BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14457652
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej

Protokół
z posiedzenia
komisji rewizyjnej
z 14 października 2009 r.


Pkt 1

Przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski o godz. 09.30 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków komisji rewizyjnej (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września,
Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września,
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września,
Magdalena Podsiadłowska – Pawlak, radca prawny w Urzędzie Miasta i Gminy Września,
Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego,
Anna Ratajczyk, z-ca naczelnika wydziału gospodarki gruntami i architektury,
Lidia Brzóstowicz – Gracyalna, podinspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury,
Ewa Górna, podinspektor w biurze Rady Miejskiej;
Jolanta Cypryańska, referent w biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).


Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Rozpatrzenie skargi państwa A. i Z. Wawrzyniaków.

 4. Kontrola ściągalności podatków przez UMiG Września w I półroczu 2009 r.

 5. Wolne głosy i wnioski.

 6. Zakończenie posiedzenia.

Pkt 3

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski poprosił o wyjaśnienie sprawy państwa Wawrzyniaków.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że jest to typowa sprawa urzędu i do momentu, kiedy wpłynęła skarga nie brał w niej udziału.

Lidia Brzóstowicz – Gracyalna, podinspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury przedstawiła chronologicznie sprawę państwa Wawrzyniaków (dokumenty stanowią załącznik nr 3).

 • 1999 rok - nabycie od syndyka masy upadłościowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

 • 2000 rok - nabycie prawa użytkowania wieczystego od osoby fizycznej

 • 25.10.2007 r. - operat szacunkowy

 • 21.11.2007 r. - wypowiedzenie wysokości dotychczasowej opłaty rocznej użytkowania wieczystego (stara opłata: 28.723,94zł., nowa opłata: 131.931,30zł.)

 • 20.12.2007 r. - złożenie odwołania Państwa Wawrzyniak do SKO w Poznaniu

 • 24.12.2007 r. - złożenie wniosku przez Państwa Wawrzyniak o wykup wieczystego użytkowania i wyrażenie zgody przez Burmistrza MiG na ten wykup

 • 10.-01.2008r. - przesłanie przez Gminę akt sprawy do SKO

 • 21.05.2008r. pismo z SKO o złożeniu sprzeciwu przez Państwa Wawrzyniak od orzeczenia SKO w sprawie umorzenia postępowania i przesłanie przez SKO sprawy do sądu we Wrześni

 • 4.08.2009r. - wysłano wyciąg z operatu szacunkowego wyceny i projekt protokołu - sprzedaż

 • 9.12.2008r. - odpis Gminy na pozew

 • 19.01.2009r. - postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu o odrzuceniu pozwu z uwagi na niedopuszczalność drogi sądowej

 • 9.02.2009r. - zażalenie Państwa Wawrzyniak na postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

 • 5.03.2009r. - odpowiedz Gminy na zażalenie

 • 18.03.2009r. - postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu oddalające zażalenie

 • 2.04.2009r. - pismo wzywające Państwo Wawrzyniak do uregulowania opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu na rok 2008 i 2009 wraz z odsetkami

 • 29.04.2009r. - pismo o wyrażeniu zgody przez Burmistrza na przesunięcie terminu zapłaty za wieczyste użytkowanie gruntu na rok 2008 i 2009 i odmowa umorzenia odsetek

  (I rata płatna do 30-06-2009r. , II rata płatna do 31-10-2009r. wraz z odsetkami)

 • 18.06.2009r. - pismo informujące Państwa Wawrzyniak o rozksięgowaniu wpłat na należność główną i odsetki 21-05-2009r. 38.000,00zł., 25-05-2009r. - 38.000,00zł., 2-06-2009r. - 17.000,00zł., 3-06-2009r. - 35.000,00zł., 4-06-2009r. - 38.000,00zł., 5-06-2009r. - 40.414,72zł.

 • 22.07.2009r. - wpłata kwoty 16.000,00zł. i 28-07-2009r. - 30.780,00zł.

 • 18.08.2009r. - pismo informujące o dokonaniu analizy wpłat i dokonaniu przeksięgowań na koncie, powstanie nadpłaty w wysokości 13.236,20zł.

