BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14280447
ostatnia aktualizacja BIP'u:
11-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

Protokół
nr XXVI/2009
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 29 września 2009 r.
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
przy ul. Chopina 9


XXVI sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Pkt 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: o godz. 15.30 otworzyła sesję.

Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 16 radnych, co stanowi quorum. Nieobecni są radny Jan Nowak, radny Szymon Paciorkowski.

Protokół z sesji nr XXV został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.

Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad

Pkt 3

Na salę obrad wszedł radny Jan Nowak. Od tego momentu w obradach brało udział 20 radnych.

radna Teresa Piskorż poprosiła o utwardzenie drogi przy Cenosie, w kierunku cmentarza.

radny Mirosław Chudy zwrócił się zapytaniem o plan modernizacji sieci wodociągowej
w Sokołowie i na jakim jest ona etapie? Drugie pytanie dotyczyło oświetlenia ulicznego przy
ul. Wojska Polskiego od ul. Witkowskiej w stronę Kosynierów oraz ul. Żwirki i Wigury, które przesłaniane są przez drzewa. Zapytał również o możliwość przejęcia przez gminę od ANR terenu, gdzie znajduje się boisko, park i parking oraz czy byłaby możliwość pozyskania terenu pod budowę świetlicy wiejskiej, a jeżeli nie, to czy byłaby szansa przejęcia części budynku, który użyczany jest obecnie sołectwu Sokołowo na zebrania wiejskie?

radny Maciej Szelągiewicz zapytał jak wygląda sprawa wykupu mieszkań przy
ul. Warszawskiej 7.

radny Stanisław Dominiczak zapytał o możliwość zainstalowania dodatkowego oświetlenia ulicznego na wsiach. Kolejne pytanie dotyczyło zmiany organizacji ruchu przy ul. Kolejowej, gdzie coraz częściej dochodzi do kolizji z udziałem TIR-ów, a mianowicie wprowadzenie zakazu poruszania się po prawej stronie pieszych. Zapytał również jak działają służby sanitarne
w przypadku, gdy przewróci się TIR wiozący produkty spożywcze? Czy służby sanitarne się tym interesują?

Pkt 4

a)

radny Mirosław Chudy zapytał czy po przegłosowaniu tych zapisów firma BAKUN wywożąca nieczystości z Sokołowa nadal będzie mogła wykonywać swoją działalność, czy zostanie pozbawiona tej możliwości?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, że firma BAKUN nie posiada zezwolenia na wywóz nieczystości.

radny Mirosław Chudy zapytał na jakich zasadach firma BAKUN wywozi nieczystości
z Sokołowa?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, że robi to nielegalnie.

radny Stanisław Dominiczak zapytał jak wygląda sprawa dezynfekcji pojemników do zbierania odpadów?

Anna Ratajczyk, z-ca naczelnika wydziału gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała, że jeżeli chodzi o mycie pojazdów jest to określone w rozporządzeniu dotyczącym wymagań dla pojazdów asenizacyjnych, w którym jest mowa o czyszczeniu pojemników po każdym opróżnieniu, a po zakończeniu pracy mycie codzienne samochodu.
Te wymagania nie dotyczą pojazdów wywożących odpady komunalne. Delegacja ustawowa ogranicza się tylko i wyłącznie do tego, że w tej uchwale określa się warunki techniczne jakie dana firma ma spełniać, a zabiegi sanitarne określane są w zezwoleniu, gdzie do tej pory był zapis, który zobowiązywał do dezynfekcji pojemników raz w miesiącu, a pojazdów codziennie.

radny Stanisław Dominiczak zapytał czy prowadzona jest kontrola, czy te pojemniki są dezynfekowane?

Anna Ratajczyk, z-ca naczelnika wydziału gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała, że do tej pory takiej kontroli nie było.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVI/349/2009 w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 3).

b)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVI/350/2009 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości (załącznik nr 4).

c)

Na salę obrad wszedł radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w obradach brało udział 21 radnych.

radna Teresa Piskorż powiedziała, że kontaktowała się z Urzędem ds. beatyfikacji
ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie z zapytaniem czy projekt uchwały w sprawie nadania rondu na trasie z Wrześni do Biechowa, gdzie w latach 80-tych odbywały się msze za ojczyznę jest słuszne i otrzymałam odpowiedź, że tak.

