BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14286362
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009

UCHWAŁA NR XXVII/252/2009
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 3 listopada 2009 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno – usługowej w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 późn. zm.), Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno – usługowej w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni, zwany dalej „planem”, stwierdzając jego zgodność z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września - zatwierdzonej uchwałą nr XIV/190/2008 z dnia 15 maja 2008 r. Rady Miejskiej we Wrześni.

2. Integralną częścią uchwały są:

1) załącznik nr 1 - część graficzna planu, zwana dalej „rysunkiem planu” ,
2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,
3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

3. Granice obszaru objętego planem określa rysunek.

§ 2. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem miejscowym,
2) symbole oznaczające przeznaczenie terenów,
3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,
4) linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania,
5) nieprzekraczalne linie zabudowy,
6) obowiązujące linie zabudowy.

2. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1 elementy rysunku planu, mają charakter informacyjny i nie są obowiązującymi ustaleniami planu.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą odległość sytuowania ściany zewnętrznej budynku od linii rozgraniczającej terenu,
2) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linie, w których plan nakazuje usytuowanie zewnętrznej, najbliższej w stosunku ulicy, ściany budynku, bez uwzględniania balkonów, loggii i werand wystających poza obrys budynku nie więcej niż 1 m,
3) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 uchwały,
4) przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć inne źródła prawa,
5) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,
6) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
7) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru planu, wyznaczoną na rysunku planu linią rozgraniczającą, o określonym przeznaczeniu, oznaczony na rysunku planu symbolem,
8) uciążliwości dla środowiska – należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska lub je degradujące, powodujące przekroczenie standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych, w szczególności takie jak: szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych, hałas i drgania, zanieczyszczenia wód powierzchniowych, zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych, zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów, odory i nieprzyjemne zapachy,
9) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miejskiej we Wrześni.

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. Ustala się:
1) nakaz doboru materiałów i kolorystyki dla elewacji budynków nawiązujących do istniejące zabudowy,
2) dopuszczenie umieszczania reklam w formie:
a) słupów reklamowych o wysokości nie większej niż 3,0 m i średnicy nie większej niż 1,2 m,
b) tablic, nośników świetlnych, ekranów o powierzchni - mierzonej po obrysie zewnętrznym - nie większej niż 8,0 m2,
c) na elewacjach szczytowych - bez okien, maksymalnie dwie plansze o powierzchni do 14,0 m2;
3) zakaz umieszczania reklam w pasach drogowych,
4) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych i szyldów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą na ogrodzeniach, przy wejściu głównym do budynku lub lokalu usługowego, na jego fasadzie lub przy wjazdach na teren o wielkości nie większej niż 1,5 x 1,0 m i ilości dostosowanej do potrzeb,
5) zakaz lokalizacji reklam i tablic informacyjnych na fasadach budynków ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków powyżej pierwszej kondygnacji,
6) nakaz wznoszenia budynków zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, usytuowanie linii zabudowy określa rysunek planu.

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Ustala się:
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego,
2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć nie spełniających wymagań ochrony wód podziemnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 – „Dolina Kopalna Wielkopolska”, zaliczanego do obszaru wysokiej ochrony OWO,
3) nakaz zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej,
4) nakaz odprowadzenia ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej,
5) nakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych z dróg do kanalizacji deszczowej,
6) nakaz zagospodarowania niezanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych w obrębie działki,
7) nakaz zagospodarowania odpadów zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi,
8) zachowanie, określonych przepisami odrębnymi, dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolem MN/U, terenów zabudowy wielorodzinnej, oznaczonej symbolem MW/U, tereny zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną oznaczone symbolem U/MW,
9) nakaz stosowania dla celów grzewczych takich nośników ciepła jak: paliwa gazowe, płynne lub stałe charakteryzujące się niskimi wskaźnikami emisji oraz alternatywne źródła energii,
10) nakaz zagospodarowania mas ziemnych związanych z budową obiektów na miejscu pod warunkiem, że posiadają wymagane standardy jakości gleb i ziemi, lub wywozić w miejsca wskazane przez odpowiednie organa administracji.

