz gromadzenia odpadów w sposób selektywny i przekazywania do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami odrębnymi oraz zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami;
8) nakaz wytwarzania energii dla celów grzewczych na bazie paliw płynnych, gazowych i stałych, charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji oraz wykorzystywania energii elektrycznej lub alternatywnych źródeł energii. Zakaz stosowania węgla;
9) nakaz przeprowadzenia rozpoznania w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia budynków na terenach budzących obawy, co do występowania gruntów z wysokim poziomem wody gruntowej - w zależności od potrzeb, zgodnie z przepisami szczególnymi;
10) nakaz uwzględnienia w trakcie prac ziemnych przebiegu sieci melioracji szczegółowej i wykonania prac zabezpieczających teren przed podtopieniami wodami drenarskimi. W przypadku uszkodzenia, nakaz udrożnienia sieci drenarskiej i doprowadzenia do właściwego stanu.

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:
1) nakaz uzyskania przez inwestora pozwolenia na badania archeologiczne przed otrzymaniem pozwolenia na budowę;
2) nakaz prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem przedmiotowego terenu;
3) nie określa się zasad ochrony dóbr kultury współczesnej z uwagi na nie występowanie takich obiektów na obszarze objętym planem.

§ 8. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:
1) zakaz stosowania reklam wielkoformatowych;
2) dopuszczenie sytuowania reklam wyłącznie jako wolnostojących wzdłuż nieprzekraczalnych linii zabudowy od strony drogi powiatowej KD 2159P. Reklamy te powinny posiadać  ujednolicone standardy w zakresie powierzchni i wysokości. Maksymalna wielkość jednej reklamy – 10 m2, maksymalna wysokość 2 m;
3) nakaz objęcia szyldów i tablic informacyjnych jednolitymi standardami grafiki, liternictwa, kolorystyki;
4) nakaz realizowania ogrodzeń frontowych oraz ogrodzeń wzdłuż rzeki Wrześnicy jako ażurowych przy dopuszczeniu realizowania żywopłotów od strony drogi powiatowej KD 2159P. Słupki z cegły, drewna lub kamienia naturalnego, wypełnienie w formie elementów drewnianych lub metalowych.

§ 9. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania ustala się:
1) dopuszczenie adaptowania istniejącej zabudowy przy zachowaniu dotychczasowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
2) dopuszczenie rozbiórki, wymiany, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków. Wymiana i nadbudowa objęte są nakazem zastosowania parametrów ustalonych dla projektowanych budynków;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:
a) 10 m i 12 m od linii rozgraniczającej drogę powiatową KD 2159P, zgodnie z rysunkiem planu;
b) 3 m, 5 m i 6 m od linii rozgraniczających drogi dojazdowe wewnętrzne 1KDW i 2 KDW, zgodnie z rysunkiem planu;
c) 5 m od krótszego odcinka drogi pieszej KX, zgodnie z rysunkiem planu;
d) 30 m od krawędzi koryta rzeki Wrześnicy, zgodnie z rysunkiem planu;
4) powierzchnię zabudowy na terenach 1MN i 2MN – w wymiarze maksymalnie 25% powierzchni działki;
5) powierzchnię biologicznie czynną na terenach 1MN i 2MN – w wymiarze co najmniej 60% powierzchni działki;
6) parametry projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
a) gabaryt pionowy: parter plus poddasze użytkowe lub nieużytkowe o łącznej wysokości nie przekraczającej od poziomu terenu do kalenicy dachu 10 m z dopuszczeniem podpiwniczenia. Dopuszczenie wyższych elementów technicznych, np. kominów, nie przekraczających wysokości 12m n.p.t.;
b) dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu 30o – 45o. Najdłuższe kalenice dachów prostopadłe do osi drogi dojazdowej wewnętrznej 1KDW i równoległe osi drogi dojazdowej wewnętrznej 2KDW. Dopuszczenie w częściach budynku prostopadłych kalenic do kalenicy głównej bryły budynku. Dopuszczenie facjat i okien dachowych, przykrytych dachami o podobnym – w przedziale plus minus 10o, nachyleniu jak nachylenie głównych połaci dachowych;
c) pokrycie dachów: dachówka, materiały imitujące dachówkę lub inne tradycyjne materiały pokryciowe w gamie kolorów: brunatny, ceglasty do ciemnoczerwonego z zakazem stosowania jaskrawych odcieni tych barw.
7) parametry i zasady sytuowania projektowanych budynków gospodarczych lub garaży:
a) lokalizowanie budynków gospodarczych lub garaży jako zespolonych przy zaznaczonej na rysunku planu granicy działki lub jako wolnostojących. Dopuszczenie lokalizowania wolnostojących budynków gospodarczych w odległości 1,5 m od granicy działki;
b) dopuszczenie zlokalizowania dodatkowego garażu w obrębie kubatury budynku mieszkalnego;
c) maksymalna powierzchnia budynków gospodarczych lub garaży – 50 m2 z dopuszczeniem pozostawienia wrysowanych na rysunku planu istniejących budynków gospodarczych w dotychczasowej powierzchni;
d) maksymalna wysokość budynku gospodarczego lub garażu - 3,0 m od poziomu terenu do okapu dachu;
e) dachy strome, dwuspadowe lub wielospadowe;
f) nakaz zastosowania takiego samego materiału pokryciowego dachu jak zastosowany w budynku mieszkalnym.

