BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14268787
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września

 Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 206.000 euro na:

Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września

część 1 – wywóz nieczystości stałych

część 2 – wywóz nieczystości płynnych


CPV: 90.00.00.00-7; 90.11.13.00-1; 90.11.40.00-9

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2011 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/siwz_wywoz_nieczystosci.pdf

Otwarcie ofert nastąpi 11 grudnia 2009 roku w siedzibie Zamawiającego pok. nr 13 o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 11 grudnia 2009 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności - aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku podmiotów występujących wspólnie,dla każdego partnera);

1. posiadają ważne zezwolenie na świadczenie usług w zakresie świadczenia usług komunalnych na terenie gminy Września;

2. posiadają ważne zezwolenie na świadczenie usług w zakresie transportu odpadów (dotyczy odpadów z grupy 20 katalogu odpadów w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 27 września 2001 roku o odpadach /Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 6278 ze zmianami/ na obszarze świadczenia usług;

3. posiadają umowę na odbiór stałych odpadów komunalnych z zakładami prowadzącymi działalność w tym zakresie;

4. posiadają aktualną umowę z właścicielem stacji zlewnej na przyjęcie nieczystości ciekłych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 roku w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewni;

2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia - zamawiający wymaga oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku;

3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Na potwierdzenie Zamawiający wymaga wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaz będzie zawierał informację o wykonanych tego typu usług o wartości łącznej minimum 30 000,00 zł brutto rocznie i zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia. Do każdej pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.

4. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy- Zamawiający wymaga przedłożenia oświadczenia na potwierdzenie warunku.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 226431 - 2009 z datą publikacji 30.11.2009 roku

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.