 • 10.09.2009r. - pismo o odebraniu nadpłaty w kasie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni lub podanie nr konta, na które Gmina ma zwrócić nadpłatę

 • 25.09.2009r. - Pani Wawrzyniak odebrała nadpłatę w kasie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

radny Andrzej Rzeźnik zapytał: W jakiej formie następuje zmiana stawki za wieczyste użytkowanie? Czy jest to oferta?

Magdalena Podsiadłowska – Pawlak, radca prawny w Urzędzie Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że forma przewidziana jest w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Składa się oświadczenie o wypowiedzeniu dotychczasowej stawki i proponuje się nową. Od tegoż oświadczenia stronom, czyli użytkownikom wieczystym przysługuje prawo wniesienia odwołania do SKO.

radny Mirosław Chudy zapytał: Czy stara stawka opłaty za wieczyste użytkowanie była niedoszacowana?

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że ta stawka obowiązywała przez 7 lat. Po tym okresie nastąpiła podwyżka.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że Gmina ma obowiązek robić aktualizacje. Nierobienie ich byłoby niedbaniem o interes Gminy.

radny Andrzej Rzeźnik zapytał:Jak oblicza się nową wartość gruntu?

Magdalena Podsiadłowska – Pawlak, radca prawny w Urzędzie Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że taką wycenę sporządza rzeczoznawca. Ustawa wymaga sporządzenia operatu szacunkowego.

radny Andrzej Rzeźnik zapytał: W jakim terminie powinni uiścić tę opłatę?

Magdalena Podsiadłowska – Pawlak, radca prawny w Urzędzie Miasta i Gminy Września odpowiedziała, ze kwotę za 2008 r. powinni wpłacić w 2008 r. w momencie wycofania wniosku z SKO, tym samym uprawomocniło się to oświadczenie i z tą datą ta należność stała się wymagalna. Od tej daty płynęły odsetki za 2008 r, a później w 2009 r. wchodzi następna kwota.

radny Michał Jaśniewicz zapytał o wysokość odsetek?

Lidia Brzóstowicz – Gracyalna, podinspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała, że jest to kwota 33.544,70 zł.

Magdalena Podsiadłowska – Pawlak radca prawny w Urzędzie Miasta i Gminy Września powiedziała, że błąd nastąpił w momencie naliczania odsetek. W tym przypadku nie nalicza się odsetek według ordynacji podatkowej, a według kodeksu cywilnego. Jeśli dłużnik nie wskazuje dokładnie na jaką należność, to wierzyciel decyduje o tym, jak to rozpisać.

Lidia Brzóstowicz – Gracyalna, podinspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury wyjaśniła, że kwota ta została rozksięgowana na odsetki i należność główną i od tego zostały naliczone dużo wyższe odsetki. 18-06-2009r. Państwo Wawrzyniakowie zostali pisemnie poinformowani o rozksięgowaniu wpłat na należność główną i odsetki 21-05-2009r. 38.000,00zł., 25-05-2009r. - 38.000,00zł., 2-06-2009r. - 17.000,00zł., 3-06-2009r. - 35.000,00zł., 4-06-2009r. - 38.000,00zł., 5-06-2009r. - 40.414,72 zł. Po otrzymaniu pisma Pani Wawrzyniak będąc w Urzędzie zasugerowała, że te odsetki są błędnie naliczone.

Magdalena Podsiadłowska – Pawlak radca prawny w Urzędzie Miasta i Gminy Września powiedziała, że pomyłka wynika ze zbieżności słowa „opłata”. Pani L.Brzóstwoicz- Gracyalna zastosowała metodę z ordynacji podatkowej, gdzie jest zapis, że ordynację stosuje się do podatków i opłat należnych, skarbowych. Nie było to ani lekceważenie, ani dowolne traktowanie. Ta pomyłka wynika ze zbieżności tego słowa „opłata”.

Lidia Brzóstowicz – Gracyalna, podinspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że po analizie sprawy z radcą i skarbnikiem 18 sierpnia br. wysłano Państwu Wawrzyniakom pismo informujące o dokonaniu analizy wpłat i dokonaniu przeksięgowań na koncie, w wyniku czego powstała nadpłata w wysokości 13.236,20zł. 10 września br. poinformowano Państwa Wawrzyniaków o możliwości odbioru powstałej nadpłaty w kasie urzędu lub podanie nr konta, na które Gmina ma zwrócić nadpłatę. 25 września br. pani Wawrzyniak odebrała nadpłatę w kasie.

