BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14477411
ostatnia aktualizacja BIP'u:
22-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
komisji rozwoju wsi,
komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
komisji edukacji
oraz komisji komunalno-finansowej
z 28 września 2009 r.


Pkt 1

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków komisji rozwoju wsi (załącznik nr 1), 6 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 2), 7 członków komisji edukacji, (załącznik nr 3) oraz 5 członków komisji komunalno-finansowej (załącznik nr 4).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego;
Anna Ratajczyk, z-ca wydziału gospodarki gruntami i architektury;
Eugeniusz Paterka, prezes Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
ks. Sebastian Huebner, wikariusz w parafii farnej we Wrześni;
Tomasz Małecki, dziennikarz tygodnika „Wiadomości Wrzesińskie”;
Filip Biernat, dziennikarz tygodnika „Wiadomości Wrzesińskie”;
Ewa Górna, podinspektor w Biurze Rady Miejskiej;

Pkt 2

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).

Pkt 3

Eugeniusz Paterka, prezes Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku omówił zasady i funkcjonowanie Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (załącznik nr 6).

Pkt 4

a)

Anna Ratajczyk, z-ca wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Września.

radny Mirosław Chudy zapytał ile na dzień dzisiejszy na terenie miasta i gminy Września działa firm zajmujących się wywozem nieczystości stałych i ciekłych? Czy po wejściu w życie tej uchwały liczba tych firm się zmieni?

Anna Ratajczyk, z-ca wydziału gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała, że 3 firmy posiadają zezwolenie na wywóz nieczystości komunalnych oraz PUK, który na podstawie ustawy o utrzymaniu w czystości takiego zezwolenia nie musi posiadać. 5 firm posiada zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych. Po wprowadzeniu tej uchwały wszystkie te firmy będą działały.

radny Bronisław Dankowski zapytał czy zgodnie z zawartymi zapisami w § 1 pkt. 11 oraz § 2 pkt. 5 firmy nie będą mogły w inne miejsca wywozić tych nieczystości? Czy nie ogranicza to swobody działalności gospodarczej tych przedsiębiorców?

Anna Ratajczyk, z-ca wydziału gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała, że zgodnie z ustawą o odpadach istnieje zasada bliskości, i w związku z tą zasadą nieczystości powinny docierać na najbliższe składowisko. Gdyby zarządzający składowiskiem w Bardzie nie wydał dokumentu gotowości przyjęcia tych odpadów, wtedy istnieje możliwość wywozu na inne najbliżej położone składowisko.

radny Bronisław Dankowski uważa, że zapis ten ogranicza działalność tych przedsiębiorców. Zapytał czy nie należałoby wykreślić tego zapisu?

Anna Ratajczyk, z-ca wydziału gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała, że to gdzie mają trafiać odpady określa Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami i jeżeli to składowisko będzie ujęte w tym planie to odpady z naszej gminy będą mogły tam trafiać.

radny Maciej Baranowski zapytał czy ta uchwała, przygotowana w tej formie nie zakuci działalności wielu przedsiębiorców na rynku na rzecz PUK-u we Wrześni?

Anna Ratajczyk, z-ca wydziału gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała, że w projekcie zawarte są wszystkie warunki, które do tej pory te firmy musiały spełnić.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września dodał, że zmienia się ranga tego dokumentu z zarządzenia burmistrza na uchwałę rady miejskiej.

radny Stanisław Dominiczak zapytał czy jest określone z jaką częstotliwością powinny odbywać się dezynfekcje pojazdów? Czy dezynfekcji powinny również podlegać pojemniki 120 czy 240 litrowe.

Anna Ratajczyk, z-ca wydziału gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała, że nie ma przepisów, które określają z jaką częstotliwością powinna być robiona dezynfekcja.

Radny Stanisław Dominiczak uważa, że §1 pkt. 8 powinien być bardziej doprecyzowany.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych 4 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych 4 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych 6 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych 5 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Września.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że w podjętej przez radę miejska uchwale w sprawie utrzymania porządku i czystości zapisane jest, iż odpady maja trafiać na wysypisko do Barda. Stwierdził również, że jeżeli odpady zbierane przez firmy na ternie miasta i gminy Września nie trafią na wysypisko w Bardzie to nie ma kontroli nad tym co się z nimi dzieje. Mogą one trafiać np. do lasu.
Powiedział również, gmina płaci bardzo wysoka opłatę od każdej tony śmieci przyjętych na wysypisko w Bardzie do Urzędu Marszałkowskiego. Połowa tej kwoty trafia później do budżety gminy. Te pieniądze przeznaczone są na spłatę pożyczki na nową kwaterę na wysypisku.

b)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

radny Bronisław Dankowski uważa, że jest to jedno z lepszych opracowań planu odnowy miejscowości.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

c)

radna Teresa Piskorż omówiła projekt uchwały w sprawie: nadania imienia rondu we Wrześni

radny Szymon Paciorkowski powiedział, że jest przeciwny nadawaniu jakichkolwiek imion rondom we Wrześni, ponieważ ronda pełnią funkcję komunikacyjną, użytkową. Zapytał czy skoro decydować się na nazwanie ronda imieniem heroicznego kapłana męczennika, kandydata na ołtarze to czy nie bardziej odpowiednią byłaby lokalizacja u zbiegu ulic Gnieźnieńskiej ze Szkolną, Daszyńskiego i Jana Pawła II? Uważa, że należałoby pomyśleć o zmianie lokalizacji.

radna Teresa Piskorż stwierdziła, że nie wiadomo czy to rondo w ogóle powstanie.

radna Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, uważa, że rondo jest skrzyżowaniem, a wielkość tej postaci jest niepodważalna. Stwierdziła, że imieniem ks. Jerzego Popiełuszki można nazwać nową ulicę, czy też nowe osiedle.

