BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14267209
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Wyjaśnienia treści SIWZ(2) - rozbudowa i modernizacja świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo

 Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony powyżej równowartości 206.000 Euro na:

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLIC NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA W MIEJSCOWOŚCIACH MARZENIN, CHWALIBOGOWO, GOZDOWO, SĘDZIWOJEWO, KACZANOWO

REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

Oś 3 - „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” działanie 313, 322, 323 - „Odnowa i rowój wsi”

CPV: 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.45.30.00-7

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

Czas trwania zamówienia: 30 czerwca 2010 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są: Kazimierz Szymkowiak – Inspektor Ref. Inwestycyjnego pok. 7 tel. 061 64-40-74, Marek Przyjemski – Inspektor Ref. Promocji pok. 31 tel. 061 640-41-62 oraz Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz i załączniki: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/remonty_swietlic.rar

Otwarcie ofert nastąpi 22 października 2009 roku o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 13

Wykonawca wniesie wadium w wysokości: 12.000 złotych.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 22 października 2009 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. zakres ich działalności obejmuje wykonywanie robót budowlanych;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali należycie roboty budowlane obejmujące roboty dekarskie, malarskie, dociepleń elewacji, instalacji wod-kan o wartości łącznej tych robót nie mniejszej niż 500.000 złotych brutto;

3) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

a) konstrukcyjno - budowlanymi – kierownik budowy,

b) instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

4) udzielą na wykonane roboty budowlane gwarancji nie krótszej niż 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego;

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r – Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełniania warunków zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów złożonych wraz ofertą.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 167539-2009 w dniu 01.10.2009 r.

1) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/wyjas_siwz_rem_swietlic.pdf 

2) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/wyjas_siwz_rem_swietlic2.pdf

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.