BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14462256
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

Protokół
nr XXVII/2009
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 3 listopada 2009 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni


XXVII sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Pkt 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: o godz. 15.30 otworzyła sesję.

Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum.

Protokół z sesji nr XXVI został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.

Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2).

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września poprosił o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w ppk f) w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad

Pkt 3

radna Teresa Piskorż zwróciła uwagę na problem braku widoczności pojazdów nadjeżdżających z lewej strony przy wyjeździe z ul. Szczecińskiej na ul. Kaliską. Drugi problem dotyczył braku oświetlenia przy bocznym wejściu na cmentarz komunalny. Zaproponowała, rozważenie możliwości doprowadzenia oświetlenia do tego wejścia.

radny Maciej Baranowski poprosił, aby komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej przeanalizowała prośbę mieszkańców z ul. Kutrzeby o zamontowanie tam progów spowalniających. Na ręce burmistrza złożył w tej sprawie pisma od mieszkańców (załącznik nr 3). Zapytał również skąd bierze się kwota 30 zł za plombowanie liczników przez PWiK. Inne firmy wykonują tę usługę za 11 zł. Poprosił o kalkulację tej kwoty.

radny Maciej Szelągiewicz poprosił o zamontowanie dodatkowego oświetlenia przy przejściach dla pieszych przy ul. Kościuszki (przejście dla pieszych z ul. Koszarowej na osiedle przy ul. Kościuszki oraz przejście dla pieszych z basenu na osiedle)

radny Mirosław Chudy na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni złożył pismo Pana W.Frydryszaka z Sokołowa w sprawie możliwości dofinansowania przydomowej oczyszczalni ścieków oraz sfinansowania nowej technologii grzewczej – pompy cieplnej i instalacji solarnej w budynku jednorodzinnym (załącznik nr 4).
Poruszył sprawę zamknięcia ul. Bohaterów Monte Cassino od strony ul. Gnieźnieńskiej Zapytał czy będzie ona zamknięta? Jeżeli tak, to kiedy?
Poprosił również o wzmożone patrole Straży Miejskiej w weekendy w rejonie Parku
im. J. Piłsudskiego (od tamy nad zalewem w kierunku parku). W ostatni weekend zostały tam poprzewracane kosze oraz ławki. Poprosił o przekazanie w/w problemu Policji.

radny Szymon Paciorkowski poruszył problem braków w ogrodzeniu cmentarza komunalnego. Docierają skargi od mieszkańców, że drzewa i krzewy, a także kwiaty są niszczone przez zwierzęta przedostające się na cmentarz z pobliskiego lasu, właśnie przez dziury w ogrodzeniu. Zaproponował, aby rozważyć możliwość naprawy bądź zainstalowania nowego ogrodzenia.
Drugie pytanie dotyczyło biblioteki publicznej, a mianowicie jej stanu i przewidywanego terminu otwarcia?
W związku z docierającymi informacjami od mieszkańców, iż na ul. Jana Pawła II na odcinku od Sądu Rejonowego w kierunku skrzyżowania z ul. Gnieźnieńską nie jest bezpiecznie, poprosił o zamontowanie kamery oraz wzmożone patrole Straży Miejskiej.
Zapytał również o docelowe rozwiązanie przejść dla pieszych przy nowo wybudowanym rondzie przy Ratuszu. Czy będzie tylko jedno przejście przy ul. Jana Pawła II, czy zostanie wydzielone przejście przy parkingach?

radny Sylwester Jałoszyński poruszył sprawę słupów energetycznych przy nowobudowanej hali sportowej przy SSP w Chwalibogowie. Zapytał czy nie można byłoby ich przestawić? Poinformował również, że w przyszłości ma tam powstać boisko do piłki ręcznej.

radna Mariola Zalepa zapytała czy w budżecie na rok 2010 będą zapewnione środki na opiekę stomatologiczną w ZS w Marzeninie oraz czy w SSP 1 w przyszłym roku zostanie utworzona klasa integracyjna dla dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi?