Magdalena Podsiadłowska – Pawlak radca prawny w Urzędzie Miasta i Gminy Września powiedziała, że pomyłka ta została niezwłocznie skorygowana. Przy takim trybie wpłat, całkowicie dowolnym, nie wynikającym z żadnych wzajemnych ustaleń, powodowało, że były pewne trudności z wyliczeniem odsetek oraz zastosowana metoda okazała się nie taka. Wszystko zostało naprawione.

radny Andrzej Rzeźnik zapytał, czy po każdej wpłacie Państwo Wawrzyniakowie byli informowani, ile jeszcze muszą wpłacić?

Lidia Brzóstowicz – Gracyalna, podinspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała, że nie było możliwości informowania o stanie konta, niektóre kwoty były wpłacane dzień po dniu.

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski stwierdził, że sprawa została wyjaśniona.

radny Michał Jaśniewicz stwierdził, że pierwszy zarzut, to zarzut karny i organy ścigania powinny to rozpatrywać, Dodał, że zarzut w piśmie jest szerszy. Zapytał: Czy Państwo Wawrzyniakowie zostali powiadomieni o terminie komisji? Uważa, że powinny obie strony przedstawić swojej wyjaśnienia.

Magdalena Podsiadłowska – Pawlak radca prawny w Urzędzie Miasta i Gminy Września powiedziała,że rozpatrywanie skarg nie ma specjalnej procedury. Komisja nie jest organem, który musi przesłuchać stronę zainteresowaną. Jest złożona skarga, której przedmiot określony jest w piśmie i bada się tę sprawę. Komisja rewizyjna kontroluje działalność burmistrza, więc ocenia się tę działalność pod kątem zarzutów sformułowanych w tej skardze. Jeżeli komisja doszłaby do przekonania, że wyjaśnienia strony są niezbędne, można przeprowadzić taki dowód.
Powiedziała, że nie ma tu dyskusji co do faktów. Fakty są bezsporne, są na to dokumenty. Chronologia zdarzeń pokazuje, że wszystko zostało wykonane zgodnie z prawem. Pozostaje kwestia pomyłki przy naliczeniu odsetek, którą to pomyłkę bezzwłocznie naprawiono.

radny Michał Jaśniewicz stwierdził, że okoliczności, które zostały przytoczone i stan faktyczny nie potwierdzają tych zarzutów. Jeżeli państwo Wawrzyniakowie dalej mają jakieś roszczenia, czy zarzuty wobec organu, to mają inną drogę do ich dochodzenia.

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski stwierdził, że została popełniona pomyłka w zakwalifikowaniu sposobu naliczania tych odsetek.

radny Michał Jaśniewicz zapytał: Czy dla każdej aktualizacji musi być sporządzony operat szacunkowy jeśli chodzi o użytkowanie wieczyste? Czy jest jeden rzeczoznawca i na jaki okres jest on wybierany?

Magdalena Podsiadłowska – Pawlak radca prawny w Urzędzie Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że rzeczoznawca wybierany jest w trybie przetargu, na rok, do dokonywania określonych operatów szacunkowych w dziedzinie gospodarki nieruchomościami.
Dodała również, że w piśmie Państwa Wawrzyniaków jest zapis o niedopełnieniu nadzoru nad podległymi sobie pracownikami. Burmistrz wydaje regulamin organizacyjny urzędu, w którym określa zasady rozdziału prac merytorycznych, zasady podporządkowania.

Radny Andrzej Rzeźnik powiedział, że została popełniona pomyłka, która bardzo szybko została naprawiona. Uważa, że sprawę należy podsumować obiektywnie. Dodał, że nie były to złośliwe działania.