§ 10. Na obszarze objętym planem nie występują tereny i obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów.

§ 11. W zakresie zasad podziału nieruchomości ustala się:

1) dopuszczenie korekty zaznaczonych na rysunku planu podziałów na działki budowlane pod warunkiem, że korekta nie spowoduje zmniejszenia wielkości działek o więcej niż 10 % w stosunku do wielkości w projekcie oraz pod warunkiem, że szerokość frontu jednej działki nie będzie mniejsza niż 20 m;
2) dopuszczenie łączenia projektowanych działek, maksymalnie dwóch;
3) zakaz wtórnych podziałów projektowanych działek;
4) nie przewiduje się scalania i podziału nieruchomości, wymagających wszczęcia procedury w rozumieniu przepisów odrębnych.

§ 12. Na obszarze objętym planem nie występują szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy.

§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:
1. Komunikacja
1) obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem stanowią:
a) istniejąca poza obszarem objętym planem droga powiatowa KD 2159 P;
b) projektowane drogi dojazdowe wewnętrzne, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW. Szerokość drogi 1KDW 9 m - 10 m w liniach rozgraniczających z poszerzeniem na zakończeniu, zgodnie z rysunkiem planu. Szerokość drogi 2KDW - 10 m w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu. W obrębie pasów drogowych zrealizować jezdnię o szerokości 5,5 m i obustronne chodniki;
c) projektowana droga piesza, oznaczona na rysunku planu symbolem KX, o szerokości 3 m w liniach rozgraniczających;
2) nakaz zabezpieczenia na obszarze objętym planem miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości nie mniejszej niż 2 stanowiska dla każdej działki. W przypadku zlokalizowania w budynku mieszkalnym lokalu użytkowego nakaz wyznaczenia dodatkowych miejsc postojowych w wymiarze co najmniej 3 stanowiska na 10 zatrudnionych lub użytkowników.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) istniejącą sieć wodociągową adaptować z możliwością jej przebudowy i wymiany. Uzupełniającą sieć wodociągową realizować sukcesywnie;
2) woda dla celów przeciwpożarowych powinna być dostępna w ilości zapewniającej jej wymagane zapotrzebowanie dla celów przeciwpożarowych z urządzeń służących do jej dostarczania do celów sanitarnych i technologicznych. W przypadku braku warunków technicznych dopuszcza się inne równorzędne rozwiązanie.
3. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych
1) nakaz indywidualnego rozwiązania poprzez odprowadzenie powierzchniowe na tereny zielone wokół zabudowań, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych przy spełnieniu warunków określonych w przepisach szczególnych;
2) wody opadowe i roztopowe odprowadzane do wód powierzchniowych muszą spełniać warunki, określone w obowiązujących przepisach w zakresie ochrony środowiska. Przyjęte rozwiązania muszą gwarantować ochronę gruntów i wód podziemnych.
4. Odprowadzenie ścieków bytowych:
1) odprowadzenia ścieków bytowych do istniejącej oczyszczalni komunalnej;
2) do czasu budowy kolektora sanitarnego dopuszcza się szczelne atestowane zbiorniki na działkach, opróżniane przez koncesjonowanego przewoźnika i wywożone do oczyszczalni.
5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) nakaz prowadzenia projektowanej sieci elektroenergetycznej w liniach rozgraniczających dróg;
2) stację transformatorową zlokalizować na terenie infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, oznaczonym na rysunku planu symbolem E z dopuszczeniem zmiany lokalizacji stacji transformatorowej na inne miejsce, po uzgodnieniu z zakładem energetycznym i uzyskaniu odpowiedniej służebności gruntowej;
3) realizacja i finansowanie inwestycji elektroenergetycznych oraz usuwanie kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi, będącymi własnością ENEA S.A. na przedmiotowym terenie odbywać się będzie zgodnie z przepisami odrębnymi, odpowiednio na podstawie: warunków przyłączenia albo usunięcia kolizji, które określi ENEA S.A. na wniosek zainteresowanych podmiotów;
6. W zakresie telekomunikacji - zaopatrzenie w łącza telefoniczne z sieci projektowanej w liniach rozgraniczających dróg.
7. Dopuszczenie lokalizowania na obszarze objętym planem urządzeń technicznych obsługi obiektów budowlanych i obiektów pomocniczych służących zaopatrzeniu w wodę, energię elektryczną oraz związane z odprowadzeniem ścieków lub innymi elementami uzbrojenia pod warunkiem uzyskania odpowiedniej służebności gruntowej.
8. Inne elementy uzbrojenia – na warunkach określonych w przepisach szczególnych.

