BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14254932
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009

UCHWAŁA NR XXVIII/363/2009
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI
z dnia 15 grudnia 2009 r.


w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i dz. nr 274/3 w Bierzglinku.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i dz. nr 274/3 w Bierzglinku, zwany dalej „planem", po stwierdzeniu jego zgodności ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września, uchwaloną Uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni nr XIV/190/2008 z dnia 15 maja 2008 r.

2. Granice obszaru objętego planem określone są na rysunku planu.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik Nr 1 – rysunek planu, opracowany w skali 1:1000 i zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i dz. nr 274/3 w Bierzglinku”, stanowiący część graficzną planu, zwany dalej „rysunkiem planu";
2) załącznik Nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej we Wrześni o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
3) załącznik Nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej we Wrześni o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych miasta oraz zasadach ich finansowania.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiącą obszar, na którym może być realizowane zamierzenie inwestycyjne, do którego mają zastosowanie uregulowania zawarte w uchwale;
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą dopuszczalną minimalną odległość budynku lub obiektu od linii rozgraniczającej drogi;
3) ogrodzeniu pełnym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni ażurowej wynosi mniej niż 30%;
4) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich budynków zlokalizowanych na działce, mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych, bez schodów, ramp, tarasów, zadaszeń, wiatrołapów;
5) terenie zieleni – należy przez to rozumieć sumę powierzchni biologicznie czynnych, pokrytych roślinnością trawiastą, zakrzewionych, zadrzewionych lub urządzonych jako oczka wodne;
6) reklamie – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;
7) szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;
8) terenie – należy przez to rozumieć powierzchnię o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, stanowiącą najmniejszą wydzieloną liniami rozgraniczającymi jednostkę ustaleń planu, oznaczoną numerem i symbolem literowym, dla której obowiązują ustalenia szczegółowe.

§ 3. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów:
1) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN;
2) Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczone na rysunku planu symbolem RM;
3) Tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D;
4) Tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, oznaczone na rysunku planu symbolami 1E, 2E.

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
1) zakaz lokalizacji i rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń, które wpływają negatywnie na ład przestrzenny, a w tym:
a) wolnostojących reklam,
b) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń zaplecza budów lokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy,
c) ogrodzeń pełnych z elementów prefabrykowanych;
2) lokalizację obiektów małej architektury jednorodnych stylistycznie.

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych z wyjątkiem lokalizacji inwestycji celu publicznego;
2) dopuszczenie stosowania szczelnych zbiorników bezodpływowych, z których ścieki będą systematycznie wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika do oczyszczalni ścieków;
3) dla terenów RM nakaz stosowania urządzeń ograniczających wpływ hodowli na jakość wód i gleb – szczelne zbiorniki na gnojówkę, płyty uszczelniające miejsca gromadzenia obornika czy kiszonek paszowych zdrenowane do zbiornika na gnojówkę;
4) ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód zgodnie z przepisami odrębnymi;
5) wszelkie oddziaływania na środowisko wynikające z realizacji ustaleń planu nie mogą powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych przepisami odrębnymi, poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny;
6) zastosowanie zabezpieczeń i szczelnych nawierzchni przeznaczonych dla postoju i prowadzenia ruchu kołowego przed infiltracją zanieczyszczeń wód opadowych do środowiska gruntowo-wodnego i odprowadzenie ścieków z tych nawierzchni do kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu do standardów wymaganych przepisami odrębnymi;
7) gromadzenie i segregację odpadów w przystosowanych do tego celu pojemnikach usytuowanych w wyznaczonym miejscu na terenie posesji oraz zagospodarowanie ich zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem zgodnie z przepisami odrębnymi;
8) dopuszczenie zagospodarowania mas ziemnych usuwanych lub przemieszczanych
w wyniku realizacji ustaleń planu pod warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, o których mowa w przepisach odrębnych;
9) zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia na terenach dróg publicznych;
10) wskazuje się, że tereny 1MN, 2MN, 3MN należą do terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
11) wskazuje się, że tereny RM należą do terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy zagrodowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
12) zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku i komfortu akustycznego w budynkach spoczywa na inwestorach i właścicielach budynków zgodnie z przepisami odrębnymi;
13) do wytworzenia energii dla celów grzewczych należy stosować paliwa płynne, gazowe
i stałe charakteryzujące się niskimi wskaźnikami emisji lub alternatywne źródła energii – energia wiatru, słońca i geotermalna;
14) realizacja inwestycji wymaga szczegółowego rozpoznania geotechnicznych warunków posadowienia fundamentów obiektów budowlanych.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, w granicach strefy ochrony stanowisk archeologicznych, ustala się obowiązek prowadzenia badań archeologicznych podczas realizacji inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem przedmiotowego terenu. Inwestor winien uzyskać pozwolenie na badania archeologiczne przed otrzymaniem pozwolenia na budowę.