radny Bolesław Święciochowski zaprosił zebranych na uroczystości z okazji Święta Niepodległości.

radny Marek Kołodziejczyk zapytał o możliwość wygospodarowania kilku miejsc parkingowych przy SSP 1 dla rodziców przyjeżdżających po dzieci do szkoły? Poprosił również Strażników Miejskich o większą wyrozumiałość dla przyjeżdżających tam rodziców.

radny Stanisław Dominiczak poraz kolejny zapytał o uzupełnienie oświetlenia na wsiach oraz o termin wycinki pozostałych drzew przy drodze do Neryngowa? Podziękował Burmistrzowi za uruchomienie dowozów dla dzieci na zajęcia pozalekcyjne na terenie gminy Września. Poprosił o zamieszczenie w „Wieściach z Ratusza” informacji o dowozach na zajęcia pozalekcyjne do szkół z terenu gminy.
Zapytał również o możliwość prowadzenia inwestycji polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dla dwóch posesji jednocześnie oraz czy każdy z właścicieli dostanie dofinansowanie do tej inwestycji?
Odniósł się również do złożonego wniosku mieszkańców ul. Gen. Kutrzeby odnośnie zamontowania progów spowalniających. Powiedział, ze Komisja Bezpieczeństwa i Polityki społecznej raz jeszcze rozpatrzy ten wniosek.

radna Teresa Piskorż podziękowała Burmistrzowi za pomoc w organizacji obchodów 25 rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

Pkt 4

a)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVII/352/2009 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno – usługowej w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni (załącznik nr 5).

b)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVII/353/2009 w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy gen. Sikorskiego (załącznik nr 6).

c)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVII/354/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę (załącznik nr 7).

d)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVII/355/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych (załącznik nr 8).

e)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVII/356/2009 w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok (załącznik nr 9).

g)

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka przypomniała sprawę Państwa A. i Z. Wawrzyniaków (załącznik nr 10). Zgodnie z kompetencjami skargę rozpatrywała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej we Wrześni.

radny Stanisław Dominiczak zapytał czy zwrot nadpłaconych odsetek wynikających z nieterminowych wpłat wynika z wyroku sądu, czy jest to standardowe działanie urzędu w przypadku nadpłacenia podatku?
Zapytał również dlaczego tych odsetek nie zaliczono na poczet przyszłych rat?

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że tak sobie nie życzył podatnik i ta nadpłata została wypłacona.

radny Maciej Baranowski zapytał radcę prawnego, czy uchwala w swojej treści oprócz uzasadnienia i stanowiska komisji rewizyjnej nie powinna zawierać w miejscu kropek wpisanego zwrotu „bezzasadna”? Powiedział, że ma wątpliwości, czy w takiej wersji można przegłosować tę uchwałę?

Hubert Świątkowski, radca prawny odpowiedział, że jest to schemat uchwały, a brakujący zwrot zaproponuje Pani Przewodnicząca i w takiej formie zostanie ona przegłosowana.

radny Jan Nowak zapytał jakiej wielkości jest ta nadpłata? Uważa, że skarga ta jest bezzasadna i nie powinna tą drogą być ona rozpatrywana.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka odpowiedziała, że kwoty te zawarte są w pismach, które otrzymali radni w celu zapoznania się ze sprawą.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, że o te kwoty pytali również dziennikarze. Zgodnie z opinią radcy prawnego informacja ta nie jest jawna jeżeli nie życzą sobie tego zainteresowani, czyli Państwo Wawrzyniakowie, których nie ma na sali.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła o wpisanie w
§ 1 uchwały w wykropkowanym miejscu słowo „bezzasadna” i jej przegłosowanie.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVII/357/09 w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 11).

h)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że zgodnie z przepisami Rada Miejska musi podjąć taka uchwałę na tyle wcześnie, aby do końca roku została ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Dodał, że stawki te nie zmieniłyby się gdyby nie zmiany ustawowe. Przedstawił radnym tabele z danymi zawierającymi obowiązujące stawki podatku od środków transportowych, stawki proponowane na rok 2010 oraz minimum i maximum ustawowe (załącznik nr 12).
Dodał, że na rok 2010 stawka podatku rolnego będzie niższa od tej która obowiązuje w roku bieżącym. Zmianie nie ulegnie również podatek od nieruchomości.

radny Michał Jaśniewicz zapytał, na jakiej podstawie naliczane są kwoty tego podatku? Z danych zawartych w obwieszczeniu wynika, że te stawki minimalne są znacznie mniejsze od tych proponowanych w uchwale.

