BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14262244
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009

 Uchwała nr XXVIII/364/2009
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI
z dnia 15 grudnia 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i Jaśminowej w Bierzglinku.


Na podstawie art.  20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§1

1.Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i Jaśminowej w Bierzglinku  zwany dalej „planem” stwierdzając zgodność planu z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września, uchwalonego Uchwałą Nr XIV/190/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 2009r.
2.Załączniki do uchwały stanowią:
1) część graficzna planu w skali 1:1000, zwana dalej „rysunkiem planu”  - załącznik nr 1,
2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej we Wrześni o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2,
3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej we Wrześni o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3.
3.Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu.

§2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków;
2) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której musi stanąć ściana frontowa budynków mieszkalnych;
3) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni terenu wyznaczoną przez zewnętrzne obrysy ścian budynków w stanie wykończonym;
4) ogrodzeniu pełnym – należy przez to rozumieć ogrodzenie zbudowane z elementów nieażurowych;
5) urządzeniu reklamowym - należy przez to rozumieć nośniki reklamowe wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami;
6) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć wielogatunkowe nasadzenia zieleni średniej i wysokiej minimalizujące negatywne oddziaływanie od dróg publicznych o dużym natężeniu ruchu.

§ 3

Ustala się następujące przeznaczenie terenów:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami 1MN, 2MN, 3MN;
2) teren zabudowy usługowo - mieszkaniowej, oznaczony symbolem U/MN;
3) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolami 1KD-D i 2KD-D.

§ 4

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
1) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
2) nakaz lokalizacji zabudowy w obszarze ograniczonym przez ustalone obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy;
3) zakaz wykonywania ogrodzeń pełnych od strony terenów dróg publicznych;
4) zakaz lokalizowania wolno stojących urządzeń reklamowych.

§ 5

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:
1. Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi, z wyjątkiem przedsięwzięć celu publicznego.
2. Zakaz zrzutów ścieków komunalnych do gruntu i cieków melioracyjnych.
3. Nakaz stosowania przy pozyskiwaniu ciepła dla celów grzewczych i technologicznych paliw niskoemisyjnych z zastosowaniem urządzeń o dużym stopniu redukcji emisji spalin, z możliwością wprowadzania źródeł energii odnawialnych.
4. Nakaz wykorzystania nadmiaru mas ziemnych podczas prac budowlanych w obrębie nieruchomości lub ich zagospodarowania zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami odrębnym.
5. Nakaz zachowania dla terenów MN obowiązujących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi.
6. Nakaz zachowania dla terenu U/MN obowiązujących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
7. Nakaz nasadzeń zieleni izolacyjnej wzdłuż drogi wojewódzkiej z zachowaniem istniejących wjazdów.
8. Dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych do gruntu z zachowaniem interesów osób trzecich.

§ 6

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustala się obowiązek przeprowadzenia badań archeologicznych podczas realizacji inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem przedmiotowego terenu. Inwestor winien uzyskać pozwolenie na badania archeologiczne przed otrzymaniem pozwolenia na budowę.

§ 7

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych dopuszcza się wprowadzenie nasadzeń drzew i krzewów oraz zieleni niskiej na wolnych od utwardzenia powierzchniach terenów dróg, z zachowaniem przepisów odrębnych.

