BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463491
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej

Protokół
 ze wspólnego posiedzenia
komisji rozwoju wsi,
komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
komisji edukacji
oraz komisji komunalno-finansowej
 z 29 października 2009 r.


Pkt 1

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 15.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków komisji rozwoju wsi (załącznik nr 1), 6 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 2), 8 członków komisji edukacji, (załącznik nr 3) oraz 5 członków komisji komunalno-finansowej (załącznik nr 4).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego;
Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego;
Robert Lewandowski, z-ca naczelnika wydziału podatkowego;
Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki;
Małgorzata Nawrocka, kierownik sekcji świadczeń rodzinnych;
Ewa Górna, podinspektor w Biurze Rady Miejskiej;
Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).


Pkt 4

e)
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.


radny Szymon Paciorkowski: powiedział, że w treści uchwały, w §1 należy dopisać „pożytku publicznego”.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.


Pkt.6.
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września przedstawił informację o stanie oświaty w gminie Września w roku szkolnym 2008/2009.


CD. Pkt. 4

i)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.


radny Szymon Paciorkowski: zapytał, na skutek czego należy podjąć taką zmianę?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że były pewne luki w zakresie działań dyrektora, zwłaszcza w stosunku do dłużników. Upoważnienie to daje większe możliwości działania dyrektorowi.


radny Stanisław Dominiczak: zapytał, jakie uprawnienia uzyska dyrektor po przez to upoważnienie?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że na mocy tego upoważnienia dyrektor będzie mógł realizować całe postępowanie administracyjne wobec dłużników alimentacyjnych.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.


a)
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno – usługowej w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni.


radny Mirosław Chudy: zapytał, czy jest możliwość wykupu gruntów od strony ul. Wrzosowej?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: powiedziała, że od strony ul. Wrzosowej wszystkie tereny pozostaną prywatnymi. Do wykupu mogą być jedynie niewielkie powierzchnie działek, ale zasadniczo się ich nie przewiduje.


radny Mirosław Chudy: zapytał, czy przewiduje się ingerencję odnośnie zieleni i drzew?


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: powiedziała, że wszystkie grunty pozostają w granicach prywatnych posesji.


radny Mirosław Chudy: zapytał, w którym miejscu jest droga opisana jako 1KD?


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: powiedziała, że ulica przebiega w miejscu wyburzonego budynku przy tzw. „Organistówce”.


radny Bronisław Dankowski: zapytał, dla kogo i na czyj koszt będą wykonywane parkingi?

Powiedział też, że zapis dotyczący zgody na powierzchnię handlowo - usługową powyżej 200 m jest zbyt ogólnikowy. Dodał, że co prawda miejsce to jest zaniedbane, jednakże nie chciałby, aby zostało przeznaczone na cele handlowe, na skutek czego miasto straciłoby swój urok.


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: powiedziała, że ostateczną powierzchnię zabudowy określą parametry działki, którą ma właściciel. Odnośnie zabudowy handlowo - usługowej powiedziała, że plan ma na celu porządkowanie terenu. Intencją planu jest aby powstała pierzeja gęstej zabudowy o dominującej funkcji mieszkaniowej. W centrum miast w parterach budynków powstają lokale usługowo - handlowe i tego właścicielom odmówić nie możemy, bo takie są oczekiwania i idea zabudowy śródmiejskiej. Dodała, że powinno się to przyczynić do powstania porządku i ładu przestrzennego. Natomiast w pasie pomiędzy obowiązującą linią zabudowy, a ul. Wrzosową przebiega kolektor sanitarny, który uniemożliwia jakąkolwiek zabudowę w tym pasie i dlatego teren ten musi pozostać w stanie wolnym. Może być tam zieleń, parkingi, natomiast nie może być żadnej zabudowy.


radny Bronisław Dankowski: zapytał, czy parkingi będą wykonywane z środków prywatnych?


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: powiedziała, że na własnym gruncie nie ma innej możliwości.


radny Bronisław Dankowski: zapytał, czy w związku z planem były protesty mieszkańców?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że składano uwagi i wszystkie zostały uwzględnione.


radny Szymon Paciorkowski: zapytał, czy w trakcie uzgadniania nowego planu zagospodarowania przestrzennego przeprowadzano rozmowy z instytucją odpowiedzialną za to, żeby docelowo usunąć przy ul. Rzecznej stację transformatorową?