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego wyjaśniła schemat obliczania stawki wg załączników z obwieszczenia.

Radny Bronisław Dankowski opuścił salę obrad. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych.

radny Michał Jaśniewicz zwrócił uwagę na fakt, ze w wielu miejscowościach między innymi w Warszawie te stawki są często niższe niż te zawarte w uchwale wrzesińskiej. Jako przykład podał stawkę podatku od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 ton, gdzie stawka ta jest niższa o 100 zł. Tych przykładów jest dużo więcej i te różnice są większe. Poprosił burmistrza o rozważenie możliwości obniżenia tych podatków, gdyż gmina Września szczyciła się tym, że te podatki są najniższe w województwie wielkopolskim zwłaszcza podatek od nieruchomości.

Radny Bronisław Dankowski wszedł na salę obrad. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 21 radnych.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września opowiedział, że te stawki nie są zmieniane od roku 2006. Jedyne zmiany muszą nastąpić w związku z tymi zmianami ustawowymi. Dodał, że trudno odnieść się do przykładów, które Pan radny M.Jaśniewicz przedstawił. Obliczenie tych stawek nie jest łatwe. Takie różnice wydają się nieprawdopodobne. Września jest jednym z nielicznych bądź jedynym miastem w Polsce, gdzie ta uchwała jest przygotowana w takiej wersji. Większość ma skopiowaną tabelę z obwieszczenia. W 2005 roku tworzenie tych zapisów zajęło bardzo dużo czasu. Uchwała wrzesińska dostosowana jest do rzeczywistej liczby pojazdów posiadanych przez mieszkańców naszej gminy.

radny Michał Jaśniewicz powiedział, że będzie głosował za przyjęciem tych stawek jeżeli ta uchwała zostanie ponowne przeanalizowana i zaproponowane zostaną najniższych stawki.

Magdalena Kałużna powiedziała, że w § 1 w ppk a, b, c nie ma określonego minimum ustawowego. Zwróciła uwagę, że ta pierwsza stawka (stawka podatku od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 ton) to jest 30 % dochodu budżetu z podatku od środków transportowych i nie została ona zmieniona od 1998 r.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że burmistrz musi brać pod uwagę nie tylko to, żeby podatki były najniższe, ale również to, że stanowią one dochód budżetu gminy i z tego budżetu jest utrzymywana cała gmina. Należy brać pod uwagę realność naszego budżetu. Dodał, że stawki w § 1 nie zostały zmienione od lat 90-tych.

radny Jan Nowak powiedział, że na każdym szczeblu administracji państwowej trzeba płacić podatki. Dodał, że zaproponowane w tym projekcie zmiany są kosmetyczne, a podatek ten dotyczy przede wszystkim pojazdów w działalności gospodarczej. Zaproponował przegłosowanie jej w przedstawionej przez projektodawcę wersji.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 20 głosami „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXVII/358/2009 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (załącznik nr 13).

i)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVII/359/09 w sprawie: upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych (załącznik nr 14).

j)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVII/360/09 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości (załącznik nr 15).

k)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2009 (załącznik nr 16).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVII/361/2009 w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009 wraz z autopoprawką (załącznik nr 17).

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka ogłosiła 10 minut przerwy.

Po przerwie


Pkt 5

Bolesław Święciochowski, przewodniczący komisji rewizyjnej Rady Miejskiej przedstawił wnioski i uwagi Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni z przeprowadzonej w dniu 14.10.2009 r. kontroli ściągalności podatków w Gminie Września w I półroczu 2009 r. (załącznik nr 18).