z-ca przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski zgłosił wniosek formalny o odczytanie wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie: nadania imienia rondu we Wrześni przeprowadzonego podczas wspólnego posiedzenia komisji w dniu
28 września 2009 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka odczytała wyniki głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania imienia rondu we Wrześni, przeprowadzonego podczas wspólnego posiedzenia komisji w dniu 28.09.09 r.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 6 głosami za, 8 przeciw
i 7 wstrzymującymi się nie podjęła uchwały w sprawie: nadania imienia rondu we Wrześni (załącznik nr 5).

d)

radny Sylwester Jałoszyński poprosił o wyjaśnienie dlaczego fundusz remontowym świetlic został zmniejszony o kwotę 483 tys. zł? Dlaczego dołożono kwotę 40 tys. WOSiR-owi i na co ta kwota zostanie przeznaczona?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września odpowiedziała, że zmiana na funduszu sołeckim spowodowana jest podpisaniem umów na dofinansowanie świetlic w ramach PROW. Kwota 40 tys. dotyczyła zakupów jakie poczynił dyrektor WOSiR, a chodziło o zakup powyżej 3,5 tys. zł, które zgodnie z klasyfikacją budżetową nie mogą być wykazane w wydatkach bieżących tylko w paragrafach majątkowych. Była to zmiana w grupach wydatków.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVI/351/2009 w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009 (załącznik nr 6).

Pkt 5

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka zgłosiła wniosek o zlecenie komisji rewizyjnej kontroli naliczenia odsetek z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie państwa Wawrzyniaków (załącznik nr 7).

radny Stanisław Dominiczak zapytał czy został wyczerpany cały tryb odwoławczy?

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka odpowiedziała, że państwo Wawrzyniakowie nie odwoływali się.
Poprosiła radcę o wyjaśnienie sytuacji wpłynięcia skargi na burmistrza.

Hubert Świątkowski, radca prawny odpowiedział, że jest to autonomiczna decyzja Rady. Poprzez głosowanie zadecydują Państwo czy komisja rewizyjna ma się tą sprawą zająć, czy też nie.

z-ca przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski powiedział, że sprawa ta została wyjaśniona przez pana burmistrza na wspólnym posiedzeniu komisji.
Nie widzi sensu, aby komisja rewizyjna się tym nie zajmowała.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka uważa, że dobrym rozwiązaniem będzie jeżeli komisja rewizyjna zapozna się z dokumentami i uzna, że skarga ta jest bezzasadna.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że jest to normalna skarga na działalność burmistrza i jedynym sposobem, aby to sprawdzić powinna zająć się tym komisja rewizyjna.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka stwierdziła, że ten wniosek jest odpowiedzią na skargę złożoną przez podatników.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 18 głosami za, 0 przeciw i
3 wstrzymującymi się przegłosowała
zlecenia komisji rewizyjnej kontroli naliczenia odsetek z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie pp. Wawrzyniaków.

Pkt 6

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęły:

  - 4 Uchwały RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki. Wszystkie opinie są pozytywne.

 • Pismo podsumowujące kolejną edycję kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
  Z terenu miasta i gminy Września w kampanii wzięło udział 10 szkół.

 • Pismo podsumowujące Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Przedsięwzięcie Uczniowskie „IDEA 2009”. Do finału zakwalifikowała się reprezentacja Zespołu Szkół w Nowym Folwarku pod opieką pani Sławomiry Czarneckiej prezentując przedsięwzięcie „Na scenie i pod sceną”,

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody, w których uczestniczyłam osobiście lub wyznaczałam zastępstwa. Zaproszenia te dotyczyły:

  VI Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych OSP w Nekli

  otwarcia kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni.

Pkt 7

Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września.

 • Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym przekazuję na ręce przewodniczącej Rady Miejskiej (załącznik nr 8).