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Ustala się:
1) tereny objęte niniejszym planem obejmuje się ochroną konserwatorską, ponieważ posiadają zachowany historyczny układ urbanistyczny, zabytkową architekturę oraz częściowo elementy XIX – wiecznej regulacji zabudowy,
2) nakaz uzgodnienia z właściwym konserwatorem zabytków wszelkich inwestycji, nowych lokalizacji, dobudowy, czy przebudowy, a także remontów zabytkowych budynków,
3) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, podczas prac ziemnych w obrębie wykopu budowlanego ustala się obowiązek prowadzenia badań archeologicznych zakres, których określi WWKZ, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę,

4) na rysunku planu budynki ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków:

a) na terenie 2MW/U - ul. Daszyńskiego
- budynek nr 7,

b) na terenie 4MW/U - ul. Kościelna
- budynki nr 1/2, 6, 8, 9,

c) na terenie 5MW/U - ul. Dzieci Wrzesińskich
- budynki nr 2, 3, 4, 5, 7,

d) na terenie 6MW/U - ul. Mickiewicza
- budynki nr 1/2, 4, 5, 7, 8, 9, 10,

e) na terenie 6MW/U - Rynek
- budynki nr 6, 7, 11.

§ 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej. Ustala się:
1) następujące tereny przestrzeni publicznej:
a) teren targowiska miejskiego, oznaczony na rysunku planu symbolem UH,
b) tereny dróg publicznych i parkingu, oznaczone na rysunku planu symbolem KD, KDP, KDX,
2) nakaz realizacji zieleni ozdobnej i izolacyjnej na terenach nieutwardzonych.

§ 8.Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. Przedmiotem ustaleń planu są:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami oznaczone na rysunku i w tekście planu symbolami 1MW/U, 2MW/U, 3MW/U, 4MW/U, 5MW/U, 6MW/U, 7MW/U,
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oznaczone na rysunku i w tekście planu symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U,
3) teren targowiska miejskiego oznaczony na rysunku i w tekście planu symbolem UH;
4) tereny zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną oznaczone na rysunku i w tekście planu symbolem U/MW,
5) teren wód powierzchniowych oznaczony na rysunku i tekście planu symbolem WS,
6) tereny urządzeń elektroenergetycznych oznaczone na rysunku i w tekście planu symbolami 1E, 2E,
7) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku i w tekście planu symbolami 1KD, 2KD, 3KD, 4KD, 5KD, 6KD, 7KD,
8) teren parkingu oznaczony na rysunku i w tekście planu symbolem KDP,
9) tereny dróg publicznych pieszo-jezdnych oznaczonych na rysunku i w tekście planu symbolami 1KDX, 2KDX, 3KDX, 4KDX, 5KDX.

§ 9. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami 1MW/U ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
2) przeznaczenie dopuszczalne – usługi, handel,
3) dopuszczenie realizacji nowych inwestycji pod warunkiem całkowitej lub częściowej rozbiórki istniejącej zabudowy i skablowaniu istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej,
4) projektowane budynki:
a) wolnostojące lub zespolone,
b) wysokość zabudowy maksymalnie do trzech kondygnacji nadziemnych,
c) maksymalna wysokość 12,0 m,
d) z dachem jednospadowym lub wielospadowym o kącie nachylenia połaci od 20o do 45o, lub dachem mansardowym, krytym dachówką lub materiałem dachówko podobnym, niepalnym,
e) lokalizacja budynków zgodnie z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
5) maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni działki,
6) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 20% w tym place zabaw,
7) maksymalną powierzchnię pojedynczego lokalu usługowo-handlowego 200 m2,
8) dopuszczenie realizacji ekranów akustycznych wzdłuż ulicy Daszyńskiego - drogi krajowej nr 15,
9) zakaz budowy ogrodzeń od strony ulicy Daszyńskiego,
10) nakaz obsługi komunikacyjnej wyłącznie z ulicy Wrzosowej – 4KDX,
11) nakaz realizacji miejsc parkingowych w ilości minimum jedno miejsce postojowe na każde 30 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej i 1,1 miejsca postojowego na jedno mieszkanie;
12) dopuszczenie realizacji parkingu podziemnego,
13) dopuszczenie przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych SN poprzez skablowanie.

2. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami 2MW/U ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
2) przeznaczenie dopuszczalne – usługi, handel,
3) nakaz zachowania istniejących budynków ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków,
4) zakaz realizacji nowej zabudowy za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej,
5) dla istniejących budynków:
a) wolnostojące,
b) dopuszczenie rewaloryzacji budynków, w przypadku budynków chronionych wyłącznie na podstawie zgody właściwego konserwatora zabytków,
c) wysokość zabudowy maksymalnie do trzech kondygnacji nadziemnych,
d) maksymalna wysokość 12,0 m,
e) dach jednospadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci od 20o do 45o, lub dach mansardowy, kryty dachówką lub materiałem dachówko-podobnym, niepalnym,
6) łączną powierzchnię zabudowy nieprzekraczającą 60% powierzchni działki,
7) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 15%,
8) maksymalną powierzchnię pojedynczego lokalu usługowo-handlowego 200 m2, wyłącznie na parterze,
9) dopuszczenie realizacji ekranów akustycznych wzdłuż ulicy Daszyńskiego - drogi krajowej nr 15,
10) nakaz obsługi komunikacyjnej wyłącznie z terenu KDP i dalej poprzez teren 1KD,
11) zakaz budowy ogrodzeń,
12) nakaz realizacji miejsc parkingowych w ilości minimum jedno miejsce postojowe na każde 30 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej, dopuszcza się korzystanie z projektowanego parkingu na terenie KDP.

3. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami 3MW/U ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
2) przeznaczenie dopuszczalne – usługi, handel,
3) dopuszczenie przebudowy, nadbudowy, rozbudowy istniejącego budynku i budowy nowych,
4) dopuszczenie realizacji nowych inwestycji pod warunkiem całkowitej lub częściowej
rozbiórki istniejącej, niepodlegającej ochronie zabudowy,
5) projektowane budynki:
a) dostosować elewację frontową do istniejących budynków usytuowanych wzdłuż ulicy Kościelnej,
b) wolnostojące lub zespolone,
c) wysokość zabudowy maksymalnie do trzech kondygnacji nadziemnych,
d) maksymalna wysokość 12,0 m,
e) z dachem jednospadowym lub wielospadowym o kącie nachylenia połaci od 20o do 45o, lub dachem mansardowym, krytym dachówką lub materiałem dachówko-odobnym, niepalnym,
f) lokalizacja budynków zgodnie z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
6) łączną powierzchnię zabudowy nieprzekraczającą 60% powierzchni działki,
7) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 15%,
8) maksymalną powierzchnię pojedynczego lokalu usługowo-handlowego 200 m2, wyłącznie na parterze,
9) nakaz realizacji miejsc parkingowych w ilości minimum jedno miejsce postojowe na każde 30 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej, dopuszcza się korzystanie z projektowanego parkingu na terenie KDP.

4. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami 4MW/U, 5MW/U, 6MW/U i 7MW/U ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
2) przeznaczenie dopuszczalne – usługi, handel,
3) nakaz zachowania istniejących budynków ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków,
4) dopuszczenie rewaloryzacji istniejących budynków, w przypadku budynków chronionych wyłącznie na podstawie zgody właściwego konserwatora zabytków,
5) dopuszczenie realizacji nowych inwestycji pod warunkiem całkowitej lub częściowej rozbiórki istniejącej, nie podlegającej ochronie zabudowy,
6) projektowane budynki:
a) dostosować elewację frontową do istniejących budynków usytuowanych wzdłuż ulicy Dzieci Wrzesińskich, Rynek, Mickiewicza,
b) w zabudowie szeregowej,
c) wysokość zabudowy maksymalnie do trzech kondygnacji nadziemnych,
d) maksymalna wysokość 12,0 m,
e) z dachem jednospadowym lub wielospadowym o kącie nachylenia połaci od 20o do 45o, lub dachem mansardowym, krytym dachówką lub materiałem dachówko-podobnym, niepalnym,
f) lokalizacja budynków zgodnie z naniesionymi na rysunku planu obowiązującymi
i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
7) łączną powierzchnię zabudowy nieprzekraczającą 60% powierzchni działki,
8) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 15%,
9) maksymalną powierzchnię pojedynczego lokalu usługowo-handlowego 200 m2, wyłącznie na parterze,
10) nakaz realizacji miejsc parkingowych w ilości minimum jedno miejsce postojowe na każde 30 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej, dopuszcza się korzystanie z projektowanego parkingu na terenie KDP oraz istniejącego parkingu na rynku.

5. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 1MN/U ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) przeznaczenie dopuszczalne – usługi, handel,
3) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek 600 m2 przy minimalnej szerokości frontu 17,0 m,
4) dopuszczenie remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i rozbiórki istniejącego budynku zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi,
5) projektowane budynki:
a) dostosować elewację frontową do istniejących budynków usytuowanych wzdłuż ulicy Kościelnej,
b) w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej i szeregowej,
c) wysokość zabudowy maksymalnie do trzech kondygnacji nadziemnych,
d) maksymalna wysokość 12,0 m,
e) z dachem jednospadowym lub wielospadowym o kącie nachylenia połaci od 20o do 45o, lub dachem mansardowym, krytym dachówką lub materiałem dachówko- podobnym, niepalnym,
f) lokalizacja budynków zgodnie z naniesionymi na rysunku planu obowiązującymi liniami zabudowy,
6) łączną powierzchnię zabudowy nieprzekraczającą 60% powierzchni działki,
7) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 15%,
8) maksymalną powierzchnię pojedynczego lokalu usługowo-handlowego 200 m2, wyłącznie na parterze,
9) nakaz realizacji dwóch miejsc postojowych dla samochodów,
10) nakaz zachowania istniejących przewodów sieci kanalizacji sanitarnej ø1000mm oraz ø250mm z możliwością remontu, przebudowy, rozbudowy zgodnie z ustaleniami planu i przepisami szczególnymi i odrębnymi,
11) nakaz realizacji dojazdu dla samochodów obsługi technicznej do studni kolektorów sanitarnych ø250 mm i ø1000 mm,

6. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 2MN/U i 3MN/U ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) przeznaczenie dopuszczalne – usługi, handel,
3) dopuszczenie remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i rozbiórki istniejącego budynku zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi,
4) dopuszczenie realizacji nowych inwestycji pod warunkiem całkowitej lub częściowej rozbiórki istniejącej, nie podlegającej ochronie zabudowy,
5) projektowane budynki:
a) dostosować elewację frontową do istniejących budynków usytuowanych wzdłuż ulicy Kościelnej i Dzieci Wrzesińskich,
b) w zabudowie bliźniaczej i szeregowej,
c) wysokość zabudowy maksymalnie do trzech kondygnacji nadziemnych,
d) maksymalna wysokość 12,0 m,
e) z dachem jednospadowym lub wielospadowym o kącie nachylenia połaci od 20o do 45o, lub dachem mansardowym, krytym dachówką lub materiałem dachówko-podobnym, niepalnym,
f) lokalizacja budynków zgodnie z naniesionymi na rysunku planu obowiązującymi liniami zabudowy,
6) łączną powierzchnię zabudowy nieprzekraczającą 60% powierzchni działki,
7) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 15%,
8) maksymalną powierzchnię pojedynczego lokalu usługowo-handlowego 200 m2, wyłącznie na parterze,
9) nakaz obsługi komunikacyjnej wyłącznie z terenu 5KDX,
10) nakaz realizacji dwóch miejsc postojowych dla samochodów,
11) nakaz zachowania istniejących przewodów sieci kanalizacji sanitarnej ø 1000 mm oraz ø 250 mm z możliwością remontu, przebudowy, rozbudowy zgodnie z ustaleniami planu i przepisami szczególnymi i odrębnymi;
12) nakaz realizacji dojazdu dla samochodów obsługi technicznej do studni kolektorów sanitarnych ø250mm i ø1000mm.