Magdalena Podsiadłowska – Pawlak radca prawny w Urzędzie Miasta i Gminy Września zwróciła uwagę na zapis w piśmie, gdzie napisano, że burmistrz „...nie dopełnił obowiązków służbowych w zakresie nadzoru nad podległymi sobie pracownikami...”. Powiedziała, że w przypadku tej skargi należy stwierdzić nie tylko to, że ta pomyłka zaistniała i nikt nie kwestionuje pomyłki matematycznej, która zaistniała i została niezwłocznie naprawiona. Dodała, że należy zbadać kwestię, czy burmistrz nie dopełnił obowiązków w zakresie nad podległymi pracownikami. Powiedziała, że burmistrz wykonuje swoje zadania nie samodzielnie. W strukturze urzędu zapewnione są odpowiednie stanowiska, które sobie podlegają. Burmistrz wydaje regulamin organizacyjny urzędu, w którym określa zasady rozdziału prac, zasady podporządkowania. Do tego sprowadza się jego rola.

radny Michał Jaśniewicz uważa, że jest błąd, błąd jest oczywisty i burmistrz w żaden sposób nie miał na to wpływu i odpowiedzialności winy nie ponosi. Stwierdził, że częściowo Państwo Wawrzyniakowie ponoszą winę za to, co tutaj zaistniało. Uważa, że niewątpliwym jest, iż doszło do naruszenia obowiązków służbowych przez pracownika. Zapytał: Czy burmistrz zastosował jakąś karę, choćby tą najniższą wobec urzędnika, który nie dopełnił swoich obowiązków?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że żadnej formalnej nagany nie było.

radny Michał Jaśniewicz uważa, że powinna zostać zastosowana jakaś kara wobec pracownika.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że ta omyłka nie była do wychwycenia. To są pisma podpisywane przez naczelnika wydziału.

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski stwierdził, że komisja w końcowych wnioskach zasugeruje zastosowanie kary upomnienia pracownika.

Magdalena Podsiadłowska – Pawlak radca prawny w Urzędzie Miasta i Gminy Września stwierdziła, że komisja rewizyjna wkracza w prerogatywy pracodawcy. Nie jest sprawą komisji sugerowanie konkretnych działań, do których właściwy jest tylko i wyłącznie burmistrz jako reprezentant pracodawcy. We wnioskach trzeba będzie zawrzeć zapis, że ewidentnie popełniono błąd, pomyłkę, która powinna być zauważona przez pracodawcę i pracownik musi ponieść jej konsekwencje.

Komisja Rewizyjna w obecności 6 radnych 5 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się stwierdziła bezzasadność skargi złożonej przez państwa Wawrzyniaków.

Pkt 4

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego omówiła zagadnienie dotyczące ściągalności podatków przez UMiG Września w I półroczu 2009 roku. (załącznik nr 4).

Przewodniczący Komisji, radny Bolesław Święciochowski zapytał, jaka jest proporcja regulacji należności podatku między pierwszym, a drugim półroczem?

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że generalnie większość podatników dokonuje wpłat w drugiej połowie roku. Dodała, że skuteczniejsze są też działania komornika, gdzie zazwyczaj wymierne efekty wszelkich czynności egzekucyjnych pojawiają się w drugim półroczu.

radny Michał Jaśniewicz zapytał na jakiej zasadzie wydawane są tytuły egzekucyjne?

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że wydawane są wtedy, kiedy wyczerpana została cała procedura przed tytułem egzekucyjnym, czyli jeśli ktoś nie płaci w terminie. Dodała, że np. w podatku od środków transportowych egzekucje można prowadzić na podstawie deklaracji złożonej przez podatnika, bo ona jakby zastępuje upomnienie. Jeżeli ktoś nie zapłaci w terminie wystawiany jest tytuł egzekucyjny, a następnie kieruje się sprawę do komornika. W przypadku pozostałych opłat podatkowych od osób prawnych, gdy podatnik nie zapłaci w terminie, można wystawić upomnienie lub też inną decyzję, jeżeli np. uważam, że płaci za mało podatku. Sprawę do komornika można kierować w momencie, kiedy są wszystkie niezbędne dokumenty.

radny Michał Jaśniewicz zapytał, czy jest określony harmonogram tych czynności? Czy są jakieś uśrednione kryteria dla wszystkich?

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że egzekucją zajmują się dwie osoby, pierwsza na etapie księgowania, która widzi, czy powstała zaległość, która to informuje drugą, a ta z kolei reaguje i wszczyna egzekucję. Następuje to po ustawowym terminie płatności rat podatku. W przypadku osób fizycznych co kwartał, w przypadku osób prawnych co miesiąc, w przypadku środków transportowych dwa razy w roku. Oczywiście są też wyjątki, np. rozłożony podatek na raty. Harmonogram jest jakby wymuszony przez ustawę, czyli mija termin płatności, robimy zestawienia i reagujemy.

radny Michał Jaśniewicz zapytał, czy komisja będzie mogła zapoznać się z opinią pokontrolną NIK-u?