Pkt 6

Informacja o stanie oświaty w gminie Września w roku szkolnym 2008/2009 (załącznik nr 19).

Pkt 7

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęły:

 • Pismo Wojewody Wielkopolskiego dotyczące analizy oświadczeń majątkowych Burmistrza oraz Przewodniczącą Rady Miejskiej we Wrześni. Oświadczenia zostały złożone w terminie i nie stwierdzono w nich żadnych nieprawidłowości.
 • Informacja z analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym za rok 2008 złożonym przez radnego Rady Miejskiej we Wrześni V kadencji (załącznik nr 20).

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze.

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody, w których uczestniczyłam osobiście lub wyznaczałam zastępstwa. Zaproszenia te dotyczyły:
  Targów „Rolnicza Jesień”
  obchodów 25 rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła przewodniczących komisji o przygotowanie planów pracy na rok 2010 oraz sprawozdań z prac komisji za rok 2009.

Pkt 8

Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września:

 • Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym przekazuję na ręce przewodniczącej Rady Miejskiej (załącznik nr 21).

 • Poinformował, że 31 października br. przez Wojewodę Wielkopolskiego ogłoszona została lista rankingowa wniosków złożonych przez gminy z województwa wielkopolskiego do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na rok 2010. Gmina Września złożyła wniosek o nazwie: Przebudowa ulicy Szkolnej i ul. Słowackiego we Wrześni ETAP II Przebudowa części ulicy Słowackiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Legii Wrzesińskiej (budowa ronda) oraz ETAP III Przebudowa części ulicy Słowackiego na odcinku między skrzyżowaniem ul. Królowej Jadwigi i Gen. Sikorskiego. Na 112 złożonych wniosków Września uplasowała się na 6 miejscu i wszystko wskazuje na to, że to zadanie będzie realizowane w 2010, a dofinansowanie wyniesie 50% wartości inwestycji.

 • Przedstawił informacje i prezentacje dotyczącą wizyty 10-cio osobowej delegacji z Wrześni w Gminie Korynt w Grecji.

Pkt 9

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie radnej Teresy Piskorż dotyczące wyjazdu z ul. Szczecińskiej w lewo w ul. Kaliską i braku widoczności przy wyjeździe, powiedział, że w trakcie trwania sesji zostało wykonane zdjęcie i wydaje się to niemożliwe chyba, że ten pojazd stał w miejscu niedozwolonym. Nie sposób teraz tego ustalić.
Drugie pytanie dotyczyło słabego oświetlenia bocznego wejścia na cmentarz. Wejście znajduje się przy drodze powiatowej. Problem możemy zgłosić do starostwa. Ze swojej strony Gmina może doprowadzić oświetlenia z cmentarz do furtki.
Odpowiadając na pytanie radnego Macieja Baranowskiego dotyczące zamontowania progów spowalniających przy ul. Kutrzeby, powiedział, że wniosek w tej sprawie był rozpatrywany 28 września br. na posiedzeniu komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, gdzie został on zaopiniowany negatywnie.

radny Maciej Baranowski poprosił o ponowne rozpatrzenie sprawy.

radny Stanisław Dominiczak powiedział, że chodziło o wniosek podpisany przez jedną osobę, która pisała w imieniu mieszkańców. W związku z tym, że pod wnioskiem był jeden podpis, komisja zadecydowała, że nie może pozytywnie opiniować wniosku podpisanego przez jedna osobę, która pisze w imieniu mieszkańców.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiadając na drugie pytanie radnego Macieja Baranowskiego dotyczące opłaty za plombowanie liczników, powiedział, ze opłata za plombowanie wodomierzy w wysokości 30 zł obowiązuje od 1 kwietnia 2002 r. i od tego czasu nie uległa zmianie. Pobierana jest w przypadku 15 % wodomierz rozliczanych przez PWiK, raz na 5 lat w przypadku podliczników, wodomierzy ogrodowych i wodomierzy w budynkach wielolokalowych, które nie są ich własnością. 85 % wodomierzy jest własnością PWiK i w ich przypadku odbiorca nie płaci za wymianę i plombowanie ani złotówki. Opłata ta pobierana jest również w przypadku uszkodzenia plomby. Jako przykład podał opłaty za plombowanie wodomierzy w innych przedsiębiorstwach: Aquanet Poznań 70 zł, w Wodociągi w Środzie Wlkp. 39 zł.

radny Maciej Baranowski powiedział, że jest firma, która plombuje liczniki za 11 zł, ale nie honoruje tego PWiK.