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:
1) oświetlenie terenu oraz zastosowanie trwałych i estetycznych elementów urządzenia;
2) dopuszczenie lokalizowania obiektów małej architektury, z uwzględnieniem § 4 pkt. 2.


§ 8. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się lokalizację:
a) jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce budowlanej,
b) jednego budynku gospodarczego na działce budowlanej,
c) jednego budynku garażowego na działce budowlanej,
d) dojść i dojazdów związanych z funkcją terenu oraz dojazdów przeciwpożarowych,
e) małej architektury i oświetlenia terenu,
f) dla działki nr 278/1: jednego lokalu usługowego wbudowanego w budynek mieszkalny zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza się rozbudowę i remonty istniejących zabudowań pod warunkiem zachowania ustaleń niniejszej uchwały,
b) dla terenu 1MN od strony drogi wojewódzkiej nr 442 ustala się zachowanie istniejących zjazdów na działki budowlane bez prawa realizacji nowych zjazdów z tej drogi,
c) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy – do 30% powierzchni działki,
d) obowiązek zachowania – 50% powierzchni działki w postaci terenów zieleni,
e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
f) minimalna szerokość frontu działki – 20 m,
g) minimalna powierzchnia działki dla zabudowy wolnostojącej – 500 m2;
3) zasady i warunki zabudowy:
a) wysokość zabudowy budynków mieszkalnych do 9 m,
b) dopuszczalna liczba kondygnacji: jedna kondygnacja podziemna, dwie nadziemne,
w tym poddasze użytkowe,
c) obowiązują dachy skośne o nachyleniu połaci od 20 do 45 stopni, dla działki oznaczonej na rysunku planu numerem geodezyjnym 287/5 dopuszczenie dachu płaskiego jako kontynuacji dachu istniejącego,
d) obiekty gospodarcze i garażowe jednokondygnacyjne,
e) kierunek głównej kalenicy dachu na budynku mieszkalnym równoległy do frontu budynku.

§ 9. Na terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych
i ogrodniczych, oznaczonych na rysunku planu symbolami
RM, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się lokalizację:
a) jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na jednej działce,
b) budynków gospodarczych i produkcji ogrodniczej,
c) jednego budynku garażowego na jednej działce,
d) dojść i dojazdów związanych z funkcją terenu oraz dojazdów przeciwpożarowych,
e) małej architektury i oświetlenia terenu;
2) zasady zagospodarowania terenu.
a) dopuszcza się rozbudowę i remonty istniejących zabudowań pod warunkiem zachowania ustaleń niniejszej uchwały,
b) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy – do 40% powierzchni działki,
c) obowiązek zachowania 20% powierzchni działki w postaci terenów zieleni – powierzchnia biologicznie czynna,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
3) zasady i warunki zabudowy:
a) wysokość zabudowy budynków mieszkalnych – dopuszcza się nie więcej niż: jedną kondygnację podziemna, dwie nadziemne, w tym i poddasze użytkowe,
b) obowiązują dachy skośne o nachyleniu połaci od 20 do 45 stopni,
c) obiekty gospodarcze, produkcji ogrodniczej i garażowe – jednokondygnacyjne,
d) kierunek głównej kalenicy dachu na budynku mieszkalnym zgodny z kierunkiem kalenicy na budynku mieszkalnym na działce sąsiedniej.