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że tak.
Dodała też, że wpływy z podatku są zdecydowanie wyższe niż w 2008 roku.

radny Michał Jaśniewicz zapytał, z czego to wynika?

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że spowodowane jest to wieloma czynnikami, takimi jak: powstawanie dużych firm. Po drugie - egzekucja jest postępowaniem długotrwałym i często efekty pojawiają się w kolejnym półroczu. W tym roku udało się skierować bardzo dużo spraw do komornika sądowego, który jest zdecydowanie skuteczniejszy niż skarbowy. Dodała, że niewątpliwie doświadczenie spowodowało, iż wiemy jak szybciej wyegzekwować należność poprzez wprowadzenie nowych instrumentów, które nie były wcześniej używane, jak kary itd. Staramy się w miarę możliwości na większą skalę współpracować z komornikiem sądowym, ponieważ ma wiele większą i skuteczniejszą możliwość egzekwowania.

radny Michał Jaśniewicz zapytał kto kieruje tytuł egzekucyjny?

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że tytuł egzekucyjny wystawia urząd i określa jaki rodzaj zobowiązania chce wyegzekwować, w jakiej wysokości i w jaki sposób go zabezpieczyć.

radny Michał Jaśniewicz powiedział, że zadłużenie co roku rozkłada się mniej więcej podobnie.

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że zazwyczaj nie płacą te same osoby.

radny Michał Jaśniewicz zapytał, z czego wynika to, że w okresie kryzysu skuteczność ściągalności jest większa?

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że nie widzi żadnej zależności, jeśli chodzi o kryzys, wynika to ze skuteczności komornika oraz szybkości działania ze strony urzędu.

radny Michał Jaśniewicz zapytał, jakie są kryteria stosowania umorzeń, czy niekiedy uznaniowość nie przekracza granic dopuszczalności?

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że wszystkie informacje dotyczące umorzeń są jawne, są podane w BIP-ie. Dodała, że posiada upoważnienie do wydawania decyzji w zakresie umorzeń do kwoty 2 tys zł należności, natomiast powyżej tej kwoty decyzję podejmuje burmistrz. Procedura jest określona w ustawie o ordynacji podatkowej. Są to decyzje uznaniowe, ale nie są podejmowane w ramach swobody uznania, tzn umorzenie może nastąpić, kiedy wystąpią dwie z przesłanek, czyli kiedy wystąpi ważny interes podatnika, albo ważny interes publiczny. Generalnie mówi się, że są to takie sytuacje, kiedy wskutek zdarzeń losowych, niezależnych od działania podatnika nie mógł on zapłacić podatku. Trzeba się też kierować kryteriami zobiektywizowanymi, jak zdrowie, życie, itp. Przy podejmowaniu tych decyzji bierze się pod uwagę różne okoliczności, takie jak np.: jakie są dochody, czy ktoś mieszka samotnie czy nie, czy ktoś notorycznie występuje z wnioskiem o umorzenie, co się często zdarza, itd. Natomiast w przypadku rozkładania podatku na raty generalnie wszystkie wnioski opiniowane są pozytywnie, ponieważ nie są to utracone dochody, są zapłacone później. Jeśli chodzi o umorzenia, są stosowane bardzo rzadko.

radny Michał Jaśniewicz zapytał, czy decyzje odnośnie prowadzących działalność gospodarczą publikowane przez burmistrza są wydawane na podstawie art 67a lub 67b, które stanowią pomoc publiczną?