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: powiedziała, że we Wrześni jest bardzo dużo stacji transformatorowych i były podejmowane rozmowy z energetyką żeby poprawić ten stan rzeczy. Dodała, że myśli, iż z czasem się to zmieni. Jest to sukcesywnie poprawiane.


radny Szymon Paciorkowski: odnośnie obowiązującej linii zabudowy zapytał dlaczego jest takie duże przesunięcie po planowanej stronie ul. Stablewskiego? Zapytał też, czy od strony ul. Kościelnej będą ogródki przed domami?


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: powiedziała, że pierzeja ul. Kościelnej powstanie zgodnie z istniejącą linią zabudowy. Urbanista przedłużył w linii prostej tę linię zabudowy.


radny Szymon Paciorkowski: zapytał, co miał na celu ten przeskok?


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: powiedziała, że przeskok spowodowany jest tym, iż środkiem przebiega kolektor i ze względu na istniejące uzbrojenie trzeba było odejść w bok. Pomiędzy ul. Wrzosową a linią zabudowy będą tereny prywatne i każdy będzie mógł je zagospodarować wedle własnego uznania.


radny Szymon Paciorkowski: zapytał, czy jeśli chodzi o tę okolicę i jej zabudowę wysokość 12 m nie jest zbyt wysoka?


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: powiedziała, że nie odbiegamy wysokością od istniejącej zabudowy.


radny Szymon Paciorkowski: zapytał, czy nie zniszczy to pierzei, widoków?


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: powiedziała, że jeżeli nowa pierzeja będzie ciasno zbudowana to raczej zakryje obecną brzydotę podwórek od strony ul. Wrzosowej.


radny Bronisław Dankowski: zapytał, czy tworząc plan brano pod uwagę przyszłą Galerię Tonsil?


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: powiedziała, że biorąc pod uwagę powstanie w przyszłości Galerii Tonsil nastąpiła m.in. zmiana przeznaczenia terenów pomiędzy istniejącym parkingiem zieleniaka, a ul. Wrzosową. Były tam przewidziane tereny zielone, a w tej chwili przeznaczone są pod zabudowę mieszkalno - usługową. Po drugie projektowana ulica jest poprowadzona do granicy rzeki wrześnicy, co da możliwość połączenia komunikacyjnego terenów byłego Tonsilu.


radny Stanisław Dominiczak: powiedział, że w związku z powstaniem galerii poddaje w wątpliwość tworzenie zabudowy usługowej w rejonie tej ulicy.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że jest to tylko możliwość, zapis zrobiony jest szeroko. Dominującą funkcją będzie mieszkaniowa, a towarzyszącą usługowa. Jednak nie znaczy to, że tak będzie.


radny Stanisław Dominiczak: powiedział, że mieszkańcy składali uwagi na podstawie uchwały podjętej w 2003 roku, kiedy nie było mowy o galerii.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że plan tworzy pewien przyszłościowy układ z planowaną zabudową potonsolisowską. Po pierwsze tereny od strony ul. Daszyńskiego, czyli narożnik ul. Daszyńskiego i Wrzosowej zostają przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Jest to wjazdowy, widokowy fragment Wrześni i chcielibyśmy, żeby powstała tutaj nowoczesna zabudowa mieszkaniowa. W ciągu spacerowo – rekreacyjnym, jakim jest ul. Wrzosowa, następuje głębokie odsuniecie linii zabudowy spowodowane istniejącą siecią, jak i też faktem, iż chcieliśmy, aby linia zabudowy nie była zbyt blisko ul. Wrzosowej, po to żeby została zachowana funkcja spacerowa. W ten sposób wytworzy się pewien komfort zarówno dla spacerujących jak i dla tych, którzy będą tam w przyszłości budować mieszkania, żeby nie musieli tak blisko i na oczach spacerujących funkcjonować. Ulica, która powstaje od ul. Kościelnej ma stanowić również w przyszłości pewne uzupełnienie komunikacyjne z zabudową terenu potonsilowskiego. W tym kontekście plan jest dość przemyślany i dobrze wkomponowuje się w to, co będzie się w tym rejonie miasta działo.