§ 10. Na terenach dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D ustala się:
1) dla terenów 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D zgodnie z rysunkiem planu:
a) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, na skrzyżowaniach i załamaniach zastosować ścięcia linii rozgraniczających nie mniejsze niż 5,0 x 5,0 m,
b) układ jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu z dopuszczeniem zwiększenia ilości pasów ruchu w strefach skrzyżowań,
c) dwustronne chodniki z możliwością zmiany na ciągi pieszo-rowerowe,
d) poszerzenie linii rozgraniczających w miejscach jak na rysunku planu pod place do nawracania nie mniejsze niż 20,0 x 20,0 m zgodnie z przepisami odrębnymi,
e) nasadzenia drzew przydrożnych zgodnie z warunkami siedliskowymi;
2) dla terenów 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D zgodnie z rysunkiem planu:
a) szerokość w liniach rozgraniczających 2,5 – 3 m, na skrzyżowaniach i załamaniach zastosować ścięcia linii rozgraniczających nie mniejsze niż 5,0 x 5,0 m,
b) dopuszczenie, ze względu na nienormatywne parametry terenu, lokalizacji na tych terenach odcinków lub fragmentów pasa drogowego oraz części elementów wyposażenia drogi,
c) fragmenty chodników i ścieżek rowerowych,
d) nasadzenia drzew przydrożnych zgodnie z warunkami siedliskowymi.

§ 11. Na terenach infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1E, 2E, ustala się następujące parametry zagospodarowania terenu:
1) lokalizację: stacji transformatorowych;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) dla lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych nie obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy,
b) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej,
c) dopuszcza się realizację dojazdów gospodarczych i przeciwpożarowych,
d) nakaz wykonania niezbędnych prac z zakresu: regulacji, w celu utrzymania terenu, nasadzeń lub wycinki drzew i krzewów oraz innych działań związanych z konserwacją i utrzymaniem zieleni,
e) w sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą w zakresie użytkowania terenów E mają zastosowanie przepisy odrębne.

§ 12. Nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na ich nie występowanie na obszarze objętym planem.

§ 13. W planie nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia postępowania scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych; nie określa się także szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.

§ 14. Określa się szczególne warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi:
Strefy oddziaływań linii elektroenergetycznych:
a) nn 0,4 kV po 3.0 m od rzutu poziomego skrajnych przewodów na zewnątrz linii,
b) na obszarach stref oddziaływania linii elektroenergetycznych obowiązuje zakaz lokalizowania wszelkiej zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej,
c) w przypadku skablowania i zdemontowania linii elektroenergetycznych przestają obowiązywać strefy oddziaływania od napowietrznych linii elektroenergetycznych.

§ 15. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:
1) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni i chodników w granicy obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym z uwzględnieniem ustaleń planu;
2) dopuszczenie etapowania przy rozbudowie układu drogowego zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, nie wymienionych planem elementów układu komunikacyjnego, w tym drogowych obiektów inżynierskich;
4) parametry układu komunikacyjnego zgodnie z klasyfikacją i przepisami odrębnymi;
5) w zależności od programu funkcjonalnego zapewnienie na działce pełnych potrzeb parkingowych zgodnie z przepisami odrębnymi, przy czym nie mniej niż 2 stanowiska postojowe na każdy dom w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej.

§ 16. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, ustala się:
1) zachowanie istniejącej sieci infrastruktury technicznej z dopuszczeniem jej remontu i rozbudowy, a w przypadku lokalizacji poza terenami komunikacji przełożenia jej na tereny komunikacji;
2) odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, a na obszarach, na których nie ma kanalizacji sanitarnej dopuszczenie odprowadzania nieczystości do zbiorników bezodpływowych i obowiązek ich wywozu przez koncesjonowanego przewoźnika do oczyszczalni ścieków do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej;
3) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenów nieutwardzonych oraz połaci dachowych w granicach własnej działki;
4) odprowadzenie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej zgodnie z przepisami odrębnymi lub retencjonowanie i wtórne wykorzystanie do celów nawodnień po uprzednim podczyszczeniu do jakości wymaganej przepisami odrębnymi;
5) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej;
6) lokalizacja stacji transformatorowo-rozdzielczych na samodzielnych działkach z dostępem do drogi publicznej;
7) dopuszczenie lokalizacji sieci telekomunikacyjnej na terenach komunikacji wyłącznie jako sieci podziemnej;
8) do celów grzewczych należy stosować paliwa charakteryzujące się niskimi wskaźnikami emisyjnymi takie jak: paliwa płynne, gazowe, stałe – drewno, biomasa, lub alternatywne źródła energii;
9) zaopatrzenie w gaz z sieci, a do czasu wybudowania sieci gazowej dopuszcza się stosowanie gazu płynnego;
10) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej po jej rozbudowie;
11) zakaz wprowadzania ścieków bytowo-komunalnych do wód lub do ziemi;
12) przebudowę urządzeń melioracji szczegółowej w miarę postępu rozwoju infrastruktury budowlanej.