Radny Maciej Baranowski opuścił salę posiedzeń. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie radnego Macieja Szelągiewicz dotyczące oświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Kościuszki odpowiedział, że jest to droga powiatowa i zapytanie zostanie przekazane do Starostwa.
Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Mirosława Chudego dotyczące spraw poruszonych w piśmie pana Wiktora Frydryszaka z Sokołowa w sprawie dofinansowania budowy oczyszczalni ścieków oraz możliwości dofinansowania zainstalowania pompy ciepła do ogrzewania budynku oraz instalacji solarnej do wspomagania podgrzania ciepłej wody, powiedział, że jeśli chodzi o budowę szamba to zgodnie z zapisami w uchwale, jeśli nie ma możliwości podłączenia do kanalizacji oraz po zasięgnięciu pisemnej opinii od PWiK , że nie jest to możliwe zostanie wydana zgoda na wybudowanie oczyszczalni przydomowej. Jeśli chodzi o kolejną sprawę zawartą w piśmie (pompa ciepła, instalacja solarna) uważa, że pismo to jest bardzo ekstrawaganckie w swoich oczekiwaniach.
Odpowiadając na drugie pytanie dotyczące zamknięcia ul. Bohaterów Monte Cassino, powiedział, że warunkiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, żeby wyraziła zgodę na połączenie ul. Szerokiej z ul. Gnieźnieńską (droga krajowa nr 15) przy pomocy ul. Armii Poznań było wyrażenie zgody przez Gminę na likwidację dotychczasowego skrzyżowania, czyli wyjazdu z ul. Monte Cassino na ul. Gnieźnieńską.
Kolejne pytanie dotyczyło terenu pomiędzy tamą a parkiem Piłsudskiego, gdzie młodzież wracająca z dyskotek niszczy kosze, ławki, burmistrz powiedział, że jest to teren niezamieszkały, nie można liczyć, że ktoś to zgłosi oraz biorąc pod uwagę dni i godziny, w których to się dzieje to jedyną możliwością są patrole Policji. Pan Komendant zgłosi ten problem Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni.
Odpowiadając na pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego dotyczące braku ogrodzenia, które powoduje niszczenie zieleni przez przechodzące z lasu zwierzęta na cmentarzu komunalnym powiedział, ze pytanie zostanie przekazane Prezesowi PUK-u.
Kolejne pytanie dotyczyło Bibliotek Publicznej, powiedział, że prace remontowe są na ukończeniu i prawdopodobnie 1 grudnia zacznie działać ponownie.
Kolejna sprawa dotyczyła niebezpiecznego odcinka na ul. Jana Pawła II. Odpowiedział, że z informacji przekazanych przez Straż Miejską odcinek od Sądu do ul. Gnieźnieńskiej jest ulubionym miejscem młodzieży, która spędza tam czas nie zawsze w sposób odpowiedni. Straż Miejska w godzinach wieczornych przyjrzy się tej okolicy.
Ostatnia sprawa dotyczyła przejść dla pieszych przy ratuszu, Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, ze projekt organizacji ruchu nie przewiduje w miejscach sygnalizowanych przez pana radnego Szymona Paciorkowskiego przejść dla pieszych. W tym miejscu najprawdopodobniej pojawi się wysoka zieleń lub łańcuchy. Sytuacja będzie monitorowana i obserwowana.

