BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14292764
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009

UCHWAŁA nr XXVII/358/2009
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 3 listopada 2009 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M. P. Nr 52, poz.742) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 roku (M. P. Nr 67, poz. 872), Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 540,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 700,00 zł
c) powyżej 9 ton i mniejszej niż 12 ton – 810,00 zł

2. Od samochodu ciężarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne, niezależnie od liczby osi o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - 2.368,00 zł

3. Od samochodu ciężarowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o liczbie osi równej dwie lub trzy i o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - 2.368,00 zł

4. Od samochodu ciężarowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o liczbie osi równej cztery lub więcej i o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 29 ton - 2.368,00 zł
b) równej lub wyższej niż 29 ton - 2.480,00 zł

5. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołów pojazdu od 3,5 tony i poniżej 12 ton: - 800,00 zł

6. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, niezależnie od liczby osi, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 1.830,00 zł
b) powyżej 36 ton - 2.368,00 zł

7. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej:
1) dla pojazdów o dwóch osiach o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1.830,00 zł
b) równej lub wyższej niż 31 ton - 1.960,00 zł

2) dla pojazdów o trzech osiach o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12, a mniejszej niż 40 ton - 1.830,00 zł
b) równej lub wyższej niż 40 ton - 2580,00 zł

8. Od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton: - 190,00 zł

9. Od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, niezależnie od liczby osi i rodzaju zawieszenia, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie - 1310,00 zł
b) powyżej 36 ton - 1720,00 zł

10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 420,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1430,00 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 3

Traci moc uchwała Nr X/133/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w holu Urzędu Miasta i Gminy oraz opublikowanie w biuletynie „Wieści z Ratusza”.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały nr XXVII/358/09 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 3 listopada 2009 roku sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Dnia 6 października 2009 roku Minister Finansów w drodze obwieszczenia ogłosił wysokość stawek na 2010 rok określonych w załącznikach nr 1-3 do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki o których mowa wyżej to tzw. „stawki minimalne”. Z uwagi na fakt, iż dotychczas obowiązująca uchwała Nr X/133/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w pewnych punktach nie spełnia wymogów określonych w/w obwieszczeniu, tj niektóre ze stawek podatku są niższe niż tzw. ustawowe minimum zaszła potrzeba zmiany uchwały. Brak inicjatywy w tym zakresie spowodowało by konieczność (w przypadkach niezgodności uchwały z w/w obwieszczeniem) zastosowania przepisu art. 20a ust 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, który to stanowi, iż ”W przypadku nieuchwalenia stawek podatku od środków transportowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, 4 lub 6, jeśli stawki minimalne dla poszczególnych rodzajów pojazdów są wyższe od stawek uchwalonych na rok poprzedzający rok podatkowy - stosuje się odpowiednie stawki wynikające z załączników nr 1-3 do ustawy”. Stawki minimalne określone w obwieszczeniu często są stawkami stanowiącymi liczby z nieparzystymi dziesiątkami groszy. Przy zasadzie płatności podatku od środków transportowych w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego pojawiła by się trudność w jego wyliczeniu i podziale. W tym miejscu należy podkreślić, iż w podatku od środków transportowych obowiązuje zasada samopodatkowania tzn. podatnicy tego podatku są ustawowo zobowiązani do samodzielnego jego obliczania i opłacania na rachunek gminy. Nie występuje w przepisach normujących ten podatek instytucja decyzji wymierzających wysokość świadczenia z tego tytułu, tak jak jest np. w podatku od nieruchomości w stosunku do osób fizycznych. Z uwagi na powyższe opracowano projekt uchwały w którym stawki podatku są zgodne z obowiązującymi obwieszczeniami tj. Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52, poz.742) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 roku (M.P. Nr 67, poz. 872) i w którym stawki podatku są określone w pełnych złotych. Zabieg ten miał na celu ułatwienie/uproszczenie procesu obliczania i dzielenia podatku od środków transportowych.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.