BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14277142
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych

 Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 206.000 euro na:

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy

Część 1 – kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenów wzdłuż drogi krajowej Nr 92 (ul. Gen. Sikorskiego) od ronda w ul. Kościuszki do ulicy Słowackiego we Wrześni

Część 2 – kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z przebudową nawierzchni jezdni i chodników ulicy Ogrodowej we Wrześni


CPV: 71.32.00.00-7, 71.32.22.00-3

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:

część 1: do 31 lipca 2010 roku,

część 2 do 31 maja 2010 roku.

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 21, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/projekty_kanalizacji.rar

Otwarcie ofert nastąpi 10 listopada 2009 roku w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 10 listopada 2009 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) oraz spełniający warunki udziału:

1. wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w tym okresie opracowaniem co najmniej 2 projektów kanalizacji sanitarnych lub deszczowych o wartości nie mniejszej niż 60.000 złotych brutto każdy, potwierdzonymi referencjami od zamawiających;

2. dysponują osobami, które wykonywać będą zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym: osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacji w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz są członkami właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.);

3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 29.01.2004r – Prawo zamówień publicznych.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 192091 - 2009 z datą publikacji 30.10.2009 roku

1) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/odp_proj_kanalizacji.pdf 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.