§ 14. Nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 15. Ustala się stawkę, służącą naliczaniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy w wysokości 10%.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr XXVIII/365/2009
z dnia 15 grudnia 2009 roku


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geod. 41/4 i 41/14 w NOWYM FOLWARKU

opracowany został zgodnie z przepisami:

 1. - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),

 2. - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

 3. - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164 poz. 1587 ),

 4. - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2009 r. Nr 56 poz. 461),

 5. - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

 6. - prawo ochrony środowiska ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ),

 7. - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych warunków związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),

 8. - ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1226 z późn. zm. )

 9. - ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)

 10. - ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)

 11. - ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851. z późn. zm.)

 12. - ustawy z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

 13. - ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

 14. - ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

Prace nad planem wykonano w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej we Wrześni Nr XVIII/231/2008 z dnia 7 listopada 2008 r.
Plan zawiera część tekstową, graficzną oraz rozstrzygnięcia. Plan jest zgodny z zapisami studium. Czynności formalno - prawne udokumentowane są w sporządzonej dokumentacji prac planistycznych.
Projekt planu uzyskał pozytywną opinię komisji urbanistyczno-architektonicznej w dniu 02.06.2009 r.
W dniach od 12.05.2009 r. do 24.08.2009 r. udostępniony był do opinii a do uzgodnień w dniach od 02.06.2009 r. do 20.08.2009 r. z uwzględnieniem ustaleń art. 17 ust. 1 pkt. 6, pkt 7, pkt 9 oraz art. 25 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Do projektu planu sporządzono prognozę wpływu ustaleń planu na dochody własne i wydatki gminy związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.
W dniach od 23.09.2009 r. do 27.10.2009 r. w siedzibie Urzędu projekt planu wyłożony był do publicznego wglądu wraz prognozą oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 17 pkt. 10,11,12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 42 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
W dniu 13.10.2009 r. zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu i w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami.
Do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nie wniesiono uwag.
Po uchwaleniu planu uchwała wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych będzie przekazana wojewodzie w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/365/2009 z dnia 15 grudnia2009 r. Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geod. 41/4 i 41/14 w NOWYM FOLWARKU


ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geod. 41/4 i 41/14 w NOWYM FOLWARKU wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni rozstrzyga, co następuje:

Na podstawie oświadczenia Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 02.11.2009 r. w sprawie braku uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23.10.2009 r. do 27.10.2009 r., nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka


Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/365/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geod. 41/4 i 41/14 w NOWYM FOLWARKU


ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI

o sposobie realizacji zapisanych w planie zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania w m.p.z.p. pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geod. 41/4 i 41/14 w NOWYM FOLWARKU

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717) Rada Miejska we Wrześni rozstrzyga, co następuje:
Realizacja ustaleń m.p.z.p. pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geod. 41/4 i 41/14 w NOWYM FOLWARKU nie powoduje wydatków z budżetu gminy na inwestycje dotyczące infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.
Uchwalenie planu nie wywołuje kosztów związanych z wypłacaniem odszkodowań na skutek zmniejszenia wartości nieruchomości.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

PODSUMOWANIE – art. 55 ust. 3

czynności formalno – prawnych wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
sporządzone do:
1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geod. 41/4 i 41/14 w NOWYM FOLWARKU uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/365/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2009 r.
Czynności formalno – prawne określone w art. 55 ust. 3
1. Przyjęte w planie rozwiązanie przestrzenne dla obrębu Nowy Folwark jest zgodne z przeznaczeniem terenu określonym w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Września
pkt. 1) – ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko są zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
pkt. 2) – projekt m.p.z.p. uzyskał pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24.08.2009 r. zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. nr 199 poz. 1227,
pkt. 3) – w toku wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – nie wpłynęły uwagi,
pkt. 4) – nie dotyczy,
pkt. 5) – celem kontroli skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym terenu niezbędne jest prowadzenie systemu monitoringu planu. Monitoring ten powinien dotyczyć zarówno zgodności realizacji inwestycji z ustaleniami zawartymi w planie, jak również potencjalnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko.
Zalecane jest również prowadzenie obserwacji dotyczącej implementacji zaleceń i sugestii zawartych w Prognozie oraz kontroli postępów realizacji projektu Planu.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.