7. Dla terenu targowiska UH ustala się:
1) nakaz zachowania funkcji placu targowego,
2) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i rozbiórki istniejącego zagospodarowania placu targowego zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi,
3) zakaz lokalizacji nowych obiektów kubaturowych za wyjątkiem budynków związanych z działalnością targowiska,
4) projektowane budynki:
a) wolnostojące lub w zabudowie szeregowej,
b) jednokondygnacyjne,
c) maksymalna wysokość 6,0 m,
d) z dachem jednospadowym lub wielospadowym o kącie nachylenia połaci od 20o do 45o, lub dachem mansardowym, krytym dachówką lub materiałem dachówko- podobnym, niepalnym,
e) lokalizacja budynków zgodnie z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
5) łączną powierzchnię zabudowy nieprzekraczającą 60% powierzchni działki,
6) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 15%,
7) maksymalną powierzchnię pojedynczego lokalu usługowo-handlowego 200 m2,
8) nakaz obsługi komunikacyjnej i parkingowej wyłącznie z terenu KDP.

8. Dla terenu zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną U/MW ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – usługi, handel,
2) przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

3) projektowane budynki:
a) dostosować elewację frontową do istniejących budynków usytuowanych wzdłuż ulicy Dzieci Wrzesińskich, Rynek i Mickiewicza,
b) wolnostojące lub w zabudowie szeregowej,
c) wysokość zabudowy maksymalnie do trzech kondygnacji nadziemnych,
d) zakaz lokalizacji mieszkań na parterze, parter przeznacza się pod usługi,
e) maksymalna wysokość 12,0 m,
f) z dachem jednospadowym lub wielospadowym o kącie nachylenia połaci od 20o do 45o, lub dachem mansardowym, krytym dachówką lub materiałem dachówko- podobnym, niepalnym,
g) lokalizacja budynków zgodnie z naniesionymi na rysunku planu obowiązującymi liniami zabudowy,
4) łączną powierzchnię zabudowy nieprzekraczającą 60% powierzchni działki,
5) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 15%,
6) maksymalną powierzchnię pojedynczego lokalu usługowo-handlowego 200 m2,
7) nakaz obsługi komunikacyjnej wyłącznie z terenu 1KD,
8) nakaz realizacji miejsc parkingowych w ilości minimum jedno miejsce postojowe na każde 30 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej.

9 Dla terenu wód powierzchniowych WS ustala się:
1) dopuszczenie modernizacji istniejącego cieku,
2) nakaz utrzymania istniejącej i wprowadzenia nowej zieleni izolacyjnej i ozdobnej na obrzeżach oraz skarpach,
3) nakaz zachowania istniejącej kładki nad rzeką z dopuszczeniem realizacji nowych w zależności od potrzeb,
4) dopuszczenie realizacji nowego mostu przez rzekę na przedłużeniu projektowanej drogi 1KD w celu usprawnienia ruchu kołowego,
5) zakaz odprowadzania wszelkich ścieków,
6) dopuszczenie realizacji przystani wodnej z trasą wodną dla rowerów wodnych i kajaków.

10 Dla terenów elektroeneretycznych 1E, 2E ustala się:
1) nakaz zachowania istniejących budynków urządzeń elektroenergetycznych,
2) dopuszczenie unowocześnienia istniejących budynków urządzeń elektroenergetycznych w celu miniaturyzacji urządzeń,
3) minimalną powierzchnię działki – 15,0 m2,
4) bezpośredni dostęp do drogi publicznej,
5) dopuszczenie zmniejszenia terenu 2E w przypadku wymiany urządzeń elektroenergetycznych na nowego typu, wyłączone grunty przeznaczyć pod zieleń.