§ 17. Nie określa się innych niż dotychczasowe sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów, do czasu ich zagospodarowania zgodnego z uchwałą.

§ 18. Ustala się 20% stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, w związku z uchwaleniem planu.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

 

UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR XXVIII/363/2009
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI
z dnia 15 grudnia 2009 r.


w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i dz. nr 274/3 w Bierzglinku.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został opracowany zgodnie z przepisami:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
2) Ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póżn. zm.),
4) Ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.),
5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, (Dz. U. Nr 164, poz. 1587).
Rada Miejska we Wrześni w dniu 7 listopada 2008 r. podjęła Uchwałę Nr XVIII/230/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i dz. nr 274/3 w Bierzglinku.
Burmistrz Wrześni przeprowadził procedurę sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym, kolejno:
1) o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu Burmistrz Wrześni ogłosił w biuletynie Wieści z Ratusza w dniu 1.12.2008 r. oraz przez obwieszczenia, które było wywieszone w dniach od 23.09.2009 r. do 13.02.2009 r. w gablotach urzędu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu;
2) dnia 26.03.2009 r. zawiadomił na piśmie o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu planu;
3) sporządził projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniając ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Września;
4) sporządził prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego;
5) w dniu 02.06.2009 r. uzyskał pozytywną opinię gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej;
6) w dniu 11.09.2009 r. uzyskał pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
7) w dniu 19.08.2009 r. uzyskał pozytywną opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
8) w dniach od 17.08.2009 r. do 09.09.2009 r. uzgodnił projekt planu, stosownie do jego zakresu, z organami właściwymi do uzgadniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
9) w projekcie planu uwzględniono uwagi i zastrzeżenia złożone na etapie opiniowania i uzgadniania,
10) w dniach od 09.10.2009 r. do 30.10.2009 r. (uwagi do 16.11.2009 r.) wyłożył projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, a o wyłożeniu ogłosił w miejscowej prasie (01.10.2009 r.), a także poprzez wywieszenie obwieszczeń w gablotach urzędu oraz zapewnił informację o wyłożonym projekcie,
11) w dniu 26.10.2009 r. zorganizował publiczną debatę nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami,
12) Burmistrz rozpatrzył uwagę do projektu planu zgłoszoną w trakcie wyłożenia planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, sposób rozstrzygnięcia został przedstawiony w załączniku nr 2 do uchwały.
Plan określa zasady zagospodarowania terenu oraz parametry urbanistyczno-architektoniczne, które nawiązują do charakteru zabudowy występującej w sąsiedztwie. Zaprojektowano również teren pod nowe drogi publiczne dla obsługi obszarów objętych planem. Określono także zasady zaopatrzenia terenów w sieci infrastruktury technicznej.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządzany był w oparciu o uwarunkowania środowiska określone w opracowaniu ekofizjograficznym. Zapisy planu właściwie chronią środowisko i jego zasoby. W sporządzonej prognozie oddziaływania na środowisko do planu miejscowego oceniono jego oddziaływanie na środowisko oraz określono stopień oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska. Opracowana prognoza wykazała, że realizacja zapisów zmiany planu nie wpłynie negatywnie na środowisko przyrodnicze oraz jego otoczenie.
W związku z zachowaniem trybu sporządzania miejscowego planu, kolejności poszczególnych czynności wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko przy sporządzaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko oraz tym, że zachowano spójność z polityką przestrzenną gminy określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i gminy Września, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni XIV/190/2008 z dnia 15 maja 2008 r., przedstawiam do uchwalenia projekt przedmiotowej uchwały.
Zostały przygotowane dokumenty formalno – prawne związane z podjęciem prac planistycznych oraz dokumenty sporządzane w toku opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i dz. nr 274/3 w Bierzglinku stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zagospodarowania przedmiotowego obszaru.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały staje się zasadne.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/363/2009
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 15 grudnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ W OBRĘBIE ULIC BUKOWEJ, JESIONOWEJ, WIERZBOWEJ I DZ. NR 274/3 W BIERZGLINKU