radny Mirosław Chudy: powiedział, że w ubiegłym roku składał wniosek by remontować ul. Rzeczną i otrzymał odpowiedź od burmistrza, że będzie gruntownie modernizowana w związku z czym chciałby zapytać co z tą ulicą? Dodał, że w ciągu całej ulicy jest tylko jedna lampa, która nie świeci.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że w tym roku był planowany remont ul. Kościelnej i modernizacja ul. Rzecznej. Jednak z uwagi na to, że rozpoczęto duże inwestycje w centrum miasta i to, że być może wpływy z podatków nie będą takie jak się spodziewaliśmy, a spowodowane jest to ogólnym kryzysem musieliśmy troszeczkę przyhamować inwestycje drogowe, po to żeby zobaczyć jak się rozwija sytuacja związana z dochodami gminy. Chcieliśmy pozamykać rozpoczęte inwestycje. Ul. Kościelną i Rzeczną przesunięto do realizacji na przyszły rok.


radny Mirosław Chudy: poprosił, by zwrócić uwagę na oświetlenie przy zejściu, ponieważ wieczorem jest tam niebezpiecznie.


Radna Bożena Nowacka opuściła salę obrad. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczy 7 członków komisji edukacji.


radny Szymon Paciorkowski: odnośnie zabudowy na rogu ul. Daszyńskiego i drogi krajowej nr 15 zapytał, czy z racji tego, iż wspomniano, że ta zabudowa ma być reprezentacyjna obecne warunki określone w pkt. 4 nie są za szeroko ujęte. Po drugie czy w momencie kiedy będzie projekt budynków będzie jakkolwiek droga, by w razie czego nie dopuścić do powstania jakiś koszmarów architektury? Nawiązując do pierzei widokowej zapytał, czy w momencie budowy ekranu akustycznego od strony ul. Daszyńskiego nie stanie się tak, że będzie ul. Daszyńskiego, ogrodzenie, a za nim domy i całe widoki prysną?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że teren na rogu ul. Daszyńskiego – Wrzosowej, stanowi własność gminy, w związku z tym daje to pewne duże bezpieczeństwo co do zabudowy takiej, jaką chciałoby się miasto pochwalić. Co do ekranów, to w momencie kiedy pojawi się obwodnica, ul. Daszyńskiego stanie się ulicą główną i będzie drogą krajową, w związku z czym i pewnie temat wyciszenia tej ulicy stanie się automatyczny.


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: powiedziała, że przy ustalaniu planu jest tendencja do tego, żeby zapisy miały charakter dość elastyczny. Urbaniści z doświadczenia wiedzą, że bardzo szczegółowe zapisy są tak krępujące dla inwestorów, że nieraz ewentualna zabudowa jest niemożliwa do zrealizowania z powodu ustaleń planu. Ustaleń planu nie da się inaczej zmienić, jak tylko zmianą planu poprzez wyczerpanie wszystkich procedur, które realizujemy. Pozwolenia na budowę są wydawane na podstawie planu, także przy pozwoleniu na budowę istnieje ewentualna możliwość zmian, ale w ramach ustaleń, które zawiera plan.


Na salę obrad wszedł radny Sylwester Jałoszyński. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczy 5 członków komisji rozwoju wsi.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno – usługowej w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno – usługowej w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno – usługowej w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno – usługowej w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni.


b)
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy gen. Sikorskiego.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy gen. Sikorskiego.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy gen. Sikorskiego.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy gen. Sikorskiego.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy gen. Sikorskiego.


c)
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju rozbudowę.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.


d)
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.


f)
Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki omówiła projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.

Poprosiła, by w uzasadnieniu do uchwały zmienić zapis: „przez Radę Gminy” na „Radę Miejską”.

W pkt.4 jest zapis: „powołuje Burmistrz Miasta”, a powinno być „Burmistrz Miasta i Gminy”.


radny Stanisław Dominiczak: zapytał, jaka kwota uzyskana z wpływów z koncesji na alkohol przeznaczana jest na administrację, a jaka na profilaktykę?


Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki: powiedziała, że założenie na 2010 rok przewiduje 500 tys zł, czyli 450 tys zł na gminny program alkoholowy i 50 tys zł na gminny program przeciwdziałania narkomani.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że komisja funkcjonuje w urzędzie, więc możemy mówić jedynie o kosztach osobowych. Koszty komisji i biura nie uszczuplą puli tych 500 tys zł, ponieważ na ich funkcjonowanie przeznaczone są pieniądze z budżetu gminy.


radny Stanisław Dominiczak: zapytał jaka kwota przeznaczana jest na wynagrodzenie dla członków komisji?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że ok 90 tys zł przeznaczane jest na płace i pochodne.


Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki: dodała, że są to też środki przeznaczane na wynagrodzenia dola osób, które prowadzą zajęcia w świetlicach środowiskowych.


radny Maciej Szelągiewicz: zapytał, z czego wynika podział środków?


Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki: powiedziała, że wynika to z ustaleń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są dwa programy, czyli gminny program przeciwdziałania narkomani i alkoholowi, jednak dużo działań, nawet tych dotyczących narkotyków realizowane jest ze środków przeznaczonych na gminny program alkoholowy.


radny Szymon Paciorkowski: w związku z tym, że lawinowo rośnie liczba osób korzystających z pomocy prawnika, zapytał, czy prowadzone są statystyki tego, jakie są główne problemy? Czy pomoc faktycznie zawsze jest merytoryczna i dotyczy sedna omawianego problemu? Gdyby było tak, że dotyczyłoby to, np. problemu przemocy w rodzinie była by to liczba przerażająca.


Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki: powiedziała, że faktycznie jest to liczba zatrważająca. Pojawiają się także osoby, które nie do końca mają problem alkoholowy, są to coraz częściej problemy życiowe.


radny Szymon Paciorkowski: powiedział, że w takim układzie jest to dla wszelkich osób darmowa forma pomocy prawnej, nie zawsze mająca związek z problemem przeciwdziałania alkoholizmowi.


Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki: powiedziała, że ogólnie jest to pomoc dla osób z problemami alkoholowymi, ale coraz częściej pojawiają się osoby, które nie radzą sobie z problemami życiowymi. Pomoc jest darmowa, więc z niej korzystają.


radny Włodzimierz Wawrzyniak: zapytał, czy prowadzony jest monitoring punktów sprzedaży alkoholu usytuowanych blisko jednostek edukacyjnych?


Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki: powiedziała, że monitoruje Straż Miejska i policja, stąd też były te dodatkowe patrole policji. Gminna Komisja reaguje na naruszenie prawa na podstawie zgłoszenia i w takiej sytuacji udaje się na kontrolę do punktu sprzedaży alkoholu.


radna Mariola Zalepa: zapytała, gdzie mieszczą się punkty konsultacyjne i kto może do nich przyjść, i z jakim problemem?


Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki: powiedziała, że na ul. Witkowskiej znajduje się stowarzyszenie „Gniazdo”, a na ul. Chopina stowarzyszenie „Jantar”. Mogą się tam zgłosić osoby przede wszystkim z problemem alkoholowym, osoby gdzie w rodzinach występuje przemoc. Osoby, które przychodzą są to głównie osoby współuzależnione.


radna Mariola Zalepa: zapytała, czy punkty konsultacyjne dostępne są codziennie?


Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki: powiedziała, że są wyznaczone dni i godziny.


radny Stanisław Dominiczak: zapytał, czy ma miejsce współpraca z PCPR-em?


Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki: powiedziała, że ma nadzieję, iż współpraca się nawiąże.


radny Bronisław Dankowski: zapytał, czy prowadzona jest analiza wzrostu spożycia alkoholu wśród młodzieży? Zapytał, na jakiej zasadzie realizowany jest zapis: zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszenie tych, które aktualnie występują?


Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki: odnośnie monitoringu młodzieży powiedziała, że nie jest prowadzony, nie jest prowadzona taka statystyka.


radny Maciej Baranowski: powiedział, że pieniądze są wydawane na dzieci zagrożone patologią, a więc wynika to z patologii rodziców czy dzieci?


Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki: powiedziała, że głównie z patologii rodziców, bo do świetlic środowiskowych przychodzą dzieci, rodziców z problemem alkoholowym.


radny Szymon Paciorkowski: zapytał, czy są zgłoszenia od nauczycieli?


Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki: powiedziała, że jest stała współpraca z pedagogami.

Odnośnie monitoringu powiedziała, że prowadzi go głównie Straż Miejska i policja w dodatkowych patrolach.

Odnośnie zapobiegania powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszaniu tych, które aktualnie występują, powiedziała, że organizowane są programy profilaktyczne w szkołach. Młodzież dowiaduje się na nich czego tak naprawdę nie należy robić i jak się zachowywać w sytuacji zagrożenia, tzw. ryzykowne picie.


radny Andrzej Rzeźnik: zapytał kto określa czy dana osoba jest uzależniona, czy nie? Jakie są kryteria? Na jakiej zasadzie następuje kwalifikacja tych osób?


Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki: powiedziała, że opinię wystawia specjalista do spraw uzależnień w poradni terapii uzależnień.


radny Michał Jaśniewicz: powiedział, że program zawiera zbyt wiele ogólników, np. nie zawiera kwot. Nie jest wykazane, na jakie cele mają być wydatkowane środki w pierwszej kolejności?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że kwota jest do dyspozycji radnych, można to modelować i jeśli uważają państwo radni, że należy go bardziej sprecyzować można go zmienić.


Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki: powiedziała, że zawsze na koniec roku przedstawione jest państwu radnym sprawozdanie, gdzie wykazane jest jakie kwoty i na co są przeznaczane.


radny Michał Jaśniewicz: powiedział, że chodzi o to, iż często organizuje się szkolenia i kursy, na które przychodzą przypadkowe osoby. Zapytał, czy w związku z tym jest to rzeczywiście celowe? Czy nie lepiej przeznaczyć te pieniądze na kolonie i obozy, przez co można by spowodować, że większość środków wydatkowane byłoby na konkretne cele, a nie miękkie w postaci szkoleń, kursów, itd.?


radna Mariola Zalepa: zapytała, czy nie można zrobić bardziej konkretnego, bardziej czytelnego planu na dany rok?


Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki: powiedziała, że należy zachować pewien poziom elastyczności, ponieważ w ciągu roku wpływają różne pisma, np. z prośbą o dofinansowanie festynu.


radna Mariola Zalepa: powiedziała, że nie chodzi o kwoty, bo w programie nie może być kwot, ponieważ to nie kosztorys. Chodzi o to, by w programie ująć, np. w jednym z punktów dofinansowanie festynów na terenie miasta i wsi, i wtedy na podstawie zgłoszeń w miarę możliwości będzie można udzielić dofinansowania. Taki program mógłby mieć jedną, czy dwie strony.


radny Bronisław Dankowski: powiedział, że przychyla się do wypowiedzi radnej Marioli Zalepy, ponieważ jest, np. zapis, że istnieje możliwość do pewnej ilości, ale nie ma zapisu do jakiej, nie jest to wyszczególnione.


radny Szymon Paciorkowski: powiedział, że ciężko byłoby zaplanować jakieś detale na przyszły rok. Bardziej celowe wydaje się zapoznanie, np. przez Komisję Edukacji ze sprawozdaniem odnośnie wykonania planu.

radna Mariola Zalepa: powiedziała, że do sprawozdania można się odnieść kiedy jest dobry plan. W sprawozdaniu zawsze jest tak, że wszytko, co miało być zrobione, jest zrobione.


radny Stanisław Dominiczak: powiedział, że należałoby się przyjrzeć punktom sprzedaży alkoholu na wsiach.


radny Maciej Baranowski: powiedział, że to społeczność wiejska wie, który ze sprzedawców sprzedaje alkohol nieletnim i to społeczność wiejska powinna na takie rzeczy wyłapywać. Dzieje się to zwykle za biernym przyzwoleniem wszystkich, którzy o tym wiedzą.


Na salę obrad weszła radna Bożena Nowacka. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczy 8 członków komisji edukacji.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że jeżeli tak przygotowany program nie spełnia oczekiwań państwa radnych możemy odstąpić od przyjęcia tego programu i przygotować nowy zgodny z sugestiami.