11 Dla terenu drogi publicznej 1KD – miejskiej ustala się:
1) minimalną szerokość pasa drogowego - 10,0 m,
2) ulicę jednojezdniową o minimalnej szerokości 5,0 m,
3) dopuszczenie realizacji chodników i ścieżki rowerowej,
4) nakaz zagospodarowania zielenią powierzchni nieutwardzonych.

12 Dla terenu drogi publicznej 2KD ustala się:
1) istniejącą drogę krajową nr 15, ul. Daszyńskiego zaliczanej do klasy G -głównych,
2) zakaz lokalizacji zjazdu na tereny 1MW/U i 4KDX,
3) ulicę jednojezdniową o minimalnej szerokości 6,0 m,
4) dopuszczenie modernizacji i przebudowy istniejącej drogi,
5) dopuszczenie realizacji chodników i ścieżki rowerowej,
6) nakaz zagospodarowania zielenią powierzchni nieutwardzonych.

13 Dla terenu drogi publicznej 3KD ustala się:
1) istniejącą ul. Kościelną zaliczaną do klasy D – dojazdowych,
2) ulicę jednojezdniową o minimalnej szerokości 5,0 m,
3) dopuszczenie modernizacji i przebudowy istniejącej drogi,
4) nakaz zagospodarowania zielenią powierzchni nieutwardzonych.

14 Dla terenu drogi publicznej 4KD ustala się:
1) istniejącą ul. Rzeczną zaliczaną do klasy D – dojazdowych,
2) ulicę jednojezdniową o minimalnej szerokości 5,0 m,
3) dopuszczenie modernizacji i przebudowy istniejącej drogi.

15 Dla terenu drogi publicznej 5KD ustala się:
1) istniejącą ul. Dzieci Wrzesińskich zaliczaną do klasy D – dojazdowych,
2) ulicę jednojezdniową o minimalnej szerokości 5,0 m,
3) dopuszczenie modernizacji i przebudowy istniejącej drogi.

16 Dla terenu drogi publicznej 6KD ustala się:
1) istniejącą ul. Mickiewicza zaliczaną do klasy D – dojazdowych,
2) ulicę jednojezdniową o minimalnej szerokości 5,0 m,
3) dopuszczenie modernizacji i przebudowy istniejącej drogi,
4) dopuszczenie budowy miejsc postojowych dla samochodów osobowych wzdłuż jezdni na Rynku,
5) nakaz zagospodarowania zielenią powierzchni nieutwardzonych.

17 Dla terenu drogi publicznej 7KD ustala się:
1) istniejącą ul. Miłosławską zaliczaną do klasy D – dojazdowych,
2) ulicę jednojezdniową o minimalnej szerokości 5,0 m,
3) dopuszczenie modernizacji i przebudowy istniejącej drogi,
4) nakaz zagospodarowania zielenią powierzchni nieutwardzonych.

18 Dla terenu parkingu KDP ustala się:
1) nakaz realizacji parkingu dla obsługi terenu targowiska miejskiego i terenów przyległych,
2) nakaz realizacji nawierzchni z materiałów drobnowymiarowych,
3) nakaz realizacji nawierzchni odróżniających kolorem miejsca postojowe od komunikacji kołowej i ciągów pieszych,
4) nakaz obsługi komunikacyjnej wyłącznie z terenu 1KD.

19 Dla terenu drogi pieszo-jezdnej 1KDX ustala się:
1) istniejącą ul. Rzeczną wyłączoną z ruchu samochodowego,
2) zakaz ruchu samochodowego za wyjątkiem samochodów właścicieli nieruchomości położonych przy tej drodze, samochodów uprzywilejowanych oraz służb sanitarnych miasta,
3) zakaz parkowania samochodów wzdłuż jezdni,
4) dopuszczenie modernizacji i przebudowy istniejącej drogi,
5) dopuszczenie budowy wydzielonych ścieżek rowerowych,
6) nakaz zagospodarowania zielenią powierzchni nieutwardzonych.