Na podstawie art. 17 pkt. 12 i 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Września uwzględnił uwagę wniesioną do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i dz. nr 274/3 w Bierzglinku wyłożonego do publicznego wglądu oraz wprowadził zmiany do projektu. W związku z powyższym Rada Miejska we Wrześni nie podejmuje rozstrzygnięć.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka


Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVIII/363/2009
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 15 grudnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ W OBRĘBIE ULIC BUKOWEJ, JESIONOWEJ, WIERZBOWEJ I DZ. NR 274/3 W BIERZGLINKU INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni rozstrzyga, co następuje:
§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:
1) Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych przewidzianych w planie oraz związanych z nimi wykupami, prowadzić będzie Urząd Miasta i Gminy Września.
2) Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów odrębnych.
3) Za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Września.
4) Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji zadań, ustalone będzie według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Września.
5) Inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje.
§ 2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie odbywać się będzie poprzez:
1. Wydatki z budżetu gminy,
2. Współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy, w ramach m.in.:
1) dotacji unijnych,
2) dotacji samorządu województwa,
3) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
4) kredytów i pożyczek bankowych,
5) innych środków zewnętrznych.
3. Udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno – prawnym lub w formie partnerstwa publiczno – prywatnego – „PPP”, a także właścicieli nieruchomości.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

PODSUMOWANIE

sporządzone zgodnie z art. art. 43 ust. 2 i 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) do dokumentu – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i dz. Nr 274/3 w Bierzglinku.

Podstawę do opracowania wymienionego wyżej planu stanowiła uchwała Nr XVIII/230/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 7 listopada 2008 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i dz. nr 274/3 w Bierzglinku
Projekt przedmiotowego planu poddany został procedurze formalno – prawnej związanej z jego uzgodnieniem i konsultacją społeczną, określoną w art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), wprowadzającej obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu:
1) o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu ogłoszono dnia 1.12.2008  r. w biuletynie Wieści z Ratusza, oraz w dniu 23.01.2009 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy,
2) zawiadomiono na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu miejscowego – pismo: WGA-7321/23/1/2009 z dnia 26.03.2009 r.;
3) sporządzono projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniając ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
4) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą został poddany procedurze opiniowania i uzgadniania.
5) w trakcie ww. procedury projekt planu wraz z prognozą na środowisko został zaopiniowany pozytywnie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dnia 11.09.2009 r., pismo: RDOŚ-30-00.III-7041-1424/09/am oraz przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni dnia 18.08.2009 r., pismo: NS-72/5-14(2)/2009;
6) w dniach od 09.10.2009 r. do 30.10.2009 r. projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy;
7) w dniu 26.10.2009 r. została zorganizowana dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami i wyznaczony został termin, w którym można było wnieść uwagi do projektu planu miejscowego, do dnia 16.11.2009 r.
8) stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), podano do publicznej wiadomości dnia 1.10.2009 r. informację o możliwości zapoznania się z wyłożoną do publicznego wglądu dokumentacją projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków do planu w terminie do 16.11.2009 r.
9) w odniesieniu do wyłożonego projektu planu wpłynęła jedna uwaga, która została uwzględniona przez Burmistrza Miasta i Gminy Września, w związku z czym zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni nie podejmuje o rozstrzyganiu uwag.
10) Rada Miejska we Wrześni podjęła uchwałę Nr XXVIII/363/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2009 r. przyjmującą projekt w/w planu miejscowego.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.