§ 8

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:
1. Dla terenów 1MN, 2MN oraz 3MN:
1) rodzaj zabudowy: budynki mieszkalne jednorodzinne wolno stojące oraz budynki garażowe;
2) dopuszcza się prowadzenie istniejącej działalności usługowej na działkach o nr ewid. 293/2 i 298/8 w ramach istniejących budynków, zakazuje się wznoszenia budynków o przeznaczeniu tylko usługowym;
3) na jednej działce możliwość lokalizacji jednego budynku mieszkalnego oraz jednego budynku garażowego;
4) na działkach o nr ewid. 290/3 i 290/4 dopuszcza się zlokalizowanie budynków w zabudowie bliźniaczej;
5) maksymalną powierzchnię zabudowy – 25% powierzchni działki budowlanej lecz nie więcej niż 300 m2;
6) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną – 60% powierzchni działki budowlanej;
7) lokalizację garażu w budynku mieszkalnym, zblokowanego z budynkiem mieszkalnym lub w formie wolno stojącej o powierzchni nie większej niż 40 m2;
8) dopuszczenie zblokowania garaży wolno stojących w części frontowej lub tylnej sąsiadujących działek przy zastosowaniu jednolitych parametrów kształtowania zabudowy;
9) dopuszczenie lokalizowania tylko garaży murowanych;
10) posadowienie posadzki parteru budynków nie wyżej niż 0,5 m nad poziomem terenu;
11) dla nowoprojektowanych budynków mieszkalnych dachy pochyłe o równym kącie nachylenia połaci dachowych 30º-45º;
12) dla nowoprojektowanych budynków garażowych dachy pochyłe o równym kącie nachylenia połaci dachowych 30º-45º lub dachy płaskie;
13) dla budynków istniejących, podlegających rozbudowie bądź przebudowie dopuszcza się dachy pochyłe o kącie nachylenia połaci dachowych 22º-45º lub dachy płaskie;
14) wysokość nowoprojektowanych budynków mieszkalnych:
a) 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, dopuszcza się częściowe obniżenie budynku do jednej kondygnacji;
b) dopuszcza się podpiwniczenie budynku jeżeli pozwalają na to warunki gruntowe;
c) nie więcej niż 9,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;
15) dla budynków istniejących, podlegających przebudowie bądź rozbudowie wysokość:
a) do 2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe;
b) nie więcej niż 9,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;
16) maksymalną wysokość budynków garażowych:
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b)dla budynków z dachami pochyłymi nie więcej niż 6,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;
c) dla budynków z dachami płaskimi nie więcej niż 4,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;
17) lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości minimum 2 miejsca na każdy lokal mieszkalny.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem U/MN:
1) rodzaj zabudowy: zabudowa usługowo-mieszkaniowa, wolno stojąca;
2) dopuszczenie budowy na działce budowlanej jednego budynku usługowego lub usługowo-mieszkalnego oraz jednego budynku garażowego lub gospodarczego;
3) dopuszczenie lokalizacji budynku garażowego lub gospodarczego w formie dobudowanej do budynku lub wolno stojącego, o powierzchni nieprzekraczającej 50 m2;
4) maksymalną powierzchnię lokalu mieszkalnego w budynku usługowo-mieszkalnym nie więcej niż 150m2;
5) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% powierzchni działki;
6) powierzchnię biologicznie czynną co najmniej 40% powierzchni działki;
7) nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg zgodnie z rysunkiem planu;
8) wysokość budynków nie więcej niż 9,0 m i nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne;
9) dopuszcza się podpiwniczenie budynków jeżeli pozwalają na to warunki gruntowe;
10) wysokość budynku garażowego lub gospodarczego nie więcej niż 6,0 m oraz 1 kondygnacja nadziemna;
11) dopuszczenie kondygnacji podziemnej;
12) dachy skośne, wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci dachowych do 450;
13) nakaz zapewnienia minimum 2 miejsc postojowych na każdy lokal mieszkalny w obrębie działki budowlanej oraz 2 miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej usługowej.

§ 9

W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie określa się terenów wymagających określenia granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie przepisów odrębnych.

§ 10

W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
1. Nie określa się terenów, które wymagają wszczęcia procedury scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.
2. Ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej w wielkości 700 m2 dla terenów 1MN – 3MN oraz 1300m2 dla terenu U/MN.
3. Dopuszcza się podział działek o nr 290/3 i 290/4 ma działki budowlane o minimalnej powierzchni 600  m2.

§ 11

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu dla elektroenergetycznych linii napowietrznych średniego napięcia, do czasu ich skablowania, ustala się nakaz zachowania wolnych od zabudowy stref oddziaływania o szerokości 7,5 m od osi linii w obie strony.