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że ok. 98% decyzji, które wydaje burmistrz, nie stanowią pomocy publicznej. We wszystkich podstawach tych decyzji jest zacytowany art 67 § 1 pkt 1. Zdarza się tak, że coś jest pomocą publiczną i wtedy cytowany jest ten przepis, ale ma to miejsce wtedy, kiedy są spełnione wszystkie przesłanki, o których jest mowa w przepisach i dyrektywach UE. Jeżeli umarza się podatek i stwierdza, że spełnia wszystkie te przesłanki to jednocześnie dodaje się do takiej decyzji, że dana pomoc jest pomocą publiczną. Nie jest też tak, że np. przedsiębiorca, który chce przeprowadzić restrukturyzację, pisze, że np. chce umorzenia podatku, który przeznaczy np. na cele wymienione w ustawie, nie jest tak. Cele są bardzo szczegółowo określone w rozporządzeniach, które już są rozporządzeniami krajowymi, ale na podstawie dyrektyw UE i w tych rozporządzeniach mówi się np., że przedsiębiorca dokona inwestycji o określonej wartości, że zatrudni pracowników gwarantując odpowiednie wynagrodzenie, itd. Jest to w zasadzie program pomocy i jeśli wypełni taki program, może się ubiegać o umorzenie, jednak nie było takiego przedsiębiorcy, który by o to wnioskował.

radny Michał Jaśniewicz zapytał, jak przedsiębiorcy motywują potrzebę umorzenia podatku?

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego: powiedziała, że jeśli jest to jakaś nadzwyczajna sytuacja, ale generalnie nie ma takich sytuacji i przedsiębiorcy nie występują z takim wnioskami, albo otrzymują decyzje odmowne.

radny Michał Jaśniewicz powiedział, że w takim układzie umorzenia publikowane przez burmistrza dotyczą osób fizycznych.

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że tak i są to głównie umorzenia w podatku rolnym. Zdarza się, że burmistrz umarza podatek przedsiębiorcy w ramach interesu publicznego, np. umarza podatek PKP w zamian za to, że PKP wyremontuje dworzec. Dodała, że są to decyzje uznaniowe i burmistrz nie może umorzyć podatku jednemu przedsiębiorcy tylko dlatego, że ma problemy finansowe, ponieważ inni też zaczną składać wnioski o umorzenie.

radny Michał Jaśniewicz powiedział, że nie chciałby, żeby decyzje były przyznawane zbyt uznaniowo.

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że dokumentacja, którą przedstawia przedsiębiorca, jest tak szczegółowo analizowana, że przedsiębiorca odstępuje jednak od składania wniosku i płaci podatek.

radny Andrzej Rzeźnik zapytał, czy nadal wielu rolników występuje z wnioskiem o umorzenie podatku?

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że już nie. Otrzymują często raty odroczenia, ale generalnie są starania, by nie dopuszczać do sytuacji, by ktoś co kwartał pisał wnioski o rozłożenie na raty i odroczenie. Zdarzają się różne przypadki, np. kiedy spłonie dom. Jest to okoliczność nadzwyczajna, w której trudno nie przychylić się do umorzenia 100 zł podatku, zwłaszcza gdy osoba ta nigdy nie otrzymała umorzenia, a co nie spowoduje szkody w budżecie. Generalnie rolnicy mają bardzo dużo ulg ustawowych.

radny Andrzej Rzeźnik zapytał, ile dni od przekroczenia terminu wpłaty naliczane są odsetki?

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że od każdego następnego dnia zwłoki narastają odsetki.

radny Mirosław Chudy zapytał, czy na skutek odmownych decyzji wpływa mniej wniosków o umorzenie podatku?

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że tak ok. 50 %, zwłaszcza w podatku rolnym.

radny Michał Jaśniewicz zapytał, ile decyzji jest rocznie zaskarżanych do SKO?

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że jest kilkadziesiąt odwołań.

radny Szymon Paciorkowski zapytał, jaki % odwołań podtrzymuje SKO?

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że trudno powiedzieć, ponieważ SKO powinno odpowiadać na odwołania w ciągu dwóch miesięcy, a rozpatruje je kilka lat.
Powiedziała, że odnośnie wykonania budżetu na koniec czerwca było 65%, a trzeci kwartał jest wykonany w 94%.

radny Andrzej Rzeźnik zapytał, dlaczego w budżecie zaplanowano niższą kwotę z uzyskania opłat podatkowych?

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że zakładano, iż ściągalność będzie niższa, a także skarbnik i burmistrz planując budżet kierowali się zapewne kryzysem, na skutek którego wpływy mogłyby być niższe.

radny Michał Jaśniewicz zapytał, czy PKP płaci podatki?

