BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14269014
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Wyjaśnienia treści siwz - Uzbrojenie terenów położonych przy ul. Michała Strzykały przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą i włączonych do podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września


Ogłasza przetarg nieograniczony powyżej równowartości 206.000 Euro na:

Uzbrojenie terenów położonych przy ul. Michała Strzykały przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą i włączonych do podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

REALIZOWANA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 Priorytet I, Działanie 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych”

CPV: 45.21.13.00-8, 45.23.21.30-2, 45.23.32.20-6

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

Czas trwania zamówienia: 30 czerwca 2010 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jsą: Roman Karowski – Kierownik Ref. Inwestycyjnego pok. 7 tel. 061 64-40-71, Marek Przyjemski – Inspektor Ref. Promocji pok. 31 tel. 061 640-41-62 oraz Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz i załączniki: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/siwz_strzykaly.rar

Otwarcie ofert nastąpi 5 listopada 2009 roku w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00

Wykonawca wniesie wadium w wysokości: 20.000 złotych.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 5 listopada 2009 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. zakres ich działalności obejmuje wykonywanie robót budowlanych;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali należycie:

a) budowę kanalizacji grawitacyjnej o wartości łącznej nie mniejszej niż 500.000 złotych brutto oraz

b) budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej o wartości łącznej nie mniejszej niż 200.000 złotych brutto oraz

c) budowę nawierzchni drogowych o wartości łącznej nie mniejszej niż 500.000 złotych brutto,

3) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

a) instalacji w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

b) w zakresie budowy dróg;

c) instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają gwarancję banku o możliwości zaciągnięcia kredytu lub inny dokument potwierdzający iż dysponują odpowiednią wielkością środków własnych na realizację zamówienia – nie mniej niż 300.000 złotych;

5) udzielą na wykonane roboty budowlane gwarancji nie krótszej niż 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego;

6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r – Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełniania warunków zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów złożonych wraz ofertą.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 359598-2009 w dniu 14.10.2009 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

1) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/informacja_o_zmianie_terminu_skladania_ofert.pdf

2) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/wyjas_kanal_strzykaly.rar

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.