§12

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1. W zakresie systemów komunikacji:
1) dla drogi publicznej, oznaczonej symbolem 1KD-D – poszerzenie istniejącej ulicy Jaśminowej, o szerokości zgodnej z rysunkiem planu;
2) dla drogi publicznej, oznaczonej symbolem 2KD-D – klasę drogi dojazdowej, o szerokości zgodnej z rysunkiem planu;
3) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej na terenach dróg;
4) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w obrębie terenów komunikacji zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Obsługę komunikacyjną z terenów dróg publicznych lub dróg wewnętrznych z zakazem lokalizacji nowych zjazdów z drogi wojewódzkiej.
3. Zaopatrzenia w wodę rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej na zasadach określonych przez gestora sieci.
4. W zakresie sieci kanalizacyjnej ustala się:
1) odprowadzanie ścieków komunalnych:
a) docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej,
b) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się stosowanie bezodpływowych zbiorników z wywozem do oczyszczalni ścieków przez koncesjonowanego przewoźnika zgodnie z przepisami odrębnymi,
c) zakaz stosowania indywidualnych oczyszczalni ścieków;
2) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych:
a) z połaci dachowych zabudowy mieszkaniowej i usługowo-mieszkaniowej bezpośrednio do gruntu,
b) z powierzchni utwardzonych dróg poprzez urządzenia podczyszczające do gruntu, rowów melioracyjnych lub sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się rozbudowę istniejącej sieci gazowej, na warunkach określonych przez gestora sieci.
6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:
1) stosowanie takich paliw i urządzeń do ich spalania, które odpowiadają wymogom ochrony środowiska zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) zakaz stosowania paliw węglowych;
3) dopuszczenie stosowania energii elektrycznej oraz odnawialnych źródeł energii.
7. W zakresie zasilania w energię elektryczną ustala się zasilanie z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej.
8. W zakresie gospodarki odpadami ustala się obowiązek magazynowania segregowanych odpadów w przystosowanych do tego celu pojemnikach, usytuowanych w wyznaczonych miejscach na posesji, i dalsze ich zagospodarowanie zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi.

§ 13

W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów nie wyznacza się terenów, dla których należy określić sposób i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

§ 14

W zakresie stawek procentowych ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 20%.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

Uzasadnienie

UCHWAŁY NR XXVIII/364/2009

RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI.

z dnia 15 grudnia 2009 r.


w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej
i Jaśminowej w Bierzglinku.


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został opracowany zgodnie z przepisami:
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 3 października 2008 roku – o udostępnianiu informacji środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227),
- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych, (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, (DZ.U. Nr 164, poz. 1587).
Rada Miejska we Wrześni w dniu 13 marca 2008 roku podjęła Uchwałę Nr XII/160/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i Jaśminowej w Bierzglinku.
Burmistrz Wrześni przeprowadził procedurę sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym, kolejno:
1) o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu Burmistrz Wrześni ogłosił w biuletynie Wieści z Rausza w dniu 15 maja 2008 r. oraz przez obwieszczenia, które było wywieszone od 15.05.2008 do 10.06.2008 r. w gablotach urzędu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu,
2) dnia 30.09.2008 r. zawiadomił na piśmie o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu planu,
3) sporządził projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniając ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Września,
4) sporządził prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego,
5) w dniu 02.12.2008 r. uzyskał pozytywną opinię gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej;
6) w dniu 31.07.2009 r. uzyskał negatywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
7) w dniu 17.07.2009 r. uzyskał pozytywną opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
8) w dniach od 10.07.2009 do 04.08.2009 r. uzgodnił projekt planu, stosownie do jego zakresu, z organami właściwymi do uzgadniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
9) w projekcie planu uwzględniono uwagi i zastrzeżenia złożone na etapie opiniowania i uzgadniania,
10) w dniach od 23.09.09 do 13.10.09 (uwagi do 27.10.2009 r.) wyłożył projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do publicznego wglądu, a o wyłożeniu ogłosił w biuletynie Wieści z Ratusza, a także poprzez wywieszenie obwieszczeń w gablotach urzędu oraz zapewnił informację o wyłożonym projekcie,
11) w dniu 29.09.2009 r. zorganizował publiczną debatę nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami,
12) w trakcie wyłożenia planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, nie wpłynęły żadne uwagi, natomiast po terminie wpłynęła jedna uwaga, dotycząca likwidacji drogi wewnętrznej, która została w projekcie planu uwzględniona.
Plan określa zasady zagospodarowania terenu oraz parametry urbanistyczno- architektoniczne, które nawiązują do charakteru zabudowy występującej w sąsiedztwie. Zaprojektowano również teren pod nową drogę publiczną dla obsługi obszarów objętych planem oraz poszerzenie drogi znajdującej się poza granicami planu. Określono także zasady zaopatrzenia terenów w sieci infrastruktury technicznej.
Zapisy planu właściwie chronią środowisko i jego zasoby. W sporządzonej prognozie oddziaływania na środowisko do planu oceniono jego oddziaływanie na środowisko oraz określono stopień oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska. Opracowana prognoza wykazała, że realizacja zapisów zmiany planu nie wpłyną negatywnie na środowisko przyrodnicze oraz jego otoczenie.
W związku z zachowaniem trybu sporządzania miejscowego planu, kolejności poszczególnych czynności wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko przy sporządzaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko oraz tym, że zachowano spójność z polityką przestrzenną gminy określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i gminy Września, zatw. uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni XIV/190/2008 z dnia 15 maja 2008 roku, przedstawiam do uchwalenia projekt przedmiotowej uchwały.
Zostały przygotowane dokumenty formalno - prawne związane z podjęciem prac planistycznych oraz dokumenty sporządzane w toku opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVIII/364/2009
Rady MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI
z dnia 15 grudnia 2009 r.


ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI

O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i Jaśminowej w Bierzglinku.


Przedmiotowy projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 23.09.2009 r. do 13.10.2009 r. w dniu 29.09.2009 r. odbyła się dyskusja publiczna.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) uwagi były przyjmowane do dnia 27.10.2009 r.
W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych uwag, w związku z czym Rada Miejska we Wrześni nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka


Załącznik nr 3
do uchwały Nr Nr XXVIII/364/2009
Rady MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI
z dnia 15 grudnia 2009 r.


Rozstrzygnięcie Rady miejskiej we wrześni
o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej
i Jaśminowej w Bierzglinku, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni rozstrzyga, co następuje:

§ 1

Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych przewidzianych w planie oraz związanych z nimi wykupami terenów, prowadzić będą właściwe jednostki gminne.
2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej i cieplnej, zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów odrębnych.
3. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego miasta i gminy Września.
4. Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego miasta i gminy Września.
5. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje.

§ 2

Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie.
Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:
1) Wydatki z budżetu gminy,
2) Współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach m.in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
d) kredytów i pożyczek bankowych,
e) innych środków zewnętrznych.
3. Udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno – prawnym lub w formie partnerstwa publiczno – prywatnego – „PPP”, a także właścicieli nieruchomości.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

PODSUMOWANIE


sporządzone zgodnie z art. 43 ust. 2 i 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) do dokumentu – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i Jaśminowej w Bierzglinku.


Podstawę do opracowania wymienionego wyżej planu stanowiła uchwała XII/160/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 marca 2008r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia tego planu.
Projekt przedmiotowego planu poddany został procedurze formalno – prawnej związanej z jego uzgodnieniem i konsultacją społeczną, określonej w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80, poz. 717 ze zm.).
Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), wprowadziła obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu. W związku z tym wykonane zostały następujące prace planistyczne:
- ogłoszono dnia 15.05.2008 r. o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu w biuletynie Wieści z Ratusza, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w dniu 15.05.2008 r.;
- zawiadomiono na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu miejscowego – pismo: WGA-7321/14/1/2008 z dnia 30.09.2008 r.;
- sporządzono projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniając ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
Burmistrz Wrześni w czasie trwania prac planistycznych wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni o uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko.
W oparciu o powyższe uzgodnienia i z uwzględnieniem ustawy z dnia 3 października 2008r. została sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.
W projekcie planu uwzględniono ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;
- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą został poddany procedurze opiniowania i uzgadniania;
- w jej trakcie projekt planu wraz z prognozą na środowisko został zaopiniowany negatywnie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dn. 31.07.2009 r., pismo:
RDOŚ-30-00.III-7041-1238/09/ak oraz zaopiniowany pozytywnie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni dn. 17.07.2009 r., pismo NS-72/5-3(2)/2009;
- w dniach od 23.09.2009 r. do 13.10.2009 r. projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy. W dniu 29.09.2009 r. została zorganizowana dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami i wyznaczony został termin, w którym można było wnieść uwagi do projektu planu miejscowego, do 27.10.2009 r.;
- stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), podano do publicznej wiadomości dnia 15.09.2009 r. informację o możliwości zapoznania się z wyłożoną do publicznego wglądu dokumentacją projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków do planu w terminie do 27.10.2009 r.;
- w odniesieniu do wyłożonego projektu planu w terminie nie wpłynęła żadna uwaga.
Po terminie wpłynęła jedna uwaga, dotycząca likwidacji drogi wewnętrznej, która została w projekcie planu uwzględniona.
Rozpatrzenie uwag przez Radę Miejską we Wrześni stanowi załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/364/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2009 r. przyjmującej projekt w/w planu miejscowego.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.