Komisje zapoznały się z projektem uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.


Komisje wnioskują o uszczegółowienie zapisów w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.


g)
przewodniczący Komisji rewizyjnej, Bolesław Święciochowski omówił projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Poprosił, by w uzasadnieniu do uchwały zmienić z małej na dużą literę w wyrazach: „Burmistrz” oraz „Miasta i Gminy”.

Natomiast w stanowisku Komisji Rewizyjnej poprosił, by dopisać w: „2009 roku”.

W drugim akapicie poprosił, by wpisać zwrot: „we” i zmienić „Września” na „Wrześni” oraz Miasta i Gminy Września.

W kolejnym akapicie poprosił by ponownie dopisać zwrot: we i zmienić Września na Wrześni.


radna Bożena Nowacka: powiedziała, że w stanowisku komisji rewizyjnej jest zapis, iż błąd został naprawiony, a kwoty niewłaściwie naliczonych odsetek zostaną zwrócone w związku z tym zapytała, czy odsetki zostały zwrócone?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że „zostały zwrócone”.


radna Bożena Nowacka: powiedziała, że w związku z tym, proponuje by zmienić zapis na: zostały zwrócone.


radny Maciej Baranowski: powiedział, że sentencja nie jest zgodna z uzasadnieniem, które mówi, że burmistrz nie naruszył obowiązku nadzoru, ani nie przekroczył prawa w żadnym zakresie. Zaproponował zapisanie w § 1, iż uznaje się za bezzasadną skargę państwa Wawrzyniaków, bo to projekt Komisji Rewizyjnej. Dodał, że członkowie komisji wnioskują, iż burmistrz jest niewinny wobec czego proponuje, by głosować za takim projektem uchwały.


przewodniczący Komisji rewizyjne, Bolesław Święciochowski: powiedział, że uzasadnienie jest przedstawiane nie przez Komisję Rewizyjną ale część Rady Miejskiej dlatego nie można deklarować stanowiska, bo głosują wszyscy członkowie Rady Miejskiej.


radny Szymon Paciorkowski: powiedział, że czym innym jest opinia komisji, która może coś rekomendować, a czym innym głosowanie Rady Miejskiej.


radny Maciej Baranowski: zapytał, co w sytuacji, kiedy w projekcie jest wykropkowane miejsce? W jakiej formie odbędzie się głosowanie? Zapytał, co będzie wpisane w miejsce kropek?


przewodniczący Komisji rewizyjne, Bolesław Święciochowski: powiedział że zostanie wpisane stanowisko, czy uznajemy skargę za bezzasadną czy też nie.


radny Jan Nowak: zaproponował, by w wykropkowane miejsce wpisać słowo „bezzasadne” i w tej formie przegłosować projekt uchwały.


radna Bożena Nowacka: powiedziała, że tego typu procedura funkcjonuje. Dodała, że wpisując w tej chwili w wykropkowanym miejscu, że uznaje się skargę za niezasadną, to w sytuacji kiedy większość z państwa radnych opowie się, że państwo Wawrzyniakowie mieli rację żadnej uchwały nie podejmiemy, bo w ten sposób odrzucimy uchwałę. Najpierw będziemy głosować wersję pierwszą, a później drugą. Jeśli wpiszemy i z taką treścią będziemy głosować, czyli czy uznaje się za zasadną skargę to odrzucimy uchwałę, czyli uchwała zostanie niepodjęta.


radny Maciej Baranowski: powiedział, że nie rozumie dlaczego Komisja Rewizyjna na podstawie swojej pracy nie może wpisać w projekt uchwały jako propozycji dla Rady Miejskiej wypracowanego stanowiska? Dodał, że jeśli jest do czegoś przekonany to artykułuje to, a państwo możecie się do tego ustosunkować. Natomiast jeśli byłby przekonany ale decyzję pozostawiłby Radzie Miejskiej poprzez pozostawienie wykropkowanego miejsca jest w jego ocenie stanowiskiem bojaźliwym i niezrozumiałym. Państwo jesteście też członkami Rady Miejskiej.


radny Bronisław Dankowski: powiedział, że ma wątpliwości odnośnie stanowiska Komisji Rewizyjnej, bo skarga jest jednak jakby zasadna, ponieważ kwoty zostały niewłaściwie naliczone.


radny Szymon Paciorkowski: powiedział, że przedmiotem skargi była odpowiedzialność karna burmistrza. Zarzucono burmistrzowi popełnienie przestępstwa. Komisja Rewizyjna nie może decydować o odpowiedzialności karnej.