20 Dla terenu drogi pieszej 2KDX ustala się:
1) projektowany ogólnodostępny ciąg pieszy łączący Rynek Miasta z ulicą Wrzosową,
2) dopuszczenie realizacji drogi pod warunkiem całkowitej lub częściowej rozbiórki istniejącej, nie podlegającej ochronie zabudowy,
3) nakaz zachowania istniejącego przejścia pod budynkiem nr 11,
4) zakaz ruchu samochodowego,
5) nakaz zagospodarowania zielenią powierzchni nieutwardzonych.

21 Dla terenu drogi pieszo-jezdnej 3KDX ustala się:
1) istniejące połączenie ul. Wrzosowej z ul. Miłosławską wyłączone z ruchu samochodowego,
2) zakaz ruchu samochodowego za wyjątkiem samochodów właścicieli nieruchomości położonych przy drogach 3KDX i 5KDX, samochodów uprzywilejowanych oraz służb sanitarnych miasta,
3) zakaz zjazdu na ulicę Miłosławską,
4) dopuszczenie modernizacji i przebudowy istniejącej drogi,
5) nakaz zagospodarowania zielenią powierzchni nieutwardzonych.

22 Dla terenu drogi pieszo-jezdnej 4KDX ustala się:
1) istniejącą ul. Wrzosową,
2) dopuszczenie modernizacji i przebudowy istniejącej drogi,
3) zakaz zjazdu na drogę krajową nr 15,
4) nakaz zachowania istniejących drzew,
5) nakaz zagospodarowania zielenią powierzchni nieutwardzonych.

23 Dla terenu drogi pieszo-jezdnej 5KDX ustala się:
1) istniejącą ul. Wrzosową,
2) zakaz zjazdu na ulicę Miłosławską,
3) dopuszczenie modernizacji i przebudowy istniejącej drogi,
4) nakaz zachowania istniejących drzew,
5) nakaz zagospodarowania zielenią powierzchni nieutwardzonych.

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. Nie ustala się.

§ 11. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym. Nie ustala się.

§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy ustala się do czasu przebudowy strefę ochronną istniejących linii elektroenergetycznych SN w której obowiązują ograniczenia określone w przepisach odrębnych.

§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala się:

1) zaopatrzenie obiektów w wodę z sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicach Daszyńskiego, Kościelnej, Rzecznej, Dzieci Wrzesińskich, Rynek, Mickiewicza i Miłosławskiej, poprzez ich rozbudowę, modernizację lub budowę nowych,

2) odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków za pomocą sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ulicach Kościelnej, Rzecznej, Dzieci Wrzesińskich, Rynek, Mickiewicza i Miłosławskiej oraz istniejącej sieci przebiegającej przez tereny opracowania, poprzez ich rozbudowę, modernizację lub budowę nowych,

3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z połaci dachowych i terenów nieutwardzonych do gruntu w granicach nieruchomości, pozostałe wody opadowe i roztopowe do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicach Kościelnej, Rzecznej, Dzieci Wrzesińskich, Rynek, Mickiewicza i Miłosławskiej, poprzez ich rozbudowę, modernizację lub budowę nowych,

4) zaopatrzenie w energię elektryczną, łączność przewodową, gaz i w łączność telekomunikacyjną z sieci zlokalizowanych w ulicach Kościelnej, Rzecznej, Dzieci Wrzesińskich, Rynek, Mickiewicza, Miłosławskiej i Wrzosowej, poprzez ich rozbudowę, modernizację lub budowę nowych,

5) ogrzewanie z wykorzystaniem nośników energii charakteryzujące się niskimi wskaźnikami emisji, takie jak: paliwa płynne, gazowe i stałe (np. drewno, biomasa) lub alternatywne źródła energii,

6) dopuszczenie budowy stacji transformatorowych na terenach MW/U z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej,

7) dopuszczenie lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej - przepompownie ścieków, itp. w sąsiedztwie pasów drogowych, na terenach o innych funkcjach, z dostępem do dróg publicznych, również za pośrednictwem dróg wewnętrznych,

8) dopuszczenie prowadzenia sieci infrastruktury technicznej w pasie dróg 1KD.

§ 14. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. Nie ustala się.