Radny Bolesław święciochowski powiedział, że współuczestniczył przy tworzeniu projektu oraz uzasadnienia. Stwierdził, że wszystkie dotychczasowe argumenty są przeciw nadaniu imienia temu rondu.
Uważa, że nadanie rondu imienia ks. Jerzego Popiełuszki byłoby uhonorowaniem tej postaci. Zwrócił uwagę na oddźwięk społeczny jaki będzie gdy uchwała zostanie podjęta, a jaki gdy nie zostanie uchwalona.

radny Jan Nowak uważa, że rondo nie jest właściwym miejscem by nazwać je imieniem tak heroicznej postaci jaka był ks. Jerzy Popiełuszko. Zaproponował, aby rozważyć propozycję nadania imienia ks. J.Popiełuszki nowo wybudowanemu osiedlu w rejonie ul. Gen. T.Kutrzeby. Uważa, że byłaby to bardziej godna propozycja.

radny Michał Jaśniewicz zaproponował wycofanie tego projektu. Uważa, że ronda powinny coś lokalizować, np. rondo na wyjeździe z Wrześni w kierunku Miłosławia - rondo miłosławskie. Zapytał dlaczego rada zaskakiwana jest projektami, nad którymi nie wypada nie głosować? Uważa, że powinny być one wcześniej skonsultowane i przedyskutowane.

radny Stanisław Dominiczak powiedział, ze należy zastanowić się nad propozycją radnego Szymona Paciorkowskiego dotyczącą ronda przy ul. Gnieźnieńskiej.

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński Uważa, że ronda nie powinno nazywać się imieniem ks. Jerzego Popiełuszki. Poparł propozycję radnego Jana Nowaka.

radny Szymon Paciorkowski poparł propozycję radnego Michała Jaśniewicza, aby ronda oznaczały miejsca dróg wylotowych z miasta.

radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, ze nikt nie kwestionuje wielkości zasług ks. Jerzego Popiełuszki, chodzi tylko o miejsce. Uważa, że dobra jest propozycja radnego Jana Nowaka, czyli nazwanie imieniem ks. J.Popiełuszki osiedla.

radny Maciej Baranowski stwierdził, że nie zawsze jest tak, iż Ci co dla nas najwięcej robią muszą być w centrum. Poparł propozycję radnej Teresy Piskorż.

radna Teresa Piskorż powiedziała, że jeżeli ten projekt nie zostanie uchwalony na najbliższej sesji to później o nim zapomnimy.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych 1 głosem za, 0 przeciw i 4 wstrzymującymi się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania imienia rondu we Wrześni.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych 1 głosem za, 2 przeciw i 2 wstrzymującymi się negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania imienia rondu we Wrześni.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych 1 głosem za, 0 przeciw i 6 wstrzymującymi się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania imienia rondu we Wrześni.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych 3 głosami za, 1 przeciw i 2 wstrzymującymi się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania imienia rondu we Wrześni.

d)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009.

Pkt 5

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że jednym z punktów porządku obrad sesji Rady Miejskiej jest głosowanie zlecenia komisji rewizyjnej kontroli naliczenia odsetek z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie pp. Wawrzyniakom. Państwo Wawrzyniakowie złożyli skargę na pracę burmistrza w zakresie niezgodnego z prawem ich zdaniem naliczenia odsetek z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie terenów po byłym Stokbecie. Skarga ta musi być zbadana przez komisję rewizyjną Rady Miejskiej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała wnioski w sprawie:

a) przestawienia istniejącego znaku drogowego B – 36 „zakaz zatrzymywania się” w ul. Batorego;

b) umieszczenia progu spowalniającego na wysokości budynku nr 64 w ul. Kosynierów

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej negatywnie zaopiniowała wnioski w sprawie:

- umieszczenia progu spowalniającego w ul. gen. T.Kutrzeby;
- umieszczenia progu spowalniającego w ul. Leśniej.

Komisja Rozwoju Wsi wnioskuje o podanie informacji na temat podziału środków finansowych na jednostki OSP z terenu gminy Września oraz szczegółową informacje o wydatkowaniu środków przez poszczególne jednostki.


Pkt 6

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 18.30 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi
/-/radny Mirosław Zgoliński

Przewodniczący komisji
bezpieczeństwa i polityki społecznej
/-/radny Stanisław Dominiczak


Przewodnicząca
Komisji Edukacji
/-/wz. radny Włodzimierz Wawrzyniak

Przewodniczący komisji
komunalno – finansowej
/-/radny Jan Nowak

Protokolant
/-/Ewa Górna

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.