Radny Jan Nowak: powiedział, że zarzut w stosunku do burmistrza uważa za nieuzasadniony. Pracownik popełnił błąd rachunkowy, takie błędy zdarzają się wszędzie, bo człowiek jest istotą omylną. Państwo Wawrzyniakowie uderzają dość agresywnie w burmistrza, zamiast zgłosić błąd w naliczeniu. Burmistrz nie ma nic do tego, może jedynie zwrócić uwagę pracownikowi.


radny Mirosław Chudy: powiedział, że błąd rachunkowy powstał na skutek zaniedbania płatności przez państwa Wawrzyniaków.


radny Stanisław Dominiczak: powiedział, że Rada Miejska upoważniła Komisję Rewizyjną do rozpoznania skargi, więc projekt uchwały powinien brzmieć: czy RM przyjmuje stanowisko komisji czy nie? Po drugie państwo Wawrzyniakowie nieregularnie płacili zobowiązania, a więc dlaczego w ogóle otrzymali zwrot nadpłaconych odsetek, a nie zostały one zaliczone na poczet przyszłych należności? Dlaczego jest taki ukłon w stronę państwa Wawrzyniaków?


radny Michał Jaśniewicz: powiedział, że zarzut dotyczył tylko i wyłącznie przestępstwa kodeksu karnego, czyli niedopełnienia obowiązków służbowych w zakresie nadzoru nad podległymi sobie pracownikami, czyli nadużycie władzy w związku z oszustwem. Komisja odnosząc się do tego zarzutu musiała stwierdzić, że jest on niezasadny poza tym są odpowiednie organy by o tym przesądzać. Napewno nie jest tym organem Komisja Rewizyjna, ani Rada Miejska.


radna Bożena Nowacka: powiedziała, że państwo Wawrzyniakowie napisali pismo po tym kiedy otrzymali zwrot omyłkowo naliczonych odsetek. Tak więc weryfikacja nie nastąpiła na skutek działania pisma. Kiedy otrzymali zwrot nadpłaconych odsetek stwierdzili, że jest to działanie specjalne, szkodliwe, z nadużyciem władzy i jakby powinno być ścigane prawem.


radny Maciej Baranowski: powiedział, że nie może się zgodzić z radnym Michałem Jaśniewiczem dlatego, że Rada Miejska musi rozpatrzyć sprawę, ponieważ państwo Wawrzyniakowie wybrali Radę Miejską, jako organ do rozpatrzenia tej sprawy. Musimy zająć stanowisko, ponieważ nie wystąpili na drogę karną, ani na drogę cywilną, czy sądową tylko wystąpili ze skargą na burmistrza. Burmistrz sam powiedział, że jego bezpośrednimi przełożonymi w takiej wieloosobowej formie jest organ, zwany Radą Miejską dlatego musimy podjąć decyzję i powinniśmy ją podjąć na podstawie opinii przekazanej przez Komisję Rewizyjną. Ta opinia jest jednoznaczna i proponuję wpisać za niezasadną skargę i przegłosować przez nas wszystkich i więcej do tematu nie wracać.


radny Mirosław Chudy: powiedział, że radnemu Michałowi Jaśniewiczowi chodziło o to, iż komisja podjęła decyzję i Rada Miejska powinna przyjąć stanowisko komisji, a jeśli państwo Wawrzyniakowie nie zgadzają się, to mogą odwołać się do odpowiednich organów.


Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi radny Mirosław Zgoliński: zaproponował, by przegłosować projekt uchwały w sprawie skargi państwa Wawrzyniaków jako „bezzasadną”.


radny Maciej Baranowski: powiedział, że należałoby się zastanowić nad tym, czy w wykropkowanym miejscu nie wpisać „bezzasadne”.