§ 15. Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. Ustala się następujące stawki procentowe, służące naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:

- 25% dla terenów MW/U, MN/U,

- 30% dla terenów UH,

- 1 % dla terenów WS, E, KD, KDP, KDX.

§16. Na terenie objętym niniejsza uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni, przyjętego uchwałą Nr LIX/387/2002 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 września 2002r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 138, poz. 3802 z dnia 15 listopada 2002 r.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka


Uzasadnienie
UCHWAŁY NR XXVII/252/2009
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI.
z dnia 3 listopada 2009r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno – usługowej w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni.


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został opracowany zgodnie z przepisami:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
- Ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 3 października 2008 roku – o udostępnianiu informacji środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227),
- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych, (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, (DZ.U. Nr 164, poz. 1587).

Rada Miejska we Wrześni w dniu 19 września 2007 roku podjęła Uchwałę Nr IX/109/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno – usługowej w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni.

Burmistrz Wrześni przeprowadził procedurę sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym, kolejno:
1) o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu Burmistrz Wrześni ogłosił w biuletynie Wieści z Rausza w dniu 17.10.2007 r. oraz przez obwieszczenia, które było wywieszone od 15.10.2007 r. do 12.11.2007 r. w gablotach urzędu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu,
2) dnia 15.11.2007 r. zawiadomił na piśmie o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu planu,
3) sporządził projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniając ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Września,
4) sporządził prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego,
5) w dniu 6.10.2008 r. uzyskał pozytywną opinię gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej;
6) w dniu 22.07.2009 r. uzyskał pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
7) w dniu 07.05.2009 r. uzyskał pozytywną opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
8) w dniach od 19.11.2008 r. do 07.05.2009 r. uzgodnił projekt planu, stosownie do jego zakresu, z organami właściwymi do uzgadniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
9) w projekcie planu uwzględniono uwagi i zastrzeżenia złożone na etapie opiniowania i uzgadniania,
10) w dniach od 24.08.2009 r. do 15.09.2009 r. (uwagi do 29.09.2009 r.) wyłożył projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do publicznego wglądu, a o wyłożeniu ogłosił w miejscowej prasie ( 14.08.09 r. ), a także poprzez wywieszenie obwieszczeń w gablotach urzędu oraz zapewnił informację o wyłożonym projekcie,
11) w dniu 25.08.09 r. zorganizował publiczną debatę nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami,
12) Burmistrz Wrześni rozpatrzył w dniu 6.10.2009 r. uwagi do projektu planu zgłoszone w trakcie wyłożenia planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, sposób rozstrzygnięcia został przedstawiony w załączniku nr 2 do uchwały,

Plan określa zasady zagospodarowania terenu oraz parametry urbanistyczno- architektoniczne, które nawiązują do charakteru zabudowy występującej w sąsiedztwie. Zaprojektowano również teren pod nową drogę publiczną dla obsługi obszarów objętych planem. Określono także zasady zaopatrzenia terenów w sieci infrastruktury technicznej.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania sporządzana była w oparciu o uwarunkowania środowiska określone w opracowaniu ekofizjograficznym. Zapisu zmiany planu właściwie chronią środowisko i jego zasoby. W sporządzonej prognozie oddziaływania na środowisko do zmiany planu oceniono jego oddziaływanie na środowisko oraz określono stopień oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska. Opracowana prognoza wykazała, że realizacja zapisów zmiany planu nie wpłyną negatywnie na środowisko przyrodnicze oraz jego otoczenie.
W związku z zachowaniem trybu sporządzania miejscowego planu, kolejności poszczególnych czynności wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko przy sporządzaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko oraz tym, że zachowano spójność z polityką przestrzenną gminy określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i gminy Września, zatw. uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni XIV/190/2008 z dnia 15 maja 2008 roku, przedstawiam do uchwalenia projekt przedmiotowej uchwały.
Zostały przygotowane dokumenty formalno - prawne związane z podjęciem prac planistycznych oraz dokumenty sporządzane w toku opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno – usługowej w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zagospodarowania przedmiotowego obszaru.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.