BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14255586
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych

 Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 206.000 euro:

Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych

CPV: 30.20.00.00-1; 30.23.00.00-0

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2010 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 21, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/siwz_zakup_komputerow.rar

Otwarcie ofert nastąpi 14 grudnia 2009 roku w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 /sala sesyjna/ o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 14 grudnia 2009 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zmianami)

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Na potwierdzenie Zamawiający wymaga wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaz będzie zawierał informację o wykonanych tego typu dostaw o wartości łącznej minimum 100 000,00 zł brutto Do każdej pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.

3. oraz udzielą gwarancji i serwisu o wymogach nie mniejszych niż podane poniżej:

1) okres gwarancji na poszczególne części powinien być nie krótszy niż: zestaw komputerowy – 36 miesięcy, podzespoły – 12 miesięcy, drukarka – 12 miesięcy, o ile sprzedawca w załączniku nr 3 – oświadczenie o gwarancji nie przewidział wydłużenia okresu gwarancji;

2) bezpłatne okresowe przeglądy konserwacyjne przynajmniej raz w roku w czasie gwarancji i na koniec okresu gwarancji;

3) czas reakcji na zgłoszenie awarii tj. przybycie serwisu do odbiorcy i usunięcie awarii wynosi maksymalnie 24 godziny od powiadomienia serwisu drogą fax lub elektroniczną;

4) na czas oddania sprzętu lub części komputerowej do naprawy w czasie gwarancji sprzedawca dostarcza sprzęt zastępczy umożliwiający dalsze korzystanie ze sprzętu lub części komputerowej. Po zgłoszeniu przez zamawiającego awarii sprzętu sprzedawca odbiera uszkodzony sprzęt z miejsca wskazanego przez zamawiającego na własny koszt w czasie trwania gwarancji;

5) w razie nie dokonania naprawy w terminie 14 dni dostawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego sprzętu na nowy tego samego producenta o parametrach nie gorszych niż uszkodzony, bez dodatkowych opłat;

6) wymiana urządzenia w okresie gwarancji na nowy w przypadku 3 istotnych awarii urządzenia. Za uszkodzenie istotne przyjmuje się każde uszkodzenie ograniczające funkcję urządzenia;

7) w przypadku wymiany uszkodzonego urządzenia na nowy w związku z okolicznościami określonymi w punktach powyżej oraz w przypadku skorzystania z rękojmi przez odbiorców w stosunku do nowego, wymienionego urządzenia obowiązują warunki gwarancji i serwisu wynikające ze złożonej oferty.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ogłoszenia: 232575 - 2009 z datą zamieszczenia: 04.12.2009 roku.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.