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że nie. Dodała że w ostatnim czasie na skutek egzekucji udało się wyegzekwować, ponad 150 tys zł, przy czym egzekucja spowolniła trwające rozmowy i rozważana na temat ewentualnego przekazania nieruchomości PKP na rzecz gminy. Można tego dokonać w ramach tzw. potrąceń, czyli za zaległości podatkowe podatnik może przekazać je na własność gminy. Są to głównie nieruchomości, w rejonach różnych ulic, jak też pod tereny inwestycyjne.

radny Michał Jaśniewicz powiedział, że PKP płaci podatki za budynki, natomiast trakcja kolejowa, itp. są zwolnione z opłat podatkowych, a są sytuacje, kiedy tory zajmują cały pas na ten cel i, że czasami zdarzają się decyzje o wyłączeniu części terenu nieużywanego przez pociągi z tego zasobu trakcji i wówczas po kilku latach można się od tego domagać podatku.

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że o tym, jaki kto płaci podatek, decyduje ewidencja gruntów i budynków. Jeżeli jakiś grunt jest sklasyfikowany jako trakcja, czy też tereny kolejowe, to jest zwolniony z podatku i nie możemy inaczej go opodatkować, chyba, że zmieni swe przeznaczenie. Wszystkie tereny kolejowe w większości korzystają ze zwolnienia.

radny Michał Jaśniewicz zapytał czy parking, który znajduje się przed budynkiem dworca PKP, nadal należy do PKP i czy PKP płaci z tego tytułu podatek?

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że jest to nadal własność PKP, za którą powinni płacić podatek. Wszystko zależy od tego, w czyim władaniu jest ten teren, którego z PKP jest dana własność, ponieważ są takie PKP, które płacą i takie, które tego nie robią.

radny Mirosław Chudy zapytał ile wynosi zadłużenie PKP?

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że jednego z PKP wartość zaległości wynosi ok. 40 %.

radny Szymon Paciorkowski zapytał, po jakim czasie z mocy ustawy zaległości podatkowe ulegają umorzeniu?

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że przedawniają się z upływem pięciu lat, ale są takie, które się nie przedawniają. Są też takie zobowiązania, które będą w tym roku przedawniane z tego względu, że są nieściągalne, gdzie komornik nie podjął żadnych czynności przez wiele lat i z mocy prawa będą przedawnione. Nie ma majątku, nie ma z czego ściągnąć.

radny Andrzej Rzeźnik zapytał, kto jest liderem w zakresie zaległości?

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że PKP, Meramont.

radny Michał Jaśniewicz zapytał, ile będzie wynosił podatek od nieruchomości firmy Wheelabrator, która rezygnuje z produkcji we Wrześni?

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że jeżeli zakupi to osoba prawna, to stawka podatku nie ulegnie zmianie.
Dodała także, że Tonsil ma najwyższe zadłużenie i wynosi ono prawie 8 mln zł.

radny Mirosław Chudy zapytał, ile wynosi najwyższe indywidualne zadłużenie rolnicze?

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że ok. 20 tys zł ale to wyjątek.

radny Mirosław Chudy zapytał, czy jest to osoba, która notorycznie zalega z płatnością podatku?

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że nie ma zasady. Czasami zdarza się tak, że np. rolnik nie płaci podatku przez kilka lat i póki nie ma tzw. zbiegu egzekucji naszej z egzekucją jakiegoś wierzyciela, to nie przejmuje tego komornik sądowy. Prowadzi to komornik skarbowy, który nie prowadzi egzekucji z nieruchomości. Rolnicy, którzy mają duże zaległości, są to na ogół osoby, które podejmują jakąś dużą inwestycję i świadomie decydują się nie zapłacić podatku, ale w następnym roku już płacą.

radny Andrzej Rzeźnik zapytał czy osoby, które zalegają z płatnościami podatku, są wpisywane do krajowego rejestru dłużników?

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że nie, ponieważ burmistrz ma obowiązek podawania zadłużenia na zasadach wynikających z ustawy o finansach publicznych. Sporządza się sprawozdanie, które wysyła się do UOKiK-u, gdzie podaje się kwoty zaległości przedsiębiorców, przy czym kwotę podaje się globalnie.

Pkt 5, 6

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski o godz. 12.00 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 10 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.


Przewodniczący Komisji
/-/radny Bolesław Święciochowski

Protokolanci:
/-/Ewa Górna
/-/Jolanta Cypryańska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.