Radny Jan Nowak opuścił salę posiedzeń. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie radnego Sylwestra Jałoszyńskiego dotyczące słupów energetycznych na boisku przy SSP w Chwalibogowie powiedział, że z informacji jakie posiada, słupy te nie kolidują z budową hali sportowej.
Odpowiadając na pytanie radnej Marioli Zalepy dotyczące zapewnienia w 2010 roku środków na opiekę stomatologiczną dla dzieci, powiedział, że takie środki są w budżecie zaplanowane. Drugie pytanie dotyczyło utworzenia w SSP 1 klasy integracyjnej, powiedział, że sprawa będzie rozpatrywana na początku przyszłego roku.
Odpowiadając na pytanie radnego Marka Kołodziejczyka dotyczące blokowania przez osoby dojeżdżające do pracy parkingu przy ul. Szkolnej i brak miejsc dla rodziców przywożących dzieci do szkoły, powiedział, że jest to parking ogólnodostępny i nie można nikomu zabronić tam parkować.

radny Marek Kołodziejczyk zapytał czy nie można zrobić czegoś podobnego jak parking ratuszowy i wyznaczyć kilka miejsc dla rodziców dowożących dzieci do szkoły?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, że różnica jest zasadnicza. Parkin przy ratuszu należy do posesji, a parking przy ul. Szkolnej jest miejscem publicznym, ogólnodostępnym.

radny Marek Kołodziejczyk powiedział, ze burmistrz przekreślił sprawę jednoznacznie. Uważa, że trzeba się zastanowić nad problemem, a nie definitywnie go odrzucać.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, że problemu nie odrzuca. Ten problem istnieje. Nie ma żadnego rozwiązania na tę chwilę zgodnego z prawem.

radny Bronisław Dankowski uważa, że przy SSP 1 nie ma problemu z parkowaniem, tylko jest problem z wyjazdem.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, że kilka lat temu został wybudowany dodatkowy pas wyjazdowy do skrętu w prawo. Problemem jest z wyjazdem w lewo, gdyż zakorkowana jest ul. Szkolna. Może jakimś rozwiązaniem w przyszłości będzie obwodnica lub rondo, które ma powstać w przyszłym roku.
Drugie pytanie dotyczyło tablic informacyjnych w okolicy ratusza, powiedział, że nie istnieje jeszcze pełne zagospodarowanie tego terenu. Cały czas coś jest robione i potrwa to pewnie jeszcze z kilka miesięcy zanim wszystko zostanie zrobione.

radny Marek Kołodziejczyk przypomniał, że poprosił również o łagodne traktowanie przez Straż Miejską rodziców źle parkujących przy SSP 1.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, że Komendant Straży Miejskiej przekazał informację, iż bardzo rzadko zdarzają się sytuacje, które kończą się mandatem.
Odpowiadając na pytanie radnego Stanisława Dominiczaka dotyczące dodatkowych 100 lamp uzupełniających oświetlenie uliczne na wsiach powiedział, że zadanie to w tej chwili nie jest kontynuowane i na razie nie będzie ze względu na koszty. Mimo modernizacji koszty energii elektrycznej dla takich odbiorców jak gmina wzrastają gwałtownie. Ceny energii w niektórych przypadkach wzrosły o 50%. Ponad 2 mln zł płacimy za oświetlenie uliczne. Powiedział, że w Polsce są już miejscowości, gdzie oświetlenie uliczne wyłącza się na noc ponieważ nie stać ich na opłacanie energii. Uważa, że należy poszukać rozwiązań, aby te koszty zmniejszyć. Rozwiązaniem byłoby oświetlenie lampami LED, jest to jednak jeszcze zbyt drogie rozwiązanie.
Kolejne pytanie dotyczyło wycinki drzew przy drodze do Neryngowa powiedział, że jest wydana decyzja starosty na wycinkę tych drzew i zostaną one wycięte w tym roku.
Ostatnie pytanie dotyczyło budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla dwóch posesji jednocześnie powiedział, że są różne rozwiązania techniczne i można to zrobić. Powiedział, że jest to problem bardziej prawny niż techniczny.

Pkt 10

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 18.30 zamknęła posiedzenie Rady. Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

Protokolant
/-/Ewa Górna

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.