BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14084941
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
 


UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009


Rady Miejskiej we Wrześni


z dnia 29 września 2009 rokuw sprawie: zmiany budżetu na rok 2009


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 167, 168, 173, 174, 175, 176, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

W uchwale nr XIX/248/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009 zmienionej uchwałą nr XXII/297/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 marca 2009 roku, uchwałą nr XXIII/311/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 kwietnia 2009 roku, uchwałą nr XXIV/327/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 czerwca 2009 roku, uchwałą nr XXV/348/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 września 2009 roku wprowadza się zmiany:

§ 1

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1.1 Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2009 o kwotę 1.215.650 zł do wysokości 90.792.483 zł, z tego:

dochody bieżące to kwota 83.638.673 zł,

dochody majątkowe to kwota 7.153.810 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

3. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

a) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.566.527 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej,

b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 123.320 zł,

c) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 600.000 zł,

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin w kwocie 757.260 zł,

e) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej – priorytet VII promocja integracji społecznej w kwocie 248.810 zł, priorytet

IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w kwocie 49.300 zł,

f) dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie 20.000 zł,

g) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwetycyjnych w kwocie 338.000 zł,

h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16.000 zł.

4. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2009 o kwotę 2.065.650 zł do wysokości 119.228.909 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

a) wydatki bieżące w wysokości 86.972.723 zł, w tym na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35.955.233 zł,

2) dotacje 3.219.400 zł, w tym:

- podmiotowe dla instytucji kultury 1.502.300 zł,

- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.296.400 zł,

- celowa na realizację zadań bieżących 10.000 zł,

- celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 410.700 zł,

3) wydatki na obsługę długu 2.350.000 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 32.256.186 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej.

3. Zmienia się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 - 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej.

4. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.566.527 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej,

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 123.320 zł,

c) wpłaty jednostek na fundusz celowy w kwocie 15.900 zł,

d) wydatki na dotację celową z budżetu dla zakładu budżetowego na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji (§ 6210) w kwocie 120.000 zł,

e) wydatki na dotację celową przekazaną dla Powiatu Wrzesińskiego na inwestycje

i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (§ 6620) w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprężarki do napełniania butli powietrznych dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni,

f) wydatki na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300) w kwocie 300.000 zł na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy ulicy Kaliskiej we Wrześni”,

g) wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) - dotacja organizatora dla prowadzonej przez niego instytucji kultury na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 270.000 zł (Wrzesiński Ośrodek Kultury – 70.000 zł, Muzeum 200.000 zł),

h) wydatki związane z realizacją umowy ramowej projektu systemowego: Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni w wysokości 278.000 zł,

i) wydatki związane z realizacją umowy ramowej projektu systemowego: priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w kwocie 49.300 zł.

6. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały”.

3.§ 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4.

1. Deficyt budżetu w kwocie 28.436.426 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek, kredytów, obligacji komunalnych i przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolnych środków.

2. Rozchody budżetu w kwocie 3.214.720 zł pokryte zostaną przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolnych środków w wysokości 3.214.720 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej.

4. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały”.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 661.016 zł,

2. celowe w wysokości 635.000 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 15.000 zł,

- na udzielone poręczenia dla TBS na budowę mieszkań w kwocie 190.000 zł,

- na zaspokojenie ewentualnych roszczeń – zwrot kary umownej w kwocie 430.000

zł.”

5. § 10 otrzymuje brzmienie:

§ 10.1 Zmienia się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały”.

6. § 11 otrzymuje brzmienie:

§ 11. Ustala się limity zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 8.000.000 zł;

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu 6.137.810 zł;

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 3.214.720 zł.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza si Burmistrzowi Miasta ę i Gminy Września.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Bożena NowackaUzasadnienie:

1. Wprowadza się do budżetu środki z FOGRu w kwocie 100.000 zł (§ 6260) z przeznaczeniem na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

2. Zmienia się plany dotacji celowych zgodnie z pismem dysponenta – Wojewody Wielkopolskiego (FB.I – 7.3011-240/09)

Zmniejsza się:

dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 13.432 zł

dz. 852 rozdz. 85214 § 2010 o kwotę 97.262 zł

zwiększa się:

dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 13.432 zł

dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 97.262 zł

3. Zmienia się plany dotacji celowych zgodnie z pismem dysponenta – Wojewody Wielkopolskiego (FB.I – 7.3010-20/09)

Zmniejsza się:

dz. 801 rozdz. 80195 § 2030 o kwotę 153.525 zł

dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 1.178.289 zł

dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 3.443 zł

dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 20.393 zł

zwiększa się plan dochodów budżetowych

dz. 852 rozdz. 85212 § 2350 o kwotę 52.307 zł

4. Zwiększa się rezerwę ogólną budżetu do kwoty 661.016 zł,

5. Dokonuje się zmian w grupach wydatków,

6. Zmniejsza się wydatki majątkowe do kwoty 32.256.186 zł – katalog zadań prezentuje załącznik nr 4 do niniejszej uchwały oraz załącznik nr 6 – WPI,

7. Zmniejsza się deficyt budżetu do wysokości 28.436.426 zł.


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.