Radny Maciej Szelągiewicz opuścił salę obrad. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczy 7 członków komisji edukacji.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: zaproponował by państwo radni przegłosowali stanowisko Komisji Rewizyjnej.


radny Szymon Paciorkowski: powiedział, że jego zdaniem powinny odbyć się dwa głosowania, czyli pierwsza opcja za uznaniem skargi jako bezzasadnej i druga jako uznanie skargi za zasadną.


Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września: powiedział, że jeżeli projektodawcą jest Komisja Rewizyjna to w miejscu kropek powinno być wpisane, że skarga jest bezzasadna i byłoby to stanowisko, które się przyjmuje. Natomiast jeśli projektodawcą byłaby przewodnicząca Rady Miejskiej, to można by przyjąć, że pozostawia się wykropkowane miejsce, po czym przedkłada stanowisko Komisji Rewizyjnej i otwiera dyskusję czy rada popiera stanowisko, czy nie, a następnie poddaje pod głosowanie kto jest za uznaniem, iż skarga jest bezzasadna.


radna Mariola Zalepa: zaproponowała by projektodawcą uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września była przewodnicząca RM.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie: skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie: skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie: skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie: skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września.


h)
Robert Lewandowski, z-ca naczelnika wydziału podatkowego omówił projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


radny Michał Jaśniewicz: zapytał, czy rzeczywiście są to zmiany kosmetyczne i czy dostosowuje się każdą z tych stawek do minimalnej wartości wskazanej w punkcie 4?


Robert Lewandowski, z-ca naczelnika wydziału podatkowego: powiedział, że te, które zostały zmienione w tym projekcie uchwały muszą być wyższe od minimalnych, wynikających z obwieszczenia ministra finansów.


radny Michał Jaśniewicz: powiedział, że wyższe od minimalnych, czyli na poziomie jak najniższych z pośród tych możliwych z zaokrągleniem do pełnych złotych.


radny Jan Nowak: powiedział, że w związku z tym, że nie wiemy nad jakimi kwotami dyskutujemy zaproponował przygotowanie tabeli porównawczej wskazującej czy stawka podatku rośnie, czy maleje.


radny Stanisław Dominiczak: zapytał, czy pogrupowanie przedziałów cenowych dopuszczalnej masy pojazdu, np. 3,5 tony, 5,5 tony, itd. jest uzależnione od obwieszczenia ministra, czy też jest to w gestii urzędu?


Robert Lewandowski, z-ca naczelnika wydziału podatkowego: powiedział, że wynika to z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


radny Stanisław Dominiczak: powiedział, że w takiej sytuacji wyłączone są tylko pojazdy specjalistyczne.


Robert Lewandowski, z-ca naczelnika wydziału podatkowego: powiedział, że pojazdy specjalne oraz przyczepy i naczepy służące działalności rolniczej.


Komisje zapoznały się z projektem uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Komisje wnioskują o przygotowanie analizy porównawczej obowiązujących stawek podatku od środków transportowych do proponowanych w projekcie uchwały.


j)
Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.


radny Stanisław Dominiczak: powiedział, że palny są coraz doskonalsze, natomiast odnośnie planu sołectwa w Kleparzu w oparciu o wydatki finansowe na remont pokrycia dachowego uważa, że zapis jest nieuprawniony. Zapisano bowiem kwotę 220 tys na pokrycia dachowe, co w sumie daje dla tego sołectwa kwotę 340 tys.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że zapisana kwota nie ma wpływu na wartość dofinansowania.


Komisja rozwoju wsi w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.


k)
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2009.

Komisja rozwoju wsi w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009.


radna Mariola Zalepa: przekazała członkom Komisji Edukacji termin wyjazdowego posiedzenia wyznaczony na dzień 17 listopada 2009 roku o godz. 15:30 w SSP nr 6 we Wrześni.


Pkt 5 i 6

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 18.00 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 14 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi
/-/radny Mirosław Zgoliński

Przewodniczący komisji
bezpieczeństwa i polityki społecznej
/-/radny Stanisław Dominiczak

Przewodnicząca
Komisji Edukacji
/-/radna Mariola Zalepa

Przewodniczący komisji
komunalno – finansowej
/-/radny Jan Nowak

Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.