Pkt 8

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie radnej Teresy Piskorż dotyczące utwardzenie drogi przy Cenosie w kierunku cmentarza, powiedział, że jest podpisane porozumienie z GDDKiA i odcinek drogi od ul. Kaliskiej do ul. Słowackiego będzie realizowany wspólnie w dwóch etapach. GDDKiA dostarczy materiał, a Gmina pokryje koszty wykonania. Powstanie tam ścieżka pieszo-rowerowa. W przyszłym roku zostanie wykonany I etap ścieżki od ul. Kaliskiej do ul. Kościuszki. W kolejnym roku zostanie wykonana ścieżka od ul. Kościuszki do ul. Słowackiego.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie radnego Mirosława Chudego dotyczące planu modernizacji sieci wodociągowej we wsi Sokołowo powiedział, że do tej pory nie udało się uzyskać porozumienia z ANR w kwestii wspólnej realizacji tej inwestycji. Są przeszkody natury formalnej. Agencja musi przekazać Gminie tą starą, istniejącą sieć wraz z gruntem i infrastrukturą. Nowa sieć miała by powstać w zupełnie innym miejscu. Przejmując te urządzenia Gmina musiałaby je wszystkie zlikwidować ponieważ nie będzie utrzymywała studni czy przepompowni znajdujących się na terenie Agropolu. Jest już wrzesień i ANR na ten rok wyczerpała swoje budżety i udział w wysokości 300 tys. zł jest nierealny w tym roku. Zadanie to zostanie przełożone na rok następny, a ten czas można poświęcić na umożliwienie prawnego przekazania tych urządzeń.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie radnego Mirosława Chudego dotyczące przesłanianego przez gałęzie drzew oświetlenia ulicznego, powiedział że w najbliższych tygodniach planowane jest ich przycięcie.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie radnego Mirosława Chudego dotyczące przejęcia od ANR terenu boiska i sąsiadujących z tym terenem działek, powiedział że jest szansa na ich przejęcie. Gmina jest na etapie wydawania decyzji lokalizacyjnej celu publicznego dla wszystkich boisk z terenu gminy, aby przejąć wszystko od razu. Poprzednio ANR wymagała od Gminy zapisu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Agencja żąda również sprawdzenia czystości ksiąg wieczystych tych nieruchomości pod kątem roszczeń reprywatyzacyjnych. Jak uda się to wyjaśnić, Gmina będzie gotowa do złożenia wniosku o przekazanie boiska w Sokołowie. Może być to możliwe na początku przyszłego roku.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie radnego Mirosława Chudego dotyczące pobudowania świetlicy bądź przejęcia od ANR świetlicy
w Sokołowie, powiedział, że przejmując grunty, o których mówił Jan Maciejewski, z-ca burmistrza, Gmina będzie się starała dołączyć do tego wniosku również budynek, w którym znajduje się obecnie świetlica.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie radnego Macieja Szelągiewicza dotyczące sprawy wykupu mieszkań przy ul. Warszawskiej
7 powiedział, że lokatorzy tego budynku dobrze znają sprawę. Nieruchomość ta musi zostać podzielona. W tej chwili dostęp do tej kamienicy jest od ul. Moniuszki. Po podziale geodezyjnym konieczne będzie umożliwienie dojścia od ul. Warszawskiej, między dwoma sklepami. To wejście w tej chwili nie istnieje. Przygotowywany jest projekt budowlany. Jeżeli będzie już wejście od ul. Warszawskiej przeprowadzona zostanie inwentaryzacja, a mieszkańcy będą mogli wykupić swoje mieszkania.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że celem gminy jest takie wydzielenie działek, aby móc je sprzedać na wolnym rynku takim podmiotom, które zechcą zbudować ładną, nową pierzeję od strony Moniuszki.
Odpowiadając na pytanie radego Stanisława Dominiczaka dotyczące dodatkowego oświetlenia na wsiach, powiedział, że na podstawie zebrań wiejskich zostały sporządzone wykazy tych potrzeb. Należy teraz zadecydować, które są potrzebami realnymi. Instalacja oświetlenia ulicznego musi być wykonana na podstawie dokumentacji technicznej, którą należy zlecić. Koszt dokumentacji to ok. 50 tys. zł. Jeżeli Rada Miejska zadecyduje, że ma to być zrobione to zostanie wykonana dokumentacja, a w ostateczności powstanie to oświetlenie.
Odpowiadając na drugie pytanie dotyczące zmiany organizacji ruchu przy ul. Kolejowej, gdzie coraz częściej dochodzi do kolizji z udziałem TIR-ów, a mianowicie wprowadzenie zakazu poruszania się po prawej stronie pieszych powiedział, że jest to droga krajowa. Wiele przykładów pokazuje, że ograniczanie ruchu pieszego, po którejkolwiek stronie ulicy nie jest specjalnie przestrzeganie, np. ul. Moniuszki, gdzie mimo realnego zagrożenia ludzie tam chodzą. Odpowiadając na pytanie jak działają służby sanitarne w przypadku, gdy przewróci się TIR wiozący produkty spożywcze, żywność oraz czy służby sanitarne się tym interesują, powiedział, że nie wie czy Sanepid się tym zajmuje. Na miejsce takiego zdarzenia najczęściej przyjeżdża policja, straż pożarna. Jest to pytanie do tych instytucji. Nie należy to do kompetencji gminy.

Pkt 9

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 16.30 zamknęła posiedzenie Rady. Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta
i Gminy we Wrześni.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

Protokolant
/-/Ewa Górna

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.