BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14277107
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Września w 2010 roku

 Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

tel. 061 640-40-40, fax. 061 640-40-44

Ogłasza przetarg nieograniczony:

Utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Września w 2010 roku:

Część 1 – obszar z Parkiem im. Dzieci Wrzesińskich

Część 2 – obszar z Parkiem im. Marszałka J. Piłsudskiego

Część 3 – teren poza granicami miasta (teren gminy)

CPV: 77.31.00.0-6, 77.31.30.00-7

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Termin wykonania: do 31 grudnia 2010 roku

Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Robert Klimczak – kierownik Ref. Komunalnego pok. nr 6 tel. 061 640-40-61 oraz Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień Publicznych pok. 21, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września; ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać link http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/zielen_2010.rar

Otwarcie ofert nastąpi 29 grudnia 2009 roku w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 /sala sesyjna/ o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 29 grudnia 2009 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności - aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku podmiotów występujących wspólnie, dla każdego partnera) oraz

1) posiadają ważne zezwolenie na świadczenie usług w zakresie transportu odpadów (dotyczy odpadów z grupy 20 katalogu odpadów w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 27 września 2001 roku o odpadach /Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 6278 ze zmianami/ na obszarze świadczenia usług;

2) posiadają aktualne zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Września;

3) posiadają umowę lub przedłożą oświadczenie o gotowości przejęcia odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia - zamawiający wymaga oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku;

3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Na potwierdzenie Zamawiający wymaga wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaz będzie obejmował bieżące utrzymanie, całoroczną pielęgnację i kształtowanie terenów zieleni o wartości łącznej z 3 lat minimum 100 000,00 zł brutto. Do każdej pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.

4. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy- Zamawiający wymaga przedłożenia oświadczenia na potwierdzenie warunku.

5. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w ofercie wskaże miejsce odbioru odpadów oraz miejsce gromadzenia odpadów pochodzenia roślinnego.

6. Wykonawca zapewnia lokalizację bazy sprzętowo – dyspozycyjnej na terenie Gminy Września wraz ze środkami łączności (telefon stacjonarny, telefon komórkowy, fax oraz skrzynkę e-mail).

Ocena spełniania warunków zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów złożonych wraz ofertą. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numer ogłoszenia: 250013 - 2009 z datą zamieszczenia: